SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4

TINGKATAN 4 Bahagian Pembangunan Kurikulum ... Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam ap...

0 downloads 11 Views 483KB Size
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Sains Tambahan Tingkatan 4 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 4Additional Science terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2003 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Rukun Negara

v

Bidang Pembelajaran:

4. Haba

26

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

vii

Bidang Pembelajaran:

5. Elektrik

30

Falsafah Pendidikan Sains Negara

ix

Bidang Pembelajaran:

6. Sumber Tenaga

33

Prakata

xi

Jirim dalam alam semulajadi

37

Pendahuluan

1

Bidang Pembelajaran:

7. Jadual Berkala

37

Matlamat

2

Bidang Pembelajaran:

8. Ikatan Kimia

42

Objektif

2

Bidang Pembelajaran:

9. Konsep Mol

44

Kemahiran Saintifik

3

Penyenggaraan dan kesinambungan Hidup

47

Kemahiran Berfikir

5

Bidang Pembelajaran: 10. Sistem Respirasi

47

Sikap Saintifik dan Nilai Murni

11

Bidang Pembelajaran: 11. Sistem Pencernaan

50

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

13

Bidang Pembelajaran: 12. Sistem Peredaran

52

Bidang Pembelajaran: 13. Sistem Perkumuhan

55

Organisasi Kandungan Ukuran dan Daya

19

Bidang Pembelajaran: 14. Sistem Pembiakan

57

Bidang Pembelajaran: 1. Kuantiti Fizik

19

Keseimbangan dan Pengurusan Alam Sekitar

61

Bidang Pembelajaran: 2. Proses Pengukuran

21

Bidang Pembelajaran: 15. Biokepelbagaian

61

Tenaga Dalam Kehidupan

24

Bidang Pembelajaran: 16. Sumber Biosis

63

Bidang Pembelajaran: 3. Tenaga

24

BidangPembelajaran:

65

17. Keseimbangan Ekosistem

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk

• • • • •

mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

• • • • •

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

vii

Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif, dinamik, tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan ketrampilan teknologi

ix

PRAKATA Murid juga diberi peluang yang lebih untuk terlibat dalam penyiasatan saintifik melalui aktiviti amali dan eksperimen. Pendekatan inkuiri, penerapan kemahiran berfikir, strategi berfikir dan pembelajaran berfikrah perlu ditekankan melalui proses pengajaran dan pembelajaran. Adalah dicadangkan kandungan dan konteks yang dipilih perlulah berdasarkan kesesuaian kepada murid agar minat kepada mata pelajaran ini meningkatkan.

Sains dan teknologi memainkan peranan yang kritikal dalam merealisasikan aspirasi Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju. Oleh kerana sains merupakan antara penyumbang utama dalam perkembangan ilmu pengetahuan sains dan teknologi, maka penyediaan pendidikan sains yang berkualiti dari peringkat awal proses pendidikan adalah sangat penting untuk menghasilkan bangsa yang berpengetahuan dan mampu berdaya saing di arena globalisasi.

Bermula tahun 2012, Bahasa Malaysia boleh digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik bagi murid Tingkatan 1. Penggunaan Bahasa Inggeris dan/atau Bahasa Malaysia dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik di peringkat menengah atas boleh diteruskan sehingga tahun 2015, iaitu tahun akhir peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia disediakan dalam dwibahasa. Langkah ini bertujuan membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan perubahan dari segi bahasa pengantar yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik.

Kurikulum sains sekolah Malaysia bertujuan untuk memperkembangkan ilmu sains dan kecekapan serta menyemai sikap positif terhadap sains dalam kalangan murid. Sains untuk sekolah menengah menyediakan peluang untuk murid memperoleh ilmu dan kemahiran sains dan memperkembangkan kemahiran menyelesai masalah dan membuat keputusan untuk membolehkan murid menangani cabaran kehidupan harian. Seperti subjek lain dalam kurikulum sekolah menengah, Sains bertujuan menanam nilai murni dan cinta kepada negara dalam membangunkan insan yang menyeluruh yang berupaya untuk menyumbang ke arah keharmonian dan kemakmuran negara dan rakyatnya.

Kepada semua pihak yang terlibat menghasilkan spesifikasi kurikulum terjemahan ini, Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.

Penggunaan teknologi ditekankan dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik. Pengajaran dan pembelajaran Sains digabungkan dengan penggunaan teknologi seperti Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dan perisian dinamik akan memberi lebih ruang dan peluang kepada murid untuk meneroka dan mendalami konsep sains yang dipelajari. Selain itu, penggunaan TMK menyediakan peluang untuk murid berkomunikasi secara saintifik bukan sahaja di persekitaran mereka, malah dengan murid dari negara lain, dan dalam proses tersebut menjadikan pembelajaran sains lebih menarik dan menyeronokkan.

(DATU Dr HJ. JULAIHI HJ. BUJANG) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

xi

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 PENDAHULUAN

Mata pelajaran Sains Teras untuk sekolah rendah dan menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains, menyediakan

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang, harmoni dan bermoral tinggi. Hasrat ini termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pendidikan sains sekolah rendah dan menengah

murid celik sains dan murid mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. Mata pelajaran Sains Teras menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid celik sains, inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian.

dibangunkan dengan matlamat membentuk individu seperti yang dihasrat.

Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung dalam bidang sains untuk menceburi kerjaya bidang sains dan

Malaysia

yang

menuju

kearah

status

negara

maju,

perlu

mewujudkan masyarakat yang berbudaya sains, progresif, berilmu, berkemampuan membawa perubahan, berpandangan jauh, inovatif

teknologi yang khusus dan profesional. Golongan murid ini akan menjadi sumber tenaga manusia dalam sains dan teknologi yang akan menerajui pembangunan Negara.

serta menyumbang kepada pembangunan sains dan teknologi dimasa

hadapan.

Selari

dengan

aspirasi

ini,

pembangunan

Setiap kurikulum mata pelajaran sains dihuraikan dalam dua

warganegara yang kritis, kreatif dan berketerampilan, bersifat

dokumen: sukatan pelajaran dan spesifikasi kurikulum. Sukatan

terbuka dan berdaya saing dalam sains dan teknologi adalah

Pelajaran mengandungi tujuan, objektif dan garis panduan bagi

diperlukan.

kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras.

Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. Mata pelajaran sains teras adalah sains sekolah rendah, sains menengah rendah dan sains menengah atas. Mata pelajaran sains elektif ditawarkan di peringkat menengah atas dan terdiri daripada Fizik, Kimia, Biologi dan Sains Tambahan.

Spesifikasi kurikulum mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum, penerangan kemahiran berfikir dan stategi berfkir, kemahiran saintifik, sikap saintifik dan nilai murni, stategi pengajaran dan pembelajaran dan kandungan kurikulum. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran, cadangan aktiviti pengajaran, hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata.

1

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 MATLAMAT

2. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan harian.

Matlamat kurikulum Sains Tambahan untuk sekolah menengah

3. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir.

adalah bertujuan untuk membekalkan murid dengan pengetahuan

4. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik

dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka

secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai

menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan

murni

seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni.

keputusan.

dalam

penyelesaian

masalah,

dan

membuat

5. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta Murid yang telah mengikuti kurikulum Sains Tambahan sekolah

bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains

menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan

dan teknologi.

mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi.

6. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. 7. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.

Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang bertanggungjawab,

dinamik

dan

berdaya

maju

dengan

membudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.

8. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. 9. Menyedari bahawa penemuan melalui penyelidikan sains adalah usaha manusia berasaskan kemampuan akal untuk memahami fenomena alam ke arah mencapai kesejahteraan

OBJEKTIF

Kurikulum Sains Tambahan untuk sekolah menengah membolehkan murid:

10. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam

1. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian.

2

hidup manusia sejagat.

pemuliharaan dan pemeliharaannya.

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 KEMAHIRAN SAINTIFIK

Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah.

Mengelaskan

Mengumpulkan objek atau fenomena

Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah, kemahiran

berdasarkan persamaan dan perbezaan

saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. Kemahiran saintifik

melalui pemerhatian.

merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen

Mengukur dan

Membuat pemerhatian secara kuantitatif

dan projek.

menggunakan

dengan menggunakan nombor dan alat

nombor

berunit piawai. Pengukuran menjadikan

Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan

pemerhatian lebih jitu.

kemahiran manipulatif. Kemahiran Proses Sains

Membuat

Membuat kesimpulan awal yang

inferens

munasabah yang mungkin benar atau

Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid

tidak benar untuk menerangkan sesuatu

mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem.

peristiwa atau pemerhatian

Kemahiran proses ini terdiri daripada kemahiran yang mudah kepada yang kompleks.

Meramalkan

Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang

Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti

boleh dipercayai.

berikut: Memerhati

Menggunakan deria penglihatan,

Berkomunikasi

Menggunakan perkataan atau simbol

pendengaran, sentuhan, rasa atau bau

grafik seperti jadual, graf, rajah atau model

untuk mengumpulkan maklumat

untuk menerangkan tindakan, objek atau

tentang objek dan fenomena.

peristiwa.

3

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 Menggunakan

Memperihalkan perubahan parameter

Membuat

Membuat sesuatu penyataan umum

perhubungan

seperti lokasi, arah, bentuk, saiz , isipadu,

hipotesis

tentang hubungan antara pemboleh ubah

ruang dan masa

isipadu, berat dan jisim sesuatu objek

yang difikirkan benar bagi menerangkan

dengan masa.

sesuatu peristiwa. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya.

Mentafsirkan

Memberi penerangan yang rasional

data

tentang objek, peristiwa atau pola daripada

Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk

data yang dikumpulkan.

menguji sesuatu hipotesis, mengumpulkan data, mentafsirkan data sehingga

Mendefinisi

Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep

secara operasi

dengan menyatakan perkara yang

mendapat rumusan daripada aktiviti itu.

dilakukan dan diperhatikan.

Kemahiran Manipulatif

Mengawal

Mengenalpasti pemboleh ubah

Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam

pemboleh ubah

dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak

penyiasatan sains yang membolehkan murid melakukan perkara

balas dan pemboleh ubah yang

yang berikut:

dimalarkan. Dalam sesuatu penyiasatansatu pembolehubah dimanipulasikan untuk

menggunakan dan mengendalikan bahan dan peralatan sains dengan betul.

memerhatikan hubungannya denganmengendalikan spesimen dengan betul dan cermat.

pemboleh ubah yang bergerak balas. Padamelakar spesimen, bahan dan peralatan sains dengan tepat.

masa yang sama pemboleh ubah yang lainmembersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.

dimalarkan.menyimpan bahan dan peralatan sains dengan betul dan selamat.

4

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 KEMAHIRAN BERFIKIR

yang tinggi, berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli, serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada.

Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang ada

Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi

pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam

peringkatnya (peringkat tinggi) yang melibatkan beberapa langkah

sekeliling.

dan setiap langkah melibatkan beberapa

kemahiran berfikir kritis

dan kreatif. Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk

akhir kepada proses berfikir.

mempertingkat daya berfikir di kalangan murid. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah.

Kemahiran Berfikir Kritis

Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah.

Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti

Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara

yang berikut :

aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam proses ini

Mencirikan

aktiviti pengajaran

dan

pembelajaran

yang

dirancang

dapat

Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur sesuatu

mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar

konsep atau objek.

mereka dapat mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.

Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan

Membandingkan dan

Mencari

membezakan

perbezaan

persamaan

dan

berdasarkan

kriteria

pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa

seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur

menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya.

sesuatu objek atau peristiwa.

Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi

5

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 Mengumpulkan dan

Mengasingkan dan mengumpulkan

mengelaskan

objek

atau

fenomena

kumpulan

kepada

masing-masing

berdasarkan

kriteria

Mengesan

Mengesan

Kecondongan

pendapat yang berpihak kepada

tertentu

pandangan

atau

atau menentang sesuatu.

seperti ciri atau sifat. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau

Menilai

Membuat

sifat sepunya.

pertimbangan

tentang

sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan, berdasarkan bukti

Membuat urutan

Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti

atau dalil yang sah. Membuat kesimpulan

Membuat pernyataan tentang hasil

atau kuantiti ciri atau sifatnya

sesuatu kajian yang berdasarkan

seperti saiz, masa, bentuk atau

kepada sesuatu hipotesis. Kemahiran Berfikir Kreatif

bilangan. Menyusun mengikut

Menyusun objek atau maklumat

Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah

keutamaan

mengikut

seperti yang berikut :

tertib

berdasarkan

kepentingan atau kesegeraan.

Menjanakan idea

Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara.

Menganalisis

Mengolah

maklumat

menghuraikannya

kepada

Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu

bahagian yang lebih kecil bagi

keadaan atau peristiwa untuk mencari

memahami sesuatu konsep atau

sesuatu

peristiwa serta

hubungan.

yang tersirat.

6

dengan

mencari makna

struktur

atau

corak

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 Membuat inferens

Membuat

kesimpulan

awal

yang

mungkin

benar

seperti

atau tidak benar untuk menerangkan

artifak.

munasabah,

yang

gambaran menyeluruh dalam bentuk pernyataan,

lukisan

dan

sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Membuat hipotesis Meramalkan

Membuat suatu pernyataan umum

Membuat jangkaan tentang sesuatu

tentang hubungan antara pemboleh

peristiwa berdasarkan pemerhatian

ubah

dan pengalaman yang lalu atau data

menerangkan sesuatu perkara atau

yang boleh dipercayai.

peristiwa. Pernyataan ini boleh diuji

yang

difikirkan

benar

bagi

untuk membuktikan kesahihannya. Mengitlakkan

Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keseluruhan

Menganalogikan

Membentuk

kefahaman

tentang

kumpulan berdasarkan pemerhatian

sesuatu konsep yang kompleks atau

ke

abstrak secara mengaitkan konsep itu

atas

sampel

atau

beberapa

maklumat daripada kumpulan itu.

dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang

Membuat gambaran

Membuat

mental

membayangkan

tanggapan sesuatu

atau

serupa.

idea,

konsep, keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran.

Mereka cipta

Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu

Mensintesiskan

Menggabungkan

unsur

yang

yang

sedia

ada

untuk

mengatasi masalah secara terancang.

berasingan untuk menghasilkan satu

7

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 Strategi Berfikir

membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Rajah 1 memberi

Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang

gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi

berikut :

berfikir.

Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian,

konsep

atau

model

Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui

berdasarkan ciri spesifik sepunya yang

pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui

saling berhubung kait.

peringkat berikut : 1. KBSB diperkenalkan.

Membuat

Memilih

keputusan

yang

satu

alternatif

terbaik

penyelesaian

daripada

beberapa

alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagi

mencapai

matlamat

yang

ditetapkan. Menyelesaikan

Mencari penyelesaian yang tepat secara

masalah

terancang terhadap situasi yang tidak

2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. 3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. 4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. 5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. 6. Penerangan

lanjut tentang peringkat penerapan KBSB

pasti atau mencabar ataupun kesulitan

dalam sains diberi dalam Buku

Panduan Penerapan

yang tidak dijangkakan.

Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum,

Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut, kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan secara logik, rasional, adil dan saksama. Penguasaan kemahiran berfikir kritis, kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan

8

1999)

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 Kemahiran Berfikir

Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk

Kritis

    

   

Kreatif

Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan

Menaakul

         

Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta

mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara

bersistem.

Ia

merupakan

satu

proses

mental

yang

menggalakkan pemikiran secara, kreatif, analitis dan sistematik. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan.

Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut :

mmmm

Kemahiran Proses Sains

Kemahiran Berfikir

Memerhatikan

Mencirikan

Strategi Berfikir

  

Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah

Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan

Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains

9

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 Mengelaskan

Mencirikan

Mengitlakkan

Membandingkan dan membezakan

Menilai

Mengumpulkan dan mengelaskan

Mendefinisi secara

Menghubungkaitkan

operasi

Menganalogikan

Mengukur dan

Menghubungkaitkan

Membuat gambaran mental

menggunakan

Membandingkan dan membezakan

Menganalisis

nombor Mengawal pemboleh Mencirikan Membuat inferens

Menghubungkaitkan

ubah

Membandingkan dan membezakan

Membandingkan dan membezakan

Menghubungkaitkan

Menganalisis

Menganalisis

Membuat Meramalkan

Menghubungkaitkan

Membuat hipotesis

Mencirikan Menghubungkaitkan

Membuat gambaran mental

Membandingkan dan membezakan Menggunakan

Membuat urutan

Menjana idea

perhubungan ruang

Menyusun mengikut keutamaan

Membuat hipotesis Meramalkan

dan masa

Mensintesiskan Mentafsir data

Membandingkan dan membezakan Menganalisis

Mengeksperimen

Semua kemahiran berfikir

Berkomunikasi

Semua kemahiran berfikir

Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan

10

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 Penerangan: Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik

Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam

Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut, pengetahuan tentang cirri-ciri dan kegunaan logam dan bukan logam perlu dipelajari melalui aktiviti membandingkan dan membezakan. Penguasaan kemahiran membandingkan dan membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan berkaitan unsur logam dan unsur bukan logam.

kurikulum ini, hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasi pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam pengajaran

dan

pembelajaran,

guru

perlu

SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI

menitikberatkan

penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan,

Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah

di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik.

seperti berikut : Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik serta penerangannya.

• jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. • rajin dan tabah. • bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar.

Contoh :

• menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara

Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan logam dan unsur bukan logam Kemahiran berfikir:

• minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.

Membanding dan membeza.

unsur

untuk memahami alam. • menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. • menghargai keseimbangan alam semula jadi. • berhemah tinggi dan hormat -menghormati.

11

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 • menghargai sumbangan sains dan teknologi.

contoh, semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali, guru perlu

• mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.

sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan

• berfikiran kritikal dan analitis.

eksperimen secara berhati-hati, bekerjasama dan jujur.

• luwes dan berfikiran terbuka. • baik hati dan penyayang.

Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan

• bersifat objektif.

penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains.

• sistematik.

Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang

• bekerjasama.

pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang

• adil dan saksama.

penerapan sikap saintifik

• berani mencuba.

pelajaran.

dan nilai murni sebelum memulakan

• berfikir secara rasional. • yakin dan berdikari.

Berikut diberi contoh objektif pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni.

Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut : • menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. • memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni. • menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai

Contoh : Tingkatan:

Tingkatan Empat

Bidang Pembelajaran:

10 . Sistem Respirasi

Objektit Pembelajaran:

10.5 Menghargai organ respirasi yang sihat.

Hasil Pembelajaran:

1. Mengamalkan gaya hidup sihat 2. Memelihara udara yang sihat dan pemuliharaan persekitaran .

murni.

Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. Sebagai

12

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 1. Membincangkan gaya hidup yang sihat seperti menjauh daripada merokok dan kerap bersenam. 2. Melakukan persembahan power point mengenai pemeliharaan udara dan pemuliharaan persekitaran 3. Menghargai sumbangan sains dan teknologi.

Cadangan aktiviti pembelajaran:

Sikap saintifik dan nilai murni:

akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara, mereka akan menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan kecintaan kepada negara. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optima. Pembelajaran berfikrah dapat

Menyayangi dan menghargai alam sekitar.

mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri, konstruktivisme,

Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri, orang lain dan alam sekitar.

pembelajaran

kontekstual

dan

pembelajaran

masteri. Aktiviti yang dirancang dalam pembelajaran berfikrah mestilah yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid

Menghargai keseimbanga alam.

dan bukan berbentuk rutin. Murid perlu sedar secara eksplisit

Sistematik.

pembelajaran. Soalan atau masalah yang beraras tinggi diberikan

kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam

kepada

Bekerjasama.

murid

dan

murid

diminta

menyelesaikan

masalah

menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan

Penerapan Unsur Patriotisme Kurikulum

sains

dapat

mengukuhkan

dan

memupuk

unsur

patriotisme di kalangan murid. Sebagai contoh, dalam pembelajaran

pemerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik.

proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem, murid

13

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4

Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sainspembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri.pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstruktur semula idea mereka.Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan

murid

berpeluang

bekerjasama,

berkongsi

idea

dan

pengalaman serta membuat refleksi.

pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Murid melalui aktiviti seperti

eksperimen

akan

menyiasat

sesuatu

fenomena

dan

mencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. Namun demikian, perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing.

Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid belajar sesuatu bila mereka membina pemahaman mereka sendiri. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah: 

14

guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid

Sains, Teknologi dan Masyarakat Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan pendekatan Sains, Teknologi dan Masyarakat (STM).

Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi, sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat.

Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. Dalam konteks ini murid tidak belajar

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 secara

teori

pembelajaran

sahaja sains

tetapi dengan

dapat

menghargai

kehidupan

mereka.

kerelevanan

Kaedah pengajaran

Pendekatan

meningkatkan minat murid terhadap sains. Pelajaran sains yang menarik

akan

dan pembelajaran

membosankan

yang

murid

pelbagai dapat

kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat

tidak

dan

seterusnya

seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan.

mempengaruhi pencapaian murid dalam sains. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan

Pembelajaran Masteri Pembelajaran

kurikulum, kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid

masteri

merupakan

satu

pendekatan

yang

serta sumber dan prasarana yang ada. Di samping berperanan

memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang

sebagai

ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap

pengajarannya, guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam

murid mampu belajar jika diberi peluang. Peluang perlu diberi

pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu prihatin terhadap

kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya, tindakan pengayaan

kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Kaedah dan

dan

aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang mempunyai

pemulihan

perlu

dijadikan

sebahagian

daripada

proses

pengajaran dan pembelajaran.

penyampai

pengetahuan

dan

pakar

rujuk

bidang

cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah

Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan

pengajaran

dan

pembelajaran

pengajaran dan pembelajaran. tersebut

boleh

Eksperimen

dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran

Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan

seperti eksperimen, perbincangan, simulasi, projek dan lawatan.

dalam pembelajaran

Dalam

dan

penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu

pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu

secara saintifik. Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran

dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti

berfikir, kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif.

Pembelajaran’. Walaubagaimanapun, guru boleh mengubahsuaikan

Lazimnya, langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti

cadangan pengalaman pembelajaran jika perlu.

berikut:

kurikulum

ini,

cadangan

kaedah

pengajaran

sains.

Murid

menguji

hipotesis

melalui

15

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 

Mengenal pasti masalah

PerbincanganMembuat hipotesis

Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapatMerancang eksperimen

berlandaskan alasan yang sahih. Perbincangan perlu dijalankan sebelum, semasa dan selepas menjalankan aktiviti. Guru bertindak

-

Mengawal pembolehubah

-

Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan

-

Menentukan langkah menjalankan eksperimen, kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data

sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri.

SimulasiMenjalankan eksperimen

Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. ContohMengumpulkan data

simulasiMenganalisis data

penggunaan model. Dalam main peranan, murid melakonkanMentafsirkan dataMembuat kesimpulanMembuat pelaporan

Dalam

yang

utama

ialah

main

peranan,

permainan

dan

sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus

kurikulum

ini,

dipatuhi. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. Model boleh

adalah

dicadangkan

selain

daripada

eksperimen yang dibimbing oleh guru, murid diberi peluang merekabentuk eksperimen, iaitu mereka sendiri yang merangka cara

digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari.

eksperimen yang berkenaan, data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis

data

eksperimen mereka.

serta

bagaimana

membentangkan

hasil

Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. Hasil projek dalam bentuk laporan, artifak atau lain-

16

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Kerja projek

Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan

menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah,

dalam bentuk perisian atau melalui laman web. Perkakasan aplikasi

kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri.

seperti

‘word

processers’,

perisian

persembahan

grafik dan

hamparan elektronik adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Pembelajaran

sains tidak hanya

terhad

menganalisis dan mempersembahkan data. di sekolah

sahaja.

Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo,

Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka

muzium, pusat sains, institut penyelidikan, paya bakau dan kilang.

berkomputer dalam eksperimen dan projek dapat membantu

Lawatan

pengajaran dan pembelajaran sains berkesan.

ke

tempat-tempat

sedemikian

boleh

menjadikan

pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan dan bermakna. Untuk mengoptimakan pembelajaran melalui lawatan, ia mesti dirancang

ORGANISASI KURIKULUM SAINS

secara rapi. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. Perbincangan selepas lawatan perlu

Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. Setiap

diadakan.

tema mengandungi beberapa Bidang Pembelajaran (BP), setiap BP mempunyai beberapa Objektif Pembelajaran (OP) dan setiap OP

Penggunaan Teknologi

mempunyai satu atau lebih Hasil Pembelajaran (HP).

Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran

HP umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan

sains. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen, radio, video,

afektif. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui,

komputer dan internet, pengajaran dan pembelajaran sains boleh

memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis dan menilai.

menjadi lebih menarik dan berkesan. Simulasi dan animasi

Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari, menghargai,

berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan

menghayati, mengagumi, menyayangi, mensyukuri, mendalami dan

pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang

mengamalkan. HP dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti

sukar.

pembelajaran yang dicadangkan. Penerapan sikap siantifik dan nilai

17

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. Ini

tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu

adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan

pengajaran dan pembelajaran sains.

dan semulajadi. HP dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran.

HP ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Secara am, HP dalam sesuatu OP disusun secara berurutan daripada mudah kepada yang lebih kompleks. Walaubagaimanapun, dalam proses pengajaran dan pembelajaran, aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai HP di capai mengikut keperluan dan konteks. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba mencapai HP secara bersepadu mengikut susunan dalam spesifikasi kurikulum.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. Cadangan Aktiviti Pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai HP yang berkaitan. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. Pada masa yang sama, lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan, tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti

18

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 TEMA

: UKURAN DAN DAYA

BIDANG PEMBELAJARAN : 1. KUANTITI FIZIK Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran 1.1 Membincangkan kuantiti asas dan Memahami kuantiti terbitan. kuantiti asas dan kuantiti Berdasarkan petikan yang diberi, terbitan kenalpasti kuantiti asas serta simbol dan unit SI. Membincangkan nilai imbuhan serta simbol. Menyelesaikan masalah yang melibatkan pertukaran unit, penggunaan bentuk piawai dan imbuhan.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan maksud kuantiti asas.  menyatakan simbol bagi kuantiti asas.  menerangkan maksud kuantiti terbitan.  menyatakan simbol bagi kuantiti terbitan.  menyenaraikan kuantiti asas serta unit SI.  menyenaraikan kuantiti terbitan serta unit SI.  menyatakan kuantiti menggunakan imbuhan.  menyelesaikan masalah yang melibatkan pertukaran imbuhan.  menyatakan kuantiti dengan menggunakan simbol saintifik.  menyelesaikan masalah yang melibatkan pertukaran unit.

Nota Kuantiti asas adalah: panjang (l ),jisim (m ) masa (t ), suhu (T ) arus (I ) Kuantiti terbitan yang dicadangkan adalah: daya (F) ketumpatan (ρ) isipadu (V ) halaju (v )

Perbendaharaan Kata Kuantiti asas – base quantity kuantiti terbitan – derived quantity panjang – length jisim – mass suhu – temperature

Murid perlu diingatkan bahawa terdapat lainlain kuantiti terbitan.

arus – current

Imbuhan yang dicadangan adalah: tera (T ) 1012 giga (G) 109 mega (M) 106 kilo (k) 103 centi (c) 10-2 milli (m) 10-3 micro (µ) 10-6 nano (n) 10-9 pico (p) 10-12

ketumpatan – density

daya – force

isipadu – volume halaju – velocity imbuhan – prefix terbitan – derived bentuk piawai – standard form

19

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 1. KUANTITI FIZIK Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran 1.2 Memahami kuantiti skalar dan kuantiti vektor

Membincangkan maksud kuantiti skalar dan kuantiti vektor. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perbezaan antara kuantiti skalar dengan kuantiti vektor. Membincangkan dan menyelesaikan masalah yang melibatkan kuantiti skalar dan kuantiti vektor.

1.3 Menyedari kepentingan menggunakan unit piawai dalam membuat pengukuran untuk perhubungan antarabangsa

20

Hasil Pembelajaran

Murid boleh:     

mendefinasikan kuantiti skalar. mendefinasikan kuantiti vektor. memberi contoh kuantiti skalar. memberi contoh kuantiti vektor. membandingkan kuantiti skalar dengan kuantiti vektor.  menyelesaikan masalah yang melibatkan kuantiti skalar dan kuantiti vektor.

Nota

Perbendaharaan Kata

Kuantiti skalar adalah: panjang jisim masa arus suhu

Kuantiti vektor adalah: daya berat halaju pecutan

panjang – length Membincangkan kepentingan menggunakan unit piawai dalam pengukuran untuk urusan perniagaan, pelancongan, pembinaan dan lain-lain. Membincangkan kepentingan menggunakan unit SI dalam sains dan teknologi.

Murid boleh:  menerangkan kepentingan unit pengukuran fizik dalam kehidupan harian.  menerangkan kepentingan unit SI dalam sains dan teknologi.

jisim – mass masa – time arus – current suhu – temperature daya – force berat – weight

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 2. PROSES PENGUKURAN Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran 2.1 Memahami Memilih peralatan yang sesuai Murid boleh: pengukuran untuk membuat pengukuran.  mengukur kuantiti fizik Membincangkan teknik yang menggunakan alat yang sesuai. digunakan dalam:  menggunakan teknik yang (a) angkup vernier dan tolok sesuai untuk mengurangkan skru mikrometer untuk ralat. mengukur panjang.  mendefinasikan: (b) jam randik untuk mengukur (a) kepersisan masa. (b) kejituan (c) silinder penyukat, pipet, (c) kepekaan alat pengukur dan buret untuk menyukat  membandingkan dan isipadu. membezakan kepersisan, (d) termometer untuk kejituan dan kepekaan alat menyukat suhu. pengukur.  mengenal pasti alat pengukur Menggunakan teknik yang sesuai yang sesuai untuk untuk mengurangkan ralat dalam mendapatkan ukuran yang jitu. pengukuran seperti mengulangi ukuran untuk mendapatkan purata serta menentukan ralat sifar.

Nota Perlu tumpukan perhatian kepada kesan paralaks dan ralat sifar semasa mengukur. Membuat penyelarasan kepada bacaan angkup vernier dan tolok skru mikrometer untuk mengelakkan kesan paralaks dan menentukan ralat sifar. Permainan dart boleh digunakan sebagai analogi untuk menunjukkan konsep kejituan dan kepersisan.

Perbendaharaan Kata paralaks – parallax ralat sifar – zero error angkup vernier – vernier callipers tolok skru mikrometer – micrometer screw gauge kepersisan – consistency kejituan – accuracy kepekaan – sensitivity

Menjalankan aktiviti untuk mengukur: (a) panjang (b) masa (c) isipadu (d) suhu

21

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 2. PROSES PENGUKURAN Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Membincangkan kepersisan, kejituan dan kepekaan dengan menggunakan contoh-contoh. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan hasil ukuran dari segi kepersisan, kejituan dan kepekaan alat pengukuran seperti angkup vernier, tolok skru mikrometer, silinder bersenggat, pipet dan buret.

2.2 Memahami graf

22

Meneliti keputusan suatu eksperimen dan menjalankan aktiviti-aktiviti berikut: (a) menentukan pemboleh ubah pada paksi x dan y dan skala yang bersesuaian dengannya. (b) melukis garisan yang terbaik untuk graf. (c) mentafsirkan graf yang telah diplot. (d) membuat kesimpulan tentang perhubungan antara dua pembolehubah pada graf.

Murid boleh:  menentukan pemboleh ubah untuk paksi x dan y.  menentukan pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerakbalas daripada jadual untuk memplot graf.  menentukan skala yang sesuai untuk paksi graf.  melukis garisan yang terbaik untuk graf.  mentafsirkan graf.  membuat kesimpulan daripada graf.

Graf terbaik adalah garisan yang dilukis melalui keseluruhan titik yang paling hampir.

pemboleh ubah – variable

Graf garis lengkung mestilah dilukis licin atau dilukis dengan menggunakan perisian komputer yang sesuai.

perisian – software

manipulasi – manipulated

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 2. PROSES PENGUKURAN Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran 2.3 Menghargai Menjalankan simulasi untuk penciptaan alat menunjukkan bagaimana keadaan pengukur yang hidup tanpa alat pengukur. digunakan dalam kehidupan harian

Nota

Perbendaharaan Kata

Murid boleh:  mempraktikkan kejituan, kepersisan dan kepekaan dalam pengukuran.  mewajarkan kepentingan mempunyai alat pengukur yang piawai dalam kehidupan harian.

23

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 TEMA

: TENAGA DALAM KEHIDUPAN

BIDANG PEMBELAJARAN : 3. TENAGA Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran 3.1 Membincangkan maksud tenaga. Memahami tenaga Membincangkan tenaga kinetik dan tenaga keupayaan. Menyelesaikan masalah yang melibatkan tenaga kinetik dan tenaga keupayaan menggunakan rumusan berikut: (a) tenaga kinetik (KE) = ½ mv2 (b) tenaga keupayaan (PE) = mgh di mana, m = jisim v = halaju g = pecutan disebabkan graviti h = ketinggian 3.2 Menganalisis perubahan bentuk tenaga

Membincangkan perubahan bentuk tenaga dalam: (a) ayunan bandul (b) janakuasa hidroelektrik Menjalankan aktiviti untuk menyiasat prinsip keabadian tenaga dalam bandul ringkas. Menyelesaikan masalah melibatkan prinsip keabadian tenaga .

24

Hasil Pembelajaran

Nota

Tenaga kinetik – kinetic energy

Murid boleh:  menerangkan maksud tenaga  menerangkan maksud tenaga kinetik.  menerangkan maksud tenaga keupayaan.  menyelesaikan masalah berkaitan dengan tenaga kinetik.  menyelesaikan masalah berkaitan dengan tenaga keupayaan.

Murid boleh:  menerangkan dengan contoh perubahan bentuk tenaga.  menyatakan prinsip keabadian tenaga.  menerangkan dengan contoh prinsip keabadian tenaga.  mengaplikasikan prinsip keabadian tenaga dalam penyelesaian masalah.

Perbendaharaan Kata

tenaga keupayaan – potential energy mentakrifkan – define pemboleh ubah – variable

Penggunaan simulasi komputer adalah digalakkan.

ayunan – oscillation bandul – pendulum keabadian – conservation jana kuasa hidroelektrik – hydroelectric generator

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 3. TENAGA Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran 3.3 Menyedari bahawa tenaga tidak boleh dicipta atau di musnahkan tetapi boleh berubah daripada satu bentuk tenaga kepada bentuk tenaga yang lain.

Mengendalikan forum untuk membincangkan kepentingan keabadian tenaga.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:

Nota

Perbendaharaan Kata mewajarkan - justify

 mewajarkan kepentingan keabadian tenaga.

25

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN: 4. HABA Objektif Pembelajaran 4.1 Memahami konsep haba dan suhu

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Mengumpul maklumat dan membincangkan konsep haba, suhu dan perhubungannya. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan kewujudan keseimbangan terma. Membincangkan penggunaan keseimbangan terma dalam pengukuran suhu. Menjalankan aktiviti untuk mengukur suhu menggunakan: (a) termometer bebuli kaca. (b) termometer berperintang. Membincangkan prinsip kerja (a) termometer bebuli kaca (b) termometer berperintang

4.2 Memahami Muatan Haba Tentu

Memerhatikan demonstrasi peningkatan suhu untuk cecair yang berlainan tetapi kuantiti dan tempoh masanya yang sama. Bincang dan kaitkan pemerhatian dengan muatan haba.

Hasil Pembelajaran

Murid boleh:

Nota

Unit-unit o C dan K diperkenalkan.

 menerangkan konsep haba.  menerangkan konsep suhu.  Menyatakan hubungkaitk diantara haba dengan suhu.  menyatakan unit-unit untuk haba dan suhu.  menyatakan maksud keseimbangan terma.  menerangkan kegunaan keseimbangan terma dalam mengukur suhu.  menerangkan prinsip kerja termometer yang berlainan jenis.  menggunakan termometer yang berlainan jenis untuk mengukur suhu.

Murid boleh:  menerangkan maksud muatan haba.  menerangkan maksud muatan haba tentu (c)

Perbendaharaan Kata

keseimbangan – equilibrium terma – thermal suhu – temperature perintang – resistance

Muatan Haba bergantung kepada objek tertentu dimana, muatan haba tentu bergantung kepada bahannya.

muatan haba - heat capacity muatan haba tentu specific heat capacity menjana -generate

26

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN: 4. HABA Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Mengumpulkan maklumat, berbincang  dan membandingkan: (a) muatan haba (b) muatan haba tentu  Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menentukan kandungan muatan haba tentu; (a) pepejal (b) cecair Menjalankan eksperimen untuk menyiasat bagaimana faktor berikut mempengaruhi suhu bahan (air) apabila dipanaskan. (a) jisim bahan (b) kandungan haba dibekalkan Menjalankan aktiviti perbincangan mengenai faktor yang mempengaruhi kenaikan suhu bahan apabila dipanaskan.

menerangkan faktor yang mempengaruhi kenaikan suhu bahan apabila dipanaskan. menyatakan hubungan antara kuantiti haba (Q), haba pendam tentu (c), jisim (m) dan perubahan suhu (∆θ)  menentukan haba pendam tentu pepejal  menentukan haba pendam tentu cecair (air)  menerangkan kegunaan haba pendam tentu dalam kehidupan harian berserta contohnya.

Nota

Perbendaharaan Kata

Formula: i. Q = mc ∆θ ii. Q = E = Pt diperkenalkan.

Menyiasat hubungan antara kuantiti haba (Q), haba pendam tentu (c), jisim (m) dan perubahan suhu (∆θ) menggunakan simulasi komputer. Menjalankan aktiviti untuk menentukan muatan haba tentu bagi bahan; (a) pepejal (contoh : aluminium) (b) cecair (contoh : air).

27

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN: 4. HABA Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Mengumpulkan maklumat dari majalah, suratkhabar dan internet serta membincangkan penggunaan haba pendam tentu dalam kehidupan harian.

4.3 Memahami haba pendam

Membincangkan: (a) haba pendam (b) haba pendam tentu Menonton simulasi komputer atau video untuk memahami proses peleburan, pembekuan, pendidihan dan kondensasi sebagai proses perubahan tenaga tanpa perubahan suhu. Menjalankan aktiviti untuk menyiasat perubahan bentuk bahan ketika pemanasan dan memplotkan graf suhu-masa. Tafsir graf dalam konteks teori kinetik jirim. Merancang dan menjalankan aktiviti untuk mengenalpasti haba pendam tentu; (a) pelakuran (b) pengewapan

28

Murid boleh:  menerangkan maksud haba pendam (L)  menerangkan maksud haba pendam tentu (L).  Membuat hubungan haba pendam tentu dengan tenaga haba dan jisim L = Q m  menerangkan proses : (a) peleburan / pemejalwapan atau (b) pendidihan / kondensasi dalam konteks teori kinetik jirim.  menyatakan maksud haba pendam tentu pelakuran  menyatakan maksud haba pendam tentu pengewapan.  menentukankan haba pendam tentu pelakuran

Formula: Q = mL diperkenalkan

haba pendam - latent heat peleburan - melting pemejalan solidification pendidihan - boiling kondensasi condensation teori kinetik - kinetic theory haba pendam tentu - specific latent heat – pengewapan vapourisation pelakuran - fusion

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN: 4. HABA Objektif Pembelajaran

4.4 Sentiasa sedar tentang kewujudan bahan dengan kandungan haba yang berlainan dapat memberi faedah kepada manusia.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Menyelesaikan masalah melibatkan haba pendam tentu

 menentukan haba pendam tentu pengewapan  menyelesaikan masalah pengiraan melibatkan haba pendam tentu

Membincangkan pelbagai bahan dengan kandungan haba berlainan serta keperluan kepada manusia

Murid boleh:

Nota

Perbendaharaan Kata

 menerangkan keperluan bahan dengan kandungan haba yang berlainan dalam kehidupan seharian

29

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN: 5.ELEKTRIK Objektif Pembelajaran 5.1 Menganalisis hubungan antara pengaliran arus elektrik dengan tenaga elektrik

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan konsep arus elektrik dengan kadar pengaliran cas. Membincangkan hubungan antara arus elektrik dengan casnya untuk melengkapkan formula Q = It. Membincangkan hubungan antara aliran arus dan tenaga elektrik untuk melengkapkan formula E = QV. Menyelesaikan masalah melibatkan cas (Q), arus elektrik (I), masa (t), voltan (V) dan tenaga elektrik (E).

5.2 Memahami daya gerak elektrik (d.g.e) dan rintangan dalam (r)

Membincangkan: (a)konsep daya gerak elektrik (d.g.e) (b)konsep rintangan dalam (c) hubungan antara daya elektromotif (d.g.e) dan tenaga tersimpan dalam bateri Melukis graf beza keupayaan elektrik melawan arus elektrik untuk mendapatkan hubungan antara daya gerak elektrik (E ), beza keupayaan(V), arus elektrik (I) dan rintangan dalam (r).

30

Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan konsep pengaliran arus elektrik  menghubungkan arus eletrik dengan pengaliran cas elektrik  menghubungkan tenaga elektrik dengan pengaliran cas-cas elektrik  menyelesaikan masalah yang melibatkan arus elektrik dan tenaga elektrik

Murid boleh:  menerangkan konsep daya gerak elektrik  menghubungkan daya gerak elektrik dengan tenaga tersimpan dalam bateri  menerangkan maksud rintangan dalam  menghubungkan daya gerak elektrik, beza keupayaan dan rintangan dalam

Nota

Perbendaharaan Kata

Q = It dan E=QV diperkenalkan.

Cas - Charge

Rumus E = V + Ir diperkenalkan

rintangan dalam - internal resistance

voltan - voltage

daya gerak elektrik electromotive force

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN: 5.ELEKTRIK Objektif Pembelajaran 5.3 Menganalisis arus ulangalik (a.u.)

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan maksud arus ulangalik (a.u.) Memerhati dan menyiasat paparan skrin osiloskop yang dihasilkan oleh penjana arus ulangalik. Membincangkan voltan puncak (V0), arus puncak (I 0), jangka masa dan frekuensi (f ) arus ulangalik. Membincangkan konsep punca min kuasa dua, Vpmkd. Membincangkan hubungan antara Vpmkd dan Pmin

Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan maksud arus ulangalik  menyatakan voltan puncak, arus puncak, jangkamasa dan frekuensi arus ulangalik  menerangkan voltan puncak, arus puncak, jangkamasa dan frekuensi arus ulangalik  menghubungkan konsep punca min kuasa dua Vpmkd dengan min kuasa, Pmin  menyelesaikan masalah tenaga yang dihasilkan oleh arus ulangalik

Nota Rumus Vpmkd = Vo √2 diperkenalkan.

Perbendaharaan Kata arus ulangalik - alternating current voltan puncak - peak voltage arus puncak - peak current tempoh - period Penjana - generator punca min kuasa dua root mean square – kuasa - power

Menyelesaikan masalah menggunakan rumus: P = IV = V2 /R P Min = Vpmkd2 / R dan E = Pmin t

31

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN: 5.ELEKTRIK Objektif Pembelajaran 5.4 Menyedari kepentingan keseimbangan antara faedah ekonomi dan tanggungjawab sosial terhadap penjanaan tenaga elektrik

32

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mendapatkan maklumat dari video, internet dan majalah mengenai faedah penjanaan tenaga elektrik dari segi ekonomi dan kesan negatifnya. Persembahkan maklumat yang diperolehi. Bahaskan kepentingan dalam keseimbangan antara faedah ekonomi dan tanggungjawab sosial dalam penjanaan tenaga elektrik.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:  mengenalpasti faedah ekonomi penjanaan tenaga elektrik  mengenalpasti kesan negatif penjanaan tenaga elektrik kepada sosial dan persekitaran  mewajarkan keperluan menseimbangkan faedah ekonomi dan tanggungjawab sosial.

Nota

Perbendaharaan Kata

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 6. SUMBER TENAGA Objektif Pembelajaran 6.1 Memahami penghasilan tenaga nuklear

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menonton video atau simulasi komputer dan bincang mengenai: (a) pembelahan nukleus dan penjanaan tenaga. (b) pelakuran nukleus dan penjanaan tenaga. (c) Tindak balas berantai. Menjalankan perbincangan untuk membanding dan membezakan pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus. Membincangkan : (a) struktur dan prinsip pengoperasian reaktor nuklear. (b) penjanaan tenaga di dalam reaktor nuklear. (c) ciri-ciri keselamatan di dalam reaktor nuklear. (d) kaedah selamat untuk melupus sisa nuklear.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan konsep pembelahan nukleus.  menerangkan tindak balas berantai.  menerangkan konsep pelakuran nukleus.  membanding dan membezakan pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus.  memerihalkan struktur reaktor nuklear.  menerangkan prinsip pengoperasian reaktor nuklear.  menyatakan ciri-ciri keselamatan di dalam reaktor nuklear.  menyenaraikan kaedah selamat untuk pelupusan sisa nuklear.

Nota

Perbendaharaan Kata pembelahan nukleus - nuclear fission pelakuran nukleus - nuclear fusion Tindak balas rantai - chain reaction

33

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 6. SUMBER TENAGA Objektif Pembelajaran 6.2 Memahami penggunaan tenaga solar

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk membincangkan (a) kaedah memanfaatkan tenaga solar. (b) prinsip pengoperasian sel solar. Menjalankan aktiviti untuk mengetahui bagaimana faktorfaktor berikut mempengaruhi kecekapan memanfaatkan dan memindahkan tenaga solar: (a) saiz sel solar. (b) jenis bahan yang digunakan untuk membina sel solar. (c) keamatan cahaya. (d) suhu. Mengumpul maklumat tentang kegunaan tenaga solar dan kebaikannya. Menjalankan projek memanfaatkan tenaga solar untuk menyelesaikan masalah harian.

34

Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan kaedah memanfaatkan tenaga solar.  menerangkan prinsip pengoperasian sel solar.  menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pengeluaran sel solar.  menerangkan kegunaan tenaga solar.  menerangkan kelebihan menggunakan tenaga solar.  menyelesaikan masalah harian dengan menggunakan tenaga solar.

Nota

Perbendaharaan Kata memanfaatkan – harnessing tenaga solar – solar energy keamatan cahaya – light intensity sel solar – solar cell

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 6. SUMBER TENAGA Objektif Pembelajaran 6.3 Menganalisis sumber tenaga yang boleh diperbaharui

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Mengumpul dan mentafsirkan data tentang pelbagai cara memanfaatkan tenaga yang boleh diperbaharui daripada sumbersumber berikut: biojisim, angin, ombak dan aktiviti geoterma. Membincangkan kelebihan tenaga yang boleh diperbaharui daripada aspek: (a) ekonomi. (b) sosial. (c) alam sekitar. Mengumpul dan mentafsirkan data tentang pelbagai cara untuk meningkatkan kecekapan tenaga yang digunakan.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyenaraikan sumber tenaga yang boleh diperbaharui.  menerangkan bagaimana tenaga yang boleh diperbaharui boleh dimanfaatkan.  menerangkan kepentingan meneroka sumber tenaga yang boleh diperbaharui.  menyatakan pelbagai cara meningkatkan kecekapan penggunaan tenaga  merekacipta peralatan ringkas untuk memanfaatkan tenaga yang boleh diperbaharui.

Nota

Perbendaharaan Kata tenaga yang boleh diperbaharui – renewable energy biojisim – biomass ombak – waves geoterma – geothermal kelebihan – advantage kekurangan – disadvantage kesan sosial – social impact kecekapan kos – cost efficiency

Menjalankan projek untuk membina alat yang berfungsi bagi memanfaatkan tenaga yang boleh diperbaharui.

35

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 6. SUMBER TENAGA Objektif Pembelajaran 6.4 Bersyukur dengan kehadiran pelbagai sumber tenaga yang boleh diperbaharui

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menyediakan folio tentang usahausaha yang dijalankan untuk meneroka sumber-sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Menjalankan kempen tentang kecekapan penggunaan sumbersumber tenaga. Mengamalkan penggunaan tenaga secara cekap di rumah atau di sekolah.

36

Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menjalankan pengauditan tenaga.  mengamalkan penggunaan tenaga secara cekap.

Nota

Perbendaharaan Kata bersyukur – grateful

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4

TEMA

: JIRIM DALAM ALAM SEMULAJADI

BIDANG PEMBELAJARAN : 7. JADUAL BERKALA Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran 7.1 Memahami Jadual Berkala

Di atas satu salinan Jadual Berkala, tunjukkan dan labelkan tujuh kumpulan berikut : (a) gas adi (b) halogen (c) logam alkali (d) logam alkali bumi (e) logam peralihan (f) aktinida (g) lantanida Menggunakan Jadual Berkala untuk menunjukkan konfigurasi elektron bagi unsur-unsur dengan nombor proton 1 hingga 20. Membincangkan kewujudan dan pengelasan unsur semulajadi dan unsur yang dihasilkan secara sintetik dalam Jadual Berkala.

Hasil Pembelajaran

Murid boleh:  membincangkan perkembangan penyusunan unsur-unsur dalam Jadual Berkala.  menulis konfigurasi elektron bagi unsur-unsur dengan nombor proton 1 hingga 20.  menyatakan prinsip asas bagi penyusunan unsur-unsur dalam Jadual Berkala.  mengelaskan unsur-unsur berdasarkan konfigurasi elektron.  menentukan kedudukan unsurunsur yang tidak diketahui dalam Jadual Berkala berdasarkan kepada nombor proton.

Nota Konfigurasi elektron juga dikenali sebagai susunan elektron.

Perbendaharaan Kata Jadual Berkala - Periodic Table jisim atom - atomic mass sintetik synthetically sifat keradioaktifan radioactive characteristics

Menjalankan aktiviti untuk menentukan kedudukan unsurunsur yang tidak diketahui dalam Jadual Berkala berdasarkan kepada : (a) nombor proton (b) konfigurasi elektron.

37

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 7. JADUAL BERKALA Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran 7.2 Memahami unsur Kumpulan 1

Mengumpul dan mentafsir data untuk menyiasat sifat-sifat fizik bagi unsur litium, natrium dan kalium dari segi : (a) kekerasan (b) ketumpatan (c) takat lebur. Menjalankan aktiviti untuk menyiasat tindak balas litium, natrium dan kalium dengan air. Membincangkan sifat fizik dan sifat kimia unsur-unsur lain dalam Kumpulan 1. Membincangkan kedudukan hidrogen dalam Jadual Berkala berdasarkan : (a) konfigurasi elektron (b) sifat fizik (c) sifat kimia.

7.3 Memahami unsur Kumpulan 17

Mengumpulkan maklumat untuk menyiasat sifat-sifat fizik klorin, bromin dan iodin dari segi: (a) keadaan fizik (b) warna (c) ketumpatan (d) takat didih.

Hasil Pembelajaran

Murid boleh:  menyenaraikan semua unsur dalam Kumpulan 1.  menyenaraikan sifat fizik bagi litium, natrium dan kalium.  menyenaraikan sifat kimia bagi litium, natrium dan kalium.  menerangkan perubahan sifat fizik dari unsur litium ke kalium.  membuat kesimpulan tentang perubahan kereaktifan unsurunsur Kumpulan 1.  meramalkan sifat fizik unsurunsur lain Kumpulan 1.  meramalkan sifat kimia unsurunsur lain Kumpulan 1.  menyatakan kedudukan hidrogen dalam Jadual Berkala.

Murid boleh:  menyenaraikan semua unsur bagi Kumpulan 17.  menyenaraikan sifat fizik unsur klorin, bromin dan iodin.

Nota Menjalankan aktiviti menggunakan litium, natrium dan kalium atau demonstrasi oleh guru.

Perbendaharaan Kata kekerasan – hardness ketumpatan – density takat lebur - melting point kebuk wasap - fume chamber sifat fizik - physical properties sifat kimia - chemical properties

Peringatan : Aktiviti ini mesti dijalankan dengan mengambil kira langkah-langkah keselamatan.

keadaan fizik - physical state warna - colour ketumpatan - density takat didih - boiling point

38

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 7. JADUAL BERKALA Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Membincangkan sifat kimia klorin, bromin dan iodin. Menjalankan aktiviti untuk menyiasat tindak balas klorin dan iodin dengan : (a) air (b) logam (c) natrium hidroksida Membincangkan sifat fizik dan sifat kimia bagi unsur-unsur lain dalam Kumpulan 17. 7.4 Memahami unsur Kumpulan 18.

Mengumpul dan mentafsir data untuk menyiasat sifat-sifat fizik semua unsur berdasarkan : (a) ketumpatan (b) takat didih Mengumpulkan maklumat berdasarkan: (a) sifat ketidakreaktifan unsurunsur Kumpulan 18 dari segi konfigurasi elektron (b) kegunaan unsur Kumpulan 18 seperti lampu floresen, lampu iklan dan bahan penyejuk.

Hasil Pembelajaran  menerangkan perubahan sifat fizik bagi unsur klorin, bromin dan iodin.  menyenaraikan sifat-sifat kimia klorin, bromin dan iodin.  membuat kesimpulan tentang perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 17.  meramalkan sifat fizik unsurunsur lain dalam Kumpulan 17.  meramalkan sifat kimia unsurunsur lain dalam Kumpulan 17.

Murid boleh:  menyenaraikan semua unsur Kumpulan 18.  menyenaraikan sifat fizik unsurunsur dalam Kumpulan 18.  menerangkan perubahan sifat fizik unsur Kumpulan 18.  menyatakan ciri-ciri lengai unsur Kumpulan 18.  menghubungkait konfigurasi elektron dengan ciri-ciri lengai unsur Kumpulan 18.  menerangkan kegunaan unsur Kumpulan 18 dalam kehidupan harian.

Nota

Perbendaharaan Kata langkah keselamatan -safety procedure

sifat ketidakreaktifan unreactive characteristic lampu floresen fluorescent lamps lampu iklan advertisement lights bahan penyejuk - cooling substances

39

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 7. JADUAL BERKALA Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran 7.5 Memahami unsur Kala 3

Mengkaji Jadual Berkala untuk menyiasat sifat unsur dalam Kala 3 dari segi : (a) bilangan proton (b) saiz atom (c) sifat fizik Menjalankan aktiviti untuk menyiasat sifat magnesium, silikon dan sulfur dari segi : (a) sifat fizik (b) keasidan dan kebesan oksida dengan menjalankan tindakbalas; - magnesium oksida (MgO), silikon dioksida (SiO2) dan sulfur dioksida (SO2) dengan air. - Seterusnya menguji hasil tindakbalas bahan-bahan di atas dengan menggunakan penunjuk umum. Mengumpulkan maklumat tentang kegunaan silikon dan metaloid (separuh logam) yang lain dalam kehidupan harian.

40

Hasil Pembelajaran

Murid boleh:  menyatakan semua unsur Kala 3.  menerangkan perubahan sifat unsur Kala 3 dari natrium ke argon.  menerangkan melalui contoh kegunaan metaloid dalam kehidupan harian.

Nota

Perbendaharaan Kata sifat kelogaman - metallic characteristic keasidan - acidity kebesan - basicity metaloid – metalloid separuh logam – semimetal kala - period

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 7. JADUAL BERKALA Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran 7.6 Membincangkan maksud unsur Murid boleh: Memahami peralihan. unsur  menyatakan makna unsur Menyediakan Jadual Berkala dan peralihan peralihan. menentukan kedudukan unsur dalam Kala 4  menentukan kedudukan unsur logam peralihan. logam peralihan dalam Kala 4. Mengumpul dan mentafsir data  menyenaraikan unsur logam bagi mengkaji sifat fizik unsur peralihan dalam Kala 4. logam peralihan dari segi :  memerihalkan sifat fizik unsur (a) ketumpatan logam peralihan dalam Kala 4. (b) takat lebur  menyatakan kegunaan unsur (c) warna. logam peralihan dalam kehidupan harian. Mengumpul dan mentafsir data mengenai kegunaan unsur logam peralihan dalam kehidupan harian seperti: (a) batu permata (b) konduktor (c) barangan perhiasan.

7.7 Menghargai kewujudan unsur dan sebatian

Menjalankan projek untuk mengumpul maklumat dan spesimen sebatian. Membincangkan kepentingan menggunakan akal fikiran kita dalam usaha untuk mendapatkan faedah yang maksima daripada unsur yang ditemui secara semulajadi.

Nota

Perbendaharaan Kata unsur peralihan - transition element batu permata - precious stone

Murid boleh:  mewajarkan kepentingan menggunakan akal fikiran kita untuk mendapatkan faedah yang maksima daripada unsur yang ditemui secara semulajadi.

41

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN: 8. IKATAN KIMIA Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran 8.1 Memahami kestabilan unsur dari segi konfigurasi elektron.

Menulis dan melukis konfigurasi elektron duplet dan oktet untuk gas adi seperti helium, neon dan argon. Membincangkan kestabilan unsur berdasarkan konfigurasi elektron duplet dan oktet. Membincangkan hubungan antara konfigurasi elektron dengan kestabilan gas adi. Membuat perbandingan bagaimana unsur lain mencapai kestabilan melalui : (a) perkongsian elektron (b) pendermaan dan penerimaan elektron.

8.2 Memahami pembentukan ikatan ion.

Melukis dan membincangkan pembentukan ion melalui : (a) pendermaan elektron (b) penerimaan elektron. Membincangkan daya tarikan elektrostatik antara ion dalam sebatian ion.

42

Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan konfigurasi elektron duplet bagi gas adi.  menerangkan konfigurasi elektron oktet bagi gas adi.  menerangkan makna unsur yang stabil.  menghubungkait kestabilan bagi gas adi dengan konfigurasi elektronnya.  menerang dengan menggunakan contoh-contoh bagaimana unsur-unsur lain mencapai kestabilan.

Murid boleh:  menerangkan pembentukan ion positif.  menerangkan pembentukan ion negatif.  melukis konfigurasi elektron bagi ion positif.

Nota

Perbendaharaan Kata

Gas adi juga dikenali sebagai gas lengai.

kestabilan - stability

Konfigurasi elektron juga dikenali sebagai susunan elektron.

penerimaan - receiving

Unsur yang membentuk ion positif adalah logam dan yang membentuk ion negatif adalah bukan logam.

pembentukan - formation

pendermaan - donating

gas adi / lengai - noble gas/ inert

daya elekrostatik electrostatic force kekonduksian elektrik electrical conductivity ikatan ion - ionic bond

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN: 8. IKATAN KIMIA Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Membincangkan pembentukan sebatian ion dengan valensi 1 dan 2 dalam rajah titik silang. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji sifat sebatian ion dari segi : (a) kekonduksian elektrik (b) takat lebur (c) keterlarutan dalam air.

8.3 Memahami pembentukan sebatian kovalen.

Membincangkan pembentukan sebatian kovalen melalui perkongsian elektron dalam rajah titik silang. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji sifat sebatian kovalen dari segi : (a) kekonduksian elektrik (b) takat lebur (c) keterlarutan dalam air

Hasil Pembelajaran  melukis konfigurasi elektron bagi ion positif.  menerangkan pembentukan ikatan ion.  membuat kesimpulan umum bagi ciri-ciri sebatian ion.

Murid boleh:

Nota

Perbendaharaan Kata

keterlarutan dalam air solubility in water rajah titik silang - dot and cross diagram

ikatan kovalen - covalent bond

 menerangkan pembentukan ikatan kovalen.  melukis konfigurasi elektron bagi sebatian kovalen.  menerangkan pembentukan sebatian kovalen.  membuat kesimpulan umum bagi ciri-ciri sebatian kovalen.

43

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 9. KONSEP MOL Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran 9.1 Memahami jisim atom relatif dan jisim molekul relatif.

Membincangkan : (a) konsep jisim atom relatif (b) konsep jisim molekul realtif Mengumpul dan mentafsir data bagi penentuan jisim atom relatif dan jisim molekul relatif. Membincangkan jisim molekul relatif adalah hasil tambah jisim atom relatif bagi setiap atom di dalam sesuatu molekul atau sebatian. Menghitung jisim molekul relatif suatu bahan molekul ringkas dan sebatian ringkas dari formula kimia molekul atau sebatian.

44

Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan konsep jisim atom relatif.  menerangkan konsep jisim molekul relatif.  menghubungkaitkan jisim molekul relatif dengan jisim atom relatif bagi molekul.  menghubungkaitkan jisim molekul relatif dengan jisim atom relatif bagi sebatian.  menghitung jisim molekul relatif bagi bahan molekul ringkas.  menghitung jisim molekul relatif bagi sebatian ringkas.

Nota Formula kimia molekul atau sebatian diberikan.

Perbendaharaan Kata jisim atom relatif - relative atomic mass jisim molekul relatif relative molecular mass

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 9. KONSEP MOL Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran 9.2 Memahami hubungan antara bilangan mol dengan bilangan atom atau molekul.

Mengumpul dan mentafsir data untuk membincangkan maksud mol. i. Bilangan mol atom =

jisim atom jisim atom relatif ii. Bilangan mol molekul = jisim molekul jisim molekul relatif iii. Bilangan atom = bilangan x nombor mol atom Avogadro iv. Bilangan molekul = bilangan x nombor mol molekul Avogadro

Membandingkan kuantiti bahan-bahan berbeza menggunakan unit khusus seperti berikut : Bahan Kasut

Unit Pasang

Kuantiti 2

Telur Pin Kertas

Dozen Gross Rim

12 144 480

12 g Karbon

Mol

6.02 X 1023

16 g Oksigen

Mol

6.02 X 1023

Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan maksud mol.  menghubungkaitkan bilangan mol atom dengan jisim atom dan jisim atom relatif.  menghubungkaitkan bilangan mol molekul dengan jisim molekul dan jisim molekul relatif.

Nota Pemalar Avogadro (NA) = 6.02 x 1023 diperkenalkan.

Perbendaharaan Kata jisim atom - atomic mass jisim molekul molecular mass

 menyatakan maksud Pemalar Avogadro (NA).  menghubungkaitkan bilangan mol dan bilangan atom dengan Pemalar Avogadro (NA).  menghubungkaitkan bilangan mol dengan bilangan molekul.  menyelesaikan masalah yang melibatkan bilangan mol.

45

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 9. KONSEP MOL Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran 9.3 Memahami konsep mol dalam persamaan kimia.

Menulis persamaan kimia seimbang yang ringkas dan menggunakan konsep mol untuk menseimbangkan persamaan kimia berikut : (a) peneutralan antara asid hidroklorik dengan natrium hidroksida. (b) pembentukan kuprum(II) sulfat melalui tindakbalas antara kuprum(II) oksida dengan asid sulfurik. (c) pembakaran pita magnesium dalam udara. (d) tindakbalas antara logam natrium dengan air. Menyelesaikan masalah berkaitan konsep mol.

9.4 Menghargai pengenalan konsep mol untuk memahami dan menyelesaikan masalah melibatkan tindakbalas kimia.

46

Mengumpul dan mentafsir data terhadap sumbangan ahli sains dalam kajian konsep mol. Mengadakan perbincangan tentang penggunaan konsep mol untuk mengira jumlah bilangan zarah.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menulis persamaan kimia seimbang bagi tindakbalas kimia ringkas.  menerangkan dengan contoh penggunaan konsep mol dalam menseimbangkan persamaan kimia.  membina formula kimia berdasarkan konsep mol.  menyelesaikan masalah berkaitan konsep mol berdasarkan persamaan kimia seimbang bagi tindakbalas kimia ringkas.

Murid boleh:  membandingkan keseimbangan alam dengan keseimbangan tindakbalas kimia.  menerima konsep mol sebagai satu unit untuk menghitung jumlah bilangan zarah

Nota

Perbendaharaan Kata persamaan kimia chemical equations peneutralan neutralisation pita magnesium magnesium ribbon

sumbangan contribution keseimbangan alam balance of nature

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 TEMA

: PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP.

BIDANG PEMBELAJARAN : 10. SISTEM RESPIRASI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata udara sedut - inhaled air

10.1 Menganalisis proses pertukaran gas semasa respirasi

Melukis ,melabel dan membincangkan struktur bagi sistem respirasi. Membincangkan proses pertukaran gas dalam alveolus. Menyiasat kandungan oksigen dan karbon dioksida dalam udara sedut dan udara hembus. Membincangkan proses pengangkutan oksigen dari alveolus ke sel-sel badan dan pengangkutan karbon dioksida dari sel-sel badan ke alveolus.

Murid boleh: udara hembus - exhaled air

 memerihalkan struktur sistem respirasi  menerangkan proses pertukaran gas dalam alveolus  menerangkan proses pengangkutan oksigen dari alveolus ke sel-sel badan.  menerangkan pengangkutan karbon dioksida dari sel- sel badan ke alveolus.

sistem respirasi respiratory system kandungan – composition pengangkutantransport peranan - role

Membincangkan peranan hemoglobin dalam pengangkutan oksigen.

10.2 Memahami penghasilan tenaga semasa respirasi.

Menyatakan sumber utama tenaga untuk proses hidup manusia. Membincangkan penghasilan tenaga dengan pengoksidaan glukosa semasa respirasi. Membincangkan peranan ATP.

Murid boleh:  menyatakan sumber utama tenaga bagi proses hidup manusia.  menerangkan penghasilan tenaga dari glukosa.  menerangkan fungsi adenosina trifosfat (ATP)

Persamaan dalam bentuk perkataan bagi respirasi aerob di perkenalkan.

Pengoksidaan oxidation Aerob- aerobic Anaerob-anaerobic ADP- adenosina diphosphate

47

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 10. SISTEM RESPIRASI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

 membandingkan dan membezakan respirasi aerob dan anaerob.  menerangkan dengan menggunakan contoh situasi yang melibatkan respirasi aerob dan anaerob.

Menulis persamaan bagi: (a) pembentukan molekul ATP ADP + P + tenaga ATP (b) pemecahan molekul ATP ATP ADP + P + tenaga.

Perbendaharaan Kata ATP- Adenosine Triphosphate P- phosphate

. Membincangkan respirasi aerobik dan anaerobik dan peranannya dalam proses hidup.

10.3 Memahami bantuan respirasi dan pemulihan pernafasan

Mengumpul dan mentafsir data penggunaan respirator dan peparu besi. Membincangkan teknik pemulihan kardiopulmonari. Simulasi teknik pemulihan kardiopulmonari.

48

Murid boleh:  menerangkan kegunaan peparu besi untuk bantuan pernafasan.  menerangkan kegunaan respirator untuk bantuan pernafasan.  membandingkan dan membezakan antara respirator dan peparu besi.  menerangkan teknik pemulihan kardiopulmonari untuk bernafas semula.  mendemonstrasikan pemulihan kardiopulmonari

Guru dan murid yang menjadi ahli Persatuan Bulan Sabit Merah atau St John Ambulans boleh menunjukkan teknik pemulihan pernafasan.

pemulihan pernafasan resuscitation peparu besi- iron lung pemulihan kardiopulmonari -CPR pulih - revive

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 10. SISTEM RESPIRASI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran 10.4 Menganalisis penyakit dan alahan respirasi

Menonton video, carta atau simulasi komputer terhadap penyakit seperti kanser peparu, pneumonia, asma dan bronkitis dan membincangkan yang berikut : (a) gejala penyakit dan alahan (b) faktor yang menyebabkan perkembangan penyakit dan alahan tersebut (c) kaedah mencegah penyakit dan alahan tersebut.

.

10.5 Menghargai sistem respirasi yang sihat

Membincangkan cara hidup sihat seperti mengelakkan diri daripada merokok dan kerap bersenam . Mengadakan persembahan slaid power point tentang pemeliharaan udara dan pemuliharaan persekitaran.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyenaraikan penyakitpenyakit dan alahan berkaitan dengan organ respirasi.  menyatakan gejala bagi setiap penyakit dan alahan  mengenalpasti faktor yang menyebabkan penyakit dan alahan  menghubungkaitkan faktor yang menyebabkan penyakit dan alahan dengan gejala  menerangkan cara-cara untuk mencegah penyakit dan alahan berkaitan dengan organ respirasi.

Murid boleh:  mengamalkan cara hidup sihat  memelihara udara dan memulihara alam sekitar

Nota

Perbendaharaan Kata alahan - allergies radang peparu yang kronik disebabkan jangkitan bakteria-pneumonia asma/ lelah asthma bronkitis / radang pada tiub bronkus – bronchitis menyumbang contribute

persekitaran environment memelihara preserve memulihara conserve

49

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 11. SISTEM PENCERNAAN Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran 11.1 Membuat pemerhatian ke atas Murid boleh: Menganalisis struktur sistem pencernaan yang sistem terdiri daripada mulut, esofagus,  mengenalpasti organ-organ pencernaan peparu, duodenum, ileum, kolon, di dalam sistem pencernaan rektum, dubur, hati, pundi hempedu, manusia kelenjar air liur dan pankreas.  menerangkan tindakan enzim pencernaan. Mengumpul dan mentafsir data  mengawal pembolehubah mengenai tindakan enzim pencernaan untuk mengkaji kesan suhu yang didapati di dalam mulut, perut, dan pH ke atas kadar duodenum dan ileum. tindakan enzim. Menjalankan eksperimen untuk menyiasat kesan suhu dan pH ke atas kadar tindakan (a) amilase (b) pepsin 11.2 Menganalisis penyakit berkaitan sistem pencernaan

Mengumpul dan mentafsir data mengenai gejala dan faktor yang menyebabkan penyakit seperti (a) gastritis (b) appendisitis (c) sembelit (d) cirit-birit Membincang punca dan gejala penyakit. Membincang cara pencegahan bagi penyakit yang berkaitan dengan organ pernafasan.

50

Murid boleh:  menyenaraikan penyakit yang berkaitan dengan sistem pencernaan.  menyatakan punca bagi penyakit  menyatakan gejala bagi penyakit  menerangkan langkah pencegahan bagi penyakit yang berkaitan dengan organ pencernaan.

Nota

Perbendaharaan Kata sistem pencernaan digestive system hati - liver pundi hempedu -gall bladder kelenjar liursalivary glands perut - stomach pemerhatianobservation Pembolehubah variable sembelit- constipation gastritis - gastritis appendisitisappendicitis cirit birit diarrhoea organ pencernaan- digestive organ hubungan -relationship

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 11. SISTEM PENCERNAAN Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran 11.3 Menghargai sistem pencernaan yang sihat

Membincangkan tajuk berikut:  mengamalkan tabiat pemakanan yang baik  mengambil diet seimbang Menjalankan aktiviti yang dibincangkan.

Hasil Pembelajaran

Murid boleh:  mengamalkan tabiat pemakanan yang sihat

Nota

Perbendaharaan Kata amalan pemakanan -eating habit . makanan seimbang balanced diet sihat - healthy

51

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 12. SISTEM PEREDARAN Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran 12.1 Menganalisis komposisi darah dan kumpulan darah

Mengumpul maklumat dan mentafsir data mengenai fungsi plasma, sel darah merah, sel darah putih dan platlet Mengumpul maklumat dan mentafsir data mengenai kumpulan darah berdasarkan antigen dan antibodi Membincangkan (a) keserasian kumpulan darah penderma dan penerima (b) Kepentingan keserasian kumpulan darah semasa pemindahan darah Mengumpul maklumat dan mentafsir data mengenai (a) faktor Rh (b) kesan perbezaan faktor Rh (c) proses pembekuan darah

52

Hasil Pembelajaran

Murid boleh:  menyatakan komposisi darah  menyatakan fungsi komponen darah  membincangkan perbezaan antara kumpulan darah  menentukan keserasian kumpulan darah semasa pemindahan darah.  menerangkan faktor Rh  menerangkan kesan faktor Rh terhadap fetus semasa kehamilan  menerangkan dengan terperinci proses pembekuan darah

Nota

Perbendaharaan Kata

Demonstrasi menggunakan darah manusia di dalam bilik darjah tidak digalakkan

keserasian compatiility

Penyakit hemofilia patut dibincangkan kerana melibatkan proses pembekuan darah

pembekuan darah blood clotting

pemindahan darah blood transfusion

kumpulan darahblood group penderma -donor penerima –receiver komposisi - composition Faktor Rhesus (Antigen yang terdapat dalam sel darah merah dalam badan manusia tertentu ) Rh factor (protein of the red blood cells in certain people)

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 12. SISTEM PEREDARAN Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran 12.2 Menganalisis sistem peredaran

Membincangkan sistol dan diastol dalam denyutan jantung Membincangkan peranan aurikel dan ventrikel, dan injap jantung dalam denyutan jantung Menjalankan aktiviti untuk mengukur tekanan darah dengan menggunakan sphygmomanometer dan membincangkan keputusan pengukuran dengan merujuk kepada denyutan jantung

12.3 Memahami sistem limfa

Mengumpul dan mentafsir data mengenai pengaliran bendalir limfa dan pengembaliannya ke sistem peredaran darah melalui bukaan ke dalam subklavikel vena kiri dan subklavikel vena kanan. Mengumpul dan mentafsir data tentang fungsi sistem limfa dalam pertahanan badan.

Hasil Pembelajaran

Murid boleh:  menerangkan sistol dan diastol dalam denyutan jantung  menghubungkaitkan denyutan jantung dengan tekanan darah

Nota

Perbendaharaan Kata sistem peredaran darah - circulatory system injap jantung heart valve denyutan jantung heartbeat tekanan darah- blood pressure fasa pegecutan otot ventrikelsystole fasa pengenduran otot ventrikel -diastole

Murid boleh:  melukis dan melabel sistem limfa  menerangkan sistem limfa  menerangkan pengaliran bendalir limfa  menerangkan fungsi sistem limfa

limfa – lymph vena subklavikel subclavian vein

Membincangkan peranan sistem limfa dalam mencegah serangan patogen seperti bakteria dan virus

53

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 12. SISTEM PEREDARAN Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran 12.4 Memahami penyakit berkaitan dengan sistem peredaran

Mengumpul maklumat dan mentafsir data mengenai arteriosklerosis, tekanan darah tinggi dan tekanan darah rendah , serangan jantung, angina, diabetes dan G6PD serta gejala yang berkaitan dengannya. Membincangkan kaedah yang diambil untuk mencegah penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran.

12.5 Prihatin terhadap kesihatan orang lain

Mengumpul maklumat dan mentafsir data mengenai pendermaan darah dan cara untuk mengelakkan penyakit kardiovaskular. Menyediakan risalah untuk menyebarkan maklumat kepada kelas.

54

Hasil Pembelajaran

Murid boleh:  menyenaraikan penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah  menyatakan gejala bagi setiap penyakit  mengenalpasti faktor penyebab penyakit  membincangkan langkah yang diambil untuk mencegah penyakit berkaitan sistem peredaran darah

Murid boleh:  memupuk sikap bersedia menderma darah bila ada keperluan  membantu menyebarkan maklumat gaya hidup sihat untuk mengelakkan penyakit kardiovaskular

Nota

Perbendaharaan Kata sakit yang disebabkan oleh penyempitan arteri koronari - angina sistem peredaran darah – blood circulatory system .

pendermaan darah blood donation

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 13. SISTEM PERKUMUHAN Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran 13.1 Menganalisis peranan ginjal dan kulit dalam perkumuhan

Membuat pemerhatian ke atas sistem perkumuhan dengan menggunakan model atau rajah, dan membincangkan (a) maksud perkumuhan dan organ-organ yang terlibat dalam perkumuhan (b) persamaan dan perbezaan antara perkumuhan dan penyahtinjaan Melukis dan melabel sistem perkumuhan iaitu: (a) sisten urinari (b) nefron (c) struktur kulit (pembentukan peluh)

Murid boleh:  menerangkan maksud perkumuhan  membandingkan dan membezakan proses perkumuhan dan penyahtinjaan  menerangkan proses pembentukan air kencing  menerangkan proses perpeluhan

Nota

Perbendaharaan Kata sistem perkumuhan excretory system ginjal / buah pinggang -kidney penyahtinjaan defecation pembentukan air kencing urine formation berpeluh-sweating

Mengumpul dan mentafsir data untuk membincang pembentukan air kencing dan peluh.

55

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 13. SISTEM PERKUMUHAN Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran 13.2 Memahami penyakit berkaitan dengan sistem perkumuhan

Mengumpul dan mentafsir data mengenai penyakit berkaitan dengan sistem perkumuhan, seperti kegagalan buah pinggang, pembentukan batu karang dan gejala yang berkaitan dengannya. Mengumpul dan mentafsir data mengenai faktor penyebab penyakit berkaitan dengan sistem perkumuhan.

Murid boleh:  menyenarai penyakit berkaitan dengan sistem perkumuhan  menyatakan gejala penyakit  mengenalpasti punca penyakit  memerihalkan langkah pencegahan untuk mengelak penyakit yang berkaitan dengan buah pinggang

Nota Pembebasan gas karbon dioksida ke peparu semasa pertukaran gas dalam alveolus adalah satu contoh proses perkumuhan

Perbendaharaan Kata batu karang gall stone kegagalan ginjal/ buah pinggang untuk berfungsi kidney failure

Mendengar penerangan daripada pegawai perubatan dan membincangkan langkah untuk mencegah penyakit berkaitan dengan buah pinggang

13.3 Menghargai sistem perkumuhan yang sihat

56

Menghasilkan folio mengenai penjagaan sistem perkumuhan Mengumpul dan mentafsir data mengenai usaha manusia mencari rawatan kepada ginjal yang bermasalah

Murid boleh:  menghargai amalan menjaga kesihatan sistem perkumuhan  mewajarkan usaha manusia mencari rawatan kepada ginjal yang bermasalah

rawatan treatment tanggungjawab / kewajipan - obligation

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 14. SISTEM PEMBIAKAN Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran 14.1 Menganalisis kitar haid

Mengumpul dan mentafsir data tentang perubahan yang berlaku dalam ovari dan uterus semasa kitar haid Membincangkan peranan hormon estrogen, progesteron , hormon peransang folikel (FSH) dan hormon peluteinan(LH) Mengumpul dan mentafsir data mengenai perubahan fizikal dan fisiologi yang berlaku semasa peringkat putus haid

14.2 Menganalisis proses pembentukan gamet

Mengumpul dan mentafsir data mengenai spermatogenesis dan oogenesis

Hasil Pembelajaran

Murid boleh:  menerangkan perubahan yang berlaku di dalam ovari semasa kitar haid  menerangkan perubahan hormon semasa haid  menerangkan perubahan yang berlaku dalam uterus semasa kitar haid serta homon-hormon yang terlibat  memerihalkan perubahan pada dinding uterus dalam satu kitar haid  menerangkan maksud menopaus

Nota Purata tempoh satu kitar haid kira-kira 28 hari. Walau bagaimanapun tempoh tersebut mungkin lebih pendek atau lebih panjang.

Perbendaharaan Kata kitar haid –menstrual cycle putus haid – menopause hormon perangsang folikel- FSH (follicle stimulating hormone) hormon peluteinan – LH (luteinising hormone ) perubahan fisiologiphysiological changes

Murid boleh:  menerangkan maksud spermatogenesis  menerangkan maksud oogenesis

57

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 14. SISTEM PEMBIAKAN Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran 14.3 Menganalisis peringkatperingkat dalam perkembangan fetus

Melihat carta, menonton video atau simulasi komputer dan membincangkan (a) proses persenyawaan (b) perbezaan peringkat peringkat perkembangan fetus. Mengumpul dan mentafsir data mengenai fungsi bendalir amnion dan plasenta. Memberikan analogi dan menunjukkan kepentingan bendalir amnion sebagai medium penyerap gegaran dan memudahkan pergerakan fetus. Melihat carta, menonton video dan membincangkan (a) peringkat kelahiran (b) komplikasi yang mungkin berlaku semasa kelahiran

Hasil Pembelajaran

Murid boleh:  menerangkan proses persenyawaan  menghuraikan peringkat perkembangan fetus  menerangkan fungsi bendalir amnion  menerangkan fungsi plasenta  memerihalkan perbezaan peringkat kelahiran  menerangkan komplikasi semasa kelahiran

Nota Murid patut diperkenalkan kepada IVF, bayi tabung uji, GIFT, ZIFT dan isu-isu pengklonan Murid patut diperkenalkan kepada IVF, bayi tabung uji, GIFT, ZIFT dan isu-isu pengklonan

Perbendaharaan Kata persenyawaan- fertilisation perkembangan fetus foetal development persenyawaan in vitro -IVF (In Vitro Fertilisation) . pemindahan gamet ke dalam tiub fallopio -GIFT (Gamete Intra Fallopian Transfer) pemindahan zigot ke dalam tiub fallopio -ZIFT (Zygote Intra Fallopian Transfer ) bendalir amnion amniotic fluid penyerap hentakan shock absorber memudahkan pergerakan facilitate movement komplikasi – complication kelahiran - birth

58

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 14. SISTEM PEMBIAKAN Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran 14.4 Memahami penyakit berkaitan dengan sistem pembiakan dan penyakit jangkitan seks

Melayari Internet dan mengumpul maklumat mengenai: (a) penyakit yang berkaitan dengan sistem pembiakan seperti kanser serviks, kanser kelenjar prostat serta gejala masingmasing (b) penyakit-penyakit jangkitan seks seperti gonorea, siflis, herpes genital, AIDS dan gejala masing-masing. Mengumpul maklumat dan berbincang punca-punca (a) penyakit- penyakit berkaitan dengan sistem pembiakan (b) penyakit jangkitan seks

Hasil Pembelajaran

Murid boleh:  menyenaraikan penyakit berkaitan dengan sistem pembiakan dan penyakit jangkitan seks  menyatakan gejala bagi setiap penyakit  mengenalpasti faktor penyebab penyakit  menerangkan langkah pencegahan yang berkaitan dengan sistem pembiakan dan penyakit jangkitan seks

Nota

Perbendaharaan Kata penyakit jangkitan seks - sexually transmitted diseases(STD) AIDS (Sindrom kurang daya tahan penyakit) Acquired Immune Deficiency Syndrome

Menyediakan poster mengenai langkah-langkah pencegahan penyakit yang berkaitan dengan sistem pembiakan dan penyakit jangkitan seks

59

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 14. SISTEM PEMBIAKAN Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran 14.5 Mengamalkan kehidupan berkeluarga yang sihat.

Membincangkan cara untuk membalas budi kedua ibubapa yang telah melahirkan kita ke dunia Membincangkan keperluan mempertahankan kesucian dan maruah diri di kalangan pasangan yang berkahwin.

60

Hasil Pembelajaran

Murid boleh:  menghargai kelahiran individu melalui proses semulajadi dalam pembiakan  memelihara kesucian dan maruah diri bagi tujuan mengelakkan penyakit jangkitan seks.

Nota

Perbendaharaan Kata maruah - integrity kesucian - purity

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4

TEMA

: KESEIMBANGAN DAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR

BIDANG PEMBELAJARAN : 15. BIOKEPELBAGAIAN Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran 15.1 Memahami konsep biodiversiti

Membincangkan biodiversiti dari segi : (a) genetik (b) spesies (c) ekosistem Menjalankan kajian lapangan untuk membandingkan biodiversiti dalam beberapa habitat.

Hasil Pembelajaran

Nota

biodiversiti - biodiversity

Murid boleh:  menyatakan pengertian biodiversiti.  membuat inferens tentang biodiversiti dalam suatu habitat.  menghubungkaitkan biodiversiti dengan kemandirian spesies dalam suatu ekosistem.

kemandirian - survival keturunan /baka - genetics spesies - species ekosistem - ecosystem siratan makanan - food web

Mengumpul dan mentafsir data tentang perhubungan biodiversiti dengan kemandirian spesies dari segi : (a) siratan makanan (b) habitat (c) simbiosis

15.2 Memahami ekosistem laut, tanah lembab dan hutan hujan tropika.

Mengumpul dan mentafsir data tentang komponen biosis dan abiosis dalam ekosistem : (a) laut (b) tanah lembab (c) hutan hujan tropika

Perbendaharaan Kata

simbiosis – symbiosis

Murid boleh :  mengenalpasti komponen biosis dalam ekosistem.  mengenalpasti komponen biosis dalam ekosistem.

Tanah lembab seperti paya, hutan paya bakau, tasik, kolam dan sungai.

faktor tekanan - stress factor kawasan tanah lembab / berair - wetland

61

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 15. BIOKEPELBAGAIAN Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Membincangkan saling bersandaran antara komponen biosis dan abiosis terhadap biodiversiti. Menerangkan faktor tekanan dan kesannya terhadap komponen biosis dan abiosis. Mengadakan lawatan sambil belajar ke taman laut, taman pertanian atau taman perhutanan. Menjalankan projek untuk : (a) menyiasat faktor yang mengganggu ekosistem (b) mengkaji kesan kemerosotan komponen biosis dan abiosis.

15.3 Mengagumi biokepelbagaian.

62

Mengadakan debat atau menyediakan folio mengenai kesan kemerosotan biokepelbagaian.

Hasil Pembelajaran

 memerihalkan saling bersandaran antara komponen biosis dan abiosis dalam ekosistem laut.  memerihalkan saling bersandaran antara komponen biosis dan abiosis dalam ekosistem tanah lembab.  memerihalkan saling bersandaran antara komponen biosis dan abiosis dalam ekosistem hutan hujan tropika.  menerangkan faktor yang mengganggu ekosistem laut, tanah lembab dan hutan hujan tropika.  menerangkan kesan kemerosotan komponen biosis dan abiosis

Murid boleh:  mewajarkan langkah untuk mengelakkan kemerosotan biokepelbagaian.  meramalkan kesan kemerosotan biokepelbagaian terhadap ekosistem.

Nota

Perbendaharaan Kata hutan hujan tropika tropical rainforest laut - marine paya bakau - mangrove gangguan - disruption taman pertanian agricultural park taman perhutanan - forest park taman laut - marine park benda hidup - biotic benda bukan hidup – abiotic mengagumi - appreciate menghalang - prevent merosot - decline

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 16. SUMBER BIOSIS Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran 16.1 Menganalisis sumber biosis yang boleh diperolehi dari ekosistem

16.2 Menilai hutan hujan tropika sebagai kawasan tadahan.

Membincangkan maksud sumber biosis. Mengumpul dan mentafsir data tentang penggunaan pelbagai sumber asli dalam bidang : (a) pertanian (b) perubatan (c) pemakanan (d) pembinaan (e) kosmetik

Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan maksud sumber biosis.  menyenaraikan sumber biosis yang terdapat dalam ekosistem.  menerangkan melalui contoh nilai ekonomi sumber biosis.  meramalkan prospek penggunaan sumber biosis.

Nota Projek melibatkan penghasilan bahan makanan tidak digalakkan. (memerlukan masa)

Perbendaharaan Kata sumber asli – natural resources pertanian – agriculture perubatan – medicine pemakanan – nutrition pembinaan – construction

Menjalankan projek untuk menghasilkan bahan daripada sumber asli.

kosmetik / bahan kecantikan – cosmetics

Menjana idea tentang penggunaan sumber biosis secara optima.

meramal - predict

Membincangkan maksud kawasan tadahan. Membincangkan peranan hutan hujan tropika sebagai kawasan tadahan. Membuat carta atau model menunjukkan hutan hujan tropika sebagai kawasan tadahan.

optima / mapan – optimum Murid boleh:  menerangkan maksud kawasan tadahan.  menghubungkaitkan hutan hujan tropika dengan kawasan tadahan.  memerihalkankan sumber biosis yang boleh diperoleh daripada kawasan tadahan.  menilai kesan pembangunan terhadap hutan hujan tropika

kawasan tadahan - catchment area sumber biosis - biotic sources

63

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 15. BIOKEPELBAGAIAN Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran . Mengumpul dan mentafsir data tentang punca sumber berikut : (a) air (b) tenaga (c) makanan

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Membincangkan kesan pembangunan terhadap hutan hujan tropika.

16.3 Menghargai sumber biosis

64

Menjalankan projek taman herba. Membincangkan penggunaan sumber biosis secara optima.

Murid boleh:  mengamalkan penggunaan sumber biosis secara optima.

taman herba - herbal garden

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4

TEMA : KESEIMBANGAN DAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR BIDANG PEMBELAJARAN : 17. KESEIMBANGAN DALAM EKOSISTEM Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran 17.1 Menganalisis keseimbangan ekosistem

Membincangkan maksud keseimbangan ekosistem. Menjalankan aktiviti dan mengkaji sesaran oleh tumbuh-tumbuhan di dalam : (a) kolam (b) hutan paya bakau (c) kawasan tanah terbiar Menjalankan projek untuk mengkaji hubungan antara peringkat perkembangan komuniti dengan biokepelbagaian.

Murid boleh:  menyatakan maksud keseimbangan ekosistem.  menerangkan peringkat perkembangan komuniti dalam ekosistem.  menghubungkaitkan peringkat perkembangan komuniti dalam ekosistem dengan biokepelbagaian.  menerangkan dengan contoh keseimbangan dinamik dalam ekosistem.

Membincangkan idea keseimbangan dinamik dalam ekosistem dengan menggunakan contoh.

17.2 Menilai pemeliharaan dan pemuliharaan ekosistem.

Membincangkan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan ekosistem. Mengumpul maklumat dari keratan akhbar, majalah atau laman web dan mengkaji kesan aktiviti manusia ke atas ekosistem.

Murid boleh:  menerangkan konsep pemeliharaan dan pemuliharaan ekosistem.  menerangkan kesan aktiviti manusia terhadap ekosistem.

Nota

Perbendaharaan Kata

Projek ini dicadangkan dijalankan satu atau dua bulan lebih awal sebelum tajuk ini diajar.

hutan paya bakau mangrove

Membuat kajian tentang keseimbangan dalam ekosistem sebagai satu proses yang dinamik dengan menggunakan simulasi komputer.

komuniti - community

Menganjurkan lawatan sambil belajar ke hutan simpan, taman negara, FRIM untuk memahami usaha yang telah dilakukan untuk

memelihara - preservation

tanah terbiar - unused land peringkat - stages

keseimbangan dinamik dynamic equilibrium

memulihara - conservation pupus - extinct kepentingan - importance

65

SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 TEMA : KESEIMBANGAN DAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR BIDANG PEMBELAJARAN : 17. KESEIMBANGAN DALAM EKOSISTEM Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran Menjemput pegawai dari PERHILITAN / Jabatan Alam Sekitar (JAS) / RAMSAR (tanah lembab) untuk memberikan ceramah mengenai kaedah pemeliharaan dan pemuliharaan ekosistem Membincangkan kesan kepupusan sesuatu organisma terhadap ekosistem.

 menerangkan kaedah pemeliharaan dan pemuliharaan ekosistem.  menghuraikan kesan kepupusan sesuatu organisma terhadap ekosistem.  mewajarkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan ekosistem.

Nota memelihara dan memulihara keseimbangan dalam ekosistem.

Perbendaharaan Kata

Institiut Penyelidikan Perhutanan Malaysia FRIM (Forest Research Institute of Malaysia) hutan simpan - forest reserve

Membincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan ekosistem. 17.3 Menyedari kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan ekosistem.

Melukis poster untuk kempen pemeliharaan dan pemuliharaan keseimbangan ekosistem. Menjana idea untuk meramalkan keadaan di bumi jika langkahlangkah pemeliharaan dan pemuliharaan ekosistem tidak dilakukan. Mengadakan perbincangan tentang kepupusan flora dan fauna negara.

66

Murid boleh:  mengambil bahagian dalam aktiviti pemeliharaan dan pemuliharaan ekosistem.  meramalkan keadaan di bumi jika langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan ekosistem tidak dilaksanakan.

Mengambil bahagian dalam aktiviti yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pemuliharaan ekosistem.

meramal - predict tumbuhan - flora haiwan - fauna

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011