suatu

Jar^ia Tirtrur. cl an ,Ja.r,ra rlat,r'n lr ct i Ilir inr l.,e Ilyai A':lrmarl t)ahl an. Elaral, l:arr1z6.I D.n-d.y, dar.i. l:er.bagai Yrrkya.ilarta. c...

0 downloads 948 Views 6MB Size
8,.\B I I PENEI-,AA}TAN KEP

A.

I'S

AKAA}I

GERAKAN LTRGAI.IISASI .AISYIYAII '

Air_;yil,ah aclal

ah

{}r.ga.lt

isa.si

r,,arri t-;,r.

hrerser"irir cralarn t,icrarrB dakr+ari r:.;lanriyarr

nasic-'ria.-1 r.lertea.n

l.j.

'A

per.i.nt:is;

pr.e-sr:i,len

RI

1

a l,, Lr:a

] is;a:: j

ka.r_r

A1-Qul.'a,rr surat A1i Inira.rr a.)/at. 104

Art inya

:

h_rerciir.i-

Alrrnacl Da.lila.rr. Fjeorrr,rlg F,ahlar{an

sur.a,t Iieputusan

isv j ya_h men6f

yang

l:e:: I ep a. I arr

.:

O422,,'TKt, 1g 17 .

im..

aniar: nralir.uf rralri

munhar, ber.cliri pa.rla tangga I ZZ April 1.!111? rJen€an ta.ngga.l ?.T Ra;iab 1335_r H. Acla.pun

nya. 'Ais;lrlyah adala.h tilya.i

ntu_c.jl-

fj

r:rnari

A]Iah

nDmor

SiulT,la.la,lr

:

t,;.,r,|, sr:iii.L,,*,iler. ;;::|}:?X'"|1":,'ii,'' t,,11r, l7: rrepada i",:r'a.i *:i* [::I.T:' .,],::u'1.:-,

),,3,,8

r;.:I-,.,:"Ti;i'"'3,,, ";;;;lil;;ij' o,lli.,"ll;;l1 I:::i:* niu ng ka.r. . r:e ka, j tr: ur-, o i r,,g';;;;;''ilrr,: ; |.,irgl:: ?c .

l,l e

Kemr.rrl // n

o

1

an ,j ir.lor:.nEl oleh fir'rnarr A1lair rrar-irnr sr-11.a.t. Arr-r{a.ril

i r/

I

\o;

\-.,-

';rj{u" 6(

rl 3,a!r,,

"}k$r,1$; -" -V/' .-) J L;

1Pin,r,ir,an pusa.t .Ais;r, , Aisyiyalr i.ya.li, Har'tal,at Warri ta, :,trr|y^lrryl_a",'i;::,,1.,, Irl:rrqa rrqka l . ; '-Depipg RL . AI _ell., arr rlar.r T*:l- jernalrrry:r, ,Jalia.r.La: Peti've ) enggara F;;.;; er jentat-r,,'pera rsi t A r -eur a,ri ., 1g7I , Ill:=;1.

l_

/ie. I

ur:r-6.:

*(ol< r

r:elr. I I

Art'irrl'a: 'Bararrg siapa )riJlrg nrelrErF-r,rj-i alian anrar r-llra. 1eh. l:a.iii .l akj-laili nrar_tpllrr frer.ellrlrr_ta.n flal-aru kr:a,:l aan l-:.:r'irrratr . Irra-p,4. i;4s;ljr) gFaLlltArtya al,,art !ia.rr j ber i l.lart l,.ep,prla.pys kehi-Llparr yB"ng'a.i"il d;r.rr =*i,ur;;;hnya. allan kami l:r:rir.ian l:ala.sir, L.,epe.da, rner.el.,a. clerrga, E,aha,l.a ysng lelrih bail,, ,la.r,i apa yan,i telah rrereka ker:j al.larr " .

Dari l,.edua ayaL cji-atas;, 11y;1;a1ah bahwa l-,.rerrlirinya 'Ais1'jya.h trukan ta.npa. cla.sar, Letapi dengrr, per.tinrl-,angarr yang kr:at' rlan ma-ranEi . serta. rr ertEa.n per-iLra.rlg-er.n, pa.1ra tr-rkoli p'ertdir i Lrer'trsalia. seV,na.t- Lenaga. untLrl,, menil,.,errtuk t+arja.li brgi a.tiggota. 14ulra.ninia.di).a,li r^ra,r-ri t-z.,yD.t1E

suatr_r

kentr_rrlia.rr

iL''r:r'i nama'Ais;yiya.h. Dan urrl:uk s-;er,:++ji:iiiya i.,.!.iErr ria.nli t-traiI,.an lenta,ng se.iarah berdir:ir-rl,s .Aisyjyah cl

seLragai

suat"u

c)r.ganisas_li

ya.ng

l_rc:

r_

r.l j"

r

i

cl

i

l-rar+ah

ltaLln,Ejan

Hrrliantrrra.l i yalr.

1.

Sir:

j;u'alr f-!er-tlirirry,a 'Aisyiyalr Kel-reradaa.n suai_u oreianis;a:;i

...i.j-iaI.ah ber.dir.inya.

Ka.ren

z. t|enfia;i

.t_i.rl;k 1epa.s clari _..re.j

;t.ralt L,er.dir.ilrya.

de,sarr sejar'air bcrrlir.irrya il-r-r1;,r. ki ra ,r:-rpe,.t. mengenal ]el-;iti jar_ih apa r,l an siapa urgr,.ni.sr2.-.ri t_er.s;el:ut. Dr:njkian tiaJnya dengarr ()rganisasri AisviyoI pL]lt t,ida[i Kar'erra.

lepas denSan s.ejara.h t_rer.rlir.inya, ya.,g Felrr..llr r-le'gan perjuanEiarl an Ffe,Ei orL,a-11 3.11 p3.ra tr:Ilr-rii p,eri,Jir.i, cret-rp_a.rr berbaEa j" Lat at belai,,arrg yarte nrelanrla,g:i di,lir,iliannya. crl: Ei arr isas;i l.ersebr:t_ r-r

.

Ber.bieara. mas;a.1a,h'Aisyjyalr. ltj r: anya Ii'lah lepa.s cleriEian F,erniasalatian yanl,Jil-iacla.pi r-rl.r--li niuhanrnadiya.h s:etsasa.i orEBni,sasi i rrdrr V,rtya pa.da r+allj_r-:

i.t.r-:

I-e I ucrr-

€r:

.

Ka I

.{cr}s I

a.u

F,i t"a

nr:h 32

meljliaL :;e;iara,

HDhanrnra.clilrah

di,ji t ).lta:t r__r1eh K.H. Dalrla.n [.,ar-].r. t-arrggal B D:Lrlliijjah 1380 H be,rlepa.l_a_n rJengan i:a.tlgga1 1B Hovenil_;er l-gl2 M di Yokyaliar L, .3 lJrnat Jslarn s;aat. l-rercl i_r in1,3 i{u}ranima.cli},ali sa,gat' memErihati'kan. IIa.1 irrilali yarrg nienye'abrran s;el:agai peridor0,g ber'rlir'i,ya l'{rrria-nrnrr,,iya}r ya}rg kemudian disusul clerr6lan Ialrir.rrya .A.i.:ryiyal_i. Ar_:lrrrad

Js;lam pada wa'r-ltu it.rr

ilr'i:,;is,

yaitr:

Mas;,,a.]:aka,t,

s;er)attg

turiturian

d

j t jnrpa

r:

j_eli

r:er:r:ag!a...

aEia[ra ._

:rralr,g i-rer.rlas;a.r.]-la,ri A]-Q,rr'a.lt dan Al_Hadist ba.rryak cli jr-rpal.la.rr oranEl ],ler.ella berbuat bicl 'ah, klrr:p3.g211 cla.n rj).,i1.ii,,, sehigga nrer.eka Jartlr cl ar.i turrtuna,n rJa.n aja.ran )raltE l;,:!,,eri a.rt-lya. Set,el.uni,Aisiyiyaii sirj(jara I.t,_.,*l.l.jl-, tel.b,:rrLrll;. mrr_l.a*mul.a erEla.nisasl ir;i t,er.s;ilal_ Er_:r all:,:.rr p,enrl_,i-rra.arr wanita. llaniLa jrri [:a.r.u nier.up,a];an helrj]tiF.,,:,k a.rr;r.k yarig

selranEl trerliumr'rrl

rarr: 'li berj l-ri-nilrirrp.;ari i:rre: K.H. Ar:,rr. Dalrlan c.lan Istr.i.r-rya rJenEa' p,el;r;iaI.a' i1ga.na. Irii l:ukan siaeara kebetularr, a!.;an tetr:pi nieru!,allr,r' cita_cita beljar-r untul,, rr r:niLrina warrj_t.a ya.rrg narrtirr.r,.a al.lan cji 5;r:r2f i' rrntr:Ii memiml-'i, 'arrfif;r1La, nrr:rrarrrrrrad i_r,a.ri r,;,ari_ii_a..

Ita"la,n nrembi.na gerrera.;.ji, uir:rJa, mencj i r i karr p.,ortr)oli y;ap,s kliusu k"auman set'e l ah muhamnra'r

3A.tt .

l'ft"rltanmadi yalr

=

il'a rr

l,l

rrrrj

Dttr:.V,

L,er heriil,,arig

A.---:hrrarl

a.rtak t:l

i

Da.

ltIa.n

per.ellrpr-lan

Jawa. T'engal-r

.

l'lrr.llrhan , Sukr. iartt.a rlar.i l,{asa ke Hasa, AP , per k *:trrbal rrlarr penri k,i r ari Yogyaka.r.t_i:., 1.g,35, .lrai

.-i;;

!-r r\e. 'J(;) ei(-I i.rllr t rro./1 33

.Jar^ia Tirtrur.

an ,Ja.r,ra Elaral, l:arr1z6.I D.n-d.y, dar.i. l:er.bagai rlat,r'n lr ct i Ilir inr l.,e Yrrkya.ilarta. clan rlit- it:ip[;111,li r.unra]i Ilyai A':lrmarl t)ahl an. cl

llereka.

a.r-.Ia.

)?ang rlat.at-rE,_la.r.i

pekal.rrn.{a.rr,

pula yall.E rJar.i .l uar -jir.r+i.i. Ieniua a,ni1 Ii f.,erca.Iza. l.iarr t.,,ep,v;1o. li5,s.i Ar-:lrnra,l Dalilalr.

Rotttl rlwDSD, acl a

ya.Ir* di rJ

i be L.iri 112

het+a.tr

j

l-a.arr

b

inib i_rrSein r;er. 1-a.

petrEr:t_

a. l.rr_r

,

E\engalur.a.n rrrniah t arrgg.a , clala.nr perEiaufa.n. l:ucli pekert,i ya_ng

l-eritarrE:

a.rr

,_-roF,a.n s;a,5tl:rr

lrrhur, tla.it

ya.ng

berirubungan dengan keirrranarr ser.tu e,"ri. l:,ar-l a.t-a.r_t Bel.iar-r s;ela'lu niertanantllan rli:;ipIin l.leparl.: a.]rall-anr.l.l clalanr segal a ha "l . [Jarr l-re l iar-r mrt ] a i_ rr,ilr{_i i,,l i li ,i,._i irr; }:z: }.1,1 L!,:,i,:-l

r.1

};

11

nie,ja.r,i [,enr ,iirrprill . llrri r-ir.; i irr.:: l.r=t_ r,r]:]. 1.i:lira... arrai"-'4.r1aI" p''rrtr'i yzili-i rii F,er.:-riatr,k:,r.t-r ,,i:)r._i il.tr i pell€Ur-...i nutralnniarrjyarr acla 6 or.31-19 ya.il,u: !iilj; [Jati],ali. aijjr.l al'rrr'!r',unr H' Fa-lrr.rrrldi'. sir-i Br;,.;1,1,-,. i.it i hra,lirigari. Sit.i Raclilal-r Xlrl.-,air. [)aleinr tr,arli; it.r_t, li.l,ri Aulrrrra,l Dalrlarr rrrenclirika.u lieJi_rnrp'.r_rll pe,p.ia._iitri r.,;lrit.;r. ying a.rlsgr;r1:a'nya Ler'rliri cr ar:i arla.Ii rriurr,: ,l;-r.rr ,irtg,: r,r].?riE Lla. i(elon:I-.ok pengajian r+arr.i l..a. j.tu rlI l.ttt1:j nDltrir, ,,3:'lp;r Tris-;na" [ra.r-la t_al.rr:rr ]g14.4 iiep,;i ,lril:rr ,".t irtj_ l:elrrni nlerupaksn suatr: urgarri.sa.:,ri, lr:lapi. han:r,a nrr_:r.upalia.ri lle l'unrpr:k perrgajia, saja. setelalr l-rerltenil-,ang, 'lipers:ri;11''|i;i11

nrerijar-li.

4irepag R

Rr.,

i rrl-raga. I s 1ani,r.IAIN

Errsikloq.ledl f sl ;rlu .Ja.ka r 1;:-r.. 1!l9ll.,/ 1 ggij

rJ

i

I.

, hal .

X+ I

lrr.t,._rtr.rs.i

,?63.

r-rr,z.r-

6

r:

a,

D

i

r:;i en

:lc_:/r r

ncr/r

3.1

siuirf

rt ,.rr.Fjzlltita,:;i,

nr:iltrn:1

,i

r-l

.j

,i ,,Aisy tyt:1i,,

t.t_rl-,:rir rrrerr.ir:r,l

llanrr; iri i t,ellil:,er.i-rrrr di:t.i Al.nia] lrr,tlri Il;r-i i Iiilrrrrrlr,l iri. LLt.ar l-' r':-l ak:--r.rrg Fenrl-reri.a.tr rlailra rr:],gleljul. arrr.r ,li. a.nrl;ir dar:i 'Ais1,a.h l.i anr s Siti Is;tri flaL;i l.l uhi:nrurlril .ri,.rrg rn*urba.utr-r bel iar: waP.tu bercl a.ilr+allJarr F,ernait .,jr-:ea illr:l a.r_,r

l_,erpera.ltg

lanr nedarr pertenlpuran. Del,qirri ria.Irrt i_eLSel-rr_rl di lrar.,rp-'|; 3.11 R.Ea.y p,et:.i ua.ngan l,I_lr.tnr[r]l l a1 i Lt_r nlen it.u . p"'r--r.j r_larrElan S i t_ j Ai:"ryah cl

a

Lrr_,

.

Kr:rrudian pa.rJa tartlla). ,,1.2 AEi:it lijlT ll 335, ()r.ga.nisa.si .Ais;yiyal,r ,)€:c:-d.T.a

iajl

rrji:jrrii .Ji-

IIL'acar.r peresrnia.n i'i

llabi

l_,erlBF,a.La,

11

Ra"-ja.L,

r.e,s;nii.

errgarr l:_rr.a.

)1

l,,an,

i.r:a_i

Huhaninrar-l SA}.i

yang rJiarlal-tarr olelr l.luli:,,nrme.,_liyi,h r:rrtr'rl'i r'er:r:ana kalirrya s;eL:aI-.A" nrer i.air. rriuniriira. cr ar_.i anBErrl:a a,tau r:ranEi t_r_ra, itu ariali.ilr peugusalta,,/ p,r:da.pattfl bat i -6-;ehlrrgga clalam pel,ak:: ana.aLi l-ltr:r1ia] a ial,_ar:l:r.rt. i.r

t.i,:l el,i tra.nyal'.

AclaF,ulr acla 1a h F1

.

kes;ulilarn

tral penilijpli!lt1513.1 jra.ng niel.a.t.ar:l:rela_hangj_ t.r-rlrrl_,r:I.rn3,a .Aisyiyalr

:;el-ri.rflai ber.i

Keacl

l.lLrt.

cl

aLa.ni

:

aan urrma.t yrtt.rfi jar:li

dar. j

f,urr

1_.r:rrap j,s

Lli.nrana;:ncla.

saat i.tu unirrial_ ser_|s1ig ,li t-alral,r:.l bi.rl 'alr eJan Ililrrr..rtf ,z.l-. yarig

merllre:;al-l.,.ari

dentiIlian

r. "[rr;.

Anr

Itari Pada Acara

niereka dr;ri

ni..:rtrlot'oljg

sr:rtr_l

FarB,

.1.

a.rr

r-l

a.

t,en

irlli l_, lrt_Ii;,,s.

i aj:_,.r;rr i:;lani. tralia.r.

irr i , MaLr:r-i ke ' Ai :;yi y;rliarr, D i I,,sus;wa t_ i I, 191-J5, tral. ?..

l.{

niLr

all; 1a.}i

l-e'1, r-rr.;t

5rs. r_l

L

i

1.

a.p,6.{.

Ke,arlaa.n

haninia.d

d

l_anr.

i

iya

sa.rrif,a.

1-,

i*

*ir-: llo,ti I2r,:,rr. 35

kirrtlr.r:-ir)\rR K.ll.Ar:lrrrra,l

Ilirhlatr

rir:rrp'ari ;ia r.ari nlellgr-lnrpLr-I[iarr

1,fl

rrni_r:1.;

rir

s.:r:E,etii i:ertjrr,la|;

!]u1...].

i

nruiranrniarri]rah

t-ttri-rtll

di l_,irnbirig rlart rlj l.,liria rlalirlr lral Llerla.nt apan lieanratiS.,,nyp. seiritigga rJerrgi]r ;-,e]rrstlt.a.p-,;1i ]_leinia,ari it,u, tli harapka.n r-lap.si_ nielinr:lutrgi rliri rlari []engaIuh-pengar.nl-r rregiat_if p;,1 a s;;rat_ iL.Lr. ti. l"la;ir,rrrya f il,,i r:an K. H . Aclrnia,l Lta.i-,r.,'l,,,l:i.l.anr bjrlarrH is;1anr l-'.lilr-';r-rs;trya. panr-)rt.rtg!a.rr nreirgr:r.r ;;.i Ir:-r. I,, cl arr ker^,a-iil-rarr wa.ni La.. |ierrur.r:t. l:el-iaLr. p€_,l.Elt F,;eurattE! wanita dalarn runra.rr ti:,g5ia aclalalr sa.ga.t. rrieaent_uliarr s;erl"ali da' di tanga-r'r x,a,iLalal..er leLal,, rlasa.r. pr--,,dicliP.arr

a.nal.l, t,eI iau

nteng,nrFrr:

l-l.tir,

F,eniud

i

r-lari

il-:rt-i.bu riLtmali l,.nilEER ur'L]th rJi ber.j f,e,tg-rr,.jiarr. pa,Ja lie:r':nr6'at-an in i niereka rr i ber:i'y.3 rret.e]..i,.g.1n t-e'ta.g

F,eni.lrignys peranan r.rariiLi.l., t-lrrt_ljh i,rri-.uL s;r:t:l_rs. ntenil-rel i.karr F€nrl iriikan F,acia ntasyar r llat,, da.rt r_tetelair Ilegi-at.ar irri l-arrra, r-,er'.ia.ra.rr. ciarr ])rellrlapar perrrir.Liarr f-'enuh

dari

kar_rm

baP,a1

Lrerrlirinya. rtye:trri=a:;i .Ais;,i1,5i1

wa.nita, nra.ka. per:t-eniua.rr ini rli rietrBllali ti.rlak trariya her.-.;ifat iri:;irlerrt.iI Letupi cli la. llsanakan seca.rts rulirr. Selarijiltrr5r.3 F\Ejrrga.j iap ilu cli korrkrithan nien:iarli {}rga.}ris_;a.s;i,larr nierupa.ka,rr cil'.a.

c.

l't

1

as;nl,,nya. p,aha.ni p,eral:.a.n

lrirl oriFj:jiB- ma.ka K.

H.

',1,1

.

orler_rri:;as_;i Isla.rrr,,

Ac:rrxra,r [ra.h1arr

cl

i

l-reser.ra. isrrirr5,6,

L,ertehaL r:ritr:1,, tjdall njau l,.r:t.tr.tEF.aTr:ri r,l iila.nr tlafarr

/ie

L

r-i.-t.,'.gicz ::rrtlt I rrcr-i.l

:16

]j '-1

.

atlglia

r-iuang ttreriega lilli.n I * l.a.ni,l i

be

Ar-latr1'3 lir_,l,-,rrpa,t, )rallg I-)a 1, 1

l_er.nia:;r.r

n1

ell'-1

l:rr:nii-

Lt|i1'1tg F;irga:i

lil

Iti'-lr-.,ries;ia..

H. tl

.

Acliniarl

ylrriEl lri"IrlJ.etla i- warrita. Kltt::;rtsp1.'a ada 1ah rl{,jrongalr,l,!}:j i:rtrj l-rr::l j. ar-t ),4. i t ll

",r,

t'lyai Waliclatr

I.;

r))r-la l aurrr.1r3

.6

0r:€arris;a.si'Aisvirr-;lr t.r:nil',luh,Jeirr l.,er.1r*nl,-,ur",n dil.;a'rrpurrp' kaunlall , yr''r -va.r"atLa. Dinra.rra rlarrip,rl 118 r-c-,v5e5ur ae-lrs)a,ri xer:agai t'asi s h-,r_:r-t_l iririya .Ai_.;yl.ysir ),s.rrEi )u8lui. lihi pot-ensl unttrk nrr:rr6i arjakarr penrbalrarLrr,,rr l-.er_.

dan

Lied,cl ul.ian

elir-rrrrrrmi, r:lEa

wa.nita

nrus;1i.rrr.,

dili'at

lrarJaLr

fr_rrrgs_;i

,lari, r:e.j.i i;r-r5iur,

inr-elerltuat. Kar:*na iiir,,annra. iLr-rla.h barryak

terclnF'at Far'E per.l agarrg *larr a-rEisar{a,t ytst,,e aI.7am lagi tialan rraE;a.l-a.h peritirrgnlrs r-1

r;r-rrJr.

1, t.irlah

l.,el.atia]t [launr wapi,t.;-i,.

SelringEa l,.earlaa,rr

,lcni j 1,..i-arr lrrelt{-l

kel-,,':1'g,-1ag1', P,auttr I\rr.*lti.l_a.

Disanitr,irrg i tr:

a.cia

lleniarrr-l

l_.,e1_.rel,.aL,a

ir..iarr

Bguks' lagi sud ah rren cu kup i nrer

b.

kar_rnr

f aliLor

y?,rrg nienyeh',alilia,

:;1ri)rah, ya il-rr

wanit_a

cl

i

:

llaunii_irr suda.

Ka.terra t ingka t

li

t.i,_lal.i

perrr--rirl i p,a.rrnya.pirrr

.

Leta.Ii geografis;

p,ar:nra.n

an hr_tl_rr,tnganrrya. denBa.n P.ehjdupan unruat is;Ianr,Cisekit:arrrya clarr r-li Iuar,. koL.a Yc,kyakar.La

F'ar.l

nlr)nta.,jr_ikan

s.,r:;LlrJ.i. ,le.:iiEiatr t.t.tritnl_a.ri :aniar1.

t-r:nil.ruh r_larr ber:kenibanguya .Ai

a. lladar

o}j{:}ng rlrrt_lt}i

cl

.

''Br,.t'rrl'/',li Baried, l,lissj 'A.i syiyah, aI,..r-, 1..3 1-, a Irelal_ilrarr Ca.lon Dzar.ri l Qur:L-ia. tt, lral. i

is;;inipai

ka.ri

Le I. rL.:t-gr: j.loitr rr*,Jt

3?

1.1

,J

i-:

i,,:;li),a.

,Jnrl perp,:a)l I arl K.ll . Ar::linrarl Dahlan i.er'lra'_l aE'lleL,era.rlaa.rr wa.nil_a.. s;ert-,: siI_l;lp,

J-,r.1

f-,arrrJ R.rte,a.fi

keler_l_rr_tl.iaan

liy3 l.er'lrarrap pr.lllli.rli.varr ri' seniallirr nia.s.k'ya r'arla

penii l,,i r arr Irarr,r

i::1;trr p;rcrr

Lrninia-1-

lirrus-;u5-inya- mellEi lra.laF

i

r-1

.

lrll-.r*iri).,a

rra, pa'ita.

aliarr F,yllrrralraruari is;l-a.m. Selr ingga tl errpi a.n acl anlr;. rjr.ga;igi_-rsi l_rar.r-t gFi].

cr

a

larn

1,a.il_u

'Aisyiyah nler'el"a cl apar- rTrerre,inra r-i ir.rr sln,s[r1pr ihut-

n)Bnl!-,re

r ;j rr ari g; kann ya

.

j Ar,rirnra.rl Ilalila,n di s.;anrpi_n[ :;r:1.;rrgr: i pr:rirlir 'Ais-;fiyalr. Jug^ nrerr.jar_li F,e:1irrr..lr:rrd r.li,lr lleLu;r. Ilya

t'inr.r j-rrarr'Aisf

)/elng

l.

11

rJ

j

;it.t:at

iyair

Era,r-l

?

p,sv j.r-,rJe pel.t.;r,nrei. r,erral.lah p,ert-anlir.

1-e;mlrul-r'Ai s;yiys|1 arla1air

enEjrirrr rrr-rl.,alig lie

.

3.

l'l errga.r'l l'1

:

I.,.ampurrS_kanr1..,r-rlrg

nrerrinrpi,n Sha.Ia t t-ar ar,rilr ?

iny,6

F.arla

liLil.al

frr_ta.sa.

.

i..,han F,aray32Ii )iar: j--ha,r

i.

t,rcriEjl.. l:.;Iaili.

r:ligs4akarr krlr:sus I:,;lanr urrl.ult g,*i.l+r.i ;i ,1;,,, p,egr_rr+a.i. lni di laLiulian rla.r-ani r-a-np=*a. Ilre]rrr-rer..i. l-,rr,la, 1

r.repa,la,

nier:eka rla-r am nrr:tHharr;r'ri FrenEiarl,lri [-,erlp-:arr-iir I inp.kunga.r.i t-,eker.;i anya . 7

yarig a,la

r:r

i

Dari r.:ra.ia.n rli a.ta-s; mengerra.i_ :;rj.,i ar.ah l:er.cl irinya, r:ellr:liErs :;ejn.rarr l,trntr-rr.rlL ,:larr i_rtr.r,.r,:rrrr-,,'gllyi:l .Aisy.iyar_r tlaFratlalr Iiita ketaLrrr j. ltel.al,rt l_,ey,r1 j.r.irr:.,rir .Ail;viyalr sangflt. r.l j br.rtulr[-lan c, 1e]r nr;ls..yA]..al,,at L,ij{-i ::j r;:rl.lt_r-r itrr. 7[r"or,g

HI . . r)pr Ci

t.,

lra

j

i1.r-r

rlan

Bfi,l

Ke

L

ur-*t-g*

_er:k. I

tr.cllr

3B

Er:t,el;1 |1 sang:-r.

l.,erdirinys.,

1. i'.rrttr-tsia.s

l..errryata nreil,laFal si anrbr_ital-r )rallg

dari

[ias1z;.ya.],,a.i. rir,-terilF,a,t, l-i]-rususi'ya

it.a. Dari :rini rra.L'a L ki ra gzttir:arr,.ati ruerrEieria.i pe.kenrbangan'Aisyilrah,linrasa nierrclatarig. Ka.re.a justru E;aal. kelahira,n)ra sa:ia aclalah s,:esuai daltga, t,rlntuLa.n l"ar:rrr'^'ar

zaInan, apalagi jil,,a

yang

s e r: i lr

g

dikail-kan

d igerukra r .-g

r.Jr:rrgari :antar, :--eLiilra*g

arr

s i F,as; i r+anit.a, fem,i.rrj.snie warri.ta. .Jr:s;tr.u !lr.raclaan,lr,:nil,.ian rnejnr-rnt.ut. urituk lebi h arrti.sr jp::t j f t*.rlta,Jap, har:ni r+anita. enrr-.r r; r.

1,.

nreri g

Ejr-r a.

i. enia n

s.gar tidal-l terbawah l.la.r.ier yang cli Eel.LrLi. lt;tnir.lrr clijngr.tl

o],gan.isasli .Aisyii.a.lr.

p,ernbi_naan lewat wan

it-a cl apat leLrih

2. flasar- tlarr

d

i ar.ir.hl_lari sr:sLrir

i

11

frer.a.ria.rl

kar-rrrr

eri{;r.rr f j lr alirri,z

.

Ttrjr_rarr ',Ai.syiyali

Sr:per.i,i yang telah rli.iryl-a.r,,;}-la.rr dalani l:rerr-li-r'itrlra 'Ai:;yiy.sii, l_,i.rlit+,; r,lir.;iii-:rt.

=e.i

i.:j.t.;rl-t

:;i_a5

a.lLasatr

idiril.larr rr)ra. 'A.i-.;yiyi;li arlal.-.r.lr luerigal, l il::.;ri.lrrri f irnra.ri Allrrh ShlT ':l ;rl.a.ni sur.at. A1i f nirarr irl,r;il. jrJ,+

r:l

_i

ii;rir,q Er.t-i111,i1

"ll er-rrlal.ll ah

acl

a cll.a:tf.zya I-i4nrrt

[rctiygl'11 l.l':p,g,{6. rl;t.rr

IIt

elt{'e..ah

c'I:a.rrEr*rrrrj.llEi

'Ai

s5'

},,r:1.,

lr

rlar:i

il.l;rtr,

ttir,,

r:jr:.jfi;

{_}J,_,11,,,i,,,,

tr\rr.ll..r.ili lir:F,a,j:r

}ia'E

:

l}}tt}}tiil. .vr,rtr..l

irijltp;

nii.rl,lrrtl=

rrruri}.,.a.r.. }{i:Tt:t.La

it.r_ilalr

yang l-rr:rr:nLrlrrB. Dar.i

j ]'al'r ber't er',at, unt.r:I,, dahr^ral't

li-,r 3.\r3t- ter.sebr:t, ail,at rrrai; l.rif rralri nrLurr,..:r: 4r,

rlr:rrgan nrelrgha.rap' ri,i1r-r ,,in'i

A,llalr :rwr. iiara.pa, irri sest-taj .l{jtiED:T Janji A11a}r :.|l{T, ,liil,.nr F_;ut ir}. Arr.}il a}r1 ijr/?.t: 9?, l/arlg

;.

lt.irtyrr

: "R:rr:llli:r;

r-t

iaI_,a yr.rttF,

1rr:rlr.,rr

i".-tnl,,a.lt

lit- I uiz,'-.{cr jlrjtr ncii

?ttrr.

1

:3g

air l,::jll lekj*1al.lj nli:iltpl_tr) ;,+relr,ljrlalt ,.l ii.l,anr Ilea,laan lrr':l inr:irr, niaha :rieriil,lrrp.Eltirti5rx akarl r;:,trr-i rrr::1 j.

illrr-,-1

1;,r.,., r.:eparialrr,/3

l;r,:lri,lttp'rrtr 7rr:tfiE

nrr':rpl;r t

elalt

rl

Erl,qalr

l;aili r.lati :_;]lrti

i,ai,l:r;l.ri

pahaia ),;rrEi 1er-,ilr 1,,,-rii; ,lar:i

nre:r-elia ker::i allarr,'

l.lep.,a,Jr

,?F,A ya*g

.

Der;gan rJor:onga.ri alnar niallruf

l.,,alrri l-,E_,r..j

lie,_l

r.:a ayat.

t.F:

irrr:l,,ul_

,1

i.a.ta.s.

Iri rnrurllar., l_rer.aqi,la.iillarr I:.1 i:.ni. l:,er...rtrrrl_ er.. FrnrJa a..iaran A1..qur r,n t)a)t A,l Ha,Jits. Aril;rutr {t)r.F:nnj-sa..;i 'Air,;yi.),alr l_,eraza:_lllan patrr:a:,ljla. se::uaj engtn rra.

Arrp,ga.r.a.Il

r_l

Da:.rar 'Ais;yiys11 bali II pasirl Z.B Aza.sr f,i:n{_:ar;ila rlisj.r.ti acl aIalt delrgarr pengert,iarr lralrriri s j I a Fiei-.uir;rriarr .i;srtE ljalrar

E:;a arJa j air keim.tria.rr kepa.da Al DenSari landaF.jan ajrrra,rr L._;lanr,

Ia

h Shl'll. 'Ai.s5, j ya

r:1 l_

lr

alt

l-arr

hi,l I

nir,_jnEil-t:;r.r.lral_l:rn

teFal"rrya Fanr-:as-;il-a- ::er:z.glai f a.r-;af art rii-11 r:p. Lla.ngsa. Irr'lr-rnesia. yanp, rli e.nia. 1ka.n :::eL:,zra. II-trni rl ail I.;.,;11 g6i.w.,. Ini l-'ererr'ti l-'airwa''Ais5'i)'al'r siat,nitrigai-rrli her,a.i,l a l:ra.liF,F.iil. f rrcl urres; ia cl an pa.,:l a ahhirn)ra. her.art i rr+iLg."rl:r1 i l
''P i nip'irrarr. pusat .A i s;5,i l,rah. Arrqqar_;rrr I);l:.,;,rr rl;_rlr +\t:qqaI _ atI Rr_rrnalr T'arrgga 'r\isyi-yalr, ioi|ulla.r: L,a. I t,lg6 . lra-l . lt-l a'''A . l.l . llLt llllran , prg,lik lr .arr K. II. ;\clrrurrl ltalrJ ;lrr r._tatr l,lulranrnr.atliyalr rlalan [-+:r slit-kl it I-,:r ul-raliarr Susia] , ,lzlizrf.a: lg.gfl, lra l. 89. .

lie. L uur.5rc,:

:li:ii

r rrcrir.

,1

0

nrulia l-rlrlti irii.

l,elta.fiai.

konriel.tr{errEitrys,

liei.lr,:r,luIlari'Aisyiyah

j- l.lonrp()ltel"r E,errj)ra1illa l-a.ri l'l r: lr;rnrnia,J i ir..tl-, ar-l a. 1a. lr i'aliwa gpgenap ta.l_a aJ_ur.an )/arrg Lr61. l.a.liu,-!a.l.ani'Ai:ryi)ra"l.i r-las-;aL'lia1t p.,sd;r I rfrr-li:i,i-;Btl 'li gerak S;6:I-r3f;a

pr:I:juil.ngB.lt

[.er's:.i]ar.iP.atan, ya]lg clalrrni lral jri j rrl:.r]xlr n,el it.rri-i 'l . A1..LJtrIarl cl a.n Sr-irrrralr Rcrsrrlrrl1..rlr

?. Gari..-j p,er.jlja.nga.nlt\/E

alah l.lliil-hcrlr l,l rrlianinracl ii,65 3' 'l-at-a at-Llran yBlig t-erl-raii. yarig r-rer.l-iil.lrr ,.lalanr

:

acl

pel,.-

s),a).'ilta.tarr

4.

K*p,-rt,r-:s;an llitjsr)7a_wara.lt

llulr;-:ninia,_l

ivall

ya,ng

L,erk-eil_

rlerr6ian Eer:a.k 'Aisyiyal,. I{l

Serak .Ai:;5,iyah,li rli:.:;i.r.t.lla.u !,a(la larrcl a.s-jrr.lr ytsltg irer laku baEi i war.ga, dari l.,ariEt :;; Ir.r ciorie.:.i.a, yajtu F'ar.r r:ar.;ila rJ;r,ll I,lJIl l94b. (.lBllN rjalr rerr rjarra pelallsanaartnyB yarlg l_rerlll,,r_r, Ket_eIrrparr pruieririt.a.]i yattE 3ec1angka.rr

b'er'laliu uriL.rrll r-lemrra o].,lllaf; ter.nia"sr,i[ .lii:_;;,ui5zsf1 , :;er-t::. t'at.a a.turarr peilter.inlalr yill)g bel l..rllrr ,j;1.1 nierigalu. 'Aisy i yaii o]'gan isa s i Dalarrr .

lartcl rrEiall -1an,:laF.ian

yarlg

yarrg

F-,erhl-tLll-triElE)t d

i

ter'l-r i

it.u pr_r1a. l.lep;ia1..ap

dengarr

t-harr

L'erhul.rrrn,Earr rlengB.ll

o

nreligillr-rLi

L a.i r Al:i?1.

.Ai_.;..,,i1i;,

l,,es;r:lia,t-,a.n ntelrgi l.lr:l-

leri

Depa

,.iehjdnparr

r.tenierr

i f_aLa a.tur- a;-,

y,er:r:Irat

l_,,eraF_,ania.

1t'p imp-,jr,or, pr_rsaL. .Ais;yiy:rh, .Si-darrr1 . YoS5rallar."t.a , pr,: r i.rirle 1gg6_t000, lta.l. i:..

1, nij.sa1n;.,3.

arr, ya.lrg luelrgjliuti taLa

-I';rrrwi

r'Aisyi,yalr

I'e I uc-u^6u

Slrz,\.

I ncr/r

I,

+1

:rt.ttt'atr [.)ep.6g, yaltg

l-,i.:r.hrti-,i-ingati r_l r:]tEja.]l

llr:ni r-rsyar.a.!,.a1_ari ftetigip,r_rt

i lirta

l.,,eEia.t

A.ft

dari [)eps;os-t, yanE l.'rjl lrul)l-l lrgalr L.,etertafla l.,er.jaa.ri trreltg jllr,ri j li:l_:r a.LLrl.an cl ar.i [.)6,p'1ip]i,.,t,

,1

a,rr sel:ra.grr.in1r"1.. I.ir:nii].litrrl

yarrg Lr:f a li di tu ga.-r'

A i"

'A j

ir,tr-lt-;r.n

gar.i:;Ilan

sy iya

h

l-elt

u

r_l

un t u k nierrlr11 l,,ses

syiyalr

l_,r.1

mellata"p.,pr,', la.rrgka'liya .

*te-ia

TaLa a i-ur:an ya'ng

nierr

I,].{:!g.}.al-i__FrroEr:--',.nt

ep,a.r_,t_t:ruerr j

kan

F, r,: l-

s;er.ahr-r c)tgartir;al,; i

lrewenanEian r.:ntuk nienyt:sun l..at.a.

]a

al.; s,;an

t.r_r nrenja.,i-i

iLaltn ya

r.rtr,rrrcrri,

.

lrreilii-.l

l,,el-ja1)rrr s-;er.liri

ir,.i

ser. l_;l

larr rle'Ean ot.orioniirr;r6" 'Ais;yi)rali merrSa.tlrr"sencliri sip,a.p, la.rigll air rlirn 1,,..:l.ja.ll]ra. Ilenir:d

ian

j

ad

l

, arua, .Ai=yi1zx1,

illrrl,an clalam mFjnggera[ikarr c)rgalri:;asj yang men.jadi 1andtsF.tsl1 Erjral.i dalr l;.eF:i :t1..annya, sel.:afra.i 1

i],,ut

l--ier

Alrggar.a.n dasra r'

.

Attgga.r'arr

it-r-r-[a]r

at)al.rtlt

:

. Pok'il',-pokoli pjIirr:an yailp, rrrera.tar r,r-.raI.-r-p. ' Ais-r, iyal'r sebagainra.rra yi.,nE l_ert_uarig clala.rri

7,

rlarr

F.-'-.,ga.IlEialr

I ah I r:ny,;), nir:l.larld inia.lr

Aj s;:/iyrrl-r

Dssa,r,larr Arrggrr:iirr Rr_tniah T,arrgga.

( ADART

'Aisy.lya.h 3.

Kep.'11 l-r.: s;an

- l-lepu i_r: satr

rrru

sya wa.r.a.lt

t)T:

E?)r i

:,;a s; i

4. Krr.jsl21r, tn t-a a.Lur.arr rla.n kel-eri Lr,ra.rr_I,;el_entr:an I-,er. r,

Iaku

rla.

i

ya ng

1a.m r_rr.galtir;asi

Kr.,lrvensi,

isi

dan l_les;epal,,a..l_..:n yang tertul j s; :ta.nE sel,ama. in j lrirlup, den he,r:lal.,u t.racl

lie.

L

rrr.r,'. air;_

lcrj.r I

lidak cla. I anr

lrc/r

4?.

j. 'rr.[4arl isas.; .

1I

[tr:rrrj.l,,iari]a.ii, ]ringga saal-. ini t.ell..il-, rlan [,.rrrisis],enr nieltgitlui_i rJ61i

.Ajryiyalr nterr .i

serjara.

arJi-harr

perlorria.rr

alrrralr yB.,g cli l_.er.t.ilrl.lan ,_rleh ,J;i, r_r,t,r_tl.l .Ais-iyi5,6[. A,lapuri t.r:juan yang nrenjaclj al alr per:iua.liEqB.ri 'Aisyiyalr adalalr segrrrai deilEan ya.g lels' ,liEar.isrI,,a.rr rla. lam AD bal-.l III p,as;a. 1 3 y.rrrg l--,lerl-,r_rrr!,i : T,erwujut-l nya i a.t,a

lrrE:-;1z3yBl
r]j t:irl ,l cri A]la.tr siir, cle*sarr .ialarr nienegakkarr dan nierrj*,jrrrig 1:inggi. B.gama Tslam. Irri cl i mall=ucll,.arr, ::elta.f,:ti r-tpaya ter'c,iptatrya nta.s;yara.[lat, r-:la.nra,la.r.i..;isi F,F::rB.lr tr:rnit_arr5,2., yaitu

Ilelornpc.,l.t tnaFjyB.r.aliaL

Yallg

,l

j r:.l kr: i

r:1eli

persyar'ikatan

#el.)Dgai monrenL )rr1nB r_tttnia ,la. lan per'j,,anEr a, nrencapai rrrar.rsucl cl a.rr r-r:jr:arr J4urranrnrr_,.rli.yal-r "

nienc&pr3i tr-rjuari t.erg;ebut-. rlapat cliljliat. segenaL' rlzlca.u IieBia.tari parlrr l:erbagr:i Lrr_:rii.r_rl.l anra] yang d j. :rel enBgar.a.kannya. Jarli, .Ai:,lyi1;3|r IJnt-r-rk

selakrr

satr-l |icrmponen per:tya.rjilial_atr IIterl..ll_ia. l.la.ri :_ttt.r_i perwr:jr.rtan kipr.ah nta.sjya.rElia.L w::r.r i..1..:r ,-l i

.ari us;a.lra

si:

1aI-r

l_rerii_r,rll r-l

a 1eini

Hllharrrradi ya.h yB.rtE ber:jLtarrg r:ril_r.:k, lrrel.i{-iil. l.a}.rarr lllasjya.r. a.l,,a"L i'r-lamarr Lersr:br:t;.a'Jarari E;r'la.r-L: nrasiytsr"i:[.laL 5?fiti1 ]_rahzigia.

se'iahter'a' lahir

ri-d1oi

1

Allah

l-,a-tirr. r-l u,-,ia, rla.ri a. I.llriraL, r,1a.rrg Lr i s}{r. yaitu rlerrgiarr jp.r:,rr rrre,r,rrii.ikarr 'da.n

1r l.r i r.r, hal

/,.,.;'

I

r-1g1 g.<,t. !:u,.).:_r

rlo,/r-

,,1

3

Ilrlr.r;j.1 R'-,1;r-t

j.

l_,an,

ll)e11

ln111r, ser:.t

a

nrenj

anhi 1rr.rarigan -.l-at ang,?trt-ry: .

trlhnial- rlar-r r.ahurat Allair rl i lrrh j s;l.larr

oleli

F,r-rll :1Ila,n rtrr:1 inrlr;.rir

l,lulraniniacl i

dasarnya: "Sr:atrl nega.ta yspEi cl

perirrtali-'l,er.-i,lrr-alt Hl1zh

pirmal Iiall

!,ali

j-1clah,

ibarralr per1 irrclurrgan Tuharr 14a,l',a

d lr ];qn1 trru

s,;r,;p,et-.

iniaii

liij,l{-l

l-re15i1-,, :iuri

i-rri,,

_qeIr

jngga

t.i-

)ra,llg

;rngga.r a;t

,lan

yFJ.nE nia.tia perlg.ailrpurr,.

{:lenEia.n' Ais;y iyah

cla.rr

ma linru

r

1") .L .L .

nrilrlt.h, nruda.lia.n umnrat

slam rlapatl atr diant;ar..kan kr: p-,i nLu EierLrarLp; Surga. ,-lanrratun t{a'im " dr:11gr,-r },,e;: i,lLrrari Arllalr SriiT )raltg Ra.hnra.ri rlarr Rahim. Anrirr. f

Dalam p''er'jl-la,nE4an rteraris:anakarr rr:;alianya nierrrr:ir: tujr:an ter'wn-) nya nrasyrlra.krrt uLania a,li l ,la.n mal,.nir_rr. yang cllr:idl,:i Al lnh SliT. r.li-rna.na ,.lese.i z.hl_r:ra,7t). llel__.rai-Iirn u,:.1

dan

, .Ai r,;1r.i_5121,, l.,r-:rrlaga,r:1.,";:p r':ega)a E':ir'nli' r:l an a.rrra. 1 rrsariariya al.:tr: p,rirrsipr-pr:i.n:.: i-p keLra.

Iiagi.aatt l.tta,s

ysrrg 1-er'sinipul clalam 1

.

t{

j knrat

lrrr::r.;.1.

1i1

nrulia.i.icrirrrarr

l-rer'a.Sa.nt;rntenc iF,t,a

ha,1

lltBEiira.r,

7.. Car:4. nterrcapai nta,syar:al.lal per'Bi.trr.atr y:;ns

A.ggar.r,

:;e-i

a.

lha l.

Iuerrr:jipt.al,,an kebalragia.ari di,.lr,inia T j ap ntattusr.ia., hlrr-r::r:srry.zJ. Itlarjy

[: r'D li:,r

l

So:_i fl Iil.r.:

I

,..;t::

l.r,r

j.l

,-l .:,

Ii-;nr

trer L.ujlran

::ni

r.l:,:.ir,,.li

ir[

yriru

j;rliter_.a.

lii..r.,r:r ,liil-.u)_.

l-,r:t.rrztrrra a.E!,r7.fii). Il:.1

rrrr,r:.:l

Da.r;,:r.ri116

j.,

;rlilrir. l1r,1.l I r-j i. p,

a.L.3.

t, Z

1.;.

a rr

.r

I ?t'P . |4rrI.r i,rnrnr arl j yali Fia,J iitr {,r,:rrcl ir.} l'{ulralurr;lcli yalr, y,_,€ya.ll at" f.a. gU6 I , }ra I .

.l.l'',r..t.'t

i-i

t

Y,

g.t!':.

i,

I)r:,-lr-,rr;rr

r

F:lr.:r-

-

.

Ke i

uc-r.gl*

Strl,ft

r.

ntrh

44

'1

. lliitul;

nietrtl

B.l,aL ltas;jl

e]-1

ltiJ. !;1.ilp

sf.j1rl_ft_1

t.lta,

l_tFrayr.

ntrrtr{:rj.t.,t_a.kart }ri;1.s;yi1t.;rl.la1_ :;r:.ja}rt..r,:ti_r rjj,la!.tr-t}.ti:ti rla}am :-li:ll.e:ttr llr:1..i ;1 ya,t,g rl ,i t*l_,,u f. r:rF,a:ti.-.tBri . 0r.ii,,rlr.i i;;r:li il,r: 'A l,r.t rrtlrrr:r i :;y i.5,a

Ir

5-,. flr:r.all 'Aislri)ral-r dj.rJiil;ai.llan F,B.rlir. llc:iarlir.r.!jlt l-rel,.aga.lla

n

lt

i s a s; i . 1 3 :3. St-ru}-.,trrr: Orgarris;as-;i .Aisvj-r,a.lr da

l-,.

es

ad ar.

:r

l:

r: r. o ]tEi a l r

Yarrg rJi.nral.ls;u,l s_;i-r.r:kl_rrr. rlis_;irr j ;:rla. l,ali Fjual-_rl "BL:r:gr:nan" oygar,te:i:s:i yarrg rli.i.crr-,arig r_rleli kr-rnrp.,()Itelt- liunipclnenyiJlrg t_er I it,at rl i.dtr ).lrnrtilr;r r yalig nr as i.riE-nrasing sal jrrH ber:lrul_,unga.n. [)eri5i rr.1 rlenL j_Lliarr. oLgiillis.;a.s;i 'Aisyiyalr ar.l alirh nlFjrrjpa. liap sai_r..r .__;trL.rl.li-r-rr yaltg'JibrenLr_rk a.l_.a.r; :-;r:_ir,inri,all rjlrsjr_lL. ynttF: rlrr:,ltja..li ko*pulre. -l'.ont1,'6nerrrya, cl an seLiap lionipr_,rrerr l,11*rpl_1ilya.i. futtgsi

yang sr:. l irig nrr:rrr.luLlrtng. Krrurl_,rrlreli ,rr.g;,.niE;asi 'Ais;5,i),ah cialam nrelipui-j :

1.

S

j

sJ:

j"nr organisa.s i-, EirjLliiElai or:5Jan j.s:-,s,;i f:r:t_ap,i juga

s;el.aligus

wacr

ali

pa]ra

._!rgar-tisasi berkipr.alr

fnrrEi:;i.r:rr-ri:ris-r ,_lan

nreltya. 1r-ir.

rlenti t,eyciptarrira nra.s),ar.aila.l, 2

lia.rr :.:eililt1ga.l.

j.dams.rr

r.ia"rga

trr.:r-j utsrrg

.

' Firnpi rrari s;eba.f;ai l-,arrarr peJ-a-ks;a*a rri:rr F,elr)/ er.*r,EEa.ra_ I,.egi at_an or6ia.nisasi .

3

'

ArrEEcrt

B !ri.nip'i1i",-,, s;el:agiai ni,-,i.*r: p,clrp-ger:;r.Il

1-ff . 'Ais;yiyah, 1gi)6. o;, (.lit.,

u.n_ir-r]r

lial. 6.

/i,t-- i- r.rcl

r.,i,:

_:]r-ri<

r

rrr_ril

4b

t't lal',:;aria 4

.

Anp.g,-,i srt

a

da.rr

tr_,err

or.giJrl j :;asl

ltt I i qirr-;

Fj

t,l-,r.F!,:n

yelertp=gata..

j,

tr:l_.rir,!;it

L

j_ r_rl..,.ir:ll

=rtl,l,reL,,

a

ir1_i11.1

t .'i.rl

:,:a.aa.r

'.'

; I r ::

!'

I'r l;:,1

an

rl

ari

nr

i. s s

ni

j:.:s i

i_

rrlP_i,tri:.1:r:li.

'r. Anr;il. rls;altrr, :jel:Ia.gir.i

,.:r.l,.r::)-r

B rlal sir f.;111..r r,i,ttrl:,art.,;,r

E'.:r.'jur.rirlall r-)r'g'aili,-.lr,.xi rl ;itr s::Crnltla

I{iLIFtanyA ,.la};:nr

t.c:rtrtr-,at_. ilifjjliijl,ri.i

}_,q.,t.1}..ra.,ll:.i.r l;.,.,y,;:,13.

i.r.

Illl;:ir

1,,)..esl-r:; i

3ltlT.14

I(e.lilrra lic,nr[.,r:,lrelr t,er.s:r,:l,iL:t_. harr-]{:i t:i3.1jrrf-; nrerrrl!_t};utrg rlntr s;rlirrg adanya V,e:I.trl,,aj.t;an. Klrl_-err.: l_leLlua.Lan []]:F,aI)is-rsg;i. ..,;angat t_erEal-]t.rttig t ersehrpf- d j at-as

Strr:lltrlr

]-,a.r_l

zr

]i,:.1 itrr

i.r

l.loruf,{-,uerj

.

otga)iis_ia::i'Ais;yjy2.1,

ntel',a.tiisnte ker.ja

cla.

f)ern\ar:alrr- IIla[:amn ya.

t_r

ltrei:1I-.aI;alr

'Ais;1,i5rp1.,

lani

:;elrrll.,uligiiti

sjr_is;ultap

rJelg; arr

i darr g LrtEzs

r]an l_,erv.rr,rrrr., fi,a.L:att l.tsE!,a.r: l.ridatrg gi1 rEp rla. la.nr 'Ais;1,iy,.ih bera,Ja rliil-an €ar.i:; vertihalgirrr'is; )rienr..r]'rjt, )i,i-r.:r:rrllr.i. t- jrrgllat' vaitr: c)r'&t

alli:;a.:;ida.rr dalam €ari:;

lrr-,r.j::o11,..r.'l-. 5,_qi1.u Ear.is; jalrrr

':ial arrr ..;artu t irrgkat urga,lrir::r:si . l)eLllra LrrEtsn

(

isasi

rLap.6; clj lilrat_ Farla

!iL,rnkt,ur_

lrsf an

l_.,er ikr-rt_

::,,.ta J-llt

rl 7y12v11

tal-,el I ). i_l l_

s;

'Aisyiyah

ju l a:;,

t-r'nlll-u

tre r

i- l,,rr

14r,P

r it l"l t u r.. ot.Ea:Lj-

r

t.

p..iillet

s;

a:r

irrta.harr

i

.

A .i s_ry

Rep,_rl-,,1ili

i yirtt --

-

f

I

I'li-l

rillesia.

sEI:);rga

i

:

Ai:.;yi),ah

:l

ggfl-1t-J95.

r_)p

r_iif,., ir:i

t

Xe I uo:^nr; _"l,gltr ncrlr

.{B

,.

TirrEket. l;las_rlriltEl, ,lipinrpirr

1 lr i,i*rp-i*an l:rlisEl

'Ai,:1',i

),ah (PPA) ir' Tirrglral F'r'r:rpen:;i. dipir,pi. 'A i-:;r, ya i

t-'

'T'

jrrpl'lat

lr

( p}iA )

I{abr-rpa1..err

rl:.rli Kat.a

pinrpirrarr daer.,:_h'Ai s;yiiralr r'l

'

TiriEl.la

r'

r,,r-eri I.,i.r,Filr;ir-i I,ri.layatr

r"eci'.)r'r at-ts11

}r a.,.r

},r,.

,r.i },

i.nr!,irr

r_rl,r.,}.r

r.pItA.1

. ,Ji I:)i-mFrirr

,.,'l.r-,,]r F,inrl-,irrerr i_:art,tti,-

'A i ..;-.7 iyah ( pCA.)

F 'ringha"L |ie1r:ra-han

aLr-.u

Ranting'Aisyiyah

(.pRAi

ri

.

r,-'s-;.1

l.lntrrk tiap*t,iap p,,inrpiria.ri s;l;op rra5jing-nia:;ing sesr:ai Ke

A.

t c. r a.rlEi a.l-r

denSi

.

,- F,ilripirr

,-,J-err tr,iniL,i..ar-i

L,er j:arrp-gLutg

a1

jawirl:

da.l.arn

kep,rrt.uirir.* nrr-r[.;.Ianla,r.

:

Bi.r'r_r Or.ganisa.si

B. Bi r:,: Lil-barrE (pr:rreli1_jan C

.1

B

tla,n pr:rrgenil_,;,rrrEan,\

ir.o Kerj asania

I.r. S ie

Klins;us

1. BaEiian Tabligh Z. Bagiari pendjrlikari 3. B P

da.rr par.a,niedir.;

K

4. Bagia.rr p K IJ (penrl:jtraari Ileseja.hter.a.irlt 5 . Bag i arr Ekononr i

IJnilrrat,r

6. bag;iarr p clan K. 15

15[l.-,],,,,n.n

l.ja.lia

]a.lr

F,e

la t. i]ia,rr f_lalcrri

Ij:;;,rr+

l.l'e

I

j .l

ucrr-

{,Jr_rll,l-

6a

.

St:Jq r

na/r 47

llrrt.u[-l nra.:;a jal-_,atarllan *e:r:ai

rlr:nganAnggar.a.rl

R,,rnia.

li

i-ari E irrrpina.rr, ,lafip,Ea .Ai,_,;;ri.vali l-rab IV F,t:yFiv.t-il

t,8$al 16, bahr+a. rrnl-r,rll ma.r,ra. :ia.bata.11 F,ini!,]1a.rr {lJila.yah, Daer''ah, ca.bang dan r-arrting rJelrgalr segerr:p, r_ra.giarr da.' llrr.rs,rarrlt)/a. di

nrr:1ai

ses]_tBi

IrlIlFjyaInar.ah

s.:€s-;r_lrla.l,i

r,ar'ga.nisas.;i. ma.:;ing-nia:;ing santpa.i nirrsyirillrr-rh ber.illutrrya.. lni lrerar.t.i l:atilra. F,iirip, u.ta.t1 i-!yEanj_r:ar.:t yartg l.*1.:t.li |ral:is

rnasB aia.l_ratannya teI:ap rre:,ja1arrL.,arr trrgas;rrya. sa.nrpa.i di I allrrkarr s;erah ter irrra (lerga.n pinrpirra. ye.ng r-.ra.r:rr.

Perga,ntiarr ini rri nral.lsuciliarr sebagai pert iniL-,angarr a.rJarrya fal.itor regener.as_rj-. RgB.r Ilepemiilrp,i.11.,1.,,jalarr .Ais;1ri),aI t-icl

ak

i kuar-;ai o1r:h sat.u E!i:t:terrr5ii s;aja, Letapj 1et,'ih bes;ifa.t mey.B.l.a. cl a.ri ,!,,sd, larr nrc.rnot-an

cr

al,,arr :.-;atr:

,,1 ar,

l.anggrrrrg

.j awal-r

.

Dalanr slt-r-r:l,,tur crEfirllisasj'Ai.:,r;,, i yali, ].lj.ta niel il-rat.

lrallt'la t,intpinarr pltirat 'Ais;,jyu1-, iri{:}-rr.lr_tr-.!ul,.i se}.ragai lentbaga t.ertir-rggj,Jala,nr .Ajsyi)rah. yariE l:er.tanggLrrrg '-i

al^ral'r

terhaclap lenil-ragia ii i

l-rawa.lrrrya. t-.+r1in5-;11pi

61i 1lrys.11,

Da,erah. CabanEi da.n Rani_ing. Setiap heputr-rs:an ya.rg rli anrlr i 1 rr lelr satu l ingkr:p, Dr:Ea.trisa= j s;eI.rr,-r l-

i

Ran

l_

i_lrg.

nralla harr-rs lnelnperoleh perjF_;el rrjr.ra.n rlnr: j i irrgltup at-a.srrya yail-u Cal:ang Dr:nri.[liarr jt)E,B ap,a],i1a

rli-

s;uiit.,

kepul-usa.n yang ili

anibil olelr Ca.l.rarrg. nralia lia.r_.rrs ntetrdapat, perr-;etujuan clar. j Dar:r.a.!t. Lrenrj kiari :_reLeI-usnya.. t-.,erlaliu bagi Pimpinan l)aeral-t

mar.lp..r,1

I

lnl

i1at,a, li.

l(e i

r-rt:_r-

1-{,r .'Jr:lt I

n

r:it

4B

Ger:rkrrri Darr Prr_rgr.anr

Ker1-j

;1 .Ai:iy.iyah

Dyg"anis;a:;i .Ai sy j yali yang t'eftra.rrEi daLa.nr AnEigar'ari Da:;ar 'Aisyi3,31-, l-,al:: rrr pai;s.1 3, IJtrf.rtk

'

nrr:n

capts.j

i_r.:

jual

Ai syiyalr meltlzelenggara.llan l;ejr;nil_ah hr:6f i-atan

:_reLraEiai

t^rujud perlgalanian ajara.rr _[-.;lanr. Sel-ri:pai rj]_.ga.nj-:;a:si n'attita 'Aisyi)'ah lttellrllsal.,!.lan pa.cla Ileg,iatarr Iler.,a*it_aan rlnl'rrlt nrenia.nt,aFrkarr Ftf-ir.r,r.nan t^rairrita sei,raE;.i i-.,;r-ri_, r_:eyta.sa.t

jt-ir-r, dalr r.:eba.B.a.t artp.f;ot.a irrBslyar alial:. I_ri r;auiplrrg itr:, 'Ai::yi)rali acl a.l atr s:r:l-ta.Etsi r_,r:g-ariis;a:;i, a.gania, sr.,r,,ia. 1 cl irn F.ertrl id jllrrrr . s-relalr: d j l_ri.nrl-r jng ol,r:lr l..l uhtuiria,l j.yali yallg merups.hrrn buEiann]'ts y.-jnF, a.kirrr di serr.ziii rrrF,jrrrr.,jnil:i_rig, mengelola_ darr ,rite:rtfier*:a.rif,,l..,arr

a,lalnh Llarrm !ii,.nil,;.

kesar:l

a-v

a,'i

aran

cl ::.

1anr tial

ini

0leh

t:t,atnarrya a'lal-a.lr rren

nreriur'rrt

-a.t1p,p.ctLalt.yE.

llar.ena, it.rr, sel,_ra6;a.i tuEas jilgliE.t-!ian yta-rl,ial- rla.rr nra.r 1-al--,al j,t wa.ri

fslrrnr,

a_

- r{aJ.ltit.a llear.a.ir Ysetr:rE-d.t1is;as;i. rrlenrrrinip,,i'g

Irrr_:*l_;inrbirig

A.r, l-rerBEla.ma dari

atrflIlai.an mr:da sLlF,Bya nir:njarJi ()ra.rrg I:-;1anr ]rallEi l:)ergunB. hragi l^:a.trEs-ia. aganla rla.rr rlrjEiarr:r. (AD .t\i:_;5,i],,_;[ 6a.l-r IV

Pasal 4 a),at 1... 2,Jan 3). F,eY:afra j r..ea 1is;a:; in1,3. r;ejr:nrlalr he€iat.an FenSr31',1:r-r.atr

an.:-h yatini,

pr--'r)]'Blerrgga.r'aarr

I
runiah saP.it l--,ersar

bayi

rlalam

,

'Ai:;1,i),a.l-r

u1'?nElrj.{laI;a.rt

Lrid;rrrg slr::5.j-.1,.1. ;lepe rti ariar" 3c.3.t. iri.a)1p ja,nip,-_,. r-:

r.urrair

1ir.i. irr, Lra.lai Iler*relrata,rr. pariti

r:lnrr prF.:nll-rinaarr V,*:r;e"iaht.e

taa.rt

l:er.:;,:.

l,,el_rl

rr.ren,-l-ir.i-l.larr

perri_t_iparr

.;rt.Ezt di

ii.tr L r.lrrt .riit-

:lr-.,.1.r

l:i,.1 ang

I p..1lr

4S

e Ii

,-,

Ii

,,r

nt

i.

.

Dal

a,ni

l-r

tli(::Illrrerlr-:t'rE.B..rral-,,an

j_darrg

Iretrd i'J i ].i ari

,:lrLr..]-lFr;i.Jlii_r

us,l

ya.nE

Air.;yiyair

.

.l.tt,_:.sr: S{rl_re},t

j,

l:a-niatr

llana],,*liirnall, F.:e:lir;l.ah_s;ehr_.r1i:.h l.lr:.j11rnrrri llhr-r:-;rrr.: wanil:a., sel-irlali F,e] at{atall lte:.-r:hrrtl.;.n, plo€lrir.ni l_,i,latr .l il.tl p}_.ogtaui Iteparanred jsa.rr 1a jrr. Da.l.lrrri bi.,_larig l.,ralllrrraal n1

errye:

t.rarri.

Ienggarrrk,an

l-a.

pl.1

sia.t--p,r_ts;at

l,,egi.--j.

e;el-)a.Eai Lenrpa.t. r:ntLrll

Ai:r1r1)ra5

1,;3fi l.le.?.gani1ir_n l:agi nir:rriajuI..an wa,rriti,

frrrlr.rnrsja, klrr.rsjLtsnya rlaLarn Ilr:liiclupan roli;rlr.i::r[11iyp rleng:.l.lr nleDdalanr Frerigetalruan ciarr prr,:rringil;zl-airr perrEer_ir.nia.tr ;.ja.r;.r.'

Tsllnr

l-rer.asarlla, AI-er:r...:rr,larr Ili;,1is,,t- Rur:i,lullali. 'Ai:.,yi],alt jr_:ga t_erniirs;rrl.l ger,al.lalr i:;l;.,irr i.lir.f.1,r11, i-j,nt:r1:. nral.irr-:I tra. lri niufil,.a.r., lrt:]tl:;;,r]ra tr.:r[]r:r-li:;j l]l:j i itrLilrr,jl;itt rrlrt_:tl.i nr.ilregi,

lrll:rrr Is.l znL a.Eri); t-ei..![,

l
rnen.i

a,!i .;r:j]rii i

r.l

i;:la.r.

p.,,l.ir.r],.

llrnnat

rs.,rr:nr In,:r,_rrrel;i; Lrulr-rlllnyEr., r:ran Illrrrsrisjrlya. ba€j \4arEa.'Aj-:.;5rjy;r[. Ha] irrj L;r:i=].llLi cl enE:a.rr rlr:nf;n.ri fipE y.3ng {:lj s.iBnrp-,sillrrn crlsrir uffi_ii

Bar".jer,l r:lalani

F:r..:l"atilian caL,_Jn D:ar^lil G-ur.J.,a. yallg,- ,li arj::l.ian r-r1elr L'inF,inatt wilayah 'Ais;yii,ali .Iawa T,i.mi_rr.,, 1,,:.rlrr,rtr .Ailyi),al_r nierrltr\un\/aj rrj. l:s:i l:erjse]rrf.ir.i dals.nr nieiigtsp,t_r,tlisa::iki:rr geraka,nya

i r,rr.,giari i sa.s i agania _, -.;r:a.s ia.1 tr'el.rcl jcl jkari. H jl;s; i 'Air:yir,:ilr l;r_r1561.,11 l: nr,:1j1:r_rl_i seba.ga

rJarr

:

1.

Fl

,:rry

eL:axluas;kan ajlrr ar.r ae.rilta Islanr.

nrerryarrglkrrL rrrnn i t..

2.

.

ar.|,,a.n a?,ati l..nnEg\trr| jar+al, kr:hidrlf-,irn ke ln a.y.Ft,a rlarr ntariyarrip.at.. 14erryar-J

l-.jr:.LrtEri;L },a.p€

r,rarrita.

d a. l. s.ni

l:.e i ur.-.rr-Clt.r :.lrrJr I lr..rir.

50

e

llrr

Lrtl'l Lr:ga:; l-er:s;el-ruJ_,

llerrEJrl-alruan r.r.irrge

t-l-r

hrran I a irr

4. se'l alLr t,a.rr

j l-.4 lrirrgga

llr.:

da,

l-,; j

Il

;J,Ei:nra ,lan

i.,l.urL.r

sv-, penEetarir:arr rlari

,Japat_.

lanr

]rlir-1s-i

lrremj

1illi iInir.r

.

nreni'ngi kat-!1

FrerAnalrrlya 5

yaltg cul,,Lrp,

r+r,tti.i l.a

Lieh

nic,,ningl,,i_=1.

Iletr:]ralrrpilan

llnn

f

r,rng,1

s.;i

rlarr

jdrrL.an.

p,eparla allall-an, l.lrr5i.3 rlan

rrArraml',arr penr_! icl illalr

F.erterasi muda p,vrla rtl,lulilr)/a riel.r: Lrri

Ilep:3r,1 3

!.et: a.l.ia.t-r*g,eJ:a"l..,a.tt

'A i :ryj ),a.h. 6

. l'le:rrl-ralrl.rr wan j.t.a rla l rnr rla 1am ilrerrantbah p,englia:t

7

.

l'l enil-,

i

ml"r

ing

r..,an

nlr,jrl

j.rrgllaf.hlrr

j .l arr ke I r-ra r.g:r

i ta unl:r:}i

I', r.:

1..

r:

lrrnp,i

1i

rr

:iL1 D

F:

rt.rt a.

.

nranipr_t rrrelrc j l, l.zrl.l:rr.i

tr.rrrt.rani r:!alam kr:lii,lr1p-,51-, l.le1u.;ttf,.a,l;,rrr IIr:t5,;1r2

B.

i'l

l'1

rla 1r:ni

t'aliat.

r:riclanrpringj- :;ua.rrr,i. ,:lalani nienja. lalrl.lerr

sel.,aBai

9.

ya

a

-1

l,,epa.

1a. lletuarga

cl

g..1

i

l-r ts.t-i

Il ]r :r

an sr:l-rrr€Ej p.,e1iti,1 r:rign1,3..

r,:rrltrEilat. l.ian r.lari j, l-a s_:r:l:ap,i:.i

l.rer kr-ral i Las;

l.l r.: rr;

s,;r_rlil_re.r.

rlalanr lrr ellc it;l.a[.lan

[-l

rlny:1. llr.1rr,'ts-jits. )ral-lg

e lrri,.].gi--r

:_r:,

lli.rialr.

-.;e)anjDt.riy:3.. ala.nr l,lr_r.l_.sni:-il. )i-q.I]ll, l.,e 43 t-elah cl i g-ar'ir:liarr J.arip;lr.a.lr !lr:r_.jri .Ai:_r1ri"r.i-_. li rli.rlrrtn sjal11 per in,le ),4itr-r tg95- ?0nt--i. j t_erge:|kail l_,r,,rlir_,;r. rlala.m linra lJrr

1-r-:k

r_l

J.)

l-:rliun ini,'Aisyiyatr

nretrarlipil.!,r,1 dirili512.

::el-trtlrst

ol'Ea.ni,:;asi ya.rrg manlpu nie-:trja.t^tal,r t,nnt_.ui_.:rrr ni3.:rlra.raliat. Larigkah-1i'r.rrg!',rttr rla.r.i t-ierb:rg.ai biclarrej,llri ,1.-rrj, F.JEsr;r11;1pr

segi keirir-lrrpar, yanE

Fe-r-u ,-j j 1a.llr:rlarr (-r-r(?]-r 'Airi5,i,:,,rtr-r cij

iie-. L r-.r,s-r-grr. -irzJt

r_

nrr.ir

51

l.e:t"zI-'lr::ri rlarr rll

trrrir;

,'!alam l:,rr].lrr t.iJnfi.rlz

lre1,'rrt.rrr:nrr l,{ rr'l_afila.]_. L?r,,!t.r-t gaf i.:-; l-ie:;lrt:

,iaFa.t.

rl

j r:r.aikan

Den

gs

n

selraE;a

p arr d an g s.l-1

j. t_r

1,,]:r_rg1_r..n.,

a liw

a

cr

r g a.u

i

s

r,_.

i;

i

li a r. u

s

nl

i F,er.an 'Als:yiyah,

a.r:a.hl,.an lel.ul-anra.

[,rrcl

e r.

l.1

p

s.

fi ua,

dalani nrellp,,lilrrlap,i :;i Lrrasi.

nlasyara'l"at- ya.ng senraP'in konipleks; darr i:jeniiiki-n l,.,esa.r. lrg:

tef.S;e]ir-th

Lrer.il.lut_

walratra. ),ang llr-rat cla.n ta.ngE;uh

lebilr

lrr-rsi_l

t:rt:tl.tz

a pr:nrl.retrtr,hati

l_,

merrLrnl-r-rt_.

I.ergranl irri

rli

]lIniporletr_l.lonrpotren

oYQi-tni:;asi., detrgatr tu-irrari lrrrjltciF,tallirtr r.tr.€,Dr)j.Ea.:,ii ya,rrg {:: rlFrat el arr efesrio.r, rlir-ranri.:; rla' flrl;.:rilr..:l_. },1

alia_,

11

i

rla.sari Lralrr.ra ot:Eia.llir;as-ri yarrg kua.l r_li dul,,ung ,:1eh Se)g.jllilpl,.r-.rnrpr:nerrrlrgalt isa:; i 5rang- l-rr:r l.il_ia I j l-ls; t j-rrggi :;elri.rrgga rjpaya, ya.ug rji lallrr],,ari e.,lalzl.t meninghail.ra,n .

krraIita:;

errap kr:nipr:.rnelilt.ya., yangj nre.l jprrl_i :Si:;t.rnr orEr'ittjsasi. n,fifictta rtr:easiis;a.s-;i, pinipirrarr {)yEa)iir.,rs.gri., s;eEi

arrsflcrla

r,,

usalra

L)]..gallisasi.

inlpirran

or gElr

isa:_;i,.r*r tr--:*r,gor 1,, l;il.rarr ania l perLi.riglirtlan llrra. l i.t:::_; liolltFtorrerl

i , yallg berupa- :lrniller: rl;ry;:, rrli:r.r1r15 ii-f. IrieIluir.llr:p, blcl anE menta. l. iclecrlogi ( Ilr:inrallalr, j_l-,a.,li_, Ii,la.rr alllilall ), rrr:98'n isas;

Frengenil_langa.tl IteneEa.ra.ilrr .

r{a.I{Ej.EjB.ri

keagi ania.a.rr.

I-iebanss;aatr,

kr:,i1gx.yi is;a-s; Ia.n

lienras_;)ra.ra!.la l-a,n

:;i...ll-eni :;er. l_.a riet_trr:rle ,lap.wa.li,

cl

a.1

e.l.

,

Iiei

1s; i;+rja

lnrua.n cl

.

.

engrrrt

mBllElltatnaliarr trer:llelril_rangrrrr:i sena.llgat. l,)::jrr{ j r..asr+a:;ta. l-lsalia, p,eni.ng[iaLan krra]i i as pl!.-)ni[,!!-,r.tFt-r r_i]_.IE11 i-s.;a.si

].atrg

t.,errrp3

-.;-j

=:i-r:rrr

oyEzrti-s;asj rjj

at:altl,,rttt y-r:1slil t,r,:r:t.:)F,tatiyr:.

i,e I ut,:r.rlcr litrh r nr:ir

lt?

st]-'ukLrrr'c)L'€ianis;a.si. yang niamErl-.r niela.hir.L'.a.n ker-,ja. yang

I-rerrlalrs gr-rna. clarr berha*i1 met+r:jr-rtkan tempat

dan sarB.na

guna,

l.ler-'ja

ya.nga.han

rla.lnni triBnrjiptakarr rrasyar'al"a.t ida.man sesr-rai derrpiarr tu jr:an 'Ai:;y j yah. ya.itu tlera.ntE-I

masyaraltat yang ntama., adil dan rra.l"lnrr.lr.yEng cli

All.a.h st{r.

Di.

rlala.rr

rlrgani"sasi

{'lemikia,n.

F,enyel.errggB.ra orgs.nisasl. dan pelak:rarra a-ma1

riclloi

usaha organise.si bekerja secara

para

3*ttD. pert{*101a.

pr.r-rf

esiorra.l.

senrua.

itu di dasa.r'kan par)a. keil-lhIas.ra.n ber.ania.l ),a.ng besar

,lr:mi

tega!"nya agtsma, 1sa1nr. Dalarr sitursi orEia.*isasi demikian, pimpinan orEianisas;i riapat nienjarli ncrtcrr p'eng$era.l" r,rEianisa.si, a.nF,lota pinipinarinya. menjacli Eenyel errgEar-a. orEialrisas

serta

j

]rang tatrgEuh arrra.l r:sa.hanya tsnEEDta.nya mer-rjadi u,Fir-1 r' nrrl:iya.ra.|ia.L ya.g

l
di ra.sa.kan

Prr-,gr'a.m tersei:r_rt.

LrormErl f a.a.t

cian rii perluka.n

di dr:|,,r:ng ol_elr

yEng acla cja.lan orElani:;asj Ler:;el:rrt. t ab l

igh, yang

l..,er:l:a.Ela.j- l_.ra.giarr

Sep,r-:rti

l--:agia.n

keg j a-ta-rrrr)ra. berhuhrr:,garr clensari peilgala.m;:.n

ajar'an Islanr seperti,

perigaj iarr,

pena.taranniul;a,1igirot.

pr'ibadi rranil-a rruslini ya.nE nLul-ia, penyecliaa.n tulrt,urrarr uni-uk rlercipita.kan l
pembinaa.n

sejalrLer'a. (keJua.rga sakinah) . IJntuk r\ag:'l.tt pendidi kan

dan keb,days-an, keEi.atannya i.;er:upa peryelengigia.ra.a.n t.ama,n kanak-karra.k 'Ais;yi),ah Br-rs;ta.rrr:1, At_lif al (TKABA) dan s;ejunrlah seliolah

a.Ea.ma. untuk

waniLa.

s.;epertl,

iie I u,:r'6rz 5.:h,rncrlr 53

idaiyah'

Tsatiairi.lz2|i, Aliyal'r darr s:el.lr-.r1ah-sel.lo1a"lr kejr:jura, warri.ta.. rJ,r-.rrrl bagiari penrr_,irraarr kesejaliteraErl r:nrmaL (FKIJ), [iegia_ta,nrrya. ]:,er..t_rpa. penya.nf_r_irra.n l,.esehatarr 1l'rt

dan

kes.;ej

ahteraBn niasyara.ka.t

i,

sr:per1.

Ba.1a.i Kesetratan

Ib, dan A.ra]'. (BKrA), kr.f ik crarr r.uniah sakit. bersa.lin. panti asuhan, r'uma.h jcrurpo, periitipap l:ayi r_1a,

a.sLrlrarr

kelrra.yEa' u,tr:k ba€ian elion*mi,

ania.1 usalra ya_!lg fli

selenggara,kan berriania. Bada' usaha Ekc,nr_,rni Kelr-rarga. 'Aisyivah (BUEKA) t-,eyEer.ah d a).a.rt bidarrs per:lloper.a.sia.r-r. Urituk bagia.n Pendiclikarr par.anrerlis anral u:ra.iia yatig ili sel enggar'ahan adalarr selicrla.l'r Fer-.arqata.,, Ke*elia.t-a' ( spK), prr-,granl perlrji,:lil,.arr biiiari rlierr r-,rDgl.arri 1;r.in

da.larn

kepararredj-sa.n. rJntrrk

l--,,aErian pembirra,a.rr

har-rer a.rtal

r::;a.l-r

y8'ng di s;elenggaraka.n aclala.h pembina.a.p Arigkata.

I,{r:da

l'l

ulrarrnrarli1,s1-,

pr:tr.i rla,

F,erigha.cler.a.rr {)rE!,a.t1isa.si..

Demikia'n gera-kan dan progr.Eni r.le'ja 'Ai.syiyah yalrg

sena.lttiasa di

r,rsa.hal.ia.n secar.a. r-rpt_i.ma. 1 r:rrt_rlll i_er. lal.isaira..

ag8.r i:ujuan yang irrgin

rli

seca'ra ef ekti f

err. ,a1

cra.rr ef es;i

cfip_rai rlapat

i,i lah

l_e,1;5-;sl.esaj.lia.rr

ynng

nia.r,-racli,

cita-cit.a'Aisyj-ya.h. I{EI,I]ARGA SAKiI{AH

I . Pengertian Kelr-larEia.

rsLi

Sak j nrrli

1al-r "Ke1r-r a.rED, sahina.hr,''

L.errlir.i,la,r:i

"Ke1uarga." cra.n "sakinah". r.ierrr_rr-rrt pp .Ai*yjyerh,

l,.ata

"Kel-u a.rg,a."

kata L:ahwa

di E,a.kai clerrgarr penge rLi,a,rt oJ:a,)g seisi

/'.c=

I uctr.6r: ilrr/.t t. rtolr

r.t rvt

rr,lrralt

(mas-r1r6v'a.l',aL

terkecil ''] yang ter'di r'i

r)a.r*i.

a.ya1t,

i.bu dan a.rrak. Sedang kata. " FraP"inah" l:rer'art i p,etena.nga.n 6-l-au kesejahierr.u,', . 16 3elil.rrgga. da.lani is;ti1a.h

l'.err:arEia.

"sakina.h" rli pa.ka.i s;r:baga.i l,.a.ta sifa.l

snkinah, i.stilah dengla.t-t

arti

tenangi, tenl:ram. )rajtr-r urrtr:l.i m.jnsifati

ata.u menerangkarr kata

"Ke1ua"r.ga."

.

Jacli,

l,,eluarga

salrinah berarti sr:atr_r lielr:arga" yang s;e-ialrLerl.. LeLrih j auh aka.n kanri kemukakarr penclapa.t tokcrlr tentarrg ke1ua:t;8,a. s;al.',i.na,h, a

s:eYsap,ai l-ler- j.liu-l_

. Henurut Fua.d Kauma" clan Drs " ii ipa , penga,ntar' bukrrnya "Henrbimbi.ng Ist.ri

cl a.

larr

para.

:

seLrr:a.li

l'lendanipingi

Suami"nrenga.t-aka.n br:tiwa, keluar.ga =al.linah a'lalah kelrr area. yang Lenartp a1:ar.:'l-r:rrtr anr, Y-ta.l-tap.trt lahir. rl

alr

l-rat

l,ir.;a

j-rr, sua.ll'li bi,.;a. nienrl-;atiagiaka.rr

lnrjmLlahag j.al'.rrtr sualrr j.

anali-ena.knya. E;a

1itrah.

S

merrj ad

ebr:

a

persaudaraannya fantili.

j_pun

,:lr.r.yial: liencl irl j

ana.k*ena.lt yang

sra

li h

l-l

clan

i!latan

!l r: 1r: a.r

har'mt,n

is

c.lengs.ti :jeg{:ltirE,

atia.!l

lanr

br-:r.t-r,,Lellliide-r,

d,:.n

l_:er.-

rla.

i/ a,Ir g

Ea

t ser'l-a. L,er,,*grr. u.. 17

16rr. 'Aisyiyali. Yosyskar'ta., 1ggr1,

is;tr

li

hjclup r.'u]:iun

ntnsyaraka

17_ '

j

. Iiedri::rrya-.

i.:_;.1.t:i,

ha1

.

J

trrrt.r-rrrarr

l'rr:ltrar(ra

lr{r:rtrr,r,jr-r

Saki rralr"

1.

Fuarl Karrrra, Dr.s . tl i pa.n . Slrami, Yr-rgyal,,arl.a,. I gg7 , hal .,r.

B.l rnl-:i t'rqalr

f :s t.r i

Hr,;nr.lampi

rrqi

trrrh

trr .J .J

Ler l. 1a1 1 - 5.1- ,tlt:-n r

1,.

l{enr-rr:u1:l)t:. II . Al ir\p,}-,a1,-}a

" i'l e r' a rq a.l.

l_anrl_rr-t!i.i-tni,a.

Cirit.aKeisiit" nienBifta.[lari l.ra]-rl.ta. kelr.rr:g,., s,r;l,,j.na.li a1_Eu trisa cli hat.aharr :-;eba.Ea,i rr,rrratr r attEE::) sejalit,er.a, l-,a.lraEia. merrurul tunt-r.rrrari

Islani arJ;1illr, runiah tangga ),arrE merrjaclj. la.Iisa.na sl.trfia l:a€i perrgirrrriinya_. tempat is;t;irahat nielepa.s 1e1ah, r-.enrpra.t; r.i1el.is; l:erser.la, gur'au denga.rr ist-r j- rlarr a:ia_1,,-anal.i, r3-s;a. bahagia,

11errp_a.rr

clil ipr:ti

tena.ng tenr-rani r:rrltun ,lan

damai

s;eperl:i yang d jrralis,rud Rosulrrllalr SAlrl r)a.1art s;alr4.?r-ry3. "Baitiy jannal--iy" yagg ma.hs;rrflril,;r. aclalah r.unialr t-aI-]ggakit adala

h

El-trF.a.IiLt

.

c. llenr-rrut KH. Ahnracl rizrra.r Basyir, I"{ .A. rra.lani hr_rkrrriya "Keluarga. sakinatr Kr:lr: a.TED. sr:r.g;r,r,,i" merip,aLa_ha:t baliwa kelrrarga. :.;r-il,,ina.h at.a:: keln F-jrEa. seja.lrt_*r:-r adalah mer'r:pa.kan F.errja.ba.ra., rla.r:i fi'nia.n All.a"h slir sura.t Ar*Ruun ayat 21., yung ,,onye,l-rut.p,an tujr,ta.rr pr:r.'kawinan a.rJala.h a.spelr lieroirarr j.an yaitu "

l"eterranElEn mawaclcla.h d

hidr:p yElrg dapat

merrLrnil-,r,rhl.l;rn

clan rahnral, ("i-nta

il,,eta.rr rasia

rlarr llas;ilr

sayanE)

i a.nta.ra. anggota ke I ua.rga_.

Dari ketiga. penrjapat ters;el:r:t,. jr:1as1ah l-taEi kita s;e

Lrahwa- kelua-r:sa.

l alu d j

baha.gia

s;rrkirrah a.,:ra1ah sr.ratr: p,e,luarga. yang

l iput i. ra=a tenanS, da,nra.i_,, Lr:lrtr.a_rn cla.n

lam sua:ian. . )rang pr:rrr_rlr dengan niawaclcl *lr war'ahrnah, sehingga. anE,lot.a Ilelr.rDJ:ij.,:) iLrr nra.Iltfru cl

a

/(r.. i. rtrr;

6c:

:ir-r.,lr-r

trr:ir

5t]

nierasallarr l:rahr+a. kelr: -?TERt1\r.-r l.a.k:; irrra. IDt.F,r.t. l_.rasi-riya, 5;tp,s1"1Li nngkn.pan Roslr.l,r_rlla.h SArillielani niFjrrElg,- nlba.r.Lia.n l',ea'"Jarrrr Lie 1l.tarE! a.rrya

Def irr

is;i

.

t-ersel_.,rrl-

'Aisyi],a.h tentanEl

.

s;rjj

a.l,arr rJerrEa,n kon*ep

kelr:F.r'ga. r:al,.inah,

rlima.ksr:clLia.n

sebagai penjabaran dari firnia.n Allah sl,fr s:ur:a.t Ar.Ruum ayat ?1, ya.ng nrerryatallan krirriwa. Lujuan beruma.h t,anEEa atau berkelua.r:6i a.

lalr rrrrLr:h tert-,errtrrl,,nyasuatu l,,e lua.rga. ya.nEi penr-rh rie,gi a.ri kete,ang-a', kedama.ia,n , ketentrarrarr . kes;e:i airle ya,a.n da.rr Iiebah a.g,.'a.an ada.

denEiB-n l-retdasa.r'ka.n nrar^radelalt r{B.rahnia.}r.

s&ling melrcint.ai

dalr penr-llr kasih saya.11g. A]'at tersebut

l-rer:Lrr.rrryi:

'#\';':"F

W ul^q

q,$i

31; 'jt *r:

f+ll'q;'r!;

( o t7/l!

.

Ui

o(a.,/ lr t, \r-a-.J q -iA^.J -.\-I

__._._

Artinya : Dan diarrta.ra ta.ncl ;-:.-tancl a l,,e:l.,,LraEEr-lrinya aclalatr dia mencip,laka.n r:ntullnrr.t j:rLl.j_is;t.r.i clarj jerrismu senr_l i.r.i, .cjr.tpa.yE. t.l;rnirr ten,lerllllg ,Jan mera-sa terrtra,nr l.iepadanya. darr c.li, jaclilian-llya. rl i antaramr: r.a.sa kas ih s;i:.y:,rrig . Se_-.;r,triggr:hnt,a ['ada. yang demi]l j ar-r itu benar._l_,ett,1.t: Lar-.,1 a.[r6l_ t-anda.*tancla ba.gi k,ar_tm yB.rrg l_.rr:r.f iltj-r. Lil

Dari ayat tersel,,ul-. Iielua.r'ga sraklrrari r! i-ma.ks-rrrcl i.',a,rr sebagai kel-r:Er.Ei a. yang cl iL,errtuk l:e,rrla,:;ar.kari perkawinan yanEl sa.h, lnalrlpu

meurber:

l8Dunug RI . op cit., ,

ilinn

l,,asi

ha.l.

644

h sa.yalig

pa.rl

il

li-e'1 i-tttr' a,,:rz -1lr:i.:

ar:ggot-a

r-

rlr:h

5T

!ieluErganya. sehirrgga rreniil j-Ili

rts.i:.a. a.Irran, tr:ni:rani,

clamai, ba.hagia. da.n s;ej,:hler.a lrr.iiir. 'larr l_.,a.ti-n. rlurria clan

a.khe r a.t. .

IJntr.tk memL;ina. r.uma,li tarrgga al_au helr-r

sebagai tLrjuan perl,,awinan seperl-i

y.,,.rrg di

Allah r-lalam f ir,.rrarrt-r5ra .qura-t Ar-Rr:rrnr ayat

mal,,a Rosr:1u11ah malrr.:sria ),ang a.Y,an

suami istri.

meml;er:i

p e r.c_;y a r' a

t

a

syaratka.n

21 n

dia.ta.r.;,

-pe t-s;yar at

rrerrbirra.nya. Yai t.r,r r-'a1r-.,n

Kedua.rrya seba.iknys.

sa.ilinalr

F:.Tp.d.

arr

pasa.nEarl

seinibarrg a.l-au seknfu

bail,, ):l-tpa, l,,ctr:r'urian. Ilerludr-tkan. Iir:!1a.)r3.311 nial-tpull B.ga.rra. biamun sya.rat yang lebih utanra aclal.a.h s;ekr:fu dalanr hal

ajaran bagi

agB.mB"

da.n heta.a.ta,nnya rla le.rr

nien

j

a.r.a.nrr.a.n

Is1a.m. I,lemang dalarn hul,,um dip,6;r.lir:1r:trka.n

Iaki-laki

'l'ntapi

untul" mengar+i,ni- wa.nita. l-rriil

is:1a.rr.

il-u

ha,rap.611 sruB.nl

a-Ea-ma,

adal.etr dalan r.angl,.a l:errla.!iwah ,iengan :;uatrr s;aa.l. s;i wariita. .t^prt-=*engjItuti ajar:an

j-rrya yaitr: Islam. Seagama. rJa.n t

aat beragarna

lrren.i a.rl i

-q),a.r.at

utanta.

l-ra€i pasBngEn pembina keluar.Eia r:allirial'r. Ka.r'erra. syarat

jrrilalr ya.Ilg bet.ul.*betr:).

a.l,,a.rt merrja13:i s;Linrl,.rr-:r. r,.et-e:na.nEan

Irelr.:B.riga. Pa.sangan sua.ni iE;t.ri

yang t"aa1- l-reril-:a,lah

dalanr rrenja. lanka.n aJts.y:a.Tt agatrranya. t-entrrn]ra.

],,eclr:a,rryr,.

allnn menempatkan dirinya

t,aili.

sel:agai lranilra Arlair yang AL.aprrn bentr:k p-*r'i.ntah-l;lya rlari larartga.r-Hva.

serta segala. per:at-uran tenl-arif; lia.k,l;rn Ile:wa.jjbr,rn yang

l1e;, L

r-ror-Iiir,tlr:l:,1poy'': 58

rlat.arrg rlar j rrjE:L:a.)-'a

Al l

air r.lan

Fo:,lr-r

I -}.ly6 i1!ia.n { j la"lisarlal,,ast

santi'rra wa.a.t"trrr'rra. KeLaat.ariri5rs l:ullan

l.erp'p.Is-;6., a,lian

kepada

Al

lah

Letap.i

di,-l a.la.T i

darr

Rosu

ha.reria

l -lilya.

lla.r:ena

rB.e._la. r-:intB.tr12g.

dtilrgan

dr:nrikian,

ketaata.rrnya. itr: surlgg'uh-sunf;giuh dila.p.ukari rlegan penr:h

keiktilasan dan penutr penEihatnbaBlr keparla Allah. Da.n s.ieL,a-l ikrrya. A11a.h pun a]
yang denrihian

Tela.h dikatakan

.

b.a.trr,ra.

dida.lanr

Llelu

a.r:EE sal,,ina.h

anggciLarrya akarr niera.sia, a.man, da.mai, Lra.lra,Eia, tentram..

dan sejahtera. Ial-ri r dan t-;at,in. sejahtera i:at,in berarti behas da r i. kerniskinan inran , beba.s da.r i ra.sa. kha.wa.t ir dalam merrghada.pi kehirlupa.n dr:nia clarr a.l,.heraL,

s_rerta.

mampu mengkr:munika.sika.n rrilai-ni1a.i

cla.lanr

kehidupan terseLrut

keluarga.

dan

l'_rerimplikasikan

a.garra

ma.Fiya"rral,,at. pey.:iya.ya.tan l-:

a.lr+g--- b e t a.p, 4.

Lunt.uta.nnya. bagli pernbina. keluar:ga,-.ra.I,,irra-rr

be:;a.t

untul.l rlapat

nlengara.hka.n darr niembina I,,elua.rganya Bg-q.r mengamalP.an a.j aran

Isl

nii,.ltlpr,l

r:m da la.nr l,,elrirlupan,.:;eha.r.i-tra.ri

.

Di da.lam ke1ua.r.ga. sa.kinah set j ap sngEir:lLanyg lrrerasa rl ala.m suasana LenLeyBtrt, danrirl_, ltzl.a.gia ,:l an sr:jnt-rtera latrir" cla.n i-.ratin urrtui,.

s,;el

anir.rt-rry3. clapat

j.a allher at Di s;antpingi itu, srfasjanE l,,el r:a"rga. sji.lr.inah ntent)er.iI"ian Ilemunfl!linarr hep4Lla set.i.a.p- arr1prtl,;-t1i-5t7i rrrrluil 11 aF.a.t.

meltgl-ts;altal.lan tereEp.ai.rrya Iles,rejalrt.eraal-r i!un

Xr- L ttar'

6.:

.

t--orlt

t ttr:lr

5I

mellgeml,,arr

gkan kenanipr.ratt

yaifn, fil,rah selta.ga.i

dasrr-,r.r'

fitt'ah

k€rnril.ltllsi.aa.n,

Al1alr )/anp; baiI.l cla.n darr kholif ,gli f i1 iir-clL. f itr.alr sel:a.ga.i hamha.

f i tr:ah sel',.,aEiai

hamL_.,a.

ALlalr atlala,h sjesua.i cleltgan fir.rrann),rllalan

sura.t.

A,:lz-Dzariaa.t aya.t 56.

/,

i?:-JJ,q#'ltS V\

ur

Ar'tinya.: Dan aku t jdak ltrenr:ip,t_aliari j irr rJa.n,.,nia.r-rusia, rrela inkan supa.ya. rrrer.el,,a nienyeml-raliku . 1u SedanEkan fitr.ah F.;eba.eai !lholi.fatr:11ah a.dalalr sesua.i denEian f irrra,n-Nya da.lanr sr:ra.i- Al-Baqar.a.h:

30

,Lv j,j

,.t

e,rvb++t

5L,/

Artinya: Dan ingall ah ketika. tuhanrrr: br.:r.f ir.nian l,,epada pa.ra ma.l.a.ik"at "Sesr:ngguhnya. Akrr herrcla.k nrenjadikan Fleoya.ng l,"hcrlifah ,li mulia. bunii ini". Dr:a. kenampr:a.n cla:-ra.r. f itrarr rie-nra,ru:siaan itr-r rla. l"arn ke Iua rga sa.kinah Lrerl.lenil_.rang nien j acl i l_rentuk t_anggr-rng j at+ab lna.nusi a da.larr hubungannya rJenf;ari Al.lah sIt.Ir ,._;erta rlaiam

hrrbr-rnga.nnya clerrgi

an

sesa.niB.

aanusia.

clr--r.rr

J,ingkr-rngan

alamnya. Dalarr lrubungia.nnya. clenga.n Allr-:|r, f ii-r.ah ini berkembanEi nrenjacli hemaurpr:a.n nranu:;ia. untuk menghamba.!'.an

lurlrs.

dir:inya

keparla Allah

sedangkan da,la.m

19r t) i Lrt, hal.

rJr:rrgian baik

hr-rr-rrrnganrrya

rlr:nga.n

clarr

sesanra

862

l:-e

I r,ror-gc: ScrJt i

rrolr

G0

marilrs i

a {JEn a l-a.rr l i lig}lr-rngarr}rya l:er-!;r_:nrl-ra.rs nienj acl i

kel,r,li:l r'rj.nnya unt-rrl,. ni+mil

iki

a;Fr.:.;ij

l;rrrggttrrgi j*r^ra.b rrrrLull

rr{'l-rciipt.al'larr kesejalrtera.vt'l jerri::iIlya

rl

..rrr 1illg].lungarr

alamnya.. Demi.kiar:1.ah,

selrinrgga

lie

-'l r_r

ar ga

..: a.1.1

i rr a.lr

-Lretul menjadi tr:juan ],a1,g ,_ii idani-iL.li_rniliB.p oleh s;e t' i ap' Ite lrla.rga rrt-ts 1j-ltr ya.rrp. p.jnr-t]r cler-rija,n nrar.,a,clrlali rja,r-r t-,e'tr-rl

tatrnra.h. sedangkan rrawarlrlah

cl

a.n r.rrlirni,,h nier,.rpi:.kar-l fi:.l.ltr-,r

i.trsl.rumeltt-a.1 yafiE l_rer.fr;rrgsj r_;el:ap"z.l n:etrt,t

j

FenCA!,6 i.sri

t:

cita-r::i1-a.

l.lai,

at-a.yt _ialan

!;e lua.l-'ga

yarrEi

?n

sal,,inah.''''Yang l:er:a.r.ti ba,hl+a. i_erbent,uknya lielrra],.ga. sa.l'-i,tiah itn rlid,:rr-rngi rrlelr B.rJanSrs. LlngliaL,;rn cinta. [lasjlr an

t.ar:a sua.rri cl a.n is:t_r.i , a:iLa:a Dr.irtl|

l-r,ra.

,Jan a:trt.li j,:ga

anl.ar'a keluar"Eia yang sal-r-t rJenflan keluarEa y,5nEi lo.jn. Sehirrgga clapa.tlalr rlikata]'la.n ba.lLwa, mahririjLiB,}.i ,la.rr r:a.lima.h merupa.han sebat-., t inrl;u Lnya ke lua.rE:l_.-:+=tina.h, s;e,la.rrgl,,an

sal,,jrtah sebaSai akjbaL

a.rJa.r-r113 lte.J.nar.g.a

)iallg

s;ela1r,r

clihiasi clengan sirrar:arr niawarl,la.h cl;r, ralrniali. Jarli, kecl ua a,k:.,rr;inra t-etsel:i_rl_. yait.rr nraxiirlrJa.h srr r.a.lrniah r_l

ser:'l-a sak'iriah, arla.l alr dua, ha l yang sa inf, 1_

selrab

berhubr:rrgan

jliat.,

rla,n Br-ls;1na r:al irrg kr-li.r:rkaiJ-arr. cla.rr akhirrrya. terwujuc.l latr zlpa yanl xjr:r1.;i 3,1 1. t:r:-i r:a.rr dari ak,

20D..

l{ . D in Syamsr-rdcl i rr , Ke.l r-rar-qa yartrtf f'r,:rtr-rlr 1,,[awarlt.Ial-r rJarr Rahrrralr ( Stra t-r.r Bet)t.rrk Kr:I- tral 11a I rlr:a I- i"klrrrrr r.rt. IsJ-anr) Far.r ji l'{.:syar ;:ka{-, Ma,rel.., 1.994, lra.l . 4,1 .

/:le I lr,-.r:' 6 r: -9r:,Jt r r:c;i r

s1.

F.,lr--t.

i ap

he

l rr tsrga

nirr:l J i,nr,

)ra.i.t.r:

l:,et'l;el1

i-l.ilir;516. slratr:

yang sal,.i.rralr, Il ,:lr.rar.g.? ]raltEl s;eIa. 1u ,:la. la.m lirtrltrngan Altali 5!.JT. SeltjrtEEa F,ar-la. r,,l.lliil_,rya. freltglrr-111i l
keluaL'ga sal
m. Rt!.!!_t

$pperti epa. yang per:nal-i

l.,erl.lat.a "Ba.it_iy

"JE.nn,?.i-i12,',

lial-,i SA1,l

clillat_a.l,.a,n r_rlel.i

antl-rarka.n sl.ta.FjB.lra. t't-rna_h lrrrrgga.nyir )7altE d i.war'nai elenEa.l s j.nara.ri c irita r:l a.ri kasil-r. men$5i

Z

. Aspek-As;pek Kelu.:r.'ga. Kelr: B.rEa. menrber

ikan

c

r:nLr:It

s_;e

1a.

l.u

3al.lj.natr

saki'a,rr arlal-alr

inta. dan

kas

ih

],,e

1r.,

i:1y:Ea.

yallEi

eia.yan.g pacla

l1la.mpu

arrfi{at

a.

kelrrarEranya sehingEa nier.eJ,,a lrremililii ra.sa a.rrr,?.r., tent-e,am, damai da.r r-rahap,ia" da.lzni merrgusa.traLa.n

tercapainys kesej a.l-ttr:raart lri13r:p .li rlurr j-a rJa,p ai.ihir.at. Urrt-uk mengetahr_r t ytaf;aimana. sua"Lu l,,e1r: a.yga" il:u di kat.a.[,"an sel--,a.Eai ]ie ltta.rga. ya.rrE s;a,ki_na.h, beber'apr6.

indikatar. ya.ng nrena.rrcla.l,,an

lenturrya,

a.rfs.

suat_.u tleIu.3.rga. it,u

bisa ciikata.ka.n seba.ga.i kel_uar"ga, ::a.kinah. rrrclika.tor. 'l:ersebu t,, mer.npa.ka.n aspek-as;pek pr:kr-,!l clari hehidupan yang menurrLut a.danya ller-eja.l-tt,qy7.6.y1 1_,aili di rlunia, dar-r cli aktrirat . Indikatr-.rr. ter.sel:nt nieliprrt_ i L Kelridrlpan t)eya.g,ts.vta. rlalam l,,e1r: a.yga.. ?.. Pendirlikr-r.rr l-raEi an*got.B kelu arEa.nyrr 3. Hliorrom j. l.,,eIr:arEia. yB.t-tg staLr j.I.

:

.

. KeselraLarr kelua.rga.. 5 . IJrrl:ungan so*i aL yarrfr lra,r..nron is artLa.r |le.l rr arp,a.. ,1

i(6r i. ulri'fi{.r -!trA,-r rrrr/r_

h

-1.

Kel

jma a.speli

i.er::-;ebut

a,la..lah s j-:;i

.

F,oliol,,

l,'ehidupB., narrusia ya.rig rlapal nierru*jullliari lrl_.liwa sua.trr lreluarg.a itu bisa rrlkat a-I,,a.n sebag,a.i helua.r-ga va.ng

sal<.inah. UntuP. 1eL-:ih jela.srr),a., a.liau [iami ur:aika_n kelima aspek ata.u indihator keru a.r:g,a. saki'arr ter.sebut. 1

. Kehidupa.n Ber.agana. Da1a.m

Ke lr:a.r:ga

lJnt,r-rk membentrrk p-,ribatli. ser:tr_rhnya. ya,g nendukung ter-r+u.jr:dnya. kehidrrF.a.n heluar.ga, s;a.kinah,

pimpina,n

B.xgB. melrrpultya.i t-anggrrrrg -ia.r^rab a.t,a.* pembinaan ,-Einna crar-anr l
rlilaksana.Lian derrparr p.,errf_!inaan keapanra.arr Lra,gi a.yah dan ibu ser:ta penana.n)a.n rlan pengeml:ra.ngan

nila'i ni-lai

a.Ea.ml.

pa.da ariah-rlnrt\,, yrt:t{, rJirli.rl,,nrrg

su&sa.r)a ruma.h ta.ngga yBng

Irar'us di perhar-1I"a-ri

r-la,

Islanii.

Acl__.,

r_.,

1e}r

T ha1 yang

1i.r.nr pemr-,i-rraa)] a.Ea"\is.

cr a. 1a_nr

keluarEa, 7 hal tersebut nteliputi a ' xeima.rran, rrelipr:ti a.ja-ra,, berima.n Iiepada Arla.h so,r secar'a murni cran tirrak a.da urslrr syiri!1. beriman l'.ep,,.{:ls Rosrrl. Al-1a.h, Br:y inia_n l,,epa.rJa :

Kitab*kitab Ar.1ah, Berirrarr iiepar:ja l,ra 1a il-laL yang €lrail-r, Ber'i.nran !'.eparia har:i FeniL,ala':a, cla.n ber j-ma"n keparla qor:l1o dan qocla.r Al 1ah. b. Penana.rna.n tentang !leta.ata.n clal.arri beribacla.lr. Ya j trr ma,m[-!l-t mela.ksanrr.]iarr sjemr-1 B. I,unt_una.n a_ga.ftta

dalam ha1 berilsae)a.yt. Ea.,ll ibarlah

X.er

rqa:i

iI:,

I u,:r 11rt

5frr/e-

seper.ti

I

na/r

63

=iic'lat r^rajib.. pr-rasa., z:rl'lar. riaji- r']ari lairr-1ai-rr, mar.lpun ibarla.hs;r:rrna.h :,jeper:ti-. _eti,r.l.aj: sr:nnah, FLlas;a. liunnah, slrr_,cl aqoh, ber.bua,t Lraik, L,i:rla (lr.B.ltg lairr,

dan

la ln lairr,

dia.njurkan oleh

Ilab

ii-,aclr,rh sr_rnna.h yang SAli. rlarr hay.r:s terta.na.rr

j

bahwa' s;em,a, ir.ra'ra.hny.e, cl

i I alisanal',a.n

I,.a_r-.ena. A.l

it,

rra.n1ra, ciinia.tllr--r.n ,Jan

l.aLr

s:evra.La..

c. segi pengetarrua' agarnts. yaitrr rremiliki semarrga.t untul,, nlerrL-'e1ajari, niemaharrli cl a, lnr:-intpar.da. la.nr ajnran

Islam.

pengaj ian,

Dengan jalan

cer.anrah.

rl

j

banyak illengikuli

s l,,rr s;

ntr:ml,:aca buku da.n nraja. lati

i

s.E!ay)a.,

a.ganla

b ari y

a.

h

lii.rt sul
.

rl

.

l{enrj I

iki

penga.Larra.r-r h:a.ti-rr ya.rtE

l_,er.kaitan

rJenga.n

kesaba.ran da.n kerrur:.a.Iia.n Al Ia.h S!{T. e.

Taat

mela-l'.s;a.na.p,an

tn,tu,a.n

arll-rl

ahu]

ka_r.ima.tr

clenga.n berusa.tia. niemiliki

si.fat_ :;aba.r, a.rliI. jujr:r, pemaa.f , cinta clarr Iias.:ilr sayp.11g sesa,nra, dan tawakka I .

f. Mempr:nyai per'a.s;a.an terika..t_ ,lan p.eduli kepada masyarakat fs_;la.ni dan ingi* berbual: untuk keba j,kan terha.cla.p sesa.mB. uninat_. 6 6.

Kea.daa.n rumair taneiga yarrEI Is_;1ami, seper,ti mRlrrp.rlpyai_ nrr:sliol

1ah

cla.1.a.yt

r.ntrrir.linya,

l'.e I r-ra; 6arr

-.lcy-h

fftefftl.Flar\E

r

rrcr.h Erl

gamfrar'-ganbar yang Is;1a.mi, dan ke luarEi a" bia.sa. rrerrgucapka.rr

s;a.

senlla. an€€ola setiap ke].uar

lanr

Inasuk rurnah. Pembi.naa.n keluarga senrua keluar'Eia Ler'nas-;riI-i

ter.setrut_,

ayah.

ba.cii

,la"ri ana.k*ana[i.

.

ibr_r

t-'erlaku

Bagi a"yalr dan i[:u justru ]iar.ns rrrerri-l i ].1i- penEieta.]ruan heagamaan yang mencla.1a.m, l:a.ik l:er.r:pa. penghayat an rraup!1n pengE-lamarr unt.rrl,, clapa.t rrela,|lsa.rra.Iiarr trrgias;nya. sel-rsEiai peniimp.l11 r'uma.h t-a.ngga yang berLanggiung

j

awalr

ter'hadap

penil:inaa.rr

Iietsganlaalt

a-nak-anaknya. sesr-ra.i derrgarr f ir nierri A11a.l.i surat, AL*Ta.trr'i nr ayaL 6

E

acla.

rla.ra.nr

:

Lt,'#;Vfd:), t;rti-"\ A*'e'q Ar:ti'ya.: Hai orang -or.a'E ya,g l-rer-inra.rr, peli ha.l.alair dirimr: dan kelr:a.rga.mu dart api nerD.ka.. Untuk nenEiEnt,isipasi La.ngEung jar.ra.b t,ersel_rrrt, ber:l---ragiai up,aya

rJapat cli

laliulia.n o,leh orE,g tr:a. untrrk menj aga. a.na.knya rlar-i si l,,sa.,:,n aF:i ner:a.fia Antara, la.in menclirlilirrt,a. nreri-iar.l_i nir-r:_rl.i-rrr ya.rrg ,

ser-tt.uhnya, kar'ena anak

crranE tua.nya.. Di"

nier"r-rpa.l.iar-r arrrilr.l:i.h

F.:a,lrp

irtF-a itr:

n"rerupakan lingkr-rngan pe'Lanra da.n

maha pernhi-naari

l_.ragi

kerlr_ra

t,,E.r:ert,. ]ie1r:

Llt'.nia l-ragi

a.Tg.a.

a..a.k.

llea.gianraa.rr c!er.l.anr

p'entirrg untuk per-kenlhEng:,.n

Llrluar,ga. sa.,sat kepr.ibaciia.rr.ya.. Kon,lis;i

ke.l rrarEa" yB.ng mBrlyenanfrha.n

a.ha.n

nrerri,nrl-_,u_l.

lla.rr

f\. I ur;,1 F(I '--c:/t r rlr:.,ir

ra=a

6

i

Eicr)ang heta*nn,

L,,,3hhari ba.rrfrf;a iragj

Ilelr:arHa.. Konclisi

rlemj

[lir.rn, itra.r-a.t

a.ng|ota

t a.n,._r.tr per.sjeniia.n

yar)g sLlbr,rr, j ika di.l-arianii- a.l.,,a.rt melrgha.:;iI kan l:ibi.l

yang rlnggul yaitu p,ribar.!i muda.h da

l

Eo:rah, sjehirrgga nienjacli

ant

pe r l:unbu

han

derrikian, tidak dari

rlrB.nEi

l,,epr-il_.,a,1i,r

yang

t-ah

cla.sa.r.. ya.nEi kc-,iioh

n

a rr a Lt

.

Pr.uses

ber.lia.sil 1-a.rrpa, a.t)a.rtya teladarr tua ya.ng bers;a.nSI.ir:ta.rr. Ka.r.ena denEarr av,a.n

teladan yang diberikan. denEi

nrr..r:r1inr ser_rtLll.rp5,p

arr muda.h menc:r.-rntoh

rrra.i{a" E;eDr.a.ng seka.

ligu:;

a.nak

a}ia.n

nrerrj,ru B.pa. yrt.rtg

perna.h dilakuka.n oleh orang tr:a.nya.. Terr:ta.rna bagli a.na.k ya.nEi

masih dal-am usia_ balita.

llet.el.ar"Ja-nan

itr:,

,TusLr:r-r dengrrrr

A.rral,, yta l:.Lt,a alaan nien

irr_r DI.,B :;a.ia. yang cli la.hukan oleh oranEi 1:r:a yEi.EI s;ela 1u rlekat r.lr:ngarrrr],a (orartg rli r.;r;Liitarnya). 0l e:h 1,,,i.,!:ertanya. ()r'ang t,r:a nrenipultyai perana.lt yErlEi p-enl_in€ p r' o s e s_r p enl_r

i naan

k ep r.

il:

a cl

i

an

ari a ir

r,la.

l,ani

..-.

Di s,'antping il-u. sjuas&nD. rr.:nia.ti t,rngga lirrng Is;1a'trri juga rrer,rra-lian f a.ktor' p€rllduliurrf, t-err:r.rrr iurJrr1,3. keluarEia sakinah. Suasana sep!er.t.i. it-rr r:F,a.i_ r_lj.bjna ,_l

rrelaltti tatn

rDanE IslanLj. Ijerllrl_jirrii.rrti sli. l,,;.,p, cl a.rr tlngl',atr la.kr-: Islanii ria.rr ncjlril.]!tr:l ,r.1,,:rIla.li kel-rj.i7saa.n sesr,ra j, derrSan t.un l,Lrrrarr A l -errr i_r.n ,..1ari Al IIa,rJ j l_sr . ll ) Ilenriki.an1atr, F-rosies penil;irra.an i tu l_,er.s;ifah Ler.us

menetilts darr kontitrlrl_1.

Lt'r I r-.r,:rr-:.icr.

5rrh L iu-a-i.r t 6

7,

"

Penr.l

iclikan Dalani

Ke.l_6,3IjEa

Dalam l_rirlang perir-licli l,,arr r:lillerra-l ti-g,a. pusat,

Ij.nBhrrngan pencli,-likan, lla.il.L: L,errr-li,likarr fr-;r.maI dalarr sel,,olah pendicl il,,ar-r i,fr_rr.ma. l cl alarrr p.elua_r.Ea.,

dan pendidikarr

nr)ll

for.mal

l

,la1a,ur

inEil.lr:nEa.n

InaE;ysraka-L. Seholah selsa.ga.i Ier*taB,a perlidilian fr-rr:nia1 mengajar.karr

niater:i-nra.leri Erelrrliclikan a.gamB siecAra. s;i.st entaf,tr: dan terp. 1cE,y: ts:il. Seme rtl.,a.xa. pendidikan s.ganlE. cla.laur masya.r:ar,,a,L r.ra.n kelr_ra.rga bertugas

mengacl

aka.rr

penrla. l.arrra.n

nia.t.eri,

kekosonEian mate.i yang krr:1uni r:litrer.ik,al,li

nengisi s;eko1a.h,

sellal i gus

rrenLre]..i Lutrtunarr berr:pa pr:akt.eli ajaran*a.jnran a.F:a.n1a clalanr 1,,c,:iriclrrE,zn seliar i - har i. Perrdidiharr dar-anr r.ie.lu a.yeB acrarari mer.upa.r."ari suatu penrl-rirra-a-n yr,,g cli 1a.p,r-rl,,rirr (,r'],e]r kepar.a

l.ielrrarga a.tau sia.pa. sa-ia ya.lrEi a,da. clidala.)rinya InenH;:-rr.rlikan anggirrtarrya uli Lrrl< nrenjbcl

r:rrt,rrL;

j irrrl i v iclrr

a.t.arr

keluar-'ga yarg baik cra"rarr ilra$ya.r'al,.at. Fenrli,lir,,a.ri i-'i

bersjfat f1eksibe1, 1,aitu menrlier:ihirrr Frer)rlirlj-kan rlan penEajaran yang bis;a clirakur,,an kaparr s-;aja rra.n pacla. waktn apa. s;aja.. A.japun hr-,rrturrya bj:;a berr.:p,,g mj-salnya, rJengan ilrerlga.n_iur:.!ian l,,epa,l z) l,,elr_rar.{anya. ag'1r bertinghatrlal',u yarg

lra

ili, jrr.iur . r;,rL,arI

sant.urr

yaag lebilr tua, l:er'a-nra.r. nr;rllr:.,f dar.rr na.hi rrunka,r. Di, sunj. 1a.l-r frFrrrJ_ingnya. p€:"t,i),nat1 t)t:anl _i_l.la terlLa'da-p

Le-Ltr.ll ftr

'lrTJtLn,i,tr

S?

BJ:;rl: lletr'a1r P,e1r-ralga r:lit_rrl.,, meniber.ika.n

an€Hrrl.a kelrrargaltya. menri-l jl,,i F,Fjltget a hr-rannya

gi

nir:t.ifasi

l.ri.r.r:h rrl_au

mela.lrri

:-: t-l

r-'a,

a"Ea.T:

nienanba.h

t

F.a.l:,a-r

,

ntnja 1a.h-maja 1a.h. kulsus;_ llrrrsl_1s, nraupr-1u 1a.lia.rr_la.han

lain yaltg

cla.prat- rrrenanba.lr

j lniu !.eliSe tar.lina.r)1ya i:a.il.l

i lniu penEieta.hr:an fia.LlpLllt ilnit_t

L,eng-Er

l:alrr:an

a:j.ga.nla.

Arlapun rta.t er: j yang ha.r.us d il_,r:r. j lia.n perrdi'dikan keluarEia acralah crararn I.a.gria.

clalanr

nrelengp.api

rrai-eri-ma.t,eri ya.nE

L,,e1r:ni clibe xt_l
,_l

j

seiiol.ah

r-l

a.n

ab pr:akt.,is. Di Fjani[)ing it_L: unl_uL, nrengEdaka.n pendalamrr materi penirlil.lan a.Eauta )ranEi di.l;er.iliarr cli t-.,ers;if

sek'-.,1ah, seperti rrembac:a A1 -Qr:r.' kr:serruar)y8.

itr:

i-.r.n

clr-z*

ter.j euahnlrs,.

1ah urr tr-tI,, rrenEl [)n tr.r:1 , fft?.n|-(.]r:e|,r.i , mr: lat i.ti pe.Eihnyai:arr r)a-. penga.nrts r.Ein r:icrang-biclang Pelaj

B.t-'Ej1

da

yanl telalr

clil,.,er.ilian cli

,._;el.io1a.li

ila..l-anr

ke'idupan sehar'i-ha.r'i a.ga.r nenjarli nnia.1 yang rrya.tB.. 2l. ) . DaLam menya.lnpa.il,,an ma.t_e-+i-.--i,-;i.r:el-ru 1., llari_i:; digurral.lart rneilrocle a.ta.u c&ra yang tepa.L. clan s;esr:a.i dengan petr:njuk Allah di:l.ani :rr:r.a.l_ An_l,.lahl ayat lZ5:

?Gt N.Jro -$U, _rV,W)rd\ ";:r-il _? A:WS -,g Ar"tinya: Serulalr

,Iuhanmr.r ntiJltLlsia keparla dengan hi ]lnrarr rran pel-a:iaralr'.ial.an yarrrEr ba i.]t cla.r,r l--:arr ts,h1a.h nierr.rjli.c. aengair (-:a L.a" i^rrrg l:a ili Dar'i B-),a,t t.ers;el.:r-rt, l:a.lrnra nietlrr,,rl e dara.nr ffieny66paikan pertclidil",an rlala.m l;e lrtt.1'ga tra.rr.rs; .

Ke

l.

r-r.-z:

6cr

Scrle

r-

r:ch.

B

g

al

lna.nusia.rvi. Arrtara. lain lrremberiP,an kesenrF.,a.ta.n a.kLif j iwa" ,la.n raBa., lrie..,pillsr.ikarr kepuasa.n j iwa ya.ng nrelipr.rti kep.r-1 o=u",r berrf ikil., lieF,r: a.sa_n 1..,r:l:siif

perSsaan,

I'.epr:8-si1Il

kema.uan, ntentl;erilia,Il ke:j*mpatan

terpenuhinya. kep.pllt inEian incliv jclu clan sos..ria.I, ser.ta. member'i- kesenrpatan ter'penuhirrya. !iepentinga.n dunia rlan allhirat. Cara.*r:a.ra. tersr:l:r_:t l-.,i'.;a. r:lenga,rr

merrberikan Le)-a.rian, pencega.han, frerL,aikan, cla.n pemelilraraan. Hetlrr--,de perrber.ia.n 1-ela.da.n irri :;esrr:a.i clenEia.n l;lab

i

jiwa a.ja.ran Is1a.m yang tr:r.rjap;:.t rla.1am dir.i

SA}l sebaga.i usu,atun hasa.na.lr ( A1_Ahza.b

da.n ternyata. beliar: aclalr_rh sEoy;111g penrli,lik

ysng bertrasil.

Hetlr.rle

pertcega.l-t;i,

:

21) a.gung

dimal,,surlka.n

setra€a.i usa.ha. urrtr.rk ntenanEiEiu 1-arig j- kr:rrcla l.a yalg dapat. firenElhanrbat t-r:rca.pa.in516 tujr:a-rr kelr: a.rg,a. sakinah. Hetlrode perbaitrarr nre'uparian sr:atu un tr: k memp e rb a i k i kearC aarr ya.l g _Lsia] r e r..r-: sj ak rrr

us;aha t,r:

j

u

a.i.r

kelrrarga. sakina.h. Seda"nEikan rreLhr-;r:le peneliha.raan

itu

merrpa.katr s;uatrr r,rr:a.ha. rrnt.r-r1,. uiemel j

]rara Ilr:nrlisi

ke1u8.rga yang tela.tr merrduk,ung l:err:r:.pa.in1rsy. keluarga sakinah, bahiian pe:r1r: rJiliuflkat.ha.rr derrga.ri bjnrbinga.n d

a.n p imp in

an

l,,e

lrr

a.t: Ea.

.

01eh karena it.u ada. bel:er:ai:a sya.r.a.t yatlg har-us Ler:penuhi rJa.larr rarrgk,a pen,l icl iilan cla..l-arr ke I r: a.rga.

:

Le I u.-11"66r ,llcrit r rrch

6g

I . Perrr-lidika.n sjrta.rrji js;tr,.i rririirua.l- lr:l_r:=a.n SLTP.

Z. Pendidikan a.rra.k-anak niininia.l !,t,,IA. 3. ora.nE tua. meri':l ':rriong cl an Lrer.r.r s;a.lia, aED.r a,rra.li-a.nah melanjutka.n penyele:raia.n s;eko1a"h.

4.

suami dan istr'i

sup.a

nie,a.ml-.,a.lr penget.a.liua"n

melalui surat ka.l:a.r, nia.jala.h, dan l-a.in sel-ragain;,p.

l_,r.osl_1

r", buletin,

5. orang tua mendoi:orrg anak unt.r..rk s;ul.ia. rrrenrbaca, ata.u me,ambalr pengeta.rrl-1a.nnya clif*ar.. sel.lol.a.lr. 6

'

sua-milisLri

mengil,'uti k,rsr-rs-kur:rrrs

tanrliahan perrgetal-ruun

.

2

s-:ettafia

i

1

Batasa.rr cl:-aLas rrer.upa.ha.rr 'Ais;yiyah pp d il-.,er ik,s"n oleh sr-r:iial isas;i

seba.Eia

keluayg,B. ::akirralr.

s_;uniLra_ngalr yang

clala.ni

In i

ra.ngka

d imaksr:ell,,an

i upaya unruk nreniliri6lu' kr:1r:a.r"ga. s;e j a.trL.era.,

a-ga-r' nra.lllpu

menepis berl-rapia i

perrgar.r:h

br-1cl8.ya. 1r-rar.

yang berdampal,. rregatif , s;ehirrgga ,lrEE,irt nieninggalka.n dan melestarikan br:cla.5rra bangisa, irtclories;ia. )rs.ng ber'da-sa,r'ka.n panr:asi.1.a.. sehingga i:aik sieora,ng aya.h, ibu, rla.upun ana.Y,^a.na_k_. da.n jelasrrya. s_re1r-:ruh a.IlgEot

keluarga harus nemil iki kE:sesiapa.n merrta.l tlenEian perrdidihan ya"ng cr:!,,up rrntr:p, mengata*i p.enga.r-r-th dari serangs.n br:da.ya bar.at, yBnE ,:len6iarr sengLrja l_)erusa.tra 21pp.

kan Oleh

PI,IA

Aisyiyah, Sr-rs.i aI isas.i Kel rrar qa S;rk i rralr, Digan,la_ Jatirn, Yogya.ka.r.ta., 1994, ha l. 13.

Xe I rrr:r- 1;rz

_llcrJs

r

rrr:lr

T

0

mell{,br}hkan kesa.tr:a.ri rla_n per.sa.tr::ln r_:nin:a.t l.lhr_r=usnya

unaL islam, de,gan Fia.saL.ar uta,nra. ni*1a.1ui kelr:arga. Dar'i pentingrrya sisLi.rr persa.tr:a., cran p,eF.:a.tua., cralam

kelr:8.r'g'a inilalr, usaha-usaha orarrg

niaka L-.rarat,

kit;_:.

clapa.t

ne I il-ra"t

u,tr:k mer.obohria.lrnya.

Buka.n

meIalr"ri sholat, p*,3.sa ata,r.r .-;encli isr a.m lainrrya. ya.ng dipurarrgi-, a.l
l anr i s lam l

a

h yang nien j

engarr men:a-srrkka.n

br:cl

a.rl

i

$s.:;a_{,8}r

!_l

l

a,nianya. .

22yu.it,_,

aya*budaya. Lra,rat l:erupa

ea.r*.,3.

ber:pakaia.n, cara. bersiI,.a.p. dalr ca.TD. rlala"rrr berga.u1. Kesemua itu ha.rus clitrarlapi tir:rrga., kesiapa.n ilrru rlarr

irra.rr. Terutama. ilmu perrgeta.hrrrln a.Eia.ma. , a-Elzr memiliki sendi-sencri r-las;a.r l,.eimana.n yang nrant,ap da.n lidak mudalr Hoyah. Olelr ka"rena. i-tu, L,enclirlikarr rlalam kelua.rga khusu=hya. pendidikarr ana,k r;ebaga-t generasi penerus harr:s neliputi __keiniana.n , ibada.lr. alrlacl da-n kema-syara-ka'1u.,-,. ?3 Keempa.t as;peI.l terser:ut merupa-ltan pengs-ma-1an

crar'i

sunna.h Rasu1. Ilan rrer.'upal,.a.n

22.. --Husain

A1 Qur'an cla.n tanggrr,g ja.wab ora.llg

a.j

a.r.a.n

Hr:hammad

Yusuf ., Ke_lr:arr-la l,fr:s,I rrya, JaV,arLa: Gema Ins;ani press, 1gglZ, ha.L. 54.6a1 Tarrlapqalr_ OD '''Atima, Azha.r Basyi.r., Fanzi ra,'marr, Kt:,.rtrarq.a Saki.ali Keltrarqa Sur"gawi, yogyal,,urLu: Tltiari Il_a.Iii. lg94. ha,l. 18. j.pr

/<-e

I lro-r 6,: Sczlt r rr..:rjr 7

1

l.r:a r.lirn tra

t.rer trsa 3

.

rna.sya.yal.,,a.l.. niewu

j

r.rc_l

kan

E),,':rrrr_rnri Ke;lu a.TErt Ke se k

kestahilan dikataltan

.{

l
l:er:r;:ivtz_rii1.11.17

lir 8,3. :ia1,,i ri,..l li

rla_l.a.nr

.

attE Sla}-ril

in a.tiarrsr:

atr.t

ekonr:nii-. rri-a.l-ri-r

,riLrtll

l.le 1u a lr,qa. :-ra,_,nu KL:tsr-l

Lali

t

i

d

el-ir-rrrr-ruri.

1:r: ri

j ang

ke-'l r-ra1.ga

j il"la ter:dEF,.?.t kps6linil:alrf,rra anta.ra

dan pengeluar.a.n. Bariyal,i l,,as:u;-:r Uu xel-21,,71y, lia.r:r:rra. l,,ea.rlaan €:l,,onr:rrri 'uma.lr tanClga ter. j a.d i keluarga )78-llg l-irrr'a,,g s:t,abi I Frrir.nla.siala.han er
p'encl

a,F.al.an

seseoranEr. Balrkarr br.r;a urenrbBr.ra. s.ies:e{_!l:,a.rrg }repa.,Ja kekrrf

r:r'an,

,rari rtjarrtn rrrurii*. oteh ka.rena itr-i, l,.elrrarEa. perJ.u 11clr1gr1.1 r.ha. l.tl:art kes1,.al_,i. 1a.n el(rrnonri urrtuk nie,capa i pr'er.i iket trlr:1, n.1:Ea s;alti.n:yrr. pada dar-;ar,.n116., kel--rul_r_rlran *et tap kelrril_rga t:elatif dan tidak ada brala.:_;ri),a.. S,=bi ap sa.l:r: hebuLr:ha.n tergrstruhi ],,e1_.,utrrhan 1ailr ft€rnunt,r-tt nntr_ri,, ter-'penutri j,ga. Keba,yakan..r.*G1*r r.leingina.n untr.rr,, cja.n l-.rer.pa1irrg

meningka"tkan

l,.r:al

it,as dan

}ir-1p.1-,ti

i_a.r

l.lebut,r:lrari

I'.elua.r'Elanya, selrrerr La.ta penrla"pat. J:irlirp, ntLancul,.r:p,i Keaclaa,u

seper't,

i.

i

Lrr

alia.rt

.

nteninil:,uI l-ian

ketida.kst,abilan ekononii kelua'ga.. Dan r;krri rtlyD

rrka.n

kepada I"ebobrohen cla1a-ni rrrmalr t ar-lE;8r8. u*tuh mengsntisipa.*i. dan nrenyeimbangkan a,rrLar-a, kebutr:han

membawa

da"rr perrdapata.n, ada. belseya.pa lial

ya,tig,

/(e: I -ucr ,g.:r Slr:,rt t

trar.r_rr;

no/r

T

I

rli Ialittl-ia.n.

Dianl.a.r.a.n)ra.

arrgEsrsll rLtntah tanEEa_, F

errtlapa.tan kelr: arEa,

ni6.)nB.nankan

rr:ma.lr

arlal.alr rJengarr

ll1F.:Lsnca.rral.larr

be,r.r:s_rahrr urrLr_rl;. nierri.Eika.t_[la' r-l

an

b

semangat ker.ja .

j

a.s

n

,juga.

cl

enga.n

l,ler.enrjalrR.l.ia.n anggara.rl

tangga dilakr-:1,.ari rrntul,, mengharlapi

apa"bi1a.

atrta.ra pe.da.pa.t.a.n dan penEieruar:arru'tr,rr,, per"ir:rJe

l.erteni-u, sepert,i minggLlan

l:u1a.na.n. C.ara. i,i mer'upaP'an perwujrida.rr cl a.ri cl a.r:i siliap nrener:i.ma a.pa adanya. dari pendaF,aLati ya.rrp, cliper.g1elr. Agapun caxb. y

&t'lEl

ke

du

a

ad

a.

l a.h

kelua.rga. Cara irri

t-r r.:

a.La.u

r.u s a_ha

nre_,n

dilakuhan

i_np;l,..r

t ka

p

p en

r_l

ap

at

a.n

af,a.l:ila perrgha.$ila.n

seoraltEi suami t idak rrencLll,,r_rpi, senten l-a.'a. kebr:tuhan s-;emakin berta.rrbah urrt.r-:l-l j tr:s;e r.tya.fip, i a.ta.r: iL_:u

=tr.i,

r.unah i-angga juga. ber.l_a.nggr_rrrg jar*lal-r meutklani;u sua"mi IIIErrrp'srl-.raiki. V,ea.da.a.n hr:arla,a.rr elionr_.,mi k,elr: a.rEa,,

ntisalnya. clengan ca.r.a

lriema.nf

a.atllan krrahl ian

ya.ng

dirni 1ikinya.. Is;]a.rrpr-ln lltelnl-\er.l-rr:.,1ehlian iral itri clengan s;ya.ra.t nrendapatp,an izin rla.r:i " rla.n ti,lal,,

=,rorr,i. nelr:pakan tugasnya sebagai i.str:i da' ibu r.r:nra.ir tangtga . Ka.rena. i sl am nienra.nrCa,rr6i l,.,aiir.ra s;et iap nrusl ini l-rertri;.It r-rn1:r:k merrrja.r, j. ri af ltah uutr.ik heliidupanrrya" climr-rha burri ini, Karerra A11arr ti,r;ik begitu sajs. seseor.ang, sellelnnl rjr?si€,{-lra.ltg itu rra.u berusaiia. Sesrlai rJengan f ir:nirrnrryi.i a, lanr sura.L Ar:-Ra'rl a.ya.t. 11

lilr*.yg|-,a1, l.ieada.a.n

r-l

:

l{e I ttcu'6,:

-11E1l+-

I

pr:h

T

3

).1

r

"+.*:u,c

W

JG

;*,(,j,**

o-,rr

;t

:

Sesr:ngg',r,1rru At lali t i clat.r,,1*r,,t-,rt, u,*i.rtuu.r, su a t u k a u nr, e h i n €E a. ni e: r e Ll a ni e r. u l-, *.hrfi e aci a.a.n )rarlg arla pacla dir:i niet.e!,,a, ----,.eltdirt. Dan c:a"ta yang ketiga a.,Ja.1a.h. denpa,rr penana.Ina,n

Artirrya

s-r

sFjnlarrEia.t

kerja..

Ini

cliIal,.ul,,a.n unt.r:l-l meriilul,,ung

keberhas j.1arr Dz:a.lirt ya.rtC irrgirr clicapai . E,erLanta. ya.nE ha.r'us dilakukarr ia.1ah ker:ja yanE ':rius;rlia.r,,a.n harus rl i-rr

iatka,n r:ebaflai

Semarrglat ini

l:ekerja.,

ia' kepa.rJ' ALLAH st,trr rneninibulka.n sii,,ap ip.hla.s cla.lant

dan

pengal:d

al.lhir..rrya

ber's;r-rrrEigiutr*sunggr-itr. Kr--crr:a.,

denga.n s-;i-kap

disiplin

tegar

.

rriri

tinLbu.l

u

salra.

y a.Il g

ker.ja hrr.rrs; rlilengl.lapi

yane k,at,

rier-rirrE.ga. tirnrrul

r-la.l.anr nienghar-la.pi hanil.ratan- lranrl: a.ta.rr yari,e

mungl,,in ada. Keempat, harr-ts ber.da.sar. lla.lr pr:r1a.

r_;i],.ap

lierja kerrr.s dan Liclak nir:rlah pui_usj E.:la. Flr.:lirna.. ra.F-ja. c i n t.a peker j a.a.n ha.rus ci i tr-rnibuhl.ian a.g,a.r atia. [le

ingirran unt.uk

s;e]-a.1r: nie,ngentl-..rangkan

ha.sil

usa]ra.

.

Kerja. tidal,, lra.r:r:s l_.,erd a.:;a.r parla ]ra.si1 ker.ja. yang diingirrP,arr, tetapi l,,erja [ra.r.r-rs ciiars.hka., parla. kema-r:a.n kuat r:ntr:k s;e1arr: belier-ja cl enii rrengabcli

Keena.nr,

kepacla Al lah dan menghar.ap r ir:l loltya.

Z4D"prg RI . op Cit., ,

hal.

37r)

Xe"

l-

lc::.Sc -llc:Jtl:rsh

74

5eja1a.n e)enpan itr:,

jr:gla

p

j nrL,.ina.n

'Aisy j yali pr-tsat

menrberikan a.1ter.nB.t.if da.1a.nr nengliadB"pi

ketidakstabilan ha1. yang

ekc,nonri

da.1a.m

harus diperirat,ika.n

1. Suarri aLa.u istri

],,e l.u a.t-

8a.. Ada

1ima.

:

rrerrpr-tnyai perighadilarr yang

cukup urrtuk memenuhi kebr.ttuha.n pokol"l

l-leLr:B.rga..

2. Pengelrra.ran tjcta.k nrelel:ihi F,enF,ha.:jilan. 3. Ha.mpu mena.bung, r-rnLuP, per.s;ed j_a.a.n rliha.ri depan. 4. Kebutr:han poliok yang harr-:s rlip.enuiii a.daIa.lr, kebrrtuhan ma.kan sehari,hari

kebut.r.rha.rr sa.rrda.ng

dan kebutul-ran tenrpat t inEgal. 5.

Ka.darrE*l
unt.r:k

dapa.t nienyis;alil,,an r.ta.ltg da.rr

xeV,reD-s;J-. Ka.r'erra

kel-eganEian yang

Jiha

diala.nri

kelirra

r'ekr'ea-::t

d e rr g;, a.rr

a.l,,a.n

s;t'-,d

wal,,t_u

j"!lit- berkura.nl.

l-ra"1 r)trt.tar_: tr:1alr nrerrja.di

perti-nibanga-n oleh set_.iap keluB.rga., nia.lia. pertrrnbr:han

elionomi kelr:arga clapat ber.j a.]an denf;a,tr ba.ik s;tab i

1

.

Dan

V,exeta.kan r.Lrrrrair Langga

perma,Fjalaha.n ekonr:rri

dapat-

sela.njr:tnya. rlapat kami-

menl-rer

dihirrda.rkan. iP,arr rluntoh

clalam nrerrbuat f\ereti clnl.a.n B.ng|b.rBtr rurrralr

X€ I Llrr]-5ro

cla.n

a.ki'br:

t_

IJnth f r-;rna.t

l-rr.nEgs..

lit:lt r nolt

75

TABEI, CO}'ITOH FORTIAT

1l AI.1(iG

ARAN KAI]

I]}.ITIJK SA'rIJ BUl,A}{ DALAH H]NGGIIAI{ KEGT.A T,AN

PEI{E RI

H

},TINGGU

I

MTNGGU

II

U

HTNGGU

III

HINGGU

AAN

1.

TETAP

Rp.

Rp.

Rp.

2.

RL.

TIDAK TETAP

Rp.

Rp.

Rp.

Rr'

RF.

.

Rp.

Rp.

Rp

TETAP

Rp,

Rp.

Rp

Rp

a.

Rp

Rp.

Rp

Rp.

b.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

c.

Rp.

Rp.

Rrr

RL.

TIDAK TETAP

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

4..

Rp.

Br-,.

Rp.

D-, r\F

b.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

JUMLAH

Rp.

Rp.

SALDO

Rp.

Rp. (+/*'i

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

JUHLAH

.

PEt.IGEI,UARAN

1.

2.

.

'

Keterangan: Contoh dj.atas dapat cliper.giuna,l,,a.n 1. Jika penerimaan da.larn bulana.n dapat r-iilragi kerla.la"ni mjngguan. 2. Jika t-er'da.pa.t talclo, rlap,at rlianEiEaFr czl)arrEia.n r:ntul.i mingguan yang bersanSl,,ut.an. 3. "1iP,a ter:jacli kekr:rat-]ga.n da.na. pa.da l{inggr:ter.sel:r:b, ha-rus sudah direncana.kan cl ari rrana sunrl-rer. rrenut.upnya. (hiasanya" dianrbil dari ta.rlanf,an). unt,r:[.1 a.t.ats kelebiha. dar'i Hirrggrr I clapat cligr-r.akg.n Lrntirk nrerrutr:p kekurang&n Hirrggu II clan sete..,=uya.-l :

?E, *.,PP

'Ais;yiya.h 1904. Op <:iL., ha1. 61.

Ke I u.:.r'ger Sc:,lr r nclr

76

IV

Ca.ra" dia J:rrs ciiper.gurial,,atl r:rrt-r:k mela.tih

ke-,djsiplinan ibu ker:s.11gsn

rurnah tangga. cialani nienE4a.tr:r. . Di.saniping itu. j,:ga clinia.ksr:,lkarr r:rrtr:k

menyeinrbarrgkan a,nLa.r'a. penr:la.pata.rr

selrinpsa clapat. rliketahui

clan perrgelua.rarr,

apal,ri1a ada

sta"bi 1a.n dalam keua.nga.n , clapat segr:ra

j anga.n yartE ter:j a,l i ak:rba.t, hindari.

kesen

Lebih jauh.

rl

elir:1,-r11,

keLiclak

i-atas:i .

j

d

Dan

apa.L cli

jpa.sri ha1 it,u, srJ. r,renrber.illarr jara* llerua.r

untnl-l

rrenEia.ni:is

dar:i siswa ti,i.rrgsirr, berr:pa B (.t elapa,r-r') ca.r.a ulltuk rneni*gliaLl,,arr el
r.l

ma.sr_:lian dalam

perrdapa.ta.n

g.,ergembanEan darr peningkatarr

helr:Dt-9a.. tr-lua

Kerlr-r

a.

l-i L.a:; kelr:npok

gotr:rngi

royong. sehingiE{a apabi la. ter j aclj 'e*r:r.E}rEia., pendapa-tang yang ter:clr-rga, rJapat :.."..r i*g be.Lra.gi ra,:a. kepatia Fiesan)a kelu DrEa.Ketiga Feuii.rilraa, r,,ua. 1 ttar-:

prr-rduP.si. Keempat, t'enrtrirraa.rr pentasara.n pr:udr:ksi.

Yaitu apabi.la kelr:a.yEa. itr: rrenriliki peltgha,sila' serrdiri rrisalrrya. h-,ler:Larri. Hal,,a rJerrgarr hasil panennya da.pa.t diproc!ulisi setragiai penrlapa.ta.n keluarga.. Kelima., adala.h penibirraan ker+ir.asr.ta.s,..l_aa.n, sebaga.i usaha Fja.rrL.'inga.n

apa.b j- 1a

tel ali

urenlprt-]nya_i

I'e I u
)lsalja tetap,

r:en1€:ttl_n.y:a.

Penrb

iria.a.n per.kenrlja.riEiari

KUD

jika

a.cla..

Ini

tidak

p,eg

fijrjn[:]_1

ia.t.an

]lup,i

Kerenam,

ker j a r_ania. clenga.n

r:arrp,a.L berrna.rrfaal..

:;elia.1i,

unt,up,

mertda.patkan hasil

ker-ja iralua. .,riiili6i L:-rik ternpa l,.hawatir ler:ja"r_li herr:gia.n ],a,rlE; l-,s5_ir.r. . Ketu:ir-rlr, peml:rlrraa-n perkenrbaliga* per.niorla.r.a.ri L,i-nija.nia"* clar i Llarrk r:'lan yanEi herle lap,s11 i.alali pengenil:i;nga, cr,rkupa.rr rlan penirrgkatarr kual itas lJppKA (lls;rr.ha penirr6ilia.t.a.rr p,enclapat keluargn ) .26

Demikiarrlah,

pac-l

a.

cl

a.sar'nya

l.leacl

aa,n

a nierupaka,n sa. 1a.h sa.J_rl --tf,.ra.lia. ]',elltar€a.. Fapa.r:a.rr l,reberEprrl. ;ia1:.r.lr kelr-ra.rEi

ehr;nr-,nrj

LieLeni-r.anra.rr

l-,engelola.lra,rr

ekcrnr.rrni I.lel-uB.r:Eia.

rli

,-tt"r_t.r;,lihalap,

I,,:-iti rfal:nt

stal-.,j1 dalam kelu,srEla nr:sIirn s;eiiingga ke I ual:ga 4

.

Keseha

i

nierrjarj

p'e,clLrllr:.g r:saha- nier+ujr:rr],.a., r:l-lononii1,.elu z.L-Ea

),a.l-,g

l_er.wr_rju,l

:;akinah.

la.n

Ke

Iua.rga

Kes;eha.tan segena.p ang€ota. llrr.lr-tarflB. rnerupa.ka,ll f aktor yang menurrja.ng pembinaan keluarrga, sa.rtina.h.

llid,p sehat bu.gi kelr:arEla rnutlalt cliper.liliarr, liar.erra kesehatan merupakan saIah salrr ltrl.c.;r.tr: BE:a.y ma.nusia dapa.l ]ridu ba.ha.g.ta., r:ejalrt,era. rli,Jr-rrii_a. dai.rr akhira.l_ .

Ka-retra denEs.n keselta"t-arr ),8.ltEi rl iniil

iIlinl.,a

nranLrsia.

26s

i::wa t- irr ings ih I-lprsyn Mr>nrt.-r;rntJr,rrr K,.rl r.!r)r L,a Se.jalrt_ er-a, l{asehat perkawinan tlan , Kt=Iuarr rla, ,-Ja.nr:a.r.i- I g!l.X , lra I . {i1 .

i(e I

ttc.z

i Rrr ,irtj.l r rrc:lt

?g

rJap'ai- nrr;1a.!iE;arra.l.larr r:eg,a.l

a

al.lt.i f

da I nnr nierrgius:a.tra.l..,arr hr:l;a,i'rzg i

ari

ital

lii,lr:plr)rr,., bail.l

up r-l i.,lr:rr ia.. clem j" P,esejahter.a.an lridtrp ,Jia.l,,lr j.ral_ ke"lirh iniplis;il,

hi,:l

Sr:t:a.ra

Is;1ani nre-r1a.ri:ng unima-tnya, r_rnt.r.rl.l nietrgtiB.bj,$-

l',4.n selurr-rh wa.ktr-rn1'2 lian1,s. unfr_r1,,

ntemFer:lratik"an i,,r:sjehatan-1,p.

Ilya'

ntaltpLtn

l-,erj.l_ra.r_l

a.lr. tanpa

a.Lau l,,eperri,i.ngan clun j-a.*

At.a.rr sel--.,a.1,iknya. hanya. n'rriilenl irrgl,,an kr:pentinpi-

an rlr:nia t-anpa al.lhir's.t_rrya,

Lret-.nyai..aa,rr t_er.s;ebut

-esuai. denga.rr firma.n Allah sur.a.t.

VS*'l''u $_+ff' +i, Arf"inlra:

A1,er_r::hr._r:;: 77.

%' pL'Tn$;\,:i ai'' Gi W i.ts ^'

u; €,

}tj,L5'

FU JJra,r, l?,'6

"Dan c:r.r. j 1ah pa,.l:_, Bp;.r. lranE t_e 1.lllli a,fit)Eer'alillztr r-:y-,ztrl ?lnrrr lse,t:ur-,r., A.l .l ali I,,ebahaBiarr rirjEiel,.i. akhlr:a1-.,_l:iri .janga.n1::h ka.nrr,r Lupallan I.le:l_ralrli!, j lrrr: rJ arr kr:nll,,mat-lri dr.rllrrror rlarr lrer:l_rr_;:t_ l_ra.jklzh parla r_)rB,fig ]airr r:else{,ai mana Alla}r l_r:la.l-r t;er:b'aL l";eril.l kepa,dr,rru. Ilarr jarrEianlah l-_.,erbuaL kerr: r:aY,an dirrrulier l:,urrri_ " Ies;unfflulr, nya, Al1al-r t-idah niepUpkai.,-rr;trlr€ r..!r.r1E{ yang l1

lT16,r

i-r,-.,,.1r

berbr:a,t keru:;a.lian " ,ladi a.nta.r_.a. Iiepent ingarr dunia ,la,Il .

a.Iih

j,r.a.t,

ha.rus seimbang. Dan untuI,, Irir:.nriapiai- keciuanya_. nra.rrus ia. lra"rus seha.t ba ih j ii+a fiiaL1l:,lln ! ag,a.. o I eli Iirrrena iLu Liap niusl.im lia.rusj :jela_l.r-: l_:er1s6h.s a.gat. hidr:pnya se1a.1r: setra.l: r-la.n seralir ilegr-r:;:rira,lia,rr ha1-lra1 ya.nB nrenjadik,an s.;r:hat.. Kar-.rna, lteseha.ta.ri

27

frr,r'u1 [1I . , t)p Ci L. , lra ] . 623

/(c,

L

urr-.:' r. i:

l,-cit r rr-crh

7g

tidah

a.lia.n diper'oleh

tanpa.

l-_reru

r:a.l-ra..

Serla.rrg

peLr:njuh-.pelunjul,, unt.ul"l n)enlperoleh kesehal-a.n teIa.h Lernraktup dala.rn A1-eur' a.n cla,n A1-Haljits, seda.ng

hiLa tinggal lJrrtuk p j mpinan

inya.

menEi[iaj lrten sos;

ia t i r:;a s i ka.n Iir: I u ar.ga

pus;at' Ais;yil,ati

j-rrah

,

nenih,er j.lla.r-r nB.:;nIla.n s;el-raElai

tlp.p.ru da"larr meml--llna lie..;elta.t"an

l-.

s;a.k

Lie 1L)a.rga

Senrua. an9g,ota. l,.e:lrrarsa,

srrcl

imr:nisa-si pokr,.,k. Da,l-a,m ha)

.

a.ti

ini

[]en{.l apsL.}-ia.lr

arla.lah untr:k

rrencegah 1-inrbulnys penya.l,.it ),alrEi menibl_:trayakan.

Seperti

penya.kit cE.c.ar l_eta.rrrtr.r, l,,o1io hepat.itiE;

ana,l,.--anak da.n ?,

.

brg j

B.

idal,, =rir l.ng s-;ir.}.li t, r-err: r..a.trta. sakj.t- yarrg djsel-_,a.bkarr fi.r-us;, b:,.Llt,er.i, a.t.a.u

Keada.a,n ke ]u a.rEv. t

jamur...

3. semr:a a,nggota lielr:a.TEa. dir:)or.orrg rJa, )r,enyulia.i olah r'a-gs., baik dengan menilria.s-;a.Lla, criri rlerlgan 1ar 4

.

Ka

i pagi atau

1au a.da yang saliit

dan P.edoP,ter, 5.

sjenalrr-Fjenarr

i

La.r

cliper i l.lsal.lirn

L;ul,,arr l-ierlul
Keadaan rumah l'.r

.

cla"rr

.l

I.lepusp.er-;lua.s

.

irrgkurrgilnnya.

ia 1irrgl,.r:n6ian r.r:ma.h r;elta.t

i

meuterruhi

, r.rrnia.h cr.rl'.up mendapat, sina.r: uiatalia.ri. L,ener irngan urrtul,l rremba.ca cukup,sanita:ri lengi !iag., J,a.rrca.r rla.n a.man. ya

Lu

Seper:bi a.cla. ka.rrar mE,,_li dan I*lC, tenipat a.ir

li*.,

I ucr,r-6t: ,!rrJ.rr ncz/.r B0

I i rtrl-ra li

ter'trr1-rtF

h e l- a.nra.n

ber:r";ilr, rapi

rt

yauiu Il

.

tir:T. r-l

l.,D

I j rig l.,,ttt1gr.r-,

rrt-r t

jrlall

rurnah

i-errla.pa,

l:

dan

sa.r,ang

ao Lt) .

Kelima

ca.y.D_ -r_e:r:rr_-l-:rrt,

pemerintah clalanr

nieri,la.paL. rlrrhupi ail

cla.ri

nieliEtl_t:;a[.3.[in1i11yx.. ya il_r_r mela.lu

j.

progra.mnya, berr:pa

pela.ya,a, korrtr.a.sepr;i. irnunisa.si, I{rA. Eizi- clan pen DnrF,e'ra'tgia.rt d iar.* . 29 [n i. menier.lr-1],,3p kerja sanla a-rrtara- pemer'i.Lah rlenE!an i_*s:tr:nnsi rain

t-eruia.suli juga sel.rrr.r:Ii rrra.sya,ra.l,,at . senr-18 f

ihak telalr

Ka.r.ena. a.Fabi1a.

nlerlgupa.yaka,n t ercipta.rya

hi.dr_rp

sehaL, baih

seca-*a- L-ril-,,a.di rna.r:prrn rrer:s;ania-sa.*a.. ntaka pada akhi.r.nyp nanj:i akp.n I:err:ipt_i: suaLr-1 negar_s.

yari{

l',roa1.,, niakmr_:r:

i.:n

.

e,rta

rli,-lukr:rrg

oleh rahya.trrya )/ang re.l.a. l.r.r s-;r:lia.L clarr huaL. 5. Hr:trr:nga.rr Sosial ya.ng llar:.nc,rris Iril_.el.ri L)an

Atr l-s1"3

r_l

s-;erri_ B.n,c;7

y,r:.7:

Ke luE rEia

Allah ter air nienja.rri rrarr rrra,risia sel.a.irr,reLraglai makliluk priba",li a.tau inrJiyi,lu. JugR s,:l_raEB.i urakhlr-r[l s;oE:i-a.1. Dima,na. mariusia. tirJa.k, a.r.ian

a.talt per"an manusi.a, Iain. dal a.m keirid,pa.n br-rliolu a.T:8a.. Is:lallr

bi-sa liicrup ianpa.

l-ranLuan

2BPP. 'Aisyi.ya.h,

o1>

cit",

hal

Barian Kor:r,l inas;i KB Ja.Linr,

Kr:l r-rarqa

Se

jat:tera,

1g$3.

tra 1

.

Dr,,niikia.n nre,rl_.,er

i.

F,ula.

t-ulrl_una.,

14. Fokt:k *['r.rk

r-rk

12.

lie L vr:r

5.-,:-

Pr.:ntba

j,(_I,'? l.

t'rr.1 r_It

ll/_1.11

ra

!l

c)t L,l f

hehidupatr rlidalanr F-!ergrlr-tla.n anLa;:a. s_;r_tatrri, ist,ri, ans.k

,-1a.n

enggofjs. kelr_rBrEi8. ag8.r. tel..r_-i pta. Lielriclupan

yamg Fjera.si dan lia.rnioni..t. Seor.a.ng a.1,ali tirla.h

alia.n

bisa nengia.t.a"si kehi,lupan kelua.rgarrya ta.npa bantuan dari ibu, demikia.n F,ula s;ebaliknya. 01elr Lia.r.ena. il.u rlalam fsla.m diatr:r

dengarr serleniikian rupa.

dalanr A1-Qur'an nlaupLln

baik

rJa.la.m ]larljl-s_; SAlrl.

sala.h sa-trr tr-rntr:rra.n it,u t et:rliip.,2iy.,larani f iruian Allah sr:rat At*Ta,l-rah ; 7r, ya,nE nicnya.ra.L,ari l_ra.hwa.

seora.nEi mukmin rlengan muLimirr Ia in a.da.1a.h bersauda.r'a. urrtr:k iru, a.nta.r.a mr:rella. ]rarr:s a.cla. Iiuburigan yang harnrr:nis, sirling

trer.l-.ir..at keba.j ika.n.

s€:suni r)en€,arr p,el_r:rrjui,, Allalr

irrlT r)zn

Ya.it-rr cl en5ja.rr rrent-aai-i s;egq a. 1a rren jar:hi *ega.la. l.E.ta.nED:irlya,. AyaL

3r{43

;OV';r*U,*',VJ'

l,,er

inl_a.lrnl,a.

i-rr.=r_,

;6'+4

Rr,r;rlln1,s.. drr.n

l-lui_ l_.,er-.burryi

q-!S'J:;;.LV

t-;l' garyr3'r_r+;'o;g3';1i;:s\ ijiir j'i, * s

a;i: 1'..E rlrffiii 3{j '# i i'rk, "1e1al,.i Art.inya: Dan L,i.jnian,

oranEi*or.a'ng yB.pg ciari Frerefipua.n, seba.gian trrer elia, a,la_l-alr nienjarli penolong{ bugi seba€irin }i a.rrg .l a j n. }.{erella menyr:r'ult mengerjar'.an ya.ng, nialir.uf , rnrir-1 c ega.rt

dari yang mr:nkar, merr,--lir i[irLn s;enrl-.,ahynfrg, cl arr nier.Fika t na.L l,,eE acla Allah da.n Rcrsu1n1,3, nterrjlta. j lu d j.teri ra.hrrat olr:h Al lah. Ses;r.rnEF_t-llrqy,a Al lalr rra,ha perhasa lagi maira bijal;.s;r,,,r. r.'

menurra_ika.n zr:.V,a.L,

3oD*pug

RI . ,

op cit-., hal

29L

I-r-- L u.:.,r-6r,: iir.rj.l r

t:c;l"r I2

A)'at nrenjal ln

rl

ia t.as

r:el-tap,a

i

perl

r:,ilian

da,

larr ratfiha.

trLrl-ruriSari :;r;r.;irr1., l_raiI,. rlE l.arn k,elr: a.yg,a.

ltraupun r]alanr masl]::1p53],6.1,. Ofo\ terbjna sr:a.Lr.r pers;audarD.an yang r-l apat merrrl_rer.i l,,r:i:erranga.n rla.n het.ent.ra.tnan dalarr hidul:,. Selarrjutr-r5,6_ a.]ra.n ka.ui ura. j-ka.n

beberapa ca.ra yang ha.rr.rs ,l i

1a

l,.r_rkan

cla.la.nr

nertrubunf;an baik i nter.n lrrauprjn a,ril-sy;2 !le lr: a.yga..

8.. Hubr:ngfa.n sua.nli istri DaIanr beni:uli rurna.h t a.ng1a ,

ora.ng

perta.nra

yang memega.ng t-a.ntpuk kepeminip,illannya. adslah suami da.n ist r'i . clleh ka.rena. itu a.Ea.y: hehiclrrpa.n ke luB.rEia.nya. ntenrrapa

i t ingka L

k,e

Iua.r.ga

s;a.hinah,

maka" kedr:a.ilya, Yra.rtss tr,e)rrpr r:Tlt,-t.t. j kan l.,nfla:.; rra.sing-rrasi.rrg Fiesrtai dengia.rr fr_rrrgir.;irr112.. haik sel"taQa.i

sualni atar-: i*i-ri.

.[s1ani

nletiEi,ga;iskarr

furrgsi

srrami a,:la.1a.h s_;el_raSai i:er.ip,ut ; Perrimt,in da.rr perrbinri_.,ing is:Lri. pr:nclirlih cla.n penrbina keluarga", penrl:eri nafilah l-lr:luzr.rEia.. bahwa.

pelindunE da.n pendanrping is;h.r.j, e,latr,irrr fr-tn€:-;i isLri ;Pendanrpi-rrg -.,jua[li yirrrg :;el_ia.. pemelihar-a atrak*a.naknya r:larr lairr- l a irl .31 B,,g i l;rr [-,rrl.a cla.]anr

rrasa.lah hah dan !iewaj il:annlrn.

Ker,ia.-j

it:arr

menjadi hak istri,

ller.rlr,-i

i.ban istri

31su*i Saki rrah,

Dwi

Srl r:atia.)ra,

:

l:egitr:pun

:;ua,mj.

Bat+arni, Ar in Hrrr'iarii. Pr.> t. l.r:+t Kr:l r:ar.qa Hedia Ida.rna.rr Pt e:r*, 1993 , l-ra.}. ,+4 .

lie- L uc.r'

ltrz

S.-*-,1.1 L

rrr-r.,tt

B

3

men

tl

jB,cli

lra.l,. slrrJmi clan

ijalankan

tiliyfl.

lie:;enir,r

rjrjt:Byb. rjeiniLranEi

ha.rr:s

it-r-r

.

Pimpina,n pusa.t'Ai:_;yi1,3]1

Iablig

lsr-t.p!:ra:-r

ntentber'i bat.as,Lr.r Lerrlarrg hrik ,larr kewa.j iLra.n

su a.n i.

istr j. dalanr l--luP,unya. " Xu iuar.ga Sa hiria.ii A:;pe k Sosial" sebaEiai berikut 1. Ker+aj iban sr:a"mi . a.nLa.r*a. 1a in llerrl-:eri :

:

nafkah,

indurrgi, meniirrpi-rr :,;erta. mr:mbi-ml:ing dan berlanflgirlng j aqa.L; a.ta.:; ].le:_re1anra.la.n rla.n mel

k.esej a.ltLe,r ann

,

rrelaksatral,,a.n

a.Ei

l'.husur;n5i6.

b

inib irrgian

anla ;memfreri l,,esr:tipatarr kepacl

a"

istr-i untuk l,.,er.pera.n sesr:a.i. clenEian kodra,L, trar:kat , r7a"n ha.l.',eha.1: warr j t_a nrerrur.r: l_ a.:jaran Islan,

menEia.tasi kea.daa,n r:ecara bi.ja.ksana.

apabila. terjadi menenuhu

ker.esa.ha.rr a.tau

irajat biolDgis,

t eruta,ma dalam rrencl id

2. Kewajiba.n islri, kepa.da.

suanri,

ik

rrra.s:a.1a,h,

a.rrah

.

meliputi meng{a,tr,rr-'

; IIarrual: rla.n rla.n rrrriner-lr, r-rs;i,

tanggs., menle1ihara.,:larr nierrrlid-i-k arra.I-i, 11a.n memel

ilrara.

menghorma.t

i

ist,ri

menitrant.Lr l:r_rgas

Itehor-mat atr

,

trterrcr:

p.a.t.r:lr

t'r:rra}r

menja.g3a.

itna.

darr

pentber.j_a.n sua_rui.

3. Ker"rajiban bersa.ma rjr_lami is;Lr.j. ysjt.D : SalinB nenEitlormat,i ()ra.nEi lua at_rrr_r llelr:.rr.ga keclr_ra. belah fjlrah, sali.ng menr_jinl_aj da.n lr,euyayarlgi,

lie

L

rlcrr'1<,::r .!-lrrirt.

nr:-i>- 84

sal-irrg nlelrgh(,,r'nlati r-lari nrerlrgfra].'grii

rela nras]i

akarr

nE. urasl j trE

tn.iiar;iri

lr'-,

r,l;

l"ie1,.rr L'Drrgat'r

,

darr

[lr; l- r:lr i]ia"tr

rr

r1f; t]i?]lyi rtil-,att I'rrI'rrlrrr. rlrr li siaf,

tp,-ltiz.::itt!.

nra:; ir

ria.llalj

_,

lrri-ttEti, r''rIiriil

]t:,r.].

ber:rrur:iyat..rar:a.h da l a.nr :-;r:a.t,r: nLasa.la.h,

r;alirrg

seLia., jr:jur. dan l:erpegarig LeEuli p'ada. da.sa.r datr trrjuan perkar^rinzn, :;al jrr€ rne:nrila.JlI"leri bila. ada yaIlEi sala.lt, meurl-,iasai'-:in liirJr:p,

saling fisik

sr:r:ler-lra.rra

meriperlra.L il-ia.n llebn tr-rl.ia.n yarrB

maupun hej i.wa"a.n, :;a.l-j.nE

Dan masi

h

la.in

.

l.:a.j.I.l

llltjntpeL''jal,a.i..

t:atr1,sP, laEii.

b. Hubun€a.n ora,nEl t,r:a 1:er:tradap ana.l,, Karena atra.l,, a.clalali anartal"

Al.

lali

yDng,

nienr_iicl

j li,

nienibirubitrg dan nre.l-inrJunBirr5,6. I,l aI,.a fita.ng.

tr-ia.

ha.rus l-:erta.nggr:rrg j awal,r

cl

d

ibel--renka.n l,.epacl

a oljang Lr:a.riy;r uniuli

lier+a.i iba.nrry2. :-:ebaga.L

orang

seorang anaP. LetSant-rrn€ ora.ng tua.nya da larr

tlti.

l

Lrra

.

pB.r-l

sabda. Rosu 1u l lali 5Al.i

Ba

a,

mend i d 1.l,.rrya

i-r:Ea.s

ilui

an

il.l t iijal.lrrlra.

I-.,a.ga.i-ma,rra c:ara"

.

Sesua.i

denSa.n

:

p ;* *#;*i!:ig'*Lbi i{',b*lsvrll j l,,an dalarr Arirrya.: "Seti ap l-,ayi yz:1! l:arr-r j d

l;-rli

r.

nraka jL,u bapal,lnya.la.h yan8 meenj ad i ha.n ana.l.l j t.u yaliucl i rra.shri;ni da.n mg{rrs;i-. (f,lR. Hr-rs;1iur, dari Abu Huraira"h).' keadaan fitr'ah,

,

.>a

"'Su1a.j-man Ha,rrri.y, Shahilr l,ltrslirn, .Ju.-.: I I,

/i* l rl*:-gtrl

BinEa.Frtr:a..

So.,lr r

n,:h

B

5

Adrrpr-tlr

l.t1

tr.rrl'rac! i.rp frrta.l',

,1v.5; r)r-t\1 t-,31'tit.gl1ii!, .i ar^rr:1,

nrr-'llput-i. ; trrr:nrlrr.:r'i

tTrc:iltarianhan allhlzll

Isl-anr,

nLrjini:i

.)T.a.t.E

L.r:a

r,iang i-.rail,,,

tl,enrlj,lik

dan

illenEiara.hP.an rrrrl-r-rl.l nrenr.:nt,ut. j.l nir_r sr:Li.rrggi i mllltgliitl.

.:r.'r t r

menil-,rr: i1.l;,rlr

pfjngeta.ltuatr [r?r !:4. l--,4,1lal-.nya,

menit_.,er

l,,ete]..a,[rl-j

lreltga.]:alilla.rr

j I,ari s;,.,:;r-r;r,i

i l,,arr ttrallallrJl- _y;j]tg

l.rergii,zi, a.p'rrl-ril.a ariah t.elah uial,,a

{-ll:.

nieniL,erj,

tjilE;

F.enE:

ter.tari-knya t iba

araliart

pacl

l-,rrlltit-irlr

rr Lar,?arr jerristrya,

1 rlari

l,ne l:ua. h,:rr,r-an

niul.a..in5ri3, ,ir-1,lE.h

uiarr i.ka.lrlla.nrr),:r

l;r',!irtf,,1

rl._-i.lr l-a.lt.

sgu.n,u.33

Seclatrg

l-reber'apn r,trt

]ra. l.a.

rltlt l-,i1a

sa.al-nya., or'rt.rr! t.r:a ha.rus

rlengan jodoh y.rng l:ljk, l-rr:r-

{-l

r:ir:nSarr

ha

c! .:r

I r:nr l-re€jlrl_ll,lltlgilIt 'Jini:,1 tilt

1 yang

lir,-r.l.r_rs; d i !,,:,r, Irr

l-r:li nrr:nc:ip,taliarr :;rta1..u

r,rrS.liEi tua. llcrttrtttril,,as;

).1E,lu

trtral,,,

t il.l..iri .

ilj;t!.-i;. jr.rllE

lia.r-'rt:i iliet'iatialrll.itll

::irl;1-1

j yang l-raili. r.lelrLn.d,ri,ll

penger:Liar-r, I-ler.'ja sania yanE

ar

Beilrr.ra.

:lali j.nalr.

i;p,

t_...:i rr j.].,

ai1

:;

,=.

litrg

1.a ::a1j-rrg

l;.,,;ltrL.,_,-.1-i,

:lalirrg

t.c,]6pg menrjlorts, lror:nra.l rrren6ilrcrrr:rl_ j- rlan sa 1 i"tip; Irelgha.l:Eia. j,, IIrr-r.rrrpr)-1 ntrjrlltI-r.i r:I.lliat-r t:a:.D t j.nta ,:l arr Iiasih sa-),ang

t.t., ha1. 33l'ia .Ial',a,r.

458. h.l i a l,, Kapi t.a

r:l

a..l

Se-1

ani t:*rrLr-rli sikap,

,lkta

t,a: it.udi Is;lam Al IJilal,

War.ri

rlzir

per.bl_l at-a.n,

l_a r-l;rrr },rr:l q51.n^ Saki rrah"

lgg3, lra1. 3?.

li.:

i.

r,r,.-r

t- .t

;:

-irrJr r

n

ulr. I G

IIraJ)lrprl lllr':tnLrr:l 1

t'rtrijsrrtrg

r-rd

i

1;.e1.r: l-:-rdi-,,lrr_r.li

ltit.r-1[-r],lrr !. irlt:r

i I tr:r, tr;:.rlir,[:.,

i;r,-l-,i=r.ga..i nrritil-tt't-i

arra.

lt

1,,

ljrlf,l

.L:rtr,4:;rittg-

1.,:,,

.

. 1.,a,ilf

11;

f;er:i7J:-d.

l1t,r.llt]-)t-t l:rr:f

ll --d\iall, nt:_r.]tj]_,lt

lirenr'l_)]_1

i:r.i_

nreru[-,eycaya.i atral,,. selalLl

nlF-]]rrl:]c]_.

j

ltrr.:nr;1 !1g.11,

pF?r. h,'J

i-]-la1:

::\\a.fra.r,8,

t.r:nipi:lt- liarllg atnalt t-]trt-r.]h ],,::],]titr.ttiEi,,

ul,,hafr :;i l.lay: Lraht,ra {rI.a.}tg tua

S;

]tii].ntl._,1.1

j.

rla.ft

l,ian

p::r(l,3

anah rlet'iSa.rr i.irlall ber.let-,j Ian, s,lela.Jrr nielrJo'a.llal.r al'.an

ke:l:a

ika.rr dart l,,e-..;a.l.r:lrr,rr-airhi.l: i-r.rli,l.i.nl,a ,:l i.r.lrrrr iir

'lan,,1.i.a,kherz:1.

.

Dr:rri Ili an tr-i(.Lr:r

t-ua terttatlap

rl

i:rr tirrrp_,flrrrr[ ._i lr,r,,:L: orvnE,

a.lla.l,.nliB )ri_irrEi [;t.tr:i

r-lenf;an pel'rl,th talrg'F,t_trig 1-rl

s-;rta

P,r:

l.rra L.ga )ianE; sn

:i l.l

nr.r:r.l.r.

ina.h

rl

fra1 irri

ip'erllal,ikaii

j

j lall::apellarr J_t:rr:ip,t-ar:;,

1j

.

c. Iirrlri:ngarr arrali l-r:t::liadap (.,r.attE [,ta.1am

rllrl)r

r.i

t_r.l:.:

],,r,.]:c:r.:il-r:J ir:.r.1 ]ralrE ]ral-r_r::

LrLr:lr

alti;!.k

rj:.l

l;,irn

irL,il.,r11igs.11y.1 1r;1

l.rell,.ralli.i da.n niengr-rl..rrli p,-:,.ir, r-rr,!.l.lE; t.r:anlza.. l'l eljprrti : s;e.l.al.tr nlellrlr,'alizttr i-rl.i1trg. i.i.1 ;11i..,r13

=r:1.;rgi

tri.cl

rrp cl an

yBr:i?-t

s;es;r.:r'l

tl-r

nrr:ri

i ne6jr:)_,

cirrta dan ka=ilr r;tsya.nd-.

ltrr:ni1_,

Irrqnrrrr.jr..r

tt,'rrnr::1,, t,n.nt, rj..-lll I-,:; !.ttl-i rlrill!1,:il

rlan

lliiarr

s-;.ikap,

l;,j !,r::r.irrl-i,rli )a.r:a.rtganr,ya :,;es;rrai. elett1:,zil :J,i:.r:;.ti ii.Ezi.n:rit .

ntetijlrlarrkarr IilenEi

1.1 ilioliLtil.-i i-tl.tka.rr

r+ar.;i.aLnSr;r li j ll

i.;i::|,r,;l

tt1:,:h

lltE:ninEg.!.1

,

hor.rrat,i- r:l zirr )rlenyrrlrrl-)ullg sil--ri-r,:ra.linii rlen,eatl

ga,haba

t- zrn r:.1

rinur.l ar*,3

c,raliF, 1..r.ia., sr, I.ir.-l,u

Ke I ucrr

gc

l_rer,..; ik:.qp,

-Suh r

rrcy-l-r-

rll

d.

i!

!rlr lrer'1,,rrLlr. .l.r:nrl:r-t t. t,z,,l:i

li

r

t

l rrt tt g

:-r.t

i

;jr

It

t.

i:l.

I-' !l e I

r

r ;1

r'E

r-)l

r,.]rE I,it=

.

::J.

Dalarr lir,rbrrngarl r:nl..rtt ]le.l u :1r'eri ntrjlrr:r!iltL' lir:Irtr!tEr masjya.r.a.i,!a d

2.

Rer."-r

l.r:{....trI-lEjt

l--,iE;a.

}la.t

clan

r-i er

ll selliLer' . Arla l:rel-;e],.aFri! Ira I y:ing

i-p,ertia.t j"lian

1.

.ilrrtli,

i.rri-,

:

j }iap sal.iri€ nierif

. Bers i-ltap,

tia.rr-t:.:

sa

1,

i-ti4

i

lrr-rr:rnal_

nienrpe

tr:t7, 7,-1

3. Ber'sillap. sa1irrg t,olr:rnS nrr--no1_r_:ri!; 4

. Sal i.ng ntemaaf ka.rr

5. Hamp'; iliut i- e

fi.

t a.nggarr

lJr,rnrFrr

5r

berbatrafl

i.rr

L t,

r

lrar-ii-:1,

lli:l-,r.r.lr;rE iea.rr

a

ihut,

l,,ecl r:1,,a.

1-r:yltnr\alj.y;rI'jE

rl

.l

:iIatil

,-.r1r:li

t.ef.anEIEian),a

7.

pel.rialr

Tjrlali melrgEXurr

L,er.celi,:,r.,

rJari

li

j irig, yiing allhi rtr5r;,

al;

lrlr

:lalirrgj

riie,nlnr]_,rr1l.;-a.ti

F,erFrecalralr . [.tn,tr 1ajn-_la.irr Dair trreml-ri.na,

i

.p.:, r-rr"c.ian IIlr:nijc,rir.i

l-rr--l;er',

lrrtl..,p1-1

g21"1

cli.nrengr:rt-i rlari

11

ros;ii1 I

ifahrrnij.

tnrtslinr i trr nrenip,trrr5zTi ( I{ab

lunnri-na.l }l

t.erlradap

lr

rl r,

i,

lrewa_i

s.-:esta.trla urar-tr,rs_;ia..

t-'e:r'il..ra,-la.h kepa'.1a

All-a.li

11

r-! a.

la.nt

1alr Ilr:.l ullT: Ei:i.. r:! apratl:rh

balilra

JI)EB

r.,-,J.],..J.

.i

rij11

l,rlri

.jntFilE

t.c:r:Ii;ri:1

ll'retip1.,,,,rr

br,-rar-j-,j

r,

.iriEi

ij+u]-.i:j.liL1-

ap, A1l.q.]i ker+a

a

j ibarr

i_er_uras.lrrh

an merrrpal.l;rrr r+rr.ir-rrrrrari

taqwa. l.leparlanya.

)ie+

I ucr;'glr: !lr:.ltr- rtczh II

Itr:[r]iiirrri'1.r,]r l,i,r:l,t,r rrr l.ttttl,ttlt:rtr )':,))li rli.per'luka.u rlal-attt

[)enlbE.llg]-111

k'.:i,,''r l,'Fi:; :;;. 1'i.irr:r'lr ci;i'i

li.,'l ittrir ;:r:.;l:,{rli ,l i;t l,i.rt,; Lr,r lalr l.i.'I 1', lrrtlt t-

jiu3l'rr

rra.lta. da-pa'tlaLi clikataka-n ,'ieba.eai keluarga sakinah, 'r'tt.r"tf

r:'.rruai. detigan

ti,:

jua.tr

rr']-r:l i

),:r,g.,::il

:,,-'l'baeTJa ;1:,j:'iili i<.:lri,luEa.ti

'.li.rll!1

'

,ltlr lrl: Lk,

l'ieluatEa

it-rr

),'B.i-i-ri 5r-ltrt-u iielual'Si:. F,e

r'k i:j.','illia.n

-

. , ,,,i;ri. i;r;.;'rir lielue,.r:ga. i-iakina.h i,iirlr;r.la.Ita.n cia.la,ni f irmarr A1]:.,h sur'a.l Ar-Runr : 21 lr,lrl.t.r,rjii.i.l:\ri'r rlikat,a.kttrr ,., 1,;. i:,r

i:r.ll

rr r

,,rrrtru-tr

]riing

irrtrr

ir

l;i;.1.,)r;r.ti.

yir. cl

!: :, lt))i-'ttjlL-

)o;s.rEa. 11 :t.rtg peiluir

:.;r,t:ri-,r-r !ie r

StjL)a.Elir,j

i l- tl

{:\1)i;,a ijzit-r

rl

,\','., ,'i

arr alihir'Ilya. tetr:ii.-'l.tL

sa-ltirla.h

en'e.i:)-t-) rra.wa'r:l dali

'd-i'8-ie

ir

l:i

:,ra.

l:r:

kelttatga

perruh denga.n "SaI
nlallpun

petril:ila.atr kelua.rEa.

proses

bat iri . DenBan clemiltian

it'u

s:ikinah arialah luerupal(arr keEta.Latt yang bersifat t-er'us ruenerus dan berattlra.rr, i.r:.i .:r

iri;rr kelr:arEa yang

..i,1ilrj.,i-,r:a ii:irri'

da.

la.ni Ya.nl]Ka. Irrellca.pa.i

ia.ttla.t'r. 1-r;nl-i:i'r.rtt,

rll.lr lriit:Lll dr:tiii.

ilrr-')i,

,i,.,i, i-;escjartl..eli;.;.rr rii ,jnir ia- tll,trt ;rlli;, F..7

i"

;:i.r'p,a niai.raddalr da.tr

rlr, ,i.i ilataka.ti

,:,;j ll;r.]r

z:.niai, l-taha1:a.,

;jlri:i.i hebahaEl-4.all r'1,

i-.

;1.!.t.1- ,J'.1.;;,

1'D.-iu;rlsii. 6'e'1 r

rii-,r!ti:-il.r:kirrr l-rahlia iielualEl .r. i.,,,,, 1,.i

cl

s-;ai,.,l.r-r

r;lr

::'-'r'1rr

F. DtSrte

i,lel-itik

denga:l

r.ii.iiuiah. 'l'''i.;if i tidairlah

ii rjinil.li.r-rr.r

, Iia.]:erri, L,f,,l.'r

,-l

sa.lztll

;'r.I;:,.i.t:li:ra. Lledulr"

i..,,,r't;{rbU.j- a.r,iiri )rrrl-,rti-rge.ti ..,,r.l-.,a}: akil-,a1.

)'ir:, L r t,L.L-

ryu

S.ctl-<

t mah

Q (tl r-j.

Ar

t j n.i,a.

l.le.J u

ar.i." rnar+a'.liJair rJatr

rlrrrllpinkz.rt r:el-,akr lra

1,r::rt,;t.l .j ttr.lrl

I jtrl. "Sallitralr"

)1rr:t

bet'f rtnsi reliagEi ntatrr.ts;-La

rlarr

cl

r-tt'tSs

f'r

per.tama

a.u l-.er'e)rrl-'r.tarii, f l:l-ltcrr: :l a

nan }rang

1:rn

nrali l_rrll

prrt lia,LJi-nan, lir:l-,r-ttL:li:rr

l-.

sj€5:il-l;r

j.

i:rr1-rrr.:r d,,,n,rl

;ll j ttalr, ada.nya. sa.rig,a.i-

I-,]-

ia

j r:

,:l

::F,a.J:.

[]enga.n

t.'.,rp,t::rrrrlti

jasnLa.lii nraupr-rri llei:r-rLl.tllr:1Ij lr.rlterri..

r.RSa cip, 1.,ltiyii (rrar+arJrjrrlr ) rl rrrnt l. ll j, ati

,

ll

darr

!ler-iurlr.rl,.a.rr

*,,,1 i.,

\IFllit

ni,:.nt_ls:

.-J.rr

ogis at.a.t-t .ja:.rltir,-,ni ur.n11tri,;--= ,lll,.--.f..

etri:l:-r.ti

::

liehirluopa.I'r niirnt.rsir.:.. liar'=,;tr;,. cletrpian

*tar:el)aP,al

r.l

I'.+lr.t nt F:;,tt

F-ir.taLll }ia.} }}artF,

}t1er'r.tp-,2!i31-1

t.et:l'ro]-'niiJ.

l-rir,"l

ju Lrencr,.pa,ian

clj-la,llul-,,r,Ln ar:lal;.li

wzrni1-a nrenjarJi

Iir.,l-,r-iL.rrhrril

rrLcrir.:

ya.nEl

, --:

j r-r Iarr perka.r^li-na.nyang :-;r:.li lteL gau I

nril|rr.

"l.iar.iatldalr

rirri-l ,.r.lrE

ir-r:rLrr,rment a_1

?r; f,r:ntlti.rtaatt

y, ng

ka"Ii

penbitrg dalam

r.,ri

pr:1t-rltil,l.irrr :j*px,i.jang

:rr'i

"Sal.iina.ir" tarli.

Set-raEt,ai

F,erkiLt{ j

cl

t r:eYsaga.i al a l atau

r:)-t.a. cita

ad a.7r-tlt

r:p:':,ilia.ti f aliL.i,rr' J.rrlllD:uettl.a.l. yatte

Ra.hmah"mB]- Llf-',!|,,.s.11

l-rerf

Ii

.ro llr:l.r-ti,:f iji Lrl-l j-rra.l't. Dalani

Ln,juan

ilalii-laP,i-

l'iil'ini;:

l-,;,r.ill

l.,r-'r-ay:.t,

trir,.'lrlr:Llr-tr.

1.-i,:rr

r:p.a.rJt I3,u:;lr .l r:n i*11 1,2p,

rl ,.rrl

]r-.,hiriliri5r,3

|lel,rr-r i-r: ltrrtr

pruikr:l"odi.nya ye.nH l:erupa ra.hileh

n.tari ka.*ih

a.lar.r

rjeynng

j'rga da.pat tersa.lr:rka.n fie1a.1ui perkB.winarr lersebut,. Sehingga. tida.hlah sala.h, a.pa.l:i1a. na.Lri niuha.nirra.d rrerr

j a.cl1kr.n n lher.h itu $f,beEla.i

bagii ttmma.t

rr.n

j iJr,:.n

B.J:8.1-t

ma.nr-ls;ia.. Berpa.ngka.l y-,nda

,lle'l

,:ti'{it.l

$A}i

sunRs.hnlrB.

Fu?r.rlya.Lsa_rl

Slahr

nrr}r

S}n

tersel:uat,

:rr:l.alr Y.ta-j,t kita., l:B,hr.ra. peirrbinaa.n kelua.rga. FeL Li.a.hrinan merr:pa.Lia.rt a:;a.r sakinalr. Ka.rer:a. rJerigal [rer. lia.wina.rr, niaijusia- da.pa.t nra.ha

-i e .l

r-1

hirJr:p tenarrg, danra.i clarr ba.ha.Eiia riil.ipuii rJan kas ih saya.ltg

j

5e larr

her l a.rlg..,jung darr lrr:tirl

:r k

Hii:ririEi

I a lr

wey'

.

r.r

l.trya.

i.lrl;1trr

e\.',a.

I

i

F-;e

ie I alr

i s;t ri

[-\

r(-]s;.jt-:,r pr:r:]lar+ irr ari

tiirlr.rtr:, i.:,rh..,{ ia.

n'tefi1r)l\Dl\i lrz

].::_-'l l1i

[]erl.:ierlp.]lc:ta.l;tt ]ri]ltE a!.',]ri r. li5,li :rl.latr

j.:;lrj

cl

as;1,.r' rrrir.I:r,i 1r_.rr.';1..

t.r:;i-i ail i

t]ir::t]:1ri-,r.1.;r]t ];!,rrr-:'t]_Ii]z-r.

tn:iit1ig,r.i r,'nura.lr l-.alri-lg;-r, ;,ihi:ri t.ei-r.;,i . r,r:l.i.lrfl cinta, ulerrr-.int.aj d:r.n lla:lill

nra.Lla.

li er..,:, -i j.}:r an

-nrasinEi. Ap-*r,li;rrrLar::,r. lrriiLr:jl{,r t.i,'l }'i

Al1;rlr. Dr:tr€an

cinta.

ra.sa"

l.l

el.,!l;-=

rr'-)rg:,:.rilii

j'l 1;,llr,

llr,, lr

lrarr_t:;

Il:],'r.:rrir

jrJrri-,;irr

:;:_r:nri

ah:rri s:ielalri rJap-al- r.filrln,?.hlrlrra ,l:rl'r .i:,ruh .lar.i

prr,:t-nra:;ir1.Elr a.h

yAtlg

{l:r!,

1t,

ttiE:nrl-:ait.,r;.r}t }i1,,,.}ir;}-t}tr!/F, f-i.fniA.}f

l.rrngga. AF;rl,-ila rJjarit.allr )lielelia t,r1l-rlr e,1a l,,r,talr jiIrr-, 5,lriLrI :rIrIl(. 3r,r'rl.'arif; sIij:riiiI _=f.-rir

:riI,it.rrr yalrg mrir.l{1

t.elah i,l i k

Al I alr

rl

cl

rrerrjadi atr

nieni}..,i.nr}r

j,:::1

rj

,3.y"h a't.ar: i1,n halr,rsi

llta-lll]:\r.l

i.rig i.inrr.}.in:}.'it sj,:}lrag;}.i

a.nrana.f.

etrf;an F..e:t'tqti l.a.7t{,p,r-'tt't1. ,i awal,

dr,'pannSrs ,l;a..i.k

h;,rl_,i.

r_l

r:nii

,:li rJr:riia rlra]tllun d iakl'iirai_

lra.sja

Hal

i rr i

menga)tdLlrg penger'-l-.i,rrri Lralrr+a. {)r.rr.iiE, !_r_iar lrii.lu:rr nenf;a.rahharr da.n nrenilti.nrbing irria!,,

Ilr,t.r-rtrr-ltr

iin1ra nen ja.rl j

geiler:ai:;-'i. ya.ng t.er. l:,el_,a:; rlarj- ari{,rtilnilil ::lii;:_;a. nr--r.al.ia., cl

an

n'rFrpitr;,1': nru

1:r.

ll :; a til.l,.atr

t_.r-lE rr:-j

li i,,i r.t p

lie I ur,-.r'gtr SltrJtIn*,rr

)/

r.1

Il g

a'l

::ielrrrill-baikrry13., te],r-:t.anra i:lalriirt t\leilij.etriJvttE f_up;ar-: r:l r.,1, ,i,.r'-.'. k,lrOl j ll .-rt.rt.l Iith .i l)t,lt, i i:.r:ltlr.r1t;;;;.i .-) ] A.llg l.Lt.,l '.1

.i

an,{nrr s,jarlpai nietrjntrlgi.rl.},,irlr

Lr--na.lr

,la1am mengha{l .:pi

rlrrlr6litrr fjIllRli

A.l

lrli

f-t.rrEi

Fir-r].,3!

}:,.,r-,lri.l}t3ii}-l:};a. )rat,E;

".lit.}i

f-a.rig,,-:li hirirrp.

,.,.,'rf !

Ar,.JIislri

Sesr_t.3.i-

:

;'9*gt*Gq Ar-Llnya:

Da.n iierrdaklah

i-al,.ut

kcpada

r\llirlr

ur.a_ng--rlrrtn{, yani?, r;eirnr,l Linl./lr rrL,tr-r i }tF.1g:.! 1}latr d il:r_,1a1,,r.t-rg nterr eli.B. ;rnali. *".ri:,r.li yarrrJ l.enii:h yalrg mer'el',a hhawaLir'1;nrr ierfrillat, hese.i alrt eraan ur er {)ilrJ IJnt-u1,. trrr,n p.ztrif.i:;i F,ar_l i z-r,a J_ l_rr.E; r:l_,ul , ;t.r-l:t .

l,el-:era,pa ltpa.yE ya.rrg: hi,r.r_t:; dill, Ilrr!;.arr tt.l..,zn

l'.e)-,a.c'l

a llelt.t ii j: E,rr,

[rtr

]. 1_,a:tta ,,,"y111.rr:,

'i-1rilr.r [relrgeLa.l-rl]aan lrai l,, l,rrrir.ulr

r:tllillp, mefrber.i L.r-;ngZr)_i:hi;Ir 3.el.i: 1i ngliungarr yrrrrg ba j t rtleca.ra

brril', maI;)ruJ

r:la.

l.l

.

11

AF,ahl

::r;.

I;z I

,.lE:\tp,Dtt

.rga.illi,

;:!L.rl.,r.lri

l.::-,lrt

or:.irri,{; tu;:

i irtrrrll

yE.ti.q

llr.:r_.ri";.r_tl- ,ia.

iur *rt--lrrjnaurJ.r;rir

::

i lla;r

l;rrr rl:_rrr

l,am l.rerrlir,rl.rr.rriEirn rlr:lrg:rri I ilrgllunEtrilrr)78

Iingkungr--;n ll.;1u;-irE{r_ I'zrhat

nl

{.r1.-,:}i

ni::!-rfrr_llr

1

,

irrgLlurrgarr

.

j 1a orat'\E Lra

telali

nli-lnll:,r.1 )t].-j1t, ll ..;al:,r.l-iari

lral 'liat.a.s, dan sel"a, ligus; nia,nrpu mFjrrr::jF,i-:l;.rn:j]_r3:rEp.r. r'rrn'ra.h tarrg6i a. yang ania.lt, rlr:urai_ darr bahagia, ser,t...i sega.

1a as;prs|1 keh.i cl tr[:,an.vi,. '-l ap;,.]- [r:]rI-:,pripIi {e:rrijrirr

l-,a.jh ma.ka irrsya Al lali keluB.Tga .y*rjrrg rli,::1 t_a,,cj_t.alien :.rr.rl,ra4a

i liel.u a.rEa

s.lll< lri

air r-lal-ral. l.r:r wt-i.illr,l

l{L=

I

ul}l'$c?

.

SluJ.lr

rrr;rir

tl 2