PROSEDUR PERLAKSANAAN KURSUS

no.ruj. dokumen: pk(o)akmal.07 no. keluaran: 02 no. pindaan : tarikh : 1 mac 2004 prosedur operasi perlaksanaan kursus...

0 downloads 14 Views 181KB Size
PROSEDUR OPERASI PERLAKSANAAN KURSUS

NO.RUJ. DOKUMEN: PK(O)AKMAL.07 NO. KELUARAN: 02 NO. PINDAAN : TARIKH : 1 Mac 2004 MUKASURAT : 1 / 22

PROSEDUR PERLAKSANAAN KURSUS PK(O)AKMAL.07

Disediakan oleh

Diluluskan oleh

Nama

HJ MHD SUBRE BIN ISHAK

HJ MOHD RAFDZI BIN MAULUD

Jawatan

KETUA PUSAT PENGAJIAN PERKHIDMATAN TEKNIK

PENGARAH AKMAL

Tanda Tangan

Tarikh

No Salinan Kawalan :-

Dikeluarkan kepada :-

PROSEDUR OPERASI PERLAKSANAAN KURSUS

NO.RUJ. DOKUMEN: PK(O)AKMAL.07 NO. KELUARAN: 02 NO. PINDAAN : TARIKH : 1 Mac 2004 MUKASURAT : 2 / 22

REKOD PINDAAN

Adalah menjadi tanggungjawab pemegang dokumen ini untuk memastikan salinan dokumen ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaan-pindaan yang dinyatakan di dalamnya.

Tarikh

No.Perenggan Muka Bentuk Pindaan surat

Tarikh Diluluskan

PROSEDUR OPERASI PERLAKSANAAN KURSUS

1.

NO.RUJ. DOKUMEN: PK(O)AKMAL.07 NO. KELUARAN: 02 NO. PINDAAN : TARIKH : 1 Mac 2004 MUKASURAT : 3 / 22

OBJEKTIF Prosedur ini menyediakan garis panduan untuk memastikan perlaksanaan kursus dapat dijalankan mengikut modul kursus dan program yang ditetapkan

2.

SKOP Prosedur ini digunapakai oleh Penyelaras Kursus semasa mengendali dan memantau perlaksanaan kursus-kursus yang telah diprogramkan oleh Pusat-pusat Pengajian di AKMAL.

3.

RUJUKAN 3.1

MK.AKMAL.02 3.1.1 Seksyen 7.5.1

Kawalan Proses

3.1.2 Seksyen 8.1

Am

3.1.3 Seksyen 8.3

Kawalan Produk Yang Tidak memenuhi Spesifikasi

3.1.4 Seksyen 8.5.2

Tindakan Pembetulan

3.1.5 Seksyen 8.5.3

Tindakan Pencegahan

3.2

Modul Kursus Yang Berkenaan

3.3

Tatacara Pengurusan Tabung Amanah AKMAL

3.4

Perintah Tetap AKMAL 3.4.1 Bilangan 1 – Latihan Renang dan Menyelamat Kelemasan 3.4.2 Bilangan 2 – Latihan Senjatapi 3.4.3 Bilangan 4 – Peraturan-peraturan Tatatertib Semasa Kursus di AKMAL. 3.4.4 Bilangan 7 – Perbarisan Pemeriksaan Pakaian Seragam 3.4.5 Bilangan 8 – Laporan Ketidakhadiran Peserta

PROSEDUR OPERASI PERLAKSANAAN KURSUS

4.

NO.RUJ. DOKUMEN: PK(O)AKMAL.07 NO. KELUARAN: 02 NO. PINDAAN : TARIKH : 1 Mac 2004 MUKASURAT : 4 / 22

DEFINISI 4.1

Penyelaras Kursus

Ketua Pusat yang dilantik oleh Pengarah AKMAL atau pensyarah/jurulatih yang dilantik oleh Ketua Pusat Pengajian

4.2

Kursus Jangka panjang

Kursus-kursus yang tempohnya lebih daripada satu bulan seperti kursus Pra Perkhidmatan, Asas Pegawai Kanan, Asas Pegawai Kastam, Asas Pegawai Marin dan Pensijilan Kastam.

4.3

Kursus Jangka pendek

Kursus-kursus yang tempohnya kurang daripada satu bulan seperti Kursus-kursus Kemahiran dan Jatidiri.

5.

SINGKATAN 5.1

PA

-

Pengarah AKMAL

5.2

PKPenyelaras Kursus

5.3

KPP

-

Ketua Pusat Pengajian

5.4

P

-

Pendaftar

PROSEDUR OPERASI PERLAKSANAAN KURSUS

6.

NO.RUJ. DOKUMEN: PK(O)AKMAL.07 NO. KELUARAN: 02 NO. PINDAAN : TARIKH : 1 Mac 2004 MUKASURAT : 5 / 22

TINDAKAN DAN TANGGUNGJAWAB TANGGUNG JAWAB PK

TINDAKAN

1.

Beri taklimat kepada para peserta kursus mengenai : a. Borang Maklumat Peserta (lampiran 1) b.

Borang Kehadiran

c.

Perjalanan kursus (rujuk Buku Program).

d.

Peraturan-peraturan disiplin semasa berkursus (rujuk Perintah Tetap AKMAL Bilangan 4).

e.

Perlantikan pegawai perhubungan peserta.

f.

Keperluan membuat penilaian kursus menerusi penggunaan Borang Penilaian Reaksi (lampiran 2).

2.

Kutip yuran kursus daripada peserta-peserta mengikut surat kuasa memungut AP 69.

3.

Serahkan kepada pengeluaran resit.

4.

Aturkan majlis perasmian kursus (untuk kursus jangka panjang) berpandukan Senarai Semak (lampiran 3).

5.

Adakan sesi bergambar, jika perlu.

6.

Edarkan Borang Kehadiran (lampiran 4) untuk ditandatangani oleh peserta kursus dan sahkan kehadiran para peserta kursus.

Pejabat

Pendaftar

bagi

PROSEDUR OPERASI PERLAKSANAAN KURSUS

TANGGUNG JAWAB

NO.RUJ. DOKUMEN: PK(O)AKMAL.07 NO. KELUARAN: 02 NO. PINDAAN : TARIKH : 1 Mac 2004 MUKASURAT : 6 / 22

TINDAKAN

7.

Terima resit bayaran yuran pendaftaran dan serahkan kepada peserta-peserta .

8.

Laksanakan kursus berasaskan Program Kursus.

9.

Jika ada Lawatan Sambil Belajar/ Aktiviti Luar, rujuk PK(O)AKMAL.08 – Pelaksanaan Aktivitiaktiviti Luar.

10. Pantau perjalanan kursus mengikut program. 11. Ambil tindakan pembetulan terhadap kelemahan yang berlaku semasa mengendalikan kursus. 12. Jika kursus berkenaan melibatkan pengendalian peperiksaan , kendalikan peperiksaan. (Rujuk PK(O)AKMAL.09 – Penilaian Ke atas Peserta Kursus). 13. Adakan sesi penilaian kursus dengan 13.1. Dapatkan Borang Penilaian Reaksi seperti di Lampiran 2 daripada peserta-peserta kursus. (Rujuk PK(O)AKMAL.12 – Penilaian Kursus). 13.2. Catatkan maklumbalas secara lisan (jika ada) menggunakan format di lampiran 5. 13.3. Melibatkan PA, KPP, KP P&P dan P bagi kursus jangka panjang; KPP dan PK untuk kursus jangka pendek.

PROSEDUR OPERASI PERLAKSANAAN KURSUS

TANGGUNG JAWAB

NO.RUJ. DOKUMEN: PK(O)AKMAL.07 NO. KELUARAN: 02 NO. PINDAAN : TARIKH : 1 Mac 2004 MUKASURAT : 7 / 22

TINDAKAN

14. Serahkan Borang Penilaian Reaksi dan Borang Catatan Maklumbalas Lisan peserta kepada KP P&P. 15. Laksanakan majlis penutupan kursus berpandukan senarai semak dalam Lampiran 3.

KP P&P

16. Terima Borang Penilaian Reaksi dan Borang Catatan Maklumbalas Lisan 17. Buat Laporan Penilaian Reaksi dan serahkan kepada PK.

PK

20. Terima Laporan Penilaian Reaksi 21. Sediakan Laporan Keseluruhan Kursus berkenaan.

PROSEDUR OPERASI PERLAKSANAAN KURSUS

NO.RUJ. DOKUMEN: PK(O)AKMAL.07 NO. KELUARAN: 02 NO. PINDAAN : TARIKH : 1 Mac 2004 MUKASURAT : 8 / 22

1. CARTA ALIRAN Prosedur Perlaksanaan Kursus

MULA PK

Beri taklimat kepada peserta kursus

PK

Kutip yuran kursus daripada peserta

PK

Serah kepada Pejabat Pendaftar bagi pengeluaran resit

PK

Aturkan Majlis Perasmian Kursus (kursus jangka panjang)

PK

Adakan sesi bergambar, jika perlu

PK

Edarkan Borang Kehadiran (Lampiran 4) dan sahkan kehadiran

PK

Terima resit bayaran yuran pendaftaran dan serahkan kepada peserta

PK

Laksanakan kursus berasaskan Program Kursus

PROSEDUR OPERASI PERLAKSANAAN KURSUS

Rujuk PK(O)AKMAL.08 – Pelaksanaan Aktivti aktiviti Luar

Ada

NO.RUJ. DOKUMEN: PK(O)AKMAL.07 NO. KELUARAN: 02 NO. PINDAAN : TARIKH : 1 Mac 2004 MUKASURAT : 9 / 22

Ada lawatan Sambil Belajar / Aktiviti Luar? Tidak Pantau perjalanan kursus mengikut program

PK

Ambil tindakan pembetulan terhadap kelemahan yang berlaku semasa mengendalikan kursus

PK

Kendalikan peperiksaan - Rujuk PK(O)AKMAL.09 – Penilaian Ke atas Peserta Kursus

Ada

Ada Peperiksaan?

Tidak

PK

Adakan Sesi Penilaian, Kutip Borang Penilaian Reaksi (Lampiran 2) – rujuk PK(O)AKMAL.12- Penilaian Kursus

PK

Catatkan maklumbalas lisan (jika ada) menggunakan format Lampiran 5

PK

PK

Serahkan Borang Penilaian Reaksi dan Borang Catatan Maklumbalas Lisan peserta kepada KP P&P

Laksanakan majlis penutupan kursus mengikut senarai semak Lampiran 3

PROSEDUR OPERASI PERLAKSANAAN KURSUS

NO.RUJ. DOKUMEN: PK(O)AKMAL.07 NO. KELUARAN: 02 NO. PINDAAN : TARIKH : 1 Mac 2004 MUKASURAT : 10 / 22

KP P&P

Terima Borang Penilaian Reaksi dan Borang Catatan Maklumbalas Lisan

KP P&P

Buat Laporan Penilaian Reaksi dan serahkan kepada PK

PK

Terima Laporan Penilaian Reaksi

PK

Sediakan Laporan Keseluruhan Kursus

Selesai

PROSEDUR OPERASI PERLAKSANAAN KURSUS

NO.RUJ. DOKUMEN: PK(O)AKMAL.07 NO. KELUARAN: 02 NO. PINDAAN : TARIKH : 1 Mac 2004 MUKASURAT : 11 / 22

2. REKOD KUALITI

Bil

Jenis Rekod

1.

Fail Kursus

2.

Resit Bayaran (Kew.38)

9.

LAMPIRAN

Lokasi Penyimpanan

Tempoh Penyimpanan

Pejabat P&P

5 Tahun

Pejabat Pendaftar

7 Tahun

9.1 Lampiran 1 -

Format Borang Maklumat Peserta

9.2 Lampiran 2 -

Format Borang Penilaian Reaksi

9.3 Lampiran 3 -

Senarai Semak Majlis Perasmian / Penutupan Kursus

9.4 Lampiran 4 -

Format Borang Kehadiran

9.5 Lampiran 5 -

Format Borang Maklumbalas Lisan

PROSEDUR OPERASI PERLAKSANAAN KURSUS

NO.RUJ. DOKUMEN: PK(O)AKMAL.07 NO. KELUARAN: 02 NO. PINDAAN : TARIKH : 1 Mac 2004 MUKASURAT : 12 / 22

Lampiran 1 AKADEMI KASTAM DIRAJA MALAYSIA (AKMAL) BORANG MAKLUMAT PESERTA Sila tandakan √ di dalam bulatan yang berkaitan

1. NAMA KURSUS / SEMINAR / BENGKEL : ............................................................................................................................................ 2. LOKASI KURSUS :

Akmal Induk

3. PROGRAM PUSAT PENGAJIAN :

Akmal Langkawi

Akmal Timur

Akmal Sabah

Akmal Sarawak

Pengurusan

Kastam

Pencegahan

Cukai Dalaman

Perkhidmatan Teknik

Pusat Kerjasama Antarabangsa

4. Kod Kursus : 5. Kod Bidang : 6. Nombor Kad Pengenalan :

-

-

7. Jantina

:

Lelaki

Perempuan

8. Umur

:

Kurang dari 26 tahun

26 – 30 tahun

31 – 35 tahun

36 – 40 tahun

41 – 45 tahun

Lebih dari 45 tahun

9. Nama Peserta :

10.Jawatan :

11.Gred Jawatan :

12. Bahagian / Cawangan / Stesen Bertugas :

13. Negeri Bertugas :

14. Tempat Kediaman Semasa Berkursus :

15. Orang yang patut dihubungi semasa kecemasan (Nyatakan Nama, alamat dan nombor telefon) :

NO.RUJ. DOKUMEN: PK(O)AKMAL.07 NO. KELUARAN: 02 NO. PINDAAN : TARIKH : 1 Mac 2004 MUKASURAT : 13 / 22

PROSEDUR OPERASI PERLAKSANAAN KURSUS

Lampiran 2 AKADEMI KASTAM DIRAJA MALAYSIA (AKMAL) BORANG PENILAIAN REAKSI (Diisi oleh peserta sebaik sahaja tamat kursus) NAMA KURSUS :

.......................................................................

TEMPOH KURSUS :

HINGGA :

TARIKH PENILAIAN :

PUSAT PENGAJIAN : PENGURUSAN

BAHAGIAN A – PENCAPAIAN OBJEKTIF / KANDUNGAN KURSUS Sila berikan penilaian anda kepada soalan 1 hingga 3 berdasarkan skala yang diberikan.

1.

Adakah objektif kursus ini tercapai.

4

3

2

1

Tercapai sepenuhnya

Tercapai

Kurang tercapai

Tidak tercapai

2.

Nyatakan peratusan pencapaian objektif kursus.

Tidak tercapai

kurang tercapai

0%

% %

tercapai

50% 3.

tercapai sepenuhnya

85%

100%

Pada pendapat anda, isi kandungan kursus ini bersesuaian dengan objektif kursus.

4

3

2

1

Sangat sesuai

sesuai

Sebahagian sahaja sesuai

Tidak sesuai

PROSEDUR OPERASI PERLAKSANAAN KURSUS

4.

NO.RUJ. DOKUMEN: PK(O)AKMAL.07 NO. KELUARAN: 02 NO. PINDAAN : TARIKH : 1 Mac 2004 MUKASURAT : 14 / 22

Sila nyatakan : 4.1 Tajuk-tajuk yang dicadangkan perlu tambah (sila tambah kertas jika ruang tidak mencukupi) ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………

4.2 Tajuk-tajuk yang dicadangkan perlu digugurkan (sila tambah kertas jika ruang tidak mencukupi) ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………

BAHAGIAN B – KEBERKESANAN TENAGA PENGAJAR Sila jawab soalan 5 hingga 7 di lampiran yang disediakan berdasarkan skala di bawah 4

3

2

1

0

Sangat berkesan

berkesan

Kurang berkesan

Tidak berkesan

Tidak berkaitan

5.

Adakah penyampaian tenaga pengajar kursus ini keseluruhannya berkesan?

6.

Adakah persediaan mengajar tenaga pengajar kursus ini keseluruhannya berkesan?

7.

Adakah kaedah mengajar tenaga pengajar kursus ini keseluruhannya berkesan

PROSEDUR OPERASI PERLAKSANAAN KURSUS

NO.RUJ. DOKUMEN: PK(O)AKMAL.07 NO. KELUARAN: 02 NO. PINDAAN : TARIKH : 1 Mac 2004 MUKASURAT : 15 / 22

BAHAGIAN C – FAEDAH DIPEROLEHI 8.

Sila jawab solan-soalan berikut mengenai faedah yang anda telah perolehi dari kursus ini berdasarkan skala di bawah.

4

3

2

1

Sangat Berfaedah

Berfaedah

Kurang Berfaedah

Tidak Berfaedah

9.1

Mengetahui pengetahuan baru yang berkaitan

9.2

Kaedah tertentu yang boleh diaplikasikan di tempat kerja

9.3

Peningkatan sikap yang menolong anda melaksanakan tugas

PROSEDUR OPERASI PERLAKSANAAN KURSUS

NO.RUJ. DOKUMEN: PK(O)AKMAL.07 NO. KELUARAN: 02 NO. PINDAAN : TARIKH : 1 Mac 2004 MUKASURAT : 16 / 22

BAHAGIAN D – KEMUDAHAN 9.

Berikan penilaian anda mengenai kemudahan-kemudahan yang disediakan di dalam kursus ini (Tuliskan skala dan beri ulasan jika perlu)

4

3

2

1

0

Sangat Memuaskan

Memuaskan

Kurang Memuaskan

Tidak memuaskan

Tidak berkaitan

10.1

Kemudahan bahan rujukan

…………………………..

10.2

Kemudahan alat mengajar

…………………………..

10.3

Kemudahan komputer

…………………………..

10.4

Kemudahan bilik kuliah

…………………………..

10.5

Kemudahan penginapan

…………………………..

10.6

Makanan

…………………………..

10.7

Perpustakaan

…………………………..

10.8

Kemudahan alat sukan

…………………………..

10.9

Nota (handout)

…………………………..

NO.RUJ. DOKUMEN: PK(O)AKMAL.07 NO. KELUARAN: 02 NO. PINDAAN : TARIKH : 1 Mac 2004 MUKASURAT : 17 / 22

PROSEDUR OPERASI PERLAKSANAAN KURSUS

BAHAGIAN E – KESELURUHAN 10.

Wajarkah kursus ini diteruskan, di masa hadapan.

wajar 11.

tidak wajar

Jika TIDAK WAJAR, sila nyatakan sebab-sebabnya ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………

12.

Secara keseluruhannya adakah anda berpuashati dengan kemudahan yang disediakan di AKMAL? Bulatkan jawapan anda pada skala di bawah.

4

3

2

1

Sangat Memuaskan

Memuaskan

Kurang Memuaskan

Tidak memuaskan

PROSEDUR OPERASI PERLAKSANAAN KURSUS

13.

NO.RUJ. DOKUMEN: PK(O)AKMAL.07 NO. KELUARAN: 02 NO. PINDAAN : TARIKH : 1 Mac 2004 MUKASURAT : 18 / 22

Apakah komen anda tentang keseluruhan kursus ini. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………

PROSEDUR OPERASI PERLAKSANAAN KURSUS

NO.RUJ. DOKUMEN: PK(O)AKMAL.07 NO. KELUARAN: 02 NO. PINDAAN : TARIKH : 1 Mac 2004 MUKASURAT : 19 / 22

PROSEDUR OPERASI PERLAKSANAAN KURSUS

NO.RUJ. DOKUMEN: PK(O)AKMAL.07 NO. KELUARAN: 02 NO. PINDAAN : TARIKH : 1 Mac 2004 MUKASURAT : 20 / 22 Lampiran 3

SENARAI SEMAK MAJLIS PERASMIAN/PENUTUPAN KURSUS 1.

Nama Kursus

2.

Tarikh

:

3.

Masa

:

4.

Tempat

:

5.

Oleh

:

6.

Persediaan :

:

6.1.

Surat Jemputan/Aturcara

6.2.

Teks ucapan

6.3.

Persiapan pentas dan hiasan

6.4.

Sistem pembesar suara

6.5.

Backdrop

6.6.

Lagu-lagu Patriotik

6.7.

Pesanan makanan dan minuman

6.8.

Jurugambar

6.9.

Cenderahati

6.10. Pembaca Doa 6.11. Pengacara Majlis 6.12. Baca ikrar (Permulaan/Akhir kursus) 6.13. Sijil-sijil kursus

7.

Catatan

:

.......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... ..........................................................................................................

PROSEDUR OPERASI PERLAKSANAAN KURSUS

NO.RUJ. DOKUMEN: PK(O)AKMAL.07 NO. KELUARAN: 02 NO. PINDAAN : TARIKH : 1 Mac 2004 MUKASURAT : 21 / 22 Lampiran 4

KEHADIRAN PESERTA KURSUS NAMA KURSUS : TEMPOH KURSUS : TARIKH KURSUS :

BIL.

NAMA PESERTA

JAWATAN/ NO. STAF

TANDATANGAN

CATATAN

Tandatangan Penyelaras : ...............................

PROSEDUR OPERASI PERLAKSANAAN KURSUS

NO.RUJ. DOKUMEN: PK(O)AKMAL.07 NO. KELUARAN: 02 NO. PINDAAN : TARIKH : 1 Mac 2004 MUKASURAT : 22 / 22 Lampiran 5

BORANG CATATAN MAKLUMBALAS LISAN Nama Kursus

:

Tarikh

:

Perkara

Komen Peserta

Ulasan

Tandatangan Penyelaras / Penolong Penyelaras : …………………………….. Tarikh : ……………………………