Tajuk: AKHLAK MULIA, IBADAH SEMPURNA

“Sesungguhnya padamu (Muhammad) akhlak yang tinggi”. Akhlak yang mulia merupakan tingkah laku yang terhasil daripada diri ... akhlak Nabi SAW...

0 downloads 12 Views 1MB Size

Recommend Documents

Penelitian ini baru berupa penelitian survey yang bersifat eksploratif. Sekolah-sekolah yang dijadikan objek penelitian adalah sekolah-sekolah di DKI Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada variasi model pemb

Khutbah Jumaat 24 Februari 2017: “Hakikat Ibadah Menurut Islam ” Jabatan Agama Islam Selangor 5 “Sesungguhnya Sejahat-jahat (makhluk) yang melata di sisi (hukum …

6 Lalu bagaimana proses pembentukan kultur akhlak mulia ini bisa terjadi. Kata kultur terambil dari kata berbahasa Inggris, culture, yang berarti kesopanan,

Panduan SMA 78/2009/Dok.Nursyam 2 Mekanisme Penilaian Akhlak Mulia 1. Penilaian akhlak mulia dilakukan oleh guru mata pelaaran agama dan guru mata pelajaran lain melalui pengamatan, inventori, wawancara, atau

SE. dan adik ku tercinta Mamay Mumtahanah, yang telah memberikan semagat, doa dan motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skrifsi. 8. Kepada semua keluarga Bibi Mini beserta keluarga te Dian, te Yanti, Mul dan Dewi yang sudah membantu penuis d

ditunjukkan oleh nilai cronbach alpha 0 hingga 1.0. Makin besar nilai pekali sesuatu item, Makin besar nilai pekali sesuatu item, maka semakin tinggi darjah kebolehpercayaan item tersebut

Akhlak Islam ialah sepertimana Akhlak Nabi Muhammad saw yang mempunyai akhlak yang mahmudah (terpuji). Kehebatan akhlak Nabi …

Menurut dokter spesialis K ELAHIRAN buah hati tentu menjadi anugerah yang mem- ... kurangnya kompetensi pelak-sana USG membuat kelainan itu kerap tidak terdeteksi

Ibadah: Mahdhah dan Ghairu Mahdhah/ Khashshah dan ‘Ammah Tidak diciptakan jin dan manusia, kecuali untuk mengabdi pada Allah. RUKUN ISLAM RUKUN ISLAM SYAHADAT SHALAT

ADAB TERHADAP LINGKUNGAN TUMBUHAN DAN HEWAN ... dilanda malapetaka, sabar terhadap kehidupan dunia, sabar terhadap maksiat, sabar dalam perjuangan