TEKANAN KERJA DALAM KALANGAN GURU : …

5.5 Kekangan 81 5.6 Kesimpulan 82 BAB 3: METODOLOGI KAJIAN 3.1 Pengenalan 50 3.2 ... Rabayah Yahaya & Zainuddin Mohd Isa (2010). Stress Dalam...

0 downloads 74 Views 705KB Size

Recommend Documents

Populasi kajian ini ialah guru-guru lelaki dan perempuan yang terlatih di kelima-lima sekolah ... Untuk menentukan tahap kepuasan kerja guru, nilai titik tengah akan diukur dan skor skala yang diperolehi. Skor yang melebihi nlai titik tengah iaitu 3.

akibat daripada tekanan kerja menyumbang sebanyak 20%. ... terhadap lima penyakit utama di dunia iaitu penyakit jantung, kemurungan melampau,

di Sekolah Menengah Kebangsaan di Malaysia (Multicultural Sensitivity among Multiethnic Teachers at National Secondary School in Malaysia) Yasmin ahmad* & najeemah mohd Yusof ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti sensitiviti kepelbagaian

Syukur ke hadrat Allah S.W.T atas segala limpah dan kurnia-Nya melapangkan diri ini menimba ilmu hingga membolehkan penulis menyiapkan laporan penyelidikan ini untuk memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Master Sains. Pada kesempatan ini, penulis ing

itu dapat menangani permintaan, maka tekanan adalah baik dan membawa kesan positif. Sebaliknya, jika keupayaan seseorang itu tidak dapat menangani permintaan, maka tekanan itu ... penganalisisan data yang digunakan serta model dan teori berkaitan den

dan Bidang, dipilih oleh anggota. Anggota KKG terdiri dari guru kelas, guru agama, guru penjaskes di SD atau MI yang anggotanya berasal dari 8-10 sekolah dan direkrut dengan prosedur tertentu sesuai kesepakatan. Struktur organisasi KKG dapat dilihat