Survival Japanese

★ Survival Japanese ... Shitsurei itashimasu. - Thank you and goodbye. ... ■Mou ichido onegaishimasu. Could you repeat that please?...

0 downloads 194 Views 65KB Size
- Survival Japanese -

Survival Japanese - # 2 - On the Phone ★The Basics ■Moshi moshi. - Hello.

■Saito-san wa irasshaimasu ka? - Is Mr./Ms. Saito there? ■Saito-san no otaku desu ka? - Is the Saito residence? ■Dochira sama desu ka. May I ask who’s calling? ■Saito to moushimasu - This is Mr./Ms. Saito.

★Questions & Answers ■Hai, orimasu. Yes, he/she's in.

■Nanji goro omodori desu ka?

■Moushiwake arimasen ga, tadaima dekakete orimasu. I'm sorry, he's/she's not here at the moment.

Do you know about when he/she will be back?

■San ji made modorimasen.

■Nanika otsutae shimashou ka?

He/she won't be back until 3 o’clock.

Can I take a message?

■Arigato gozaimashita. Shitsurei itashimasu. - Thank you and goodbye. ★Trouble

■Motto yukkuri hanashite kudasai. Please speak more slowly.

■Orikaeshi denwa wo Could you repeat that please?

sasemasho ka? Shall I have him call you back?

■Shou shou omachi kudasai.

■Mata ato de denwa shimasu.

Just a moment, please.

I'll call back later.

■Mou ichido onegaishimasu.

Nagoya International Center 2008 - All Rights Reserved -

■Dengon wo onegai dekimasu ka? May I leave a message? ■“O-denwa wo kudasai” to tsutaete kudasai. Please ask him/her to call me.