TEKANAN KERJA DALAM KALANGAN GURU : …

5.5 Kekangan 81 5.6 Kesimpulan 82 BAB 3: METODOLOGI KAJIAN 3.1 Pengenalan 50 3.2 ... Rabayah Yahaya & Zainuddin Mohd Isa (2010). Stress Dalam...

0 downloads 65 Views 705KB Size

Recommend Documents

FAKTOR TEKANAN KERJA DALAM KALANGAN KAKITANGAN MAINS HOLDINGS SDN. BHD. HARYATI KAMARUDIN Kertas Projek Penyelidikan yang dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian

Populasi kajian ini ialah guru-guru lelaki dan perempuan yang terlatih di kelima-lima sekolah ... Untuk menentukan tahap kepuasan kerja guru, nilai titik tengah akan diukur dan skor skala yang diperolehi. Skor yang melebihi nlai titik tengah iaitu 3.

(1978a) dalam model tekanan guru telah menghasilkan satu model persepsi yang . ... siang dan malam atau mereka akan ke sekolah lebih awal untuk meneliti lebih 100 buku

KEPUASAN KERJA DI KALANGAN GURU PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERI PERAK Tesis Diserahkan Kepada …

A Theory of Work Adjustment. A Revision Minnespolis. Universiti of Minnesota, ... Dunnette. Handbook of !ndustrial & Organizational Psychology : Rand

Nilai Cronbach Alpha bagi pemboleh ubah Pekali Cronbach Alpha Statistik deskriptif pemboleh ubah-pemboleh ubah ... Mutu pendidikan yang tinggi akan melahirkan generasi yang bukan sahaja berintelektual, malah mempunyai nilai-nilai yang murni dalam keh

TEKANAN DAN KEPUASAN KERJA DALAM KALANGAN ... Tekanan bukanlah satu penyakit jangka pendek yang hanya ... akibat perubahan peranan guru …

Artikel ini juga membincangkan tentang kaedah yang dicadangkan oleh al-Ghazali bagi mengatasi tekanan. Hasil kajian mendapati antara kaedah al-Ghazali bagi

titik permulaan bagi kajian lanjutan tentang penguasaan kemahiran penggunaan komputer dalam ... di peringkat institusi pengajian tinggi di Malaysia. Maka diharapkan kajian ini dapat menjadi ... bermakna hipotesis nol bagi kemahiran penggunaan kompute

30 Penguasaan Kemahiran Ict Dalam Kalangan Guru: Suatu Analisis Kritikal Kepustakaan Zainudin Abu Bakar Mohd Safarin Noordin Aide Hatib Fakulti Pendidikan,