STRES DALAM KALANGAN GURU SEKOLAH …

Nilai Cronbach Alpha bagi pemboleh ubah Pekali Cronbach Alpha Statistik deskriptif pemboleh ubah-pemboleh ubah ... Mutu pendidikan yang tinggi akan me...

0 downloads 19 Views 547KB Size

Recommend Documents

Populasi kajian ini ialah guru-guru lelaki dan perempuan yang terlatih di kelima-lima sekolah ... Untuk menentukan tahap kepuasan kerja guru, nilai titik tengah akan diukur dan skor skala yang diperolehi. Skor yang melebihi nlai titik tengah iaitu 3.

merumuskan bahawa faktor yang berkait dengan psikologi, fisiologi dan gelagat merupakan penyebab utama berlakunya stres dalam kalangan jururawat yang bertugas di Hospital Kuala Lumpur

5.5 Kekangan 81 5.6 Kesimpulan 82 BAB 3: METODOLOGI KAJIAN 3.1 Pengenalan 50 3.2 ... Rabayah Yahaya & Zainuddin Mohd Isa (2010). Stress Dalam

dijangka menjadi penyakit kedua ... daripada jumlah 1,241,000 semua kes penyakit adalah berkaitan dengan kerja. ... bekerja akibat stres berkaitan kerja adalah

seperti amnesia, hilang deria rasa fungsi, lumpuh, personaliti pelbagai dan seumpamanya. Faraj Abdul Qadir Taha (1993: 825) di dalam Mausu

yang berisiko kepada gejala lain termasuk kehamilan tanpa nikah seterusnya yang menyebabkan berlakunya pembuangan bayi. Tanpa pengetahuan seks yang betul dan tingkah laku seksual yang tidak dilindungi, seseorang akan ... ialah rakan sebaya, buku, …

telah digunakan untuk menentukan tahap persetujuan responden terhadap faktor penyebab stres kerja, iaitu Jadual 1 : Skala Likert Lima Markat Tahap Tekanan Skor . Tiada Tekanan 1 Tekanan Rendah 2 ... faktor beban tugas. Faktor ini merupakan punca utam

1 Jurnal Personalia Pelajar 17 (2014): 1 - 8 Ciri-Ciri Keusahawanan dalam Kalangan Guru Pelatih (Entrepreneurial Traits among Student Teachers) SHAMSIAH MD NASIR & NOR’ AZAH AHMAD SAFRAN

titik permulaan bagi kajian lanjutan tentang penguasaan kemahiran penggunaan komputer dalam ... di peringkat institusi pengajian tinggi di Malaysia. Maka diharapkan kajian ini dapat menjadi ... bermakna hipotesis nol bagi kemahiran penggunaan kompute

Kajian ini bertujuan meninjau persepsi guru terhadap keadilan penilaian prestasi dari segi keadilan pengagihan dan keadilan prosedur. Di samping itu, kajian ini juga meninjau hubungan antara kedua-dua keadilan penilaian prestasi dengan prestasi organ