SUKATAN PENILAIAN PUSAT PENILAIAN …

individu dan kumpulan. ... persembahan dalam Bahasa Inggeris untuk tempoh 10 ... tempoh penilaian 25-30 minit termasuk sesi soal jawab. 8...

0 downloads 57 Views 164KB Size
SUKATAN PENILAIAN PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI (PPK) TAHAP KECEKAPAN 5 BAGI PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK GRED M52

1.

MATLAMAT Menilai kompetensi pegawai dari aspek kebolehan mensintesis dalam melaksanakan tugas yang sesuai dengan gred jawatan yang disandang.

2.

TUJUAN Menguji kebolehan dan kecekapan pegawai sebagai salah satu syarat Anjakan Gaji dan / atau bagi pertimbangan ke gred gaji yang lebih tinggi.

3.

PEGAWAI YANG LAYAK 3.1

Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M52 yang menyandang jawatan secara hakiki; dan

3.2

Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M48 yang memangku / dipinjamkan / tukar sementara di gred M52 dan lulus PTK TK4.

4.

KOMPETENSI PERKHIDMATAN Kompetensi melaksanakan

perkhidmatan tugas

bagi

ialah sesuatu

keperluan gred

kemahiran

jawatan.

perkhidmatan bagi PTD Gred M52 adalah seperti berikut:

1

untuk

Kompetensi

i.

Mempunyai kemahiran menganalisis dan membuat rumusan terhadap isu dalam bidang PTD yang berkenaan.

ii.

Kemahiran mengurus organisasi secara berkesan.

iii.

Kemahiran memimpin, memberi tunjuk ajar dan align pasukan kerja ke arah mencapai visi, misi dan objektif organisasi.

iv.

Kemahiran membuat keputusan dengan berkesan.

v.

Kemahiran melakukan sesuatu perundingan secara berkesan.

vi.

Kemahiran merancang dan mengurus secara strategik.

vii.

Kemahiran menjalin networking yang relevan dan berfaedah bagi membantu pencapaian objektif organisasi.

viii.

Keutuhan serta kemantapan integriti dan akauntabiliti.

ix.

Kemahiran mengurus bidang-bidang khusus secara cekap dan berkesan.

x.

Kemahiran menjalankan penyelidikan, menulis laporan dan menyediakan kertas kerja yang komprehensif.

xi.

Mempunyai ketrampilan diri yang tinggi.

xii.

Kemahiran berfikir secara strategik.

xiii.

Kemahiran membuat penyampaian dengan berkesan kepada individu dan kumpulan.

xiv.

Kemahiran melaksanakan tugas secara kreatif dan inovatif.

xv.

Kemahiran mengupas isu-isu semasa (nasional & global).

xvi.

Mempunyai keyakinan yang tinggi dalam melaksanakan tugas.

2

5.

JENIS KOMPETENSI Kompetensi pegawai yang dinilai dalam PPK terbahagi kepada dua iaitu Kompetensi Generik dan Kompetensi Fungsional seperti berikut:

5.1

Kompetensi Generik 5.1.1 Pembentukan Organisasi Cemerlang Konsep Organisasi Cemerlang. Kecemerlangan dan Keberkesanan Organisasi. Ciri-ciri dan Pemikiran Organisasi Cemerlang. 5.1.2 Membentuk Organisasi yang Berdaya Tahan dan Berdaya Saing: Strategi dan Cabaran Reka bentuk Organisasi. Struktur Pasukan. Organisasi Maya. Organisasi Tanpa Sempadan. Pembentukan Organisasi Cemerlang. 5.1.3 Nilai dan Etika Konsep dan Falsafah. Keutuhan dan Pemantapan Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam Malaysia. Penghayatan dan Pembudayaan Nilai dan Etika.

3

5.1.4 Pengukuhan Kepimpinan Berkesan Teori-teori Kepimpinan. Jenis-jenis Kepimpinan. Ciri-ciri Kepimpinan yang Berkesan. Pemimpin sebagai Model dalam Organisasi. Halangan-halangan Kepimpinan Berkesan. Contoh Pemimpin Berjaya.

5.1.5 Pengurusan Strategik Konsep Pengurusan Strategik. Kepentingan Pengurusan Strategik. Pengurusan Strategik dan Pencapaian Organisasi. Cabaran Dalam Pelaksanaan.

5.1.6 Pengurusan Krisis Konsep dan Falsafah Pengurusan Krisis. Kepentingan Pengurusan Krisis. Proses dan Tindakan.

5.1.7 Memimpin Perundingan Kepentingan Mengetuai Perundingan. Strategi dan Teknik-teknik Perundingan. Proses-proses dalam Perundingan.

5.1.8 Penggubalan, Pelaksanaan dan Pemantauan Dasar Kerajaan Pengenalan. Prinsip-prinsip Penggubalan Dasar-dasar Negara. Keperluan Dasar-dasar Baru. Isu-isu Penggubalan dan Pelaksanaan.

4

Kaedah Pemantauan Pelaksanaan. Kajian Keberkesanan Pelaksanaan Dasar.

5.1.9 Kemahiran Berfikir Kematangan Idea. Kreativiti dan Inovasi. Pemikiran Kritikal. Pemikiran Strategik. Pemikiran Lateral. Pemikiran Bersistem.

5.1.10 Perintah Am Perintah-Perintah Am. Peraturan-Peraturan

Pegawai

Awam

(Pelantikan,

Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 [P.U(A)176/2005]. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 [P.U(A)395/1993].

5.2

Kompetensi Fungsional

5.2.1 Pengurusan

Sumber

Manusia

dan

Pembangunan

Organisasi Pengurusan Sumber Manusia dalam Perkhidmatan Awam. Pengauditan Sumber Manusia. Peningkatan Kualiti Sumber Manusia (Best Practice). Organisasi Berkesan ( Effective Organisation).

5

5.2.2 Pengurusan Kewangan Kawalan-kawalan dalam Pengurusan Kewangan. Cabaran dan Strategi Dalam Pengurusan Kewangan. Akauntabiiti dalam Pengurusan Kewangan. Dasar-dasar Kewangan Negara.

5.2.3 Pengurusan Ekonomi Knowledge Based Economy. Pemantauan dan Pemantapan Projek Pembangunan Ekonomi. Cabaran Globalisasi Dalam Pembangunan Ekonomi. Perancangan Strategik Dalam Pembangunan Ekonomi.

5.2.4 Pengurusan Keselamatan dan Pertahanan Pengurusan Krisis dan Perancangan Strategik. Dasar Keselamatan dan Pertahanan. Pengurusan dan Perancangan Pertahanan Negara.

5.2.5 Pengurusan Pentadbiran Wilayah / Perbandaran / Daerah / Tanah Perancangan dan Pembangunan. Pentadbiran Tanah. Pembangunan Wilayah. Pihak Berkuasa Tempatan. Pengurusan dan Perancangan Pembangunan Mampan dan Seimbang.

6

5.2.6 Pengurusan Sosial dan Infrastruktur Perancangan dan Dasar Sosial Negara. Pemantapan dan Pembangunan Sosial. Pengurusan Infrastruktur dan Sosial.

5.2.7 Pengurusan Hubungan Antarabangsa dan Hal Ehwal Luar Negara Dasar Hubungan Antarabangsa. Cabaran dalam Hubungan Antarabangsa. Strategi untuk Persaingan Global.

5.2.8 Pengurusan Sains dan Teknologi Maklumat Perancangan-perancangan Pengurusan ICT. Pemantauan dan Pemantapan Pengurusan ICT. Cabaran Pengurusan ICT. Strategi Pengurusan ICT.

6.

AKTIVITI PENILAIAN

6.1

Komponen Generik 6.1.1 Public Speaking (15%) persembahan dalam Bahasa Inggeris untuk tempoh 10 minit. berdasarkan skop tajuk-tajuk yang disediakan.

6.1.2 Persembahan Kumpulan (35%) mempersembahkan tugasan berdasarkan tajuk yang disediakan. tempoh penilaian 25-30 minit termasuk sesi soal jawab.

7

soalan-soalan berdasarkan kompetensi generik. dibuat dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.

6.1.3 Penilaian Bertulis (40%) berdasarkan skop soalan dari kompetensi generik merangkumi kompetensi teras/profesional dan Perintah Am. perlu jawab 2 soalan. tempoh adalah 2 jam. soalan berdasarkan aras kesukaran peringkat sintesis.

6.1.4 Penilaian Personaliti (10%) menilai

penampilan

diri,

tatakelakuan,

potensi

kepimpinan, kematangan berkomunikasi, kematangan idea, penggerak kumpulan dan keyakinan diri.

6.2

Komponen Fungsional 6.2.1 Kertas Tugasan Individu (30%) mengenai lapan (8) bidang pengkhususan Pegawai tadbir dan Diplomatik. pegawai perlu mengesahkan ketulenan kertas tugasan. panjang kertas tugasan adalah antara 8 ke 10 muka surat. kertas tugasan perlu mengandungi ringkasan eksekutif antara 1 ke 2 mukasurat. boleh disediakan dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.

8

6.2.2 Penilaian Bertulis (40%) perlu jawab 2 soalan. tempoh adalah 2 jam. soalan berdasarkan aras kesukaran peringkat sintesis.

6.2.3 Penilaian Pengurusan Kerja (20%) persembahan oleh individu hasil dari analisa SKT atau pembentangan projek/program yang dilaksanakan. dilaksanakan dalam bentuk viva iaitu pembentangan secara individu menggunakan format power point. format power point yang disediakan perlu disahkan oleh penyelia sebelum dikemukakan untuk penilaian oleh panel. perlu menyatakan dengan jelas aktiviti atau projek yang akan

dibentangkan

dan

pencapaian

ke

atas

aktiviti/program dan impak/kesan kepada organisasi atau jabatan. tempoh persembahan adalah 10 minit, manakala sesi soal jawab antara 5 ke 10 minit. pembentangan dibuat dalam Bahasa Melayu. mengukur pencapaian pegawai samada dalam bentuk kerja atau projek atau aktiviti yang dibentangkan berdasarkan deskripsi tugas dan profil gred jawatan.

6.2.4 Kertas Renungan (10%) berdasarkan aktiviti lawatan / video / ceramah / kajian kes dalam bidang kewangan. pegawai perlu mengembangkan pemikiran dengan memberikan pandangan berdasarkan pengamatan dari aktiviti yang dijalankan. 9

kertas renungan yang disediakan antara 5 ke 8 muka surat. dikemukakan selewat-lewatnya seminggu selepas sesi terakhir penilaian. menilai tahap kematangan pemikiran pegawai dalam menyelesaikan sesuatu isu atau kes hasil dari aktiviti yang dijalankan.

7.

TEMPOH PENILAIAN Komponen Generik dan Fungsional: Tidak lebih lapan (8) hari.

8.

TAHAP KESUKARAN Sintesis.

9.

PENETAPAN KEPUTUSAN Penentuan keputusan komponen generik dan fungsional ialah mengikut gred seperti di Jadual 1. Penentuan tahap keputusan PPK ialah mengikut Aras berdasarkan kombinasi pencapaian komponen generik dan fungsional seperti di Jadual 2.

Jadual 1 : Gred Keputusan Komponen Pusat Penilaian Kompetensi (PPK) Gred Keputusan

Penjelasan

A

Cemerlang

B

Baik

C

Memuaskan

D

Sederhana

10

Jadual 2 : Penetapan Tahap Keputusan Pusat Penilaian Kompetensi (PPK) Tahap Keputusan IV

Penjelasan Lulus/Melepasi Tahap Kompetensi Pada Aras Kecemerlangan

III

Lulus/Melepasi Tahap Kompetensi

II

Lulus Bersyarat

I

Tidak Melepasi Tahap Kompetensi

Bagi calon di para 3.2, keputusan PTK yang boleh dipertimbangkan adalah tidak lebih daripada Aras III.

10.

PENILAI / PEMERIKSA Dilantik oleh Pengerusi Panel Penilaian PPK, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia.

11.

PERMOHONAN Dikemukakan kepada Urus Setia PPK, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia secara online.

12.

PUSAT PENILAIAN Ditetapkan oleh Urus Setia PPK, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia.

13.

TARIKH AKHIR PERMOHONAN Enam (6) minggu sebelum tarikh penilaian.

14.

SENARAI RUJUKAN Senarai bahan rujukan adalah seperti berikut: i. ii.

Citra Karya (Falsafah, Nilai dan Etika dalam Perkhimatan Awam) Pekeliling Kemajuan Pentadbiran awam (PKPA) 11

iii. iv. v. vi. vii. viii.

Kanun Tanah Negara Arahan Perbendaharaan Akta Kerajaan Tempatan (Akta 176) Pekeliling dan Surat Pekeliling Perkhidmatan/ Perbendaharaan Pelan Integriti Nasional Akta/Peraturan lain yang berkaitan.

Bahan-bahan lain yang berkaitan boleh dijadikan rujukan.

MANAGING CHANGE i.

Bernard Burnes (May 4, 2004): Managing Change. Financial Times Prentice Hall

ii.

Esther Cameron, Mike Green (April 2004) : Making Sense of Change Management: A Complete Guide to the Models, Tools and Techniques of Organizational Change. Kogan Page

iii.

Harvard Business School Press (2005). Managing Change To Reduce Resistance (The Results-Driven Manger). Harvard Business School Press

iv.

Harvard Business School (2005). Essentials of Managing Change and Transition. Harvard Business School Press

v.

Bill Leban (Paperback - August 22, 2005). Managing Organizational Change. John Wiley & Sons

LEADERSHIP i.

Parks, Sharon Daloz; Bennis, Warren (2005). Leadership can be Taught. Harvard Business School

ii.

Pandya, Mukul; Shell Robbie (2006). Nightly Business Report Presents Lasting Leadership: What You Can Learn from the Top 25 Business People of Our Times. Wharton School Publishing

iii.

Noel M. Tichy (2004). The Cycle of Leadership: How Great Leaders Teach Their Companies to Win. Harper Collins Publisher

iv.

Krames, Jeffrey A. (2005) Jack Welch and the 4E's of Leadership. McGraw-Hill

12

v.

Benton, D.A. (2005). Executive Charisma: Six Steps to Mastering the Art of Leadership. McGraw-Hill

vi.

Freeman (2005). Leadership Genius Of Alfred P. Sloan. Mcgraw Hill

vii.

Rock, David (2006). Quiet Leadership: Six Steps to Transforming Performance at Work. Harper Collins

viii.

James M. Kouzes (2006). Leadership Challenge 3rd Edition Paper with Workbook and Practice Inventory Set . Pfeiffer Wiley

ix.

Implicit Leadership Theories: Essays and Explorations (Leadership Horizons S.) ~Birgit Schyns (Editor), James R. Meindl (Editor). Information Age Publishing Paperback September 2005 Robert Slater (2004). Jack Welch on Leadership. McGraw-Hill

x.

CREATIVITY i.

Tom Kelley, Jonathan Littman (2005). The Ten Faces of Innovation: Ideo's Strategies for Beating the Devil's Advocate & Driving Creativity Throughout Your Organization Publisher: Currency

ii.

Jane Piirto (2004). Understanding Creativity by Publisher: Great Potential Press

iii.

Thomas Kelley, Jonathan Littman (2005). The Ten Faces of Innovation: IDEO's Strategies for Defeating the Devil's Advocate and Driving Creativity throughout Your Organization. Publisher: Currency

iv.

Alexander Styhre, Mats Sundgren (2005). Managing Creativity in Organizations: Critique and Practices. Palgrave Macmillan

MANAGEMENT i.

Management (8th Edition) (Hardcover) by Stephen P. Robbins, Mary Coulter. Prentice Hall; 8 edition (January 14, 2004)

ii.

Strategic Management : Concepts and Cases (11th Edition) by Fred David Publisher: Prentice Hall; 11 edition (March 27, 2006)

13

iii.

Fundamentals of Management (5th Edition) by Stephen P Robbins and David A. DeCenzo Publisher: Prentice Hall; 5 edition (November 23, 2004)

iv.

Human Resource Management (with InfoTrac) (Hardcover) by Robert L. Mathis, John H. Jackson. South-Western College Pub; 11 edition (December 21, 2004)

v.

Gary Dessler (2004). Human Resource Management (10th Edition). Prentice Hall

WOMEN EXECUTIVE MANAGER i.

Extraordinary Women: Fantasies Revealed: 58 Women of Accomplishment Portray Hidden Dreams and Real Hopes . Ilene Leventhal, Francine Levinson, Clay Blackmore. Publisher: "Stewart, Tabori and Chang" (April 1, 2006)

ii.

Women Don't Ask: Negotiation and the Gender Divide Linda Babcock, Sara Laschever. Publisher: Princeton University Press (September 2, 2003)

iii.

Common Careers, Different Experiences: Women Managers in Hong Kong and Britain (Hardcover) Katharine Venter, Hong Kong Universith Press (June 2002)

iv.

Kimono in the Boardroom : The Invisible Evolution of Japanese Women Managers (Hardcover) Jean R. Renshaw, Oxford University Press, USA (September 23, 1999)

v.

Transforming Managers; Engendering Change In The Public Sector (Gender, Change & Society.) S. WHITEHEAD , UCL Press; 1 edition (September 1, 1999)

ECONOMY i.

Thomas L. Friedman (2006). The World Is Flat [Updated and Expanded]: A Brief History of the Twenty-first Century. Farrar, Straus and Giroux

ii.

The World Economy : Trade and Finance (Economic Applications Printed Access Card) by Beth V. Yarbrough and Robert M. Yarbrough Publisher: South-Western College Pub; 7 edition (April 18, 2005)

14

iii.

Money, the Financial System, And the Economy (Hardcover) by R. Glenn Hubbard. Addison Wesley Publishing Company; 5th Pkg edition (May 5, 2004)

iv.

John Perkins (2005). Confessions of an Economic Hit Man Publisher: Plume

v.

Bernard Baumohl (2004). The Secrets of Economic Indicators: Hidden Clues to Future Economic Trends and Investment Opportunities. Publisher: Wharton School Publishing

vi.

Tony Buzan (2005). Mind Maps at Work: How to Be the Best at Your Job and Still Have Time to Play. Publisher: Plume

vii.

Kenichi Ohmae (2005). The Next Global Stage: The Challenges and Opportunities in Our Borderless World. Publisher: Wharton School Publishing

POLICY i.

Intelligence: From Secrets to Policy by Mark M. Lowenthal Publisher: CQ Press; 3rd edition (October 1, 2005)

ii.

A Practical Guide For Policy Analysis: The Eightfold Path To More Effective Problem Solving by Eugene Bardach Publisher: CQ Press; 2nd edition (November 2004)

iii.

Policy Analysis : Concepts and Practice (4th Edition) by David Weimer, Aidan R. Vining. Prentice Hall; 4 edition (June 4, 2004)

iv.

Tom Wheelen, David Hunger (2005). Strategic Management and Business Policy (10th Edition). Publisher: Prentice Hall

v.

Thomas A. Birkland (2005) An Introduction To The Policy Process: Theories, Concepts, And Models Of Public Policy Making Publisher: M.E. Sharpe

PUBLIC SPEAKING i.

Public Speaking : An Audience-Centered Approach (6th Edition) by Steven A. Beebe and Susan J. Beebe Publisher: Allyn & Bacon; 6 edition (March 23, 2005)

15

ii.

Public Speaking by Michael Osborn Publisher: Houghton Mifflin Company; 7th Bk&CD-Rom edition (March 2005)

iii.

Essential Elements of Public Speaking, The (2nd Edition) by Joseph DeVito Publisher: Allyn & Bacon; 2 edition (March 31, 2005)

iv.

Lend Me Your Ears: All You Need to Know About Making Speeches and Presentations Max Atkinson. Vermilion , September 2, 2004

ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR i.

Organizational Behavior I: Essential Theories of Motivation and Leadership ~John B. MinerM.E. Sharpe Paperback - February 2005

ii.

Continuous Learning in Organizations: Individual, Group, and Organizational Perspectives ~ Valerie I. Sessa, Manuel London (Paperback - March 31, 2006)

iii.

Essentials of Management and Organisational Behaviour Laurie J. Mullins, FT Prentice Hall, Paperback (March 31, 2006)

iv.

Management and Organisational Behaviour ~Laurie J. MullinsFT Prentice Hall , 2004

STRATEGIC PLANNING i.

Strategic Planning Training by Jeffrey Russell Publisher: ASTD Press; Bk&CD-Rom edition (March 2005)

ii.

Exploring Corporate Strategy: Text and Cases ~Kevan Scholes, et al FT Prentice Hall , 2004

iii.

Alignment: How to Apply the Balanced Scorecard to Corporate Strategy ~Kaplan Harvard Business School Press , 2006

iv.

John M. Bryson (2004). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement, 3rd Edition. Publisher: Jossey-Bass

16

MAHATHIR’S SERIES i.

Aziz Zariza Ahmad. (1988). Dr. Mahathir: Fasa ke dua. Kuala Lumpur: Malaysia.

ii.

Chamil Wariya. (1989). Dasar luar era Mahathir. Petaling Jaya: Fajar Bakti.

iii.

Jomo. Editor (1989). Dasar-dasar ekonomi Mahathir. Kuala Lumpur: INSAN.

iv.

Harun Derauh & Shafie Nor. (1982). Mahathir: Cita-cita dan Pencapaian/ Susunan dan Pengenalan. Kuala Lumpur: Berita.

v.

Sulaiman Mahbob. Editor (1992). Issues in recent Malaysian economic growth. Kuala Lumpur: Arena Ilmu.

vi.

Khoo, B.T. (1995). Paradoxes of Mahathirsm: An intellectual biography of Mahathir Mohamad. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

vii.

Mahathir bin Mohamad. (1982). Dilema Melayu. Kuala Lumpur: Federal.

viii.

Mahathir bin Mohamad. (1993). Perspective on Islam and the future of Muslims. Kuala Lumpur: IKIM.

ix.

Mahathir bin Mohamad. (1995). The Malaysians system of government. Kuala Lumpur: Prime Minister’s Office.

x.

Mahathir bin Mohamad & Shintaro Ishihara. (1995). The voice of Asia: Two leaders discuss the coming century. Tokyo: Kondansha International.

xi.

Mahathir bin Mohamad. (1991). Malaysian Capital Market: Growth and Opportunities. Petaling Jaya: Pelandok.

xii.

Pathamanathan, Murugesu & David Lazarus. (1984). Winds of Change: The Mahathir Impact of Malaysia’s Foreign Policy. Kuala Lumpur: Eastview.

xiii.

Rajendran M. (1993). Mahathir Mohamad, Prime Minister of Malaysia. Petaling Jaya: IBS Buku.

xiv.

Yahaya Ismail. (1988). Dilema Mahathir. Kuala Lumpur: Dinamika Kreatif.

17

xv.

Zainuddin Maidin. (1994). The other side of Mahathir. Kuala Lumpur: Utusan.

xvi.

Mahathir Mohamad . Islam, Knowledge and Other Affairs, MPH Publishing.

xvii.

Mahathir Mohamad . (2002) Globalisation and the New Realities, Pelanduk Publication

xviii.

Mahathir Mohamad . Melayu Mudah Lupa, Pelanduk Publication

ABDULLAH’S SERIES i.

Chamil Wariya (2004) - Keseinambungan dan Perubahan – Malaysia di bawah pemerintahan Abdullah Ahmad Badawi. Utusan Publication

ii.

Ismail Nor (2004) – Come Work With Me – The Role Of The People’s Representative. Thinker’s Library

iii.

Managing Success – Abdullah Ahmad Badawi. Pelanduk Publication 2005

iv.

S. Hashim Ahmad (2004) – Mencari Damai Abadi – Abdullah Ahmad Badawi. Majlis Belia Kebangsaan Malaysia.

v.

Pak Lah – A sense of Accountability – an insight information of the stewardship Ismail Nor. Utusan Publication 2003

vi.

Chamil Wariya (2005) - Naik Jatuh dan Bangun Semula. Marshall Cavendish

vii.

Ismail Nor (2004) – Kepimpinan Berteraskan Akauntabiliti – Keterampilan Seorang Negarawan. Thinker’s library

viii.

Chamil Wariya (2004) – Perjalanan Politik PM ke 5. Utusan Publication

18