POLITEKNIK MELAKA

Competition (CiE TVET 2017), Buku Log Kewangan (Perak) 6. CSR Acheh, Indonesia 2017. 15 PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG 5 7. Kursus MUET kepada tenaga p...

0 downloads 72 Views 445KB Size
POLITEKNIK MELAKA SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015

PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG JABATAN AKADEMIK TARIKH: MAC 2019

15 PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG

KANDUNGAN PROSES PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG.............................................................. 2 1.

LANGKAH 1 - KOMUNIKASI DAN KONSULTANSI ....................................................... 3

2.

LANGKAH 2 - PENGWUJUDAN KONTEKS .................................................................. 4

3.

LANGKAH 3 - KENALPASTI RISIKO DAN PELUANG................................................... 5

4.

LANGKAH 4 - ANALISIS RISIKO................................................................................... 7

4.1.1

Analisis BOW-TIE: R-BKP-01 ................................................................................. 7

4.1.2

Analisis BOW-TIE: R-BKP-O1-02 ........................................................................... 8

5.

LANGKAH 5-PENILAIAN RISIKO DAN PELUANG ...................................................... 11

5.1.1

Penilaian Kebarangkalian Dan Impak Risiko......................................................... 11

5.1.2

Penilaian Kebarangkalian Dan Impak Peluang .................................................... 11

5.1.3

Heat Matrix Risiko dan Peluang ............................................................................ 12

6.

LANGKAH 6- TINDAK BALAS RISIKO DAN PELUANG .............................................. 14

6.1.1

Pelan Tindak Balas Risiko Dan Peluang ............................................................... 14

6.1.2

Strategi Dan Rawatan Risiko (Treatment Plan)..................................................... 15

6.1.3

Strategi Rebut Peluang......................................................................................... 15

7.

LANGKAH 7- PEMANTAUAN DAN KAJIAN SEMULA ................................................. 16

7.1.1

Pemantauan dan Usulan....................................................................................... 16

8.

DATA KOMULATIF PENILAIAN KEBERKESANAN TINDAKAN .................................. 17

9.

LAMPIRAN................................................................................................................... 19

9.1 Definisi ......................................................................................................................... 19 9.2 Lampiran 1: Kod Daftar ............................................................................................... 19 9.3 Lampiran 2: Darjah Kualitatif Kebarangkalian dan Impak ............................................. 20 9.4 Lampiran 3: Pelan Tindakbalas Risiko ......................................................................... 20

1

15 PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG

PROSES PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG PENGWUJUDAN KONTEKS (ESTABLISHMENT OF CONTEXT) Konteks Strategik Konteks Proses Konteks Keselamatan dan Pekerjaan Konteks Pelanggan Konteks projek Penentuan Kriteria Pengaruh Dalaman dan Luaran Penilaian Risiko & Peluang

ANALISIS RISIKO & PELUANG (RISK ANALYSIS)

Menentukan kawalan sediaada Menentukan kebarangkalian

dan punca

Menentukan kesan dan akibat

Menentukan tahap risiko

(MONITORING AND REVIEW)

KOMUNIKASI DAN KONSULTANSI

(RISK IDENTIFICATION) Apa yang boleh berlaku? Bagaimana boleh berlaku? Imput dari Data-data sejarah dll

PEMANTAUAN DAN KAJIAN SEMULA

(COMMUNICATIOAN AND CONSULTATION)

KENALPASTI RISIKO & PELUANG

PENILAIAN RISIKO & PELUANG (RISK EVALUATION) Membandingkan kriteria Kebarangkalian & Impak Magnitud risiko & peluang Keutamaan

PELAN RAWATAN &TINDAKBALAS (RISK TREATMENT) Mengenalpasti & menilai pilihan rawatan Mengenalpasti dan melaksanakan rawatan Pelan Tindakan

ADAPTASI: MS ISO 31000:2010

2

15 PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG

1.

LANGKAH 1 - KOMUNIKASI DAN KONSULTANSI Nyatakan pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan dan penyebaran maklumat serta penglibatan langsung atau tidak dalam pengurusan risiko dan peluang PELANGGAN UTAMA JAB/BHG/UNIT

PELAJAR BERDAFTAR PIHAK BERKEPENTINGAN (LUAR ORGANISASI) ORGANISASI      

HUBUNGAN Mendapatkan budget tahunan Kelulusan kewangan Penetapan Dasar Perjawatan Kenaikan pangkat Persaraan

3. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej KomunitiUrusan dokumen dan rekod kerajaan

4. Pembekal

  

Bekalan Keselamatan Bekalan Pembersihan Bekalan Alat tulis

1. Kementerian Pendidikan Malaysia

2. Jabatan Perkhidmatan Awam

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PIHAK BERKEPENTINGAN (DALAM ORGANISASI)  Meluluskan budget Pengarah  Pemantauan pengurusan akademik Timbalan Pengarah  Menyediakan data pelajar Hal Ehwal Pelajar  Menguruskan Latihan Industri pelajar Unit Latihan Industri  Menguruskan penilaian akhir pelajar Unit peperiksaan  Pembelajaran atas talian UPIM  Menyediakan peralatan bantuan P&P UTM  Mengurus infrastruktur politeknik UPS

1. 2. 3. 4. 5.

PIHAK BERKEPENTINGAN (DALAM JABATAN/BAHAGIAN/UNIT)   1 orang Ketua Jabatan  35 Orang Ketua Program  Kakitangan Akademik  Kakitangan Bukan Akademik

3

15 PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG

2.

LANGKAH 2 - PENGWUJUDAN KONTEKS PEMILIK RISIKO DAN PELUANG

BAHAGIAN KURIKULUM , JPPKK BAHAGIAN PENTAKSIRAN & PENILAIAN, JPPKK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

FUNGSI/KEY ACTIVITIES Melaksanakan P&P menggunakan kurikulum terkini Mengeluarkan jadual waktu 1 minggu sebelum kuliah bermula Menyediakan rancangan mengajar mengikut format yang disediakan Melaksanakan P&P secara OBE bagi mencapai LO Mengaplikasikan pembelajaran atas talian dalam pelaksanaan P&P Merancang, melaksana dan menilai Kerja Kursus dan peperiksaan akhir Menyediakan perancangan pengajian serta pelaksanaan aktiviti penasihatan akademik berlangsung sepanjang pengajian.

1. 2. 3. 4.

RUJUKAN LUARAN Standard ISO 9001:2015 Dokumen COPPA KPI JPPKK PELAN STRATEGIK JPPKK

KOD DAFTAR AKD

OBJEKTIF 1. Menghasilkan graduan TVET yang cemerlang JERIS (Jasmani, Emosi, Rohani, Intelektual & Sosial) dan dapat mencernakan pencapaian hasil pembelajaran dengan baik.

PROSES KERJA & RUJUKAN DALAMAN 1. PROSEDUR KERJA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP-01hingga PPP-08) 2. PROSEDUR KERJA PERKHIDMATAN SOKONGAN (PS-01 hingga PS-16)

DATA SEJARAH YANG BERKAITAN DENGAN BAHAGIAN SEJARAH POSITIF (PENCAPAIAN PELUANG)

SEJARAH NEGATIF (RISIKO YANG JADI KEMALANGAN)

1. National Conference Competition Exhibition 2014 (CCE 2014) di Politeknik Seberang Perai, Pulau Pinang – IMP Project Management (Emas) – FAST Financial Accounting (Perak)

2. Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) 2015 Peringkat Politeknik Malaysia, Coursework Scheduling Application (CSA) (Emas) 3. Melaka International Intellectual Exposition (MIIEX) 2016, Coursework Scheduling Application (CSA) (Emas) 4. International Invention & Innovative Competition (INIIC) Sesi 1/2016, Rekod Kewangan Masjid (Perak) 5. Corporate & Agency Exhibition and Innovation Competition (CiE TVET 2017), Buku Log Kewangan (Perak) 6. CSR Acheh, Indonesia 2017

4

15 PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG 7. Kursus MUET kepada tenaga pengajar 2017 8. International Premier Debate di Pt Dickson 2018 9. Malaysia Polytechnic English Festival 2018 10. International CSR ASEAN English Programme @ Palembang, Indonesia 2018 11. CSR Cambodia 2018 12. Quranic Learning Programme 13. Malaysian Polytechnics Communication Camp in Design Thinking 2019 14. Pertandingan akhir Inovasi dan Rekacipta pelajar 2018 (MYSKRIP2018)

5

IMPAK DAN PENGARUH ISU DALAMAN DAN LUARAN TERHADAP PENCAPAIAN OBJEKTIF 4 3 2 1 7S Mc Kinsey PESTEL 1 2 3 4 Strategy Political Structure Economic Systems Social Shared Values Technology Style (leadership) Environment Staff Legal Skills & Competency 1

Sangat Rendah

3.

2

Rendah

3 Sederhana

4

Besar

5

5

Sangat besar

LANGKAH 3 - KENALPASTI RISIKO DAN PELUANG Nota: Tentukan kod untuk tujuan ‘daftar risiko dan peluang’. Rujuk contoh lampiran 1

OBJEKTIF # 01 Menghasilkan graduan TVET yang cemerlang JERIS (Jasmani, Emosi, Rohani, Intelektual & SOSIAL) dan dapat mencernakan pencapaian hasil pembelajaran dengan baik KOD

RISIKO

R-AKD-01

Pelajar tidak cemerlangan dan gagal hasil pembelajaran

R-AKD-02

Pelajar lemah JERIS

KOD

PELUANG

5

15 PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG P-AKD-01

Kolaborasi dengan pihak industri

P- AKD -02

Pelajar mendapat tajaan

P- AKD -03

Politeknik Melaka dapat membina reputasi yang baik

P- AKD -04

Pelajar mudah mendapat pekerjaan

P- AKD -05

Pelajar berpeluang untuk memenangi anugerah kecemerlangan pelajar politeknik Malaysia

P- AKD -06

Projek pelajar dapat dipatenkan dan dikomersialkan

P- AKD -07

Menjana pendapatan tabung amanah

P- AKD -08

Pensyarah berpeluang berkursus ke luar negara

6

15 PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG

4.

LANGKAH 4 - ANALISIS RISIKO 4.1.1

Analisis BOW-TIE: R-AKD-01

OBJEKTIF Menghasilkan graduan TVET yang cemerlang JERIS (Jasmani, Emosi, Rohani, Intelektual & Sosial) dan dapat mencernakan pencapaian hasil pembelajaran dengan baik

BOW TIE ANALYSIS Rujuk 7S Mc Kinsey & PESTEL untuk mengenalpasti faktor punca dan impak

2

PUNCA

3

TINDAKAN PENCEGAHAN

1

PERISTIWA RISIKO

5

TINDAKAN MITIGASI

4

IMPAK Kebolehpasaran pelajar meningkat

Perubahan teknologi Peruntukan Masalah & latar belakang keluarga

Mengawal bilangan hari pensyarah bertugas luar kawasan

Staf kompetent dalam teknologi

Memperkemaskan peranan Penasihat Akademik

Ponteng Kelas Tiada kemudahan asrama Kekangan kewangan pelajar Masalah kenderaan Persekitaran sosial Syarat kemasukan luaran

Pensyarah tidak kompetent

Syarat kemasukan tambahan ke program kejuruteraan sekurang-kurangnya ada matematik Kajian memanjang tempoh SIP kepada 6 bulan sekurangkurangnya

PPI sebagai satu kriteria kenaikan pangkat

Sikap pelajar sambil lewa

Pelajar tidak cemerlang dan gagal hasil pembelajaran

Pengambilan pelajar tempatan Strategi P&P untuk menarik fokus pelajar

Persekitaran pembelajaran tidak kondusif Pelajar tidak fokus

Penyelenggaraan berkala

Mengeluarkan surat amaran Taklimat kepada pelajar mengenai jabatan sokongan

Berlaku perpindahan teknologi terkini Menjadi pusat rujukan TVET Pelajar mempunyai nilai tambah

Tugas sampingan pensyarah mengikut kompetensi

Mengiklankan kursus yang bersesuaian

Menstrukturkan semula tugastugas sampingan

Pelajar dapat memberi sumbangan kepada masyarakat setempat dalam bidang masing-masing

Pelajar mudah melanjutkan pelajaran ke peringkat universiti Pengurangan bajet dan kos operasi Personaliti pelajar menjadi positif

Kurang pemantauan PA terhadap pelajar

FAKTOR LUARAN

FAKTOR DALAMAN

7

15 PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG

4.1.2

Analisis BOW-TIE: R-AKD-02

OBJEKTIF Menghasilkan graduan TVET yang cemerlang JERIS (Jasmani, Emosi, Rohani, Intelek & Sosial) dan dapat mencernakan pencapaian hasil pembelajaran dengan baik

BOW TIE ANALYSIS Rujuk 7S Mc Kinsey & PESTEL sebagai panduan faktor punca dan impak

2

PUNCA

3

TINDAKAN PENCEGAHAN

1

PERISTIWA RISIKO

5

TINDAKAN MITIGASI

4

IMPAK

Latarbelakang keluarga Kurikulum Pengajian Agama telah dijumudkan Kesan rakan sebaya Kurangnya kemahiran insaniah dikalangan pelajar Pengaruh media massa Tiada struktur pelaksanaan aktiviti luar yang boleh meningkatkan kemahiran insaniah Sistem pendidikan yang berorientasikan peperiksaan Pelajar tiada kesedaran mengenai kepentingan pertemuan bersama PA

Pelajar lebih sihat Melaksanakan sistem merit bagi aktiviti pelajar

Pelajar lebih berdisiplin Pelajar lebih berketerampilan

Penguatkuasaan sistem pertemuan PA pada setiap minggu

Memperkasakan komunikasi antara PA dan pelajar melalui platform media sosial yang pelbagai

Pelajar lemah JERIS (jasmani, emosi, rohani, intelek & sosial)

Memperkasakan aktiviti Pusat Islam terutamanya kepada pelajar semester dua

Melaksanakan setiap aktiviti yang dirancang Mewujudkan Buku Merah (Buku Merit) Mewujudkan lebih banyak anugerah kepada pelajar

Bakat pelajar terserlah Jati diri pelajar meningkat Keputusan peperiksaan pelajar meningkat Mengurangkan siu vandalism Meningkatkan semangat kekitaan terhadap PMK

Personality individu Aktiviti pelajar banyak dijalankan pada hujung minggu

FAKTOR LUARAN

FAKTOR DALAMAN

8

15 PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG

4.1.3

Analisis Tindakan Pencegahan dan Mitigasi

INDIKATOR KECEMERLANGAN TINDAKAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI OBJEKTIF Menghasilkan graduan TVET yang cemerlang JERIS (Jasmani, Emosi, Rohani, Intelek & Sosial) dan dapat mencernakan pencapaian hasil pembelajaran dengan baik KOD DAFTAR R-AKD-01 NO TINDAKAN PENCEGAHAN 1 2 3 4 5 Syarat kemasukan tambahan ke program kejuruteraan sekurang1. kurangnya ada matematik tambahan 2. Kajian memanjang tempoh SIP kepada 6 bulan sekurang-kurangnya 3. Pelajar jangan melebihi norma 4. PPI sebagai satu kriteria dalam SKT 5. Pengambilan pelajar tempatan 6. Strategi P&P untuk menarik fokus pelajar 7. Mengawal bilangan hari pensyarah bertugas luar kawasan Menstrukturkan semula tugas-tugas sampingan kepada semua staf 8. politeknik NILAI MIN 3.25 TINDAKAN MITIGASI 1. Memperkemaskan peranan Penasihat Akademik 2. Penyelenggaraan berkala 3. Mengeluarkan surat amaran 4. Taklimat kepada pelajar mengenai jabatan sokongan 5. Tugas sampingan pensyarah mengikut kompetensi 6. Mengiklankan kursus yang bersesuaian NILAI MIN 3.67 OBJEKTIF Menghasilkan graduan TVET yang cemerlang JERIS (Jasmani, Emosi, Rohani, Intelek & Sosial) dan dapat mencernakan pencapaian hasil pembelajaran dengan baik KOD DAFTAR R-AKD-02 NO TINDAKAN PENCEGAHAN 1 2 3 4 5 1. Melaksanakan sistem merit bagi aktiviti pelajar 2. Penguatkuasaan sistem pertemuan PA pada setiap minggu Memperkasakan komunikasi antara PA dan pelajar melalui platform 3. media sosial yang pelbagai Memperkasakan aktiviti Pusat Islam terutamanya kepada pelajar 4. semester 2 NILAI MIN 3.0 TINDAKAN MITIGASI 1 2 3 4 5 1. Melaksanakan setiap aktiviti yang dirancang 2. Mewujudkan Buku Merah (Buku Merit)

9

15 PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG 3.

Mewujudkan lebih banyak anugerah kepada pelajar NILAI MIN

3.0

1 2 3 4 5 Gagal/tiada bukti Kurang Memuaskan Sederhana Baik Cemerlang Nota: Penilaian logik berkadar songsang (rujuk langkah 5)  Jika nilai min rendah untuk tindakan pencegahan; maka nilai kebarangkalian adalah tinggi  Jika nilai min rendah untuk tindakan mitigasi; maka nilai impak risiko adalah tinggi

10

15 PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG

5. 5.1.1

LANGKAH 5-PENILAIAN RISIKO DAN PELUANG Penilaian Kebarangkalian Dan Impak Risiko Nota: Rujuk Lampiran 2-Darjah kualitatif penilaian kebarangkalian dan impak

PENILAIAN RISIKO (-VE)

PERISTIWA RISIKO (RISK EVENT)

R- AKD -01

Pelajar tidak cemerlang dan gagal hasil pembelajaran

63

R- AKD -02

Pelajar lemah JERIS

28

5.1.2

IMPAK (IMPACT) (paksi-X)

KEBARANGKALIAN (LIKELIHOOD) (paksi-Y)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR RISIKO

ANALISIS RISIKO MAGNITUD

IDENTIFIKASI RISIKO

4

7 5

6

7

2

9

4

Penilaian Kebarangkalian Dan Impak Peluang

PENILAIAN PELUANG (+VE) ANALISIS PELUANG IMPAK (IMPACT) (paksi-X)

KEBARANGKALIAN (LIKELIHOOD) (paksi-Y)

P- AKD-01

Kolaborasi dengan pihak industri

64

P- AKD-02

Pelajar mendapat tajaan

27

9

P- AKD-03

Politeknik Melaka dapat membina reputasi yang baik

72

9

P- AKD-04

Pelajar mudah mendapat pekerjaan

49

P- AKD-05

Pelajar berpeluang untuk memenangi anugerah kecemerlangan pelajar politeknik Malaysia

81

9

9

P- AKD-06

Projek pelajar dapat dipatenkan dan dikomersialkan

81

9

9

P- AKD-07

Pensyarah berpeluang berkursus ke luar negara

27

9

DAFTAR PELUANG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PERISTIWA (OPPORTUNITY)

MAGNITUD

IDENTIFIKASI PELUANG

8

8 3 8

7

7

3

11

15 PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG 5.1.3

Heat Matrix Risiko dan Peluang

RISIKO

PELUANG

10 K E B A R A N G K A L I A N

10 KOD-P05 KOD-P06 (9,9) (9,9) KOD-P01 KOD-P03 (9,8)(8,8) KOD-P04 (7,7)

KOD-R01 (7,9)

9 8 7 KOD-R01 (4,6)

6

8 7 6

5

5 KOD-R02 (7,4)

4

4 KOD-P07,P02 (9,3)

3 KOD-R02 (5,2)

2 1

K E B A R A N G K A L I A N

9

2

3

4

5

6

3 2

7

8

9

10

10

9

8

IMPAK

7

6

5

4

3

2

1

IMPAK

ZON MERAH: HIGH ZON KUNING: MEDIUM ZON HIJAU: LOW

KOD

R/P

PENYATAAN RISIKO / PELUANG

MAGNITUD

ZON

R-AKD01

R

Pelajar tidak cemerlang dan gagal hasil pembelajaran

(7,9) = 63

merah

R-AKD02

R

Pelajar lemah JERIS

(7,4) = 28

kuning

P-AKD01

P

Kolaborasi dengan pihak industri

(8,8) = 64

merah

P-AKD02

P

Pelajar mendapat tajaan

(9,3) = 27

merah

P-AKD03

P

Politeknik Melaka dapat membina reputasi yang baik

(9,8) = 72

merah

P-AKD04

P

Pelajar mudah mendapat pekerjaan

(7,7) = 49

merah

MAGNITUD SELEPAS RAWATAN

ZON SELEPAS RAWATAN

(4,6) = 24

KUNING

(5,2) = 10

KUNING

TIADA PERUBAHAN KERANA PELUANG PERLU DIKEKALKAN DI KAWASAN MERAH

12

15 PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG

P-AKD05

P

Pelajar berpeluang untuk memenangi anugerah kecemerlangan pelajar politeknik Malaysia

(9,9) = 81

merah

P-AKD06

P

Projek pelajar dapat dipatenkan dan dikomersialkan

(9,9) = 81

merah

P-AKD07

P

Pensyarah berpeluang berkursus ke luar negara

(9,3) = 27

merah

TIADA PERUBAHAN KERANA PELUANG PERLU DIKEKALKAN DI KAWASAN MERAH

TIADA PERUNTUKAN

13

15 PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG LANGKAH 6- TINDAK BALAS RISIKO DAN PELUANG Nota: Rujuk Lampiran – Pelan Tindakbalas risiko 6.1.1

Pelan Tindak Balas Risiko Dan Peluang

RISIKO R-AKD-O1

Pelajar tidak cemerlang dan gagal hasil pembelajaran

/

R- AKD-02

Pelajar lemah JERI

/

/

/

/

/

PELUANG P- AKD-01 P- AKD-02

Kolaborasi dengan pihak industri

/

/

/

/

Pelajar mendapat tajaan

/

/

/

/

P- AKD-03

Politeknik Melaka dapat membina reputasi yang baik

/

/

P- AKD-04

Pelajar mudah mendapat pekerjaan

/

/

P- AKD-05

Pelajar berpeluang untuk memenangi anugerah kecemerlangan pelajar politeknik Malaysia

/

/

P- AKD-06

Projek pelajar dapat dipatenkan dan dikomersialkan

/

/

P- AKD-07

Pensyarah berpeluang berkursus ke luar negara

/

/

/ /

/

/

14

IGNORE

ENHANCE

SHARE

EXPLOIT

MITIGATE

PERISTIWA RISIKO DAN PELUANG

TRANSFER

KOD

AVOID

TINDAKBALAS ACCEPT

6.

15 PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG 6.1.2

Strategi Dan Rawatan Risiko (Treatment Plan) Nota: Input kepada Perancangn Strategik (Input : SWOT & TOWS) R-AKD-O1 Pelajar tidak cemerlang dan gagal hasil pembelajaran STRATEGI & RAWATAN RISIKO

1. Mempertingkatkan hubungan komunikasi antara PA dan pelajar 2. Melaksanakan kursus/program motivasi berkala 3. Mengenalpasti pelajar lemah akademik dari semester satu

TANGGUNGJAWAB PPAP/PPAJ/PA Psikologi/PA Jabatan Akademik

R-AKD-02 Pelajar lemah JERIS STRATEGI RAWATAN RISIKO 1.

Koordinasikan aktiviti berasaskan JERIS

6.1.3

TANGGUNGJAWAB

Jabatan akademik/Pusat islam/ sukan/ Psikologi

Strategi Rebut Peluang P-AKD-O1 Kolaborasi dengan pihak industri STRATEGI REBUT PELUANG

1. Lantikan Penasihat Industri PMK

TANGGUNGJAWAB Pengurusan

2. Lawatan Industri (PPI)

Jabatan Akademik

3. Sangkutan Industri Pensyarah (SIP)

Jabatan Akademik

4. PPRN

UPIK

5. T-AGRS

UPIK P-AKD-O2 Pelajar mendapat tajaan STRATEGI REBUT PELUANG

TANGGUNGJAWAB

1.

Perjumpaan/ perbincangan / kolaborasi bersama industri

Jabatan Akademik

2.

Menggalakkan pelajar untuk mengambil Dual Certification

Jabatan Akademik

P-AKD-O3 Politeknik Melaka dapat membina reputasi yang baik STRATEGI REBUT PELUANG

TANGGUNGJAWAB

1.

Melaksanakan program CSR bersama komuniti

Jabatan Akademik

2.

Menyertai pertandingan peringkat kebangsaan dan antarabangsa

Jabatan Akademik

P-AKD-O4 Pelajar mudah mendapat pekerjaan STRATEGI REBUT PELUANG

TANGGUNGJAWAB

1.

Pelaksanaan LI-WBL sebagai added value kepada pelajar yang menjalani latihan industri

Unit LI

2.

Pelaksanaan Latihan Industri Semester Akhir (LISA)

Unit LI

15

15 PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG

3.

Kerjasama dengan Industri

CISEC

P-AKD-O5 Pelajar berpeluang untuk memenangi anugerah kecemerlangan pelajar politeknik Malaysia STRATEGI REBUT PELUANG

TANGGUNGJAWAB

1. Mempelbagaikan aktiviti mencungkil bakat pelajar

Jabatan Akademik & JHEPP

P-AKD-O6 Projek pelajar dapat dipatenkan dan dikomersialkan STRATEGI REBUT PELUANG

TANGGUNGJAWAB

1.

Mengadakan pertandingan inovasi peringkat PMK

Jabatan Akademik & UPIK

2.

Menyertai pertandingan inovasi peringkat luar

Jabatan Akademik & UPIK

P-AKD-O7 Pensyarah berpeluang berkursus ke luar negara STRATEGI REBUT PELUANG

TANGGUNGJAWAB

1.

Memenangi pertandingan inovasi peringkat kebangsaan

Jabatan Akademik & UPIK

2.

Menyertai mana-mana platform pembentangan di luar negara

Jabatan Akademik & ULPL

3.

Mendapat geran T-ARGS

Jabatan Akademik & UPIK

7.

LANGKAH 7- PEMANTAUAN DAN KAJIAN SEMULA Nota: Pemantauan dan kajian semula dijalankan untuk suatu tempoh yang ditetapkan oleh organisasi seperti setiap 3-6 bulan 7.1.1

BIL

Pemantauan dan Usulan STRATEGI YANG DIRANCANG

TIDAK DIAMBIL TINDAKAN

SEDANG DIAMBIL TINDAKAN

TELAH DIAMBIL TINDAKAN

1.

Mempertingkatkan hubungan komunikasi antara PA , Pensyarah Kursus dan pelajar

/

2.

Melaksanakan kursus/program motivasi berkala

/

3.

Mengenalpasti pelajar lemah akademik dari semester satu

/

4.

Koordinasikan aktiviti berasaskan JERI

/

5.

Lantikan Penasihat Industri PMK

/

6.

Lawatan Industri (PPI)

/

16

15 PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG

7.

Sangkutan Industri Pensyarah (SIP)

/

8.

Perjumpaan/ perbincangan bersama industry

/

9.

Melaksanakan program CSR bersama komuniti

/

10.

Menyertai pertandingan peringkat kebangsaan dan antarabangsa

/

11.

Mempelbagaikan aktiviti mencungkil bakat pelajar

/

/

kolaborasi

Usul Penambahbaikan:

Pegawai yang memantau Nama: Tarikh

8. DATA KOMULATIF PENILAIAN KEBERKESANAN TINDAKAN Nota: dijalankan untuk tempoh yang ditetapkan oleh organisasi. Tindakan Pencegahan perlu dijalankan dan penilaiaan semula dijalankan. Magnitud risiko dan peluang perlu bandingkan untuk melihat keberkesanan Ulang proses dan buat perbandingan data.

MAGNITUD

PENILAIAN KEBERKESANAN TINDAKBALAS RAWATAN RISIKO 70 60 50 40 30 20 10 0

MENURUN MENURUN

KOD-R01

KOD-R02

Jun-17

63

28

Dis-17

24

10

Dis-18

24

10

17

15 PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG

MAGNITUD

PENILAIAN KEBERKESANAN TINDAKBALAS TERHADAP PELUANG 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

MENDATAR MENDATAR

MENDATAR

KOD-P01

KOD-P02

KOD-P03

KOD-P04

KOD-P05

KOD-P06

KOD-P07

Jun-17

64

27

72

49

81

81

27

Dis-17

64

27

72

49

81

81

27

Dis-18

64

27

72

49

81

81

27

18

15 PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG

9. LAMPIRAN 9.1

Definisi

RISIKO (-ve)

PELUANG(+ve)

RISIKO Kemungkinan Berlakunya Perkara Luar Jangka Pada Masa Akan Datang Yang Disebabkan Faktor Tertentu (Malapetaka, Bahaya Dll) Yang Boleh Menyebabkan Kerugin (Loss)/Kejutan (Surprise)/Kegagalan Fungsi PERISTIWA YANG BOLEH MENYEBABKAN KEGAGALAN MENCAPAI OBJEKTIF ORGANISASI

PELUANG Kesempatan Yang Baik Organisasi Mengenalpasti Peluang-peluang Dan Berusaha Mengambil Peluang Secara Terancang PERISTIWA YANG BOLEH MENCETUS DAN MENYEBABKAN KEGEMILANGAN ORGANISASI PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG Menguruskan Risiko dan Peluang Secara Terancang Untuk Mengelakkan Kerugian, Kebuntuan Tindakan, Kos Luar Jangka, Kecelakaan/Kerugian Terok Akibat Kesalahan Megambil Tindakan dan terlepas mengambil peluang kerana tidak menyedari ‘kewujudan peluang’ WITHOUT RISK, THERE IS NO OPPORTUNITY

9.2

Lampiran 1: Kod Daftar KOD R

Risiko

P

Peluang

RUJUKAN (Contoh)

19

15 PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG 9.3

Lampiran 2: Darjah Kualitatif Kebarangkalian dan Impak

DARJAH KUALITATIF KEBARANGKALIAN DAN IMPAK RISIKO KEBARANGKALIAN IMPAK DARJAH PENERANGAN DARJAH PENERANGAN 1-2 Jarang (rare) 1-2 Tiada kesan (insignificant) Potensi berlaku sangat rendah Tiada kecederaan, kerugian yang rendah 3-4 Kurang kemungkinan (unlikely) 3-4 Kecil (minor) Mungkin berlaku pada sesuatu masa Bantuan segera, kerugian sederhana 5-6 Boleh jadi (moderate) 5-6 Sederhana (moderate) Boleh berlaku pada sesuatu masa Perlu bantuan perubatan, kerugian yang besar 7-8 Ada kemungkinan (likely) 7-8 Besar (major) Ada kemungkinan berlaku dalam Kecederaan serius, kerugian keadaan tertentu melampai, kegagalan fungsi 9-10 Hampir pasti (almost certain) 9-10 Bencana (catastropic) Berkemungkinan besar berlaku dalam Kematian, kesan berbahaya, kerugian semua keadaan yang terok LIHAT PELUANG DARI KONTEKS YANG POSITIF DENGAN SKALA 1-10 9.4

Lampiran 3: Pelan Tindakbalas Risiko

20