PERSEPSI PELAJAR TERHADAP PENDIDIKAN …

3.3 Klasifikasi Tahap Min 26 4.1 ... HIV - Human Immunodeficiency Virus PKK - Pendidikan Kesihatan Keluarga UPM - Universiti Putra Malaysia PIBG...

0 downloads 62 Views 157KB Size
PERSEPSI PELAJAR TERHADAP PENDIDIKAN SEKS DI SEKOLAH: SATU TINJAUAN DI KALANGAN PELAJAR TAHUN 4, FAKULTI PENDIDIKAN, UTM, SKUDAI.

CHEONG PECK CHUAN

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PSZ 19: 16 (Pind. 1/97)

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS♦ JUDUL:

PERSEPSI PELAJAR TERHADAP PENDIDIKAN SEKS DI SEKOLAH: SATU TINJAUAN DI KALANGAN PELAJAR TAHUN 4, FAKULTI PENDIDIKAN, UTM, SKUDAI. SESI PENGAJIAN: 2008/ 2009

Saya

CHEONG PECK CHUAN (HURUF BESAR)

mengaku membenarkan tesis (PSM / Sarjana / Doktor Falsafah) * ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut : 1. 2. 3. 4.

Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. ** Sila tandakan ( √ )SULIT

(Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972)

TERHAD

(Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)

TIDAK TERHAD Disahkan oleh

_________________________________

(TANDATANGAN PENULIS)

______________________________

(TANDATANGAN PENYELIA)

Alamat Tetap:

NO 14, JALAN JOHAR 12, 81800, ULU TIRAM, JOHOR D.T. Tarikh:

PROF MADYA DR. SETH BIN SULAIMAN Nama Penyelia

Tarikh: ______________________

CATATAN :

* **Potong yang mana tidak berkenaan. Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan, atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM)

“Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Sains Serta Pendidikan (Fizik).”

Tandatangan

: ………………………………………

Nama Penyelia

: PROF. MADYA DR. SETH BIN SULAIMAN

Tarikh

:

PERSEPSI PELAJAR TERHADAP PENDIDIKAN SEKS DI SEKOLAH: SATU TINJAUAN DI KALANGAN PELAJAR TAHUN 4, FAKULTI PENDIDIKAN, UTM, SKUDAI.

CHEONG PECK CHUAN

Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Fizik)

Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

OCTOBER, 2008

“Saya akui bahawa karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang setiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”

Tandatangan

: ………………………………………

Nama Penulis

: CHEONG PECK CHUAN

Tarikh

:

DEDIKASI

Buat Ibu dan Ayahku yang Kusayangi Segala Ajaran dan Bimbingan Akan Kuingati Terima Kasih Atas Segalanya Pengorbanan dan Kepayahan Membesarkanku Restumu, Kasih Sayangmu Amat Kuhargai Buat Teman Kasihku Yang Kusayangi Segala Sokongan dan Doamu Akan Kukenangi Selamanya Buat Rakan Yang Kukasihi Galakan Kalian Menjadi Pemangkinku Akan Kuhargai Selamanya Rakan-rakan Seperjuangan Jasa Baik Kalian akan Kuingati Selamanya

PENGHARGAAN

Setinggi-tinggi pujian dan kesyukuran kepada Tuhan kerana dapat menyempurnakan Projek Sarjana Muda saya ini sebagai kenangan menuntut ilmu di menara gading.

Jutaan terima kasih dikalungkan buat Profesor Madya Dr. Seth bin Sulaiman, selaku penyelia projek atas kesudian membimbing dan berkongsi idea sepanjang tempoh menyiapkan projek ini. Salam kasih buat teman sejati, Fang Pei Fen, serta sahabat handai yang sentiasa menitip doa, panduan, dorongan dan tidak kurang cabaran buat saya menempuh hidup.

Tidak ketinggalan, salam takzim buat pihak-pihak yang sudi bekerjasama sama ada secara langsung atau tidak dalam projek ini, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, dan bakal-bakal guru yang terlibat.

Sekian, terima kasih.

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk meninjau sejauh mana persepsi pelajar fakulti pendidikan terhadap pendidikan seks di sekolah mengikut faktor-faktor seperti jantina, bangsa, umur, kursus dan agama. Sampel yang terlibat di dalam kajian ini merupakan 130 orang pelajar tahun empat fakulti pendidikan. Instrumen yang digunakan ialah soal selidik yang menggunakan skala likert. Soal selidik ini terdiri daripada dua bahagian. Bahagian A adalah mengenai maklumat peribadi subjek kajian dan Bahagian B merupakan item-item yang menguji persepsi subjek tentang pendidikan seks di sekolah. Data yang diperolehi telah dianalisis menggunakan “Statistical Package For The Social Science Version 15.0” (SPSS 15.0). Data diuji dengan kaedah statistik deskriptif untuk menerangkan kekerapan, peratusan, dan min. Kaedah inferensi yang digunakan ialah ujian-t dan ANOVA sehala. Hasil dapatan yang diperoleh melalui ujian t menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara persepsi pelajar lelaki dan pelajar perempuan terhadap pendidikan seks di sekolah. Manakala hasil kajian ANOVA Sehala menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara persepsi pelajar yang berlainan agama terhadap pendidikan seks di sekolah. Pada keseluruhannya, tahap persepsi responden terhadap pendidikan seks di sekolah adalah pada tahap sederhana.

ABSTRACT

This study was conducted to survey the perception of students in faculty of education about the sex education in school according to factors such as gender, race, age, religion and courses. This study involves 130 students from faculty of education. Survey method was used as the instrument which consists of 19 items using the Likert scale, consists of two parts. Part A is about the background information of the respondents. Part B consist the items which will test the perception of the students of Faculty of Education about sex education in schools. Data were collected and analyzed using the “Statistical Package for Social Science” (SPSS) for Windows Version 15.0. The analysis used descriptive statistic namely frequency, mean, percentage. Inferential statistic namely t-test and one way ANOVA were used. Results obtained through t-test shows that there is no significant difference perception between male students and female students on sex education in schools. The finding of the study by using one-way ANOVA method showed that there is no significant difference perception among students of different religions on sex education in schools. Overall, the level of perception of respondent on sex education in school is at moderate level.

KANDUNGAN

BAB

PERKARA

MUKA SURAT

PENGESAHAN STATUS TESIS PENGESAHAN PENYELIA HALAMAN JUDUL

i

HALAMAN PENGAKUAN

ii

HALAMAN DEDIKASI

iii

PENGHARGAAN

iv

ABSTRAK

v

ABSTRACT

vi

KANDUNGAN

vii

SENARAI JADUAL

xii

SENARAI SINGKATAN

xiv

SENARAI LAMPIRAN

xv

BAHAGIAN SATU BAB 1

PENGENALAN

1

1.1 Pendahuluan

1

1.2 Latar Belakang Masalah

3

1.3 Pernyataan Masalah

5

1.4 Objektif Kajian

5

1.5 Persoalan Kajian

6

1.6 Hipotesis kajian

6

1.7 Kepentingan Kajian

7

1.7.1 Pegkaji

7

1.7.2 Pelajar

7

1.7.3 Ibu Bapa

8

1.8 Batasan Kajian

8

1.9 Definisi Operasi

8

1.9.1 Persepsi

8

1.9.2 Pelajar

9

1.9.3 Fakulti

9

1.9.4 Pendidikan

9

1.9.5 Seks

9

1.9.6 Sekolah

10

1.10 Rumusan

10

BAHAGIAN DUA BAB 2

SOROTAN KAJIAN

11

2.1 Pengenalan

11

2.2 Teori Berkaitan Kajian

13

2.2.1 Pendidikan Seks di Sekolah

13

2.3 Kajian Dalam Negara

15

2.4 Kajian Luar Negara

17

2.5 Rumusan

19

BAHAGIAN TIGA BAB 3

METODOLOGI KAJIAN

20

3.1 Pendahuluan

20

3.2 Reka Bentuk Kajian

20

3.3 Sampel Kajian

21

3.4 Instrumen Kajian

21

3.5 Kajian Rintis

23

3.6 Analisis Data

24

3.7 Penutup

26

BAHAGIAN EMPAT

BAB 4

ANALISIS DATA

27

4.1 Pengenalan

27

4.2 Bahagian A (Latar Belakang Responden)

28

4.2.1 Bilangan Responden Mengikut Jantina

28

4.2.2 Bilangan Responden Mengikut Kaum

29

4.2.3 Bilangan Responden Mengikut Umur

29

4.2.4 Bilangan Responden Mengikut Kursus

30

4.2.5 Bilangan Responden Mengikut Agama

31

4.3 Bahagian B (Persoalan Kajian)

32

4.3.1 Apakah Pandangan Pelajar-pelajar Tahun 4 Fakulti Pendidikan Terhadap Pendidikan Seks Di Sekolah Dari Aspek Pengajaran Dalam Kurikulum Sekolah? 4.3.2 Apakah Pandangan Pelajar-pelajar Tahun 4 Fakulti Pendidikan Terhadap Pendidikan Seks

33

Di Sekolah Dari Aspek Peranan Guru Yang Mengajar?

35

4.3.3 Apakah Pandangan Pelajar-pelajar Tahun 4 Fakulti Pendidikan Terhadap Pendidikan Seks Dari Aspek Peranan Ibu Bapa? 4.3.4 Analisis Nilai Min Untuk Semua Item

37 38

4.3.5 Analisis Perbezaan Pendapat Tentang Pendidikan Seks Di Sekolah Merentas Jantina

39

4.3.6 Analisis Perbezaan Pendapat Tentang Pendidikan Seks Di Sekolah Merentas Agama 4.4 Penutup

40 41

BAHAGIAN LIMA

BAB 5

PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN

42

5.1 Pengenalan

42

5.2 Perbicangan Dapatan Kajian

42

5.2.1 Perbincangan Dapatan Maklumat Diri Responden .

43

5.2.2 Persepsi Responden Terhadap Pendidikan Seks di Sekolah Berdasarkan Aspek Pengajaran Dalam Kurikulum Sekolah, Peranan Guru yang Mengajar, dan Peranan Ibu Bapa

44

5.2.3 Perbezaan Pendapat di antara Pelajar-pelajar yang Berlainan Jantina Terhadap Pendidikan Seks di Sekolah Berdasarkan Aspek Pengajaran dalam Kurikulum Sekolah, Peranan Guru yang Mengajar, dan Peranan Ibu Bapa. 5.2.4 Perbezaan Pendapat di antara Pelajar-pelajar yang

45

Berlainan Agama Terhadap Pendidikan Seks Di Sekolah Berdasarkan Aspek Pengajaran Dalam Kurikulum Sekolah, Peranan Guru yang Mengajar, dan Peranan Ibu Bapa. 5.2.5 Rumusan Untuk Keseluruhan Item

45 46

5.3 Kelemahan Kajian

47

5.4 Cadangan

48

5.4.1 Cadangan Tindakan

48

5.4.2 Cadangan Kajian Lanjutan

49

5.5 Penutup

50

BAHAGIAN ENAM RUJUKAN

52

BAHAGIAN TUJUH LAMPIRAN

55

SENARAI JADUAL

NO. JADUAL 3.1

TAJUK

MUKA SURAT

Bilangan Item Mengikut Persoalan Kajian Di Dalam Soal Selidik

22

3.2

Kaedah Pembahagian Skor Bagi Item Soal Selidik

25

3.3

Klasifikasi Tahap Min

26

4.1

Taburan Responden Mengikut Jantina

28

4.2

Taburan Responden Mengikut Kaum

29

4.3

Taburan Responden Mengikut Umur

29

4.4

Taburan Responden Mengikut Kursus

30

4.5

Taburan Responden Mengikut Agama

31

4.6

Tahap Penilaian Berdasarkan Peratus

32

4.7

Tahap Persepsi Mengikut Nilai Min Yang Diperolehi

4.8

33

Taburan Tanggapan Responden Terhadap Pendidikan Seks Di Sekolah Dari Aspek Pengajaran Dalam Kurikulum Sekolah

4.9

33

Taburan Tanggapan Responden Terhadap Pendidikan Seks Di Sekolah Dari Aspek Peranan Guru Yang Mengajar

4.10

Taburan Tanggapan Responden

35

Terhadap Pendidikan Seks Di Sekolah Dari Aspek Peranan Ibu Bapa 4.11

Perbezaan Pendapat Antara Pelajar Lelaki Dan Perempuan Tentang Pendidikan Seks Di Sekolah

4.12

37 39

Analisis ANOVA Sehala Perbezaan Pendapat Antara Pelajar Berlainan Agama Tentang Pendidikan Seks Di Sekolah

40

SENARAI SINGKATAN

%

- Peratus

AIDS

- Acquired Immune Deficiency Syndrome

WHO

- World Health Organisation

HKL

- Hospital Kuala Lumpur

HIV

- Human Immunodeficiency Virus

PKK

- Pendidikan Kesihatan Keluarga

UPM

- Universiti Putra Malaysia

PIBG

- Persatuan Ibu Bapa dan Guru

SPF

- Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Fizik)

SPP

- Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Fizik)

SPC

- Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Kimia)

SPM

- Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Matematik)

SPK

- Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Kimia)

SPT

- Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Matematik)

SPL

- Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua)

SPI

- Sarjana Muda Sains serta Pendidkan (Pengajian Islam)

SPN

- Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Sains)

SPS

- Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Sains Sukan)

SPA

- Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam)

SPE

- Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Elektrik)

SPJ

- Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Mekanikal)

SPH

- Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)

SENARAI LAMPIRAN

LAMPIRAN

TAJUK

A

Soal Selidik

B

Ujian Post Hoc Perbezaan Pendapat Antara

MUKA SURAT 55

Pelajar Berlainan Agama Tentang Pendidikan Seks

60

BAB 1

PENGENALAN

1.1

Pendahuluan

Wawasan 2020, perkataaan yang tidak lagi asing bagi rakyat Malaysia, yang sering dilaungkan oleh orang ramai dan sering juga dibaca di media massa. Wawasan 2020 adalah konsepsi kemajuan negara yang dicita-citakan oleh bekas Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Wawasan ini merupakan jangkatan atau target negara untuk menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2020.

Matlamat untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju pada tahun 2020 adalah suatu cita-cita yang dinamik. Kejayaannya banyak bergantung pada kefahaman dan amalan keagamaan, persefahaman antara kaum, keilmuan yang tinggi dan canggih, kesatuan nasional, keadilan sosioekonomi, kematangan politik, pembangunan ekonomi dan teknologi, perpaduan, perhubungan manusia, dan pembentukan akhlak. Ini adalah kerana negara maju yang diharapkan itu bukanlah negara yang rakyatnya sekadar hidup mewah dan selesa tetapi juga berupaya mengembangkan kekuatan aqidah dan rohani.

Penularan gejala sosial merupakan suatu penghalang kepada mencapainya wawasan 2020. Salah laku juvenil didapati semakin menjadi-jadi sehingga mendatangkan kemudaratan kepada negara. Sesetengah remaja sering bergelumang dengan

pelbagai

gejala

negatif

dan

penyakit

sosial

seperti

vandalisme,

2

penyalahgunaan dadah, perompakan, seks bebas, pelacuran dan sebagainya. Persoalannya, adakah gejala-gejala ini patut wujud pada masyarakat negara maju? Bagaimana cara untuk mengatasinya?

Zaman remaja merupakan masa paling rumit serta penuh dengan cabaran yang bukan sahaja perlu dihadapi oleh anak-anak, tetapi juga ibu bapa. Mereka bukan sahaja mengalami perubahan dari segi fizikal yang mula menampakkan sifat-sifat kewanitaan atau kelakian, tetapi juga dari segi emosi, fikiran dan sosial. Dengan perubahan hormon dan dunia yang serba kompleks, remaja mula merasakan tidak ada sesiapa yang dapat memahami perasaan mereka termasuk ibu bapa. Ditambah pula dengan era globalisasi yang mendedahkan mereka kepada pelbagai pengaruh dan gaya hidup. Ia tidak terhad kepada sikap, peribadi sahaja, malah juga melibatkan aktiviti-aktiviti seksual yang tidak sihat seperti seks luar nikah, homoseksual dan sebagainya. Perasaan ingin tahu yang berada di tahap kemuncak golongan remaja boleh mendorong mereka melakukan sesuatu di luar batasan jika tidak diberi panduan dan bimbingan yang sewajarnya. Lebih-lebih lagi golongan ini adalah satu kelompok yang kurang matang serta sering gagal dalam menilai implikasi yang bakal dilalui. Apa yang terlintas di fikiran mereka hanyalah keseronokan tanpa menilai risiko dan kerugian yang bakal dialami di kemudian hari.

Untuk mengelakkan golongan remaja ini daripada terjerumus ke dalam kancah salah laku, Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pembagunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah mencadangkan kepada kabinet agar pendidikan seks diperkenalkan dalam sisitem pendidikan negara. Ini berikutan peningkatan gejala salah laku seksual, sumbang mahram, hubungan seks luar nikah, rogol, penderaan seksual, pengguguran dan pembuangan bayi serta penularan penyakit AIDS. Sebelum ini, maklumat tentang seks hanya dapat ditemui secara formal dari buku sains dan biologi. Sedangkan negara-negara maju seperti Singapura, Hong Kong, Britain dan Amerika Syarikat telah lama mengajar subjek pendidikan seks. Pendidikan seks memberi pengetahuan tentang perubahan biologi, psikologi, dan psikososial sebagai akibat pertumbuhan dan perkembangan manusia.

Remaja sebagai tonggak dan tiang negara harus mempunyai kekuatan dari segi

3

fizikal, mental, rohani dan psikologi.remaja tidak harus berada di takuk lama sebaliknya mereka harus cuba untuk melengkapkan malah menyempurnakan diri dalam aspek-aspek di atas supaya menjadi insan yang proaktif, dinamik, berjiwa perintis dan berdaya maju supaya dapat menyumbang kepada pembangunan negara.

1.2

Latar Belakang Masalah

Kajian klinikal di Amerika Syarikat mendapati bahawa golongan remaja dan belia yang berusia antara 17 hingga 30 tahun adalah golongan yang paling ramai dijangkiti pelbagai penyakit jangkitan seks. Trend ini dijangka akan berterusan memandangkan mereka adalah golongan yang paling aktif dan seterusnya menjadikan mereka sebagai golongan yang paling berisiko tinggi untuk dijangkiti penyakit kelamin.

Menurut Pertubuhan Kesihatan sedunia (WHO) pula, seorang daripada 20 remaja akan dijangkiti penyakit kelamin pada setiap tahun. Daripada 33 juta kes baru, 11 juta berlaku di kalangan belia yang berusia 25 tahun ke bawah. Sementara jangkitan siflis akan meningkat ke tahap tertinggi bagi golongan berusia antara 15 hingga 30 berbanding kumpulan usia lain. (Utusan Malaysia, Jun 2003)

Laporan akhbar New Sunday Times (Ogos 2006) mengenai jumlah remaja Melayu yang melahirkan anak luar nikah meningkat 77 peratus berbanding lima tahun lalu, akibat terjebak dengan kegiatan seks bebas.

Laporan itu juga menyebut 57 peratus daripada mereka membabitkan usia 18 hingga 23 tahun selain ada remaja berusia seawal 14 tahun menggugurkan kandungan dan bertindak membuang anak di tandas dan tong sampah. Kajian Jabatan Kebajikan Perubatan Hospital Kuala Lumpur (HKL) pada 2004 mendapati 81 peratus daripada remaja terbabit mempunyai latar belakang pendidikan yang sangat rendah dan bekerja di kilang. Ini menunjukkan golongan remaja kita memerlukan

4

ajaran pendidikan seks dengan segera. (Berita Harian, Ogos 2006)

Dr. Rusnani Abdul Kadir dari Jabatan Pendidikan Kaunselor dan Psikologi Kaunseling, Fakulti Pengajian Pendidikan universiti itu berkata, pendidikan seks merupakan satu langkah yang baik dalam memberi maklumat berkesan kepada anakanak berkenaan seksualiti. (Utusan Malaysia, Januari 2006)

Ibu bapa pada masa kini kebanyakannya kurang memperuntukkan masa berkualiti dengan anak, kurang memberi penekanan kepada nilai murni dan agama dalam keluarga, tipisnya pembudayaan ilmu serta mementingkan hiburan dan kebendaan terhadap anak. Apa yang berlaku kini, sebahagian besar ibu bapa terlalu memanjakan anak dan sanggup memenuhi segala kehendak kebendaan mereka tanpa had sempadan.

Akibat kepincangan dan budaya liberal keluarga, mereka tidak mempunyai ketahanan diri yang ampuh lalu mudah terpengaruh dengan gaya hidup bebas dan berseronok tanpa batasan. Akhirnya, mereka terdorong mencari kepuasan dan keseronokan di luar rumah, terjebak dalam pergaulan bebas seterusnya terdedah kepada perilaku salah laku dan jenayah seksual.

Ini berlaku akibat kurangnya pendidikan oleh ibu bapa, di samping naluri liar dalam diri anak yang tidak dididik dengan sempurna oleh ibu bapa mereka di rumah. Malah, mereka akan berani cuba mempraktikkan apa yang diketahui dengan mengeksploitasi pengetahuan diterangkan di sekolah bagi mengelak daripada risiko hamil di luar nikah atau jangkitan hubungan kelamin. (Berita Harian, Disember 2006)

Dengan itu, Kementerian Pendidikan telah menetapkan lima modul mengenai pendidikan seks dan reproduktif untuk diajar di sekolah sejak akhir-akhir ini. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan, Datuk Abdul Aziz Shamsuddin menyatakan bahawa Modul Satu ialah mengenai aspek fizikal manakala Modul Dua (aspek sosial), Modul Tiga (jantina), Modul Empat (penyakit jangkitan seks) dan Modul Lima (HIV/AIDS).

5

Selain itu, katanya, dua modul tambahan yang menyediakan ruang untuk pelajar berinteraksi dengan guru turut disediakan iaitu Modul Seksualiti dan Saya; serta Modul Pendidikan Pencegahan (HIV/AIDS). Beliau memberitahu, kesemua modul tersebut adalah di bawah Pendidikan Kesihatan Keluarga (PKK) dan diajar merentasi kurikulum khususnya dalam mata pelajaran bahasa, Sains, Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, Pendidikan Moral, Pendidikan Agama Islam dan Biologi. (Utusan Malaysia, November 2003)

1.3

Pernyataan Masalah

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi di kalangan pelajar fakulti pendidikan Universiti Teknologi Malaysia (UTM) terhadap pendidikan seks di sekolah. Selain itu, ia juga mengkaji tentang persepsi di kalangan pelajar yang berbilang kaum terhadap pendidikan seks di sekolah bagi pelajar Tahun 4 fakulti pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Kajian ini menumpukan kepada kebaikan dan keburukan pendidikan seks diperkenalkan di sekolah dan seterusnya memberi kesan kepada kualiti pendidikan negara.

1.4

Objektif Kajian

Secara khususnya objektif kajian ini ialah :-

i.

Mengkaji persepsi pelajar-pelajar Tahun 4 Fakulti Pendidikan terhadap pendidikan seks di sekolah dari aspek pengajaran dalam kurikulum sekolah.

ii.

Mengkaji persepsi pelajar-pelajar Tahun 4 Fakulti Pendidikan terhadap pendidikan seks di sekolah dari aspek peranan guru yang mengajar.

iii.

Mengkaji persepsi pelajar-pelajar Tahun 4 Fakulti Pendidikan terhadap pendidikan seks di sekolah dari aspek peranan ibu bapa.

6

iv.

Melihat perbezaan pendapat di antara pelajar-pelajar yang berlainan jantina terhadap pendidikan seks di sekolah.

v.

Melihat perbezaan pendapat di antara pelajar-pelajar yang berlainan agama terhadap pendidikan seks di sekolah.

1.5

Persoalan Kajian

Melalui hasil kajian ini, ia diharapkan dapat menjawab beberapa persoalan mengenai persepsi pelajar fakulti pendidikan terhadap pendidikan seks di sekolah. Beberapa persoalan ingin ditimbulkan melalui kajian ini iaitu:

i.

Apakah pandangan pelajar-pelajar Tahun 4 Fakulti Pendidikan terhadap pendidikan seks di sekolah dari aspek pengajaran dalam kurikulum sekolah?

ii.

Apakah pandangan pelajar-pelajar Tahun 4 Fakulti Pendidikan terhadap pendidikan seks di sekolah dari aspek peranan guru yang mengajar?

iii.

Apakah pandangan pelajar-pelajar Tahun 4 Fakulti Pendidikan terhadap pendidikan seks di sekolah dari aspek peranan ibu bapa?

iv.

Adakah terdapat perbezaan signifikan di antara pelajar-pelajar merentas jantina terhadap pendidikan seks di sekolah?

v.

Adakah terdapat perbezaan signifikan di antara pelajar-pelajar merentas agama terhadap pendidikan seks di sekolah?