usermanual Persatuan Rosac2011

Ia mengandungi informasi ringkas mengenai aplikasi ROSAc secara umum, sejarah pertubuhan pejabat pesuruhjaya sukan seperti ... 6 Sistem Pendaftaran …...

0 downloads 35 Views 6MB Size
Sistem Pendaftaran Badan Sukan (ROSAc)

Manual Pengguna

Kementerian Belia dan Sukan 2011

KANDUNGAN 1. PENGENALAN ..................................................................................................... 1 1.1. Capaian ke Aplikasi ROSAc ........................................................................ 1 1.2. Laman Utama ............................................................................................. 1 1.3. Mencipta Akaun Baru ................................................................................. 2 1.4. Log Masuk .................................................................................................. 5 1.5. Laman Pengguna ....................................................................................... 9 2. PENDAFTARAN BADAN SUKAN ..................................................................... 10 A. Ujian Terhadap Proses Tanpa Sebarang Query ........................................ 10 I.

Permohonan pendaftaran Badan Sukan ................................................... 10

B.

Ujian Terhadap Proses Dengan Kewujudan Query................................... 22

I.

Proses kuiri oleh PAK ............................................................................... 22

II.

Proses kuiri oleh PPPS semakan. ............................................................. 23

III. Proses kuiri ditolak oleh PJS ..................................................................... 26 3. PINDAAN PERLEMBAGAAN ............................................................................ 28 3.1. Log Masuk ................................................................................................ 28 A.

Ujian Terhadap Proses Tanpa Sebarang Query ....................................... 29

I.

Permohonan Pindaan Perlembagaan. ...................................................... 29

B.

Ujian Terhadap Proses Dengan Kewujudan Query................................... 39

I.

Proses kuiri oleh PAK ............................................................................... 39

4. PEMBUBARAN BADAN SUKAN ...................................................................... 41 4.1. Log Masuk ................................................................................................ 41 A. Ujian Terhadap Proses Tanpa Sebarang Query ........................................ 43 I.

Permohonan Pembubaran Badan Sukan .................................................. 43

5. PERMOHONAN PERLESENAN OPERASI ....................................................... 44 5.1. Log Masuk ................................................................................................ 44

i

A.

Ujian Terhadap Proses Tanpa Sebarang Query ....................................... 46

I.

Permohonan lesen operasi. ...................................................................... 46

B.

Ujian Terhadap Proses Dengan Kewujudan Query................................... 50

I.

Permohonan perlesenan operasi selepas dikuiri oleh PPPS semak. ........ 50

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

II.

Permohonan perlesenan operasi (tidak lulus) oleh KPPS sokong/

TPS/PJS........................................................................................................... 53 6. PERMOHONAN PEMBAHARUAN LESEN OPERASI ...................................... 55 6.1. Log Masuk ................................................................................................ 55 A.

Ujian Terhadap Proses Tanpa Sebarang Query ....................................... 57

I.

Permohonan lesen operasi. ...................................................................... 57

B.

Ujian Terhadap Proses Dengan Kewujudan Query................................... 60

I.

Permohonan pembaharuan lesen operasi selepas dikuiri oleh PPPS

semak. .............................................................................................................. 60 II.

Permohonan perlesenan operasi (tidak lulus) oleh KPPS lulus. .............. 63

7. PERMOHONAN PERLESENAN KEJOHANAN ................................................ 65 7.1. Log Masuk ................................................................................................ 65 A. Ujian Terhadap Proses Tanpa Sebarang Query ........................................ 67 I.

Permohonan lesen kejohanan. ................................................................. 67

B.

Ujian Terhadap Proses Dengan Kewujudan Query................................... 75

I.

Permohonan lesen kejohanan selepas dikuiri oleh PPPS semak. ............ 75

8. MESYUARAT AGUNG TAHUNAN - BORANG PT1.......................................... 76 8.1. Log Masuk ................................................................................................ 76 A. Ujian Terhadap Proses Tanpa Sebarang Query ........................................ 78 I.

Permohonan mesyuarat agung tahunan borang PT1 .............................. 78

B.

Ujian Terhadap Proses Dengan Kewujudan Query................................... 86

I.

Permohonan mesyuarat agung tahunan borang PT1 selepas dikuiri oleh

PPPS semak. ................................................................................................... 86 9. MESYUARAT AGUNG TAHUNAN - BORANG PT12........................................ 87 9.1. Log Masuk ................................................................................................ 87 A. Ujian Terhadap Proses Tanpa Sebarang Query ........................................ 89 I.

Permohonan Mesyuarat Agung Luarbiasa - Borang PT2.......................... 89

B.

Ujian Terhadap Proses Dengan Kewujudan Query................................... 93

I.

Permohonan mesyuarat agung luarbiasa PT2 selepas dikuiri oleh PPPS

semak. .............................................................................................................. 93 10. CARIAN MAKLUMAT BADAN SUKAN ............................................................. 94 10.1. Log Masuk .............................................................................................. 94 ii

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

A. Ujian Terhadap Proses Tanpa Sebarang Query .......................................... 97 I.

Carian Maklumat Badan Sukan................................................................. 97

II.

Proses Pembayaran Carian maklumat. ..................................................... 98

B.

Ujian Terhadap Proses Dengan Kewujudan Query................................. 103

I.

Carian Maklumat Badan Sukan ditolak . ................................................. 103

11. PENANGGUHAN AGM .................................................................................... 105 11.1. Log Masuk ............................................................................................ 105 A. Ujian Terhadap Proses Tanpa Sebarang Query ...................................... 107 I.

iii

Penangguhan AGM................................................................................. 107

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

Pengenalan

1. Pengenalan Sistem Pendaftaran Badan Sukan

1. PENGENALAN Sistem Pendaftaran Badan Sukan (ROSAc) merupakan sebuah sistem yang membenarkan pengguna membuat permohonan pendaftaran badan sukan, Permohonan

Perlesenan

Operasi,

Pembaharuan

Perlesenan

Operasi,

Permohonan perlesenan kejohanan, Maklumat yang kena beri (MYKB PT1), Maklumat yang kena beri (MYKB PT2), Pindaan Perlembagaan, Penangguhan Mesyuarat Agung, Pembubaran, Pembatalan, Carian Maklumat dan Pentadbiran Sistem. Aplikasi ini membenarkan proses penghantaran dokumen hanya melalui muatnaik dokumen dan terdapat penghantaran notifikasi email setiap proses kerja yang berlaku oleh pengguna dan pegawai-pegawai yang bertugas. Selain itu, kemudahan membuat pembayaran turut disediakan dalam sistem ROSAc. Proses pambayaran boleh dibuat melalui wang pos, kiriman wang dan maybank. 1.1. Capaian ke Aplikasi ROSAc

• Langkah- langkah untuk melayari aplikasi ROSAc seperti berikut: i.

Masukkan

alamat

ROSAc

pada

pelayar

web

http://interaktif.kbs.gov.my/rosac/ seperti Rajah 1. ii.

Klik pada butang

pada papan kekunci.

Rajah 1 : Address Bar

1.2. Laman Utama

Laman Utama merupakan antaramuka pertama yang akan dilihat oleh pengguna sebelum proses log masuk dilakukan. Ia mengandungi informasi ringkas mengenai aplikasi ROSAc secara umum, sejarah pertubuhan pejabat pesuruhjaya sukan seperti Rajah 2.

1

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

Rajah 2 : Antaramuka Laman Utama

1.3. Mencipta Akaun Baru

Setiap pengguna perlu mencipta akaun baru untuk mendapatkan kata laluan yang sah seperti Rajah 3

Rajah 3 : Blok Mencipta Akaun Baru 2

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

i. Klik pada pautan Create an account pada blok Login Form.

Langkah-langkah untuk mencipta akaun baru pada blok login form :i. Isikan Nama Pengguna dalam ruangan ii. Isikan IC Number dalam ruangan iii. Isikan E-mail dalam ruangan iv. Isikan Password dalam ruangan v. Isikan Verify Password dalam ruangan vi. Klik pada butang

.

Ruangan yang bertanda

adalah mandatori dan wajib diisi seperti Rajah 4.

Rajah 4 : Laman Mencipta Akaun Baru

v.

Jika berjaya mencipta akaun baru, antaramuka Laman Utama selesai mencipta akaun akan dipaparkan dan pengaktifan (activation link) telah dihantar ke e-mail akaun yang didaftarkan seperti Rajah 5.

3

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

Rajah 5 : Laman Utama Selepas Mencipta Akaun Baru

vi. vii.

Masuk ke dalam pelayar web untuk emel yang diberi semasa mencipta akaun baru. Klik pautan pengaktifan (activation link) pada e-mail seperti Rajah 6.

Rajah 6 : Antaramuka Pengesahan Emel Pengguna

Antaramuka laman aktif akaun ROSAc akan dipaparkan seperti Rajah 7.

Rajah 7 : Antaramuka Laman Aktif Akaun

i. 4

Klik pada tab

untuk proses log masuk.

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

1.4. Log Masuk

Setiap pengguna perlu mendaftar masuk ke dalam sistem untuk menggunakan kemudahan yang terdapat dalam aplikasi ini menerusi blok Log Masuk seperti dalam Rajah 8.

Rajah 8 : Blok Log MasukLangkah-langkah untuk log masuk adalah seperti berikut :

i.

Isikan IC Number yang sama semasa mencipta akaun baru.

ii. Isikan Password yang sama semasa mencipta akaun baru. iii. Klik pada butang

.

iv. Jika berjaya log masuk ke dalam aplikasi ROSAc, antaramuka Laman Pengguna akan dipaparkan. Sekiranya tidak berjaya mesej ralat akan dipaparkan seperti dalam Rajah 9.

Rajah 9 : Ralat Ketika Log Masuk

5

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual PenggunaLangkah-langkah untuk menukar kata laluan adalah seperti berikut : dan antaramuka seperti Rajah 10.

i. Klik pada pautan

Rajah 10 : Antaramuka Tukar Kata Laluan

ii.

Isikan alamat emel dalam ruangan

iii. Klik pada butang

.

dan token verifikasi akan dihantar pada alamat

emel yang diisi pada ruangan emel seperti Rajah 11.

Rajah 11 : Antaramuka token verifikasi

iv. Klik pada pautan

dan

antaramuka seperti Rajah 12 akan dipaparkan.

Rajah 12 : Antaramuka Pengesahan Akaun

v. Isikan nombor token

yang

diberikan

di dalam

. 6

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

emel pada ruangan

vi. Klik pada butang

dan antaramuka seperti Rajah 13 akan dipaparkan.

Rajah 13 : Antaramuka Menukar Kata Laluan

vii. Isikan kata laluan baru dan masukkan kata laluan yang sama pada ruangan . viii. Klik pada butang

.

Jika menukar kata laluan telah berjaya klik pada tab

untuk proses log

masuk.Langkah-langkah untuk menukar nama pengguna adalah seperti berikut : seperti Rajah 14 dan antaramuka

i. Klik pada pautan seperti Rajah 15 akan dipaparkan.

Rajah 14 : Ralat Ketika Log Masuk

7

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

Rajah 15 : Antaramuka Tukar Nama Pengguna

ii.

Isikan alamat emel dalam ruangan

iii.

Klik pada butang

.

dan token verifikasi akan dihantar pada

alamat emel yang diisi pada ruangan emel seperti Rajah 16.

Rajah 16 : Antaramuka Emel Nama Pengguna

iv.

Klik pada pautan (contoh: antaramuka seperti Rajah 17 akan dipaparkan.

Rajah 17 : Antaramuka Masuk ke Laman Pengguna

8

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

) dan

1.5. Laman Pengguna

Laman Pengguna merupakan antaramuka selepas pengguna berjaya log masuk ke dalam sistem dan blok menu persatuan mempunyai sub menu yang melibatkan Persatuan seperti Pendaftaran badan sukan, Senarai tugas, pengurusan badan sukan, permohonan perlesenan, pengurusan perlesenan, pengurusan lesen kejohanan, set semula kata laluan dan log out.

Rajah 18 : Antaramuka Laman Pengguna

9

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

Pendaftaran Badan Sukan

2. Pendaftaran Badan Sukan

2. PENDAFTARAN BADAN SUKAN A. Ujian Terhadap Proses Tanpa Sebarang Query Laman Pendaftaran badan sukan akan memaparkan borang untuk persatuan . Ini memudahkan persatuan membuat permohonan bagi pendaftaran badan sukan. Proses muatnaik dokumen ∗ Sila muat naik fail dalam bentuk: .jpg .png .doc .docx .pdf .xls .xlsx ∗ Sila pilih fail baru untuk dimuat naik dan hantar/simpan semula. I.

Permohonan pendaftaran Badan SukanLangkah-langkah untuk memasuki Pendaftaran badan sukan seperti berikut :

i. Klik pautan

pada blok menu persatuan Rajah 19.

Rajah 19 : Blok Menu Persatuan

ii. Antaramuka pendaftaran badan sukan akan dipaparkan seperti Rajah 20.

10

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

Rajah 20 : Antaramuka Tab Borang 1

Langkah-langkah mengisi maklumat pendaftaran badan sukan pada tab borang1. •

11

Bahagian A untuk maklumat badan sukan seperti: i.

Isikan nama badan sukan dalam ruangan

ii.

Isikan No. tel dalam ruangan

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

.

.

iii.

Isikan no.faks dalam ruangan

iv.

Isikan emel dalam ruangan

v.

Isikan alamat berdaftar dalam ruangan

vi.

Isikan poskod dalam ruangan

vii.

Isikan Bandar dalam ruangan

viii.

Pilih negeri daripada senarai

ix.

Pilih daerah daripada senarai

x.

Isikan alamat surat menyurat

xi.

Isikan poskod dalam ruangan

xii.

Isikan Bandar dalam ruangan

xiii.

Pilih negeri daripada senarai

xiv.

Pilih daerah daripada senarai. . .

. . . .

. . .

Bahagian B untuk butir-butir badan sukan seperti: i.

Pilih kategori sukan daripada senarai

ii.

Pilih jenis sukan daripada senarai

iii.

Pilih peringkat badan sukan daripada senarai

. .

. iv.

Klik pada ikon

dan pilih tarikh penubuhan.

v.

Isikan bilangan orang yang menghadiri mesyuarat sulung dalam ruangan .

vi.

Isikan bilangan kini anggota dalam daftar anggota dalam ruangan .

vii.

Pilih ya atau tidak daripada senarai

untuk pernahkan badan sukan

didaftarkan sebelum ini dibawah akta penubuhan 1996 atau akta pembangunan sukan 1997. viii.

Isikan

nombor

pendaftaran

dahulu

(jika

ada) .

12

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

dalam

ruangan

ix.

Klik pada butang

untuk muatnaik bendera, lambang, lencana

atau warna atau apa-apa tanda lain yang digunakan oleh badan sukan. Pilih dokumen yang hendak dimuat naik dan tekan butang.

Bahagian C untuk maklumat kewangan seperti: i.

Isikan jumlah yang diterima dalam 2 tahun yang lepas pada ruangan .

ii.

Isikan jumlah wang yang telah dibelanjakan 2 tahun yang lepas pada ruangan

iii.

.

Isikan jumlah wang yang merupakan baki di tangan sekarang pada ruangan

iv.

.

Isikan jumlah wang yang merupakan baki di bank pada ruangan .

v.

Isikan

nama

bank

tersebut

pada

ruangan

pada

ruangan

. vi.

Pilih daripada senarai tahun kewangan bermula pada…setiap tahun .

vii.

Klik pada butang

viii.

Klik pada tab

untuk menyimpan maklumat tab borang 1. atau pautan

untuk

ke langkah seterusnya. Ruangan yang bertandaadalah mandatori dan wajib diisi.

Langkah-langkah mengisi maklumat pendaftaran badan sukan pada tab minit mesyuarat penaja seperti Rajah 21.

13

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

Rajah 21 : Antaramuka Minit Mesyuarat Penaja

i.

Klik pada butang

untuk muatnaik salinan minit mesyuarat dalam

ruangan. Pilih dokumen yang hendak dimuat naik dan tekan butang . ii.

Klik pada butang

untuk menyimpan maklumat tab minit

mesyuarat penaja. iii.

Klik pada tab

atau pautan untuk ke langkah seterusnya.

Ruangan yang bertandaadalah mandatori dan wajib diisi.

Langkah-langkah mengisi maklumat pendaftaran badan sukan pada tab senarai ahli jawatankuasa penaja seperti Rajah 22.

Rajah 22 : Antaramuka Senarai Ahli Jawatankuasa

i.

Klik pada butang

untuk menambah ahli jawatankuasa.

Tertingkap borang AJK akan dipaparkan seperti Rajah 23.

14

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

ii.

Nota: Maklumat Presiden dan Setiausaha sahaja yang akan dimasukkan secara automatik ke bahagian perakuan. Sila pastikan maklumat ini diisi.

Rajah 23 : Tertingkat Borang AJK

iii.

Pilih jawatan daripada senarai

iv.

Isikan nama dalam ruangan

v.

Isikan no pengenalan dalam ruangan

vi.

Pilih jenis pengenalan daripada senarai

vii.

Pilih jantina daripada senarai

viii.

Pilih warganegara daripada senarai

. . . .

.

ix.

Klik ikon

x.

Isikan tempat lahir dalam ruangan

xi.

Isikan pekerjaan dalam ruangan

xii.

Isikan nama majikan dalam ruangan

xiii.

Isikan alamat majikan dalam ruangan

.

xiv.

Isikan alamat semasa dalam ruangan

.

xv.

Isikan no talifon dalam ruangan

xvi.

Isikan no HP dalam ruangan

xvii.

Isikan email dalam ruangan

xviii.

Klik pada butang

untuk menyimpan tertingkap borang AJK atau

klik pada butang

untuk menutup tertingkap borang AJK.

15

untuk memilih tarikh lahir daripada senarai. . . .

. . .

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

xix.

Klik pada butang

untuk kemaskini.

xx.

Klik pada butang

untuk menghapuskan maklumat.

 Perlu mengisi 7 owang ahli jawatankuasa.  Ruangan yang bertanda adalah mandatori dan wajib diisi. xxi.

Klik butang jawatankuasa.

xxii.

Klik pada tab seterusnya.

untuk menyimpan keseluruhan maklumat senarai ahli atau pautan

untuk ke langkah

• Langkah-langkah mengisi maklumat pendaftaran badan sukan pada tab perlembagaan seperti Rajah 24.

Rajah 24 : Antaramuka Perlembagaan

i.

Klik pada ikon

ii.

Klik pada butang

dan pilih tarikh AGM mengikut perlembagaan. untuk muatnaik salinan minit mesyuarat dalam

ruangan. Pilih dokumen yang hendak dimuat naik dan tekan butang . iii.

Klik pada butang

iv.

Klik pada tab seterusnya.

16

untuk menyimpan perlembagaan. atau pautan

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

untuk ke langkah

• Langkah-langkah mengisi maklumat pendaftaran badan sukan pada tab perakuan seperti Rajah 25.

Rajah 25 : Antaramuka Perakuan

i.

Klik pada petak

untuk memperakui pendaftaran badan sukan.

Nota: Maklumat Presiden dan Setiausaha akan diambil daripada Senarai Ahli Jawatankuasa Penaja. Tarikh akan dipaparkan tarikh semasa (contoh: ii.

Klik pada butang

iii.

Tertingkap papar dan cetak akan dipaparkan dan klik ikon

)

. untuk

mencetak. iv.

Klik pada ikon

v.

Klik pada butang

untuk menutup tertingkap. untuk menghantar borang 1 dan paparan

antaramuka proses pembayaran dipaparkan seperti Rajah 26.17

Proses pembayaran untuk pendaftaran badan sukan terbahagi kepada: -

Wang Pos

-

Maybank2u

-

Kiriman Wang

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

Rajah 26 : Antaramuka Proses PembayaranLangkah-langkah membuat bayaran melalui wang pos, Maybank2u dan Kiriman wang untuk membuat pembayaran pendaftaran badan sukan. a. Pembayaran melalui wang pos seperti seperti Rajah 27: i. Klik pada pautan

.

.

ii. Pilih bilangan wang yang dibeli daripada senarai

iii. Isikan jumlah dalam ruangan iv. Isikan no siri dalam ruangan

18

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

. .

v. Jumlah keseluruhan dalam ruangan akan dipaparkan berdasarkan jumlah.

Rajah 27 : Antaramuka Wang Pos

vi. Klik pada butang

.

vii. Tertingkap adakah anda pasti akan dipaparkan seperti Rajah 28.

Rajah 28 : Tertingkap Adakah Anda Pasti

viii. Klik pada butang ix. Klik pada butang

19

untuk teruskan proses penghantaran. untuk membatalkan proses penghantaran.

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

b. Pembayaran melalui Maybank2U seperti seperti Rajah 29: i.

Klik pada pautan

.

Rajah 29: Antaramuka Maybank2U

c. Pembayaran melalui Kiriman Wang seperti seperti Rajah 30: i. Klik pada pautan

.

ii. Isikan jumlah dalam ruangan iii. Isikan no siri dalam ruangan

20

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

. .

Rajah 30 : Antaramuka Kiriman Wang

iv. Klik pada butang

.

v. Tertingkap adakah anda pasti akan dipaparkan seperti Rajah 31.

Rajah 31 : Tertingkap Adakah Anda Pasti

vi. Klik pada butang

untuk teruskan proses penghantaran.

vii. Klik pada butang

untuk membatalkan proses penghantaran.

• 21

Langkah-langkah untuk log keluar seperti:

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

i.

Klik pada pautan

seperti Rajah 32.

Rajah 32 : Antaramuka Log Keluar

B. Ujian Terhadap Proses Dengan Kewujudan Query

I. Proses kuiri oleh PAK Proses pembayaran yang telah dikembalikan oleh PAK kepada persatuan. Persatuan perlu log masuk ke dalam sistem untuk

membuat bayaran bagi

meneruskan proses pembayaran pendaftaran badan sukan.Langkah-langkah untuk log masuk adalah seperti Rajah 33:

i.

Isikan IC Number dalam ruangan

ii. Isikan Password dalam ruangan iii. Klik pada butang

. .

.

Rajah 33 : Blok Log Masuk

iv. Jika berjaya log masuk ke dalam aplikasi ROSAc, antaramuka senarai tugas akan dipaparkan seperti Rajah 34.

22

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

v. Sekiranya antaramuka senarai tugasan tidak dipaparkan, klik pada pautan di blok menu persatuan. vi. Klik pada pautan

untuk tugasan yang tertangguh untuk meneruskan

proses pendaftaran badan sukan.

Rajah 34 : Antaramuka Senarai Tugas

Sila rujuk Rajah 26 untuk meneruskan proses pembayaran pendaftaran badan sukan.

II. Proses kuiri oleh PPPS semakan. Proses kuiri Pendaftaran badan sukan untuk disemak oleh PPPS. PPPS membuat semakkan bagi permohonan pendaftaran badan sukan, sekiranya terdapat kesalahan maklumat proses kuiri akan berlaku.Langkah-langkah untuk log masuk adalah seperti Rajah 35:

i.

Isikan IC Number dalam ruangan

ii. Isikan Password dalam ruangan iii. Klik pada butang

23

.

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

. .

Rajah 35 : Blok Log Masuk

iv. Jika berjaya log masuk ke dalam aplikasi ROSAc, antaramuka senarai tugas akan dipaparkan seperti Rajah 36. v. Sekiranya antaramuka senarai tugasan tidak dipaparkan, klik pada pautan di blok menu persatuan. vi. Klik pada pautan

untuk permohonan yang dikuiri bagi meneruskan

proses pendaftaran badan sukan (contoh:

).

Rajah 36: Antaramuka Senarai Tugas yang dikuiri

Antaramuka kuiri permohonan pendaftaran badan sukan dipaparkan. Ruangan yang bertanda merah (contoh: ) ialah perkara yang dikuiri dan perlu dikemaskini seperti Rajah 37.

24

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

Rajah 37 : Antaramuka Pendaftaran Badan Sukan yang Dikuiri

25

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

Setiap tab perlu disemak dan kemaskini kuiri untuk meneruskan proses penghantaran borang. i. Klik pada ruang yang bertanda merah (contoh:

)

dan isikan nama badan sukan yang baru. ii. Klik pada tab iii.

. .

Klik pada butang

iv. Tertingkap papar dan cetak akan dipaparkan dan klik ikon

untuk

mencetak. untuk menutup tertingkap.

v. Klik pada ikon vi. Klik pada butang

.

vii. Tertingkap adakah anda pasti akan dipaparkan seperti Rajah 38.

Rajah 38 : Tertingkap Adakah Anda Pasti

viii. Klik pada butang

untuk teruskan proses penghantaran.

ix. Klik pada butang

untuk membatalkan proses penghantaran.

III. Proses kuiri ditolak oleh PJS PJS dibenarkan untuk menolak permohonan sekiranya maklumat yang diberikan tidak lengkap. Sekiranya permohonan ditolak akan dipaparkan pada antaramuka laman pengguna sebagai informasi persatuan.

Langkah-langkah untuk melihat Permohonan yang ditolak seperti:

• i.

Log masuk ke dalam

sistem, isikan

dan isikan

. ii.

Klik pada butang

. Antaramuka Laman Pengguna yang dipaparkan

Permohonan ditolak seperti Rajah 39.

26

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

Rajah 39 : Antaramukan Permohonan Pendaftaran Badan Sukan yang Ditolak.

27

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

Pindaan Perlembagaan

3. Pindaan Perlembagaan

3. PINDAAN PERLEMBAGAAN Persatuan yang sudah mendaftar badan sukan dengan sistem ROSAc, boleh membuat pindaan perlembagaan bagi badan sukan yang telah didaftarkan. Proses muatnaik dokumen ∗ Sila muat naik fail dalam bentuk: .jpg .png .doc .docx .pdf .xls .xlsx ∗ Sila pilih fail baru untuk dimuat naik dan hantar/simpan semula.

3.1. Log Masuk

Setiap pengguna perlu mendaftar masuk ke dalam sistem untuk menggunakan kemudahan yang terdapat dalam aplikasi ini menerusi blok Log Masuk seperti dalam Rajah 40.

Rajah 40 : Blok Log MasukLangkah-langkah untuk log masuk adalah seperti berikut :

i. Isikan IC Number dalam ruangan ii. Isikan Password dalam ruangan iii. Klik pada butang

. .

.

iv. Jika berjaya log masuk ke dalam aplikasi ROSAc, antaramuka Laman Pengguna akan dipaparkan seperti Rajah 41.

28

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

Rajah 41 : Antaramuka Laman Pengguna

A. Ujian Terhadap Proses Tanpa Sebarang Query

I.

Permohonan Pindaan Perlembagaan.Langkah-langkah Pindaan Perlembagaan seperti:

i.

Klik pada pautan

di dalam blok

. Antaramuka pusat pengurusan badan sukan akan dipaparkan seperti Rajah 42.

Rajah 42 : Antaramuka Pusat Pengurusan Badan Sukan

ii.

29

Klik pada pautan di dalam petak . Antaramuka borang Pindaan Perlembagaan seperti Rajah 43 dipaparkan.

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

Rajah 43 : Antaramuka Tab A.Maklumat Pemohon Borang Pindaan Perlembagaan

Langkah-langkah untuk mengisi maklumat pada tabpindaan perlembagaan seperti: i.

Klik pada tab

.

Bahagian

telah lengkap diisi. Maklumat pemohon diambil

semasa proses pendaftaran.

ii.

Klik pada petak -

Isikan

sekiranya ingin meminda alamat Alamat

tetap

baru

. dalam

ruangan .

30

-

Isikan poskod dalam ruangan

-

Isikan bandar dalam ruangan

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

. .

-

Pilih Negeri daripada senarai

-

Pilih Daerah daripada senarai

-

Klik pada butang

. . untuk muatnaik salinan minit mesyuarat

dalam ruangan. Pilih dokumen yang hendak dimuat naik dan tekan butang iii.

.

Klik pada butang

untuk muatnaik salinan Minit Mesyuarat Agung

yang meluluskan pindaan di bawah dalam ruangan. Pilih dokumen yang hendak dimuat naik dan tekan butang

.

iv.

Klik pada ikon

dan tarikh Mesyuarat Agung yang meluluskan pindaan.

v.

Sila masukkan butiran pindaan perlembagaan yang dipohon (Anda boleh lampirkan Borang PP2 atau gunakan ruangan dibawah ) -

Klik pada butang

untuk muatnaik lampirkan Borang PP2 yang

meluluskan pindaan di bawah dalam ruangan. Pilih dokumen yang hendak dimuat naik dan tekan butang -

Klik pada butang

.

untuk muatnaik logo badan sukan sekiranya

dipinda. Pilih dokumen yang hendak dimuat naik dan tekan butang . -

Atau

-

Klik pada butang

untuk membuat pindaan dan ruangan

untuk meminda pindaan akan dipaparkan Rajah 44.

31

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

Rajah 44 : Antaramuka Paparan Ruangan untuk Dipinda.

-

Klik pada butang ,

32

-

Klik pada butang

-

Klik pada butang

-

Klik pada butang

, dan

untuk mengisi ruangan . untuk padam maklumat sekiranya selesai mengisi ruangan. untuk menambah pindaan.

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

,

vi.

Klik pada tab

atau pautan

untuk ke langkah

seterusnya.

Langkah-langkah untuk mengisi maklumat pada tabpindaan

perlembagaan seperti: i.

Klik pada tab

. Antaramuka Tab B.Perakuan borang pindaan

Perlembagaan dipaparkan seperti Rajah 45.

Rajah 45 : Antaramuka Tab B.Perakuan Borang Pindaan Perlembagaan

ii.

Klik pada petak

iii.

Klik pada petak

. .

Nama, no kad pengenalan presiden dan setiausaha akan dipaparkan sekiranya mengisi bahagian jawatankuasa semasa proses pendaftaran. iv.

Klik pada ikon

v.

Klik pada butang

vi.

Klik pada butang

dan pilih Tarikh Permohonan. untuk menyimpan. . Tertingkap antaramuka Papar dan

Cetak akan dipaparkan seperti Rajah 46. vii.

Tertingkap papar dan cetak akan dipaparkan dan klik ikon mencetak.

33

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

untuk

viii.

Tertingkap cetak akan dipaparkan. Klik butang

ix.

Klik pada ikon

.

untuk menutup tertingkap.

Rajah 46: antaramuka Papar dan Cetak

viii.

Klik pada butang

ix.

.

Tertingkap adakah anda pasti akan dipaparkan seperti Rajah 47.

Rajah 47 : Tertingkap Adakah Anda Pasti

untuk membatalkan proses penghantaran.

x.

Klik pada butang

xi.

Klik pada butang untuk teruskan proses penghantaran. Antaramuka proses pembayaran dipaparkan seperti Rajah 48.

• Proses pembayaran untuk pendaftaran badan sukan terbahagi kepada:

34

-

Wang Pos

-

Maybank2u

-

Kiriman Wang Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

Rajah 48 : Antaramuka Proses Pembayaran Wang Pos

• Langkah-langkah membuat bayaran melalui wang pos, Maybank2u dan Kiriman wang untuk membuat pembayaran pendaftaran badan sukan. a. Pembayaran melalui wang pos seperti seperti Rajah 49:

35

i.

Klik pada pautan

ii.

Pilih bilangan wang yang dibeli daripada senarai

iii.

Isikan jumlah dalam ruangan

.

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

.

.

iv.

Isikan no siri dalam ruangan

v.

Jumlah keseluruhan dalam ruangan akan dipaparkan berdasarkan

.

jumlah.

Rajah 49 : Antaramuka Wang Pos

vi.

Klik pada butang

vii.

Tertingkap adakah anda pasti akan dipaparkan seperti Rajah 50.

.

Rajah 50 : Tertingkap Adakah Anda Pasti

36

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

viii.

Klik pada butang

untuk teruskan proses penghantaran.

ix.

Klik pada butang penghantaran.

untuk membatalkan proses

b. Pembayaran melalui Maybank2U seperti seperti Rajah 51: i.

Klik pada pautan

.

Rajah 51: Antaramuka Maybank2U

c. Pembayaran melalui Kiriman Wang seperti seperti Rajah 52:

37

i.

Klik pada pautan

ii.

Isikan jumlah dalam ruangan

iii.

Isikan no siri dalam ruangan

.

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

. .

Rajah 52 : Antaramuka Kiriman Wang

iv.

Klik pada butang

v.

Tertingkap adakah anda pasti akan dipaparkan seperti Rajah 53.

.

Rajah 53 : Tertingkap Adakah Anda Pasti

38

vi.

Klik pada butang

untuk teruskan proses penghantaran.

vii.

Klik pada butang penghantaran.

untuk membatalkan proses

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

• Langkah-langkah untuk log keluar seperti: i.

Klik pada pautan

seperti Rajah 54.

Rajah 54 : Antaramuka Log Keluar

B. Ujian Terhadap Proses Dengan Kewujudan Query I.

Proses kuiri oleh PAK Proses pembayaran yang telah dikembalikan oleh PAK kepada persatuan. Persatuan perlu log masuk ke dalam sistem untuk

membuat bayaran bagi

meneruskan proses pembayaran pendaftaran badan sukan.Langkah-langkah untuk log masuk adalah seperti Rajah 55:

i.

Isikan IC Number dalam ruangan

ii. Isikan Password dalam ruangan iii. Klik pada butang

. .

.

Rajah 55 : Blok Log Masuk

iv. Jika berjaya log masuk ke dalam aplikasi ROSAc, antaramuka senarai tugas akan dipaparkan seperti Rajah 56.

39

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

v. Sekiranya antaramuka senarai tugasan tidak dipaparkan, klik pada pautan di blok menu persatuan.

Rajah 56 : Antaramuka Senarai Tugas

i.

Klik pada pautan

untuk tugasan yang tertangguh untuk meneruskan

proses pembayaran pindaan perlembagaan. Sila rujuk Rajah 50 sehingga Rajah 56 untuk proses pembayaran pindaan perlembagaan badan sukan.

40

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

Pembubaran Badan Sukan

4. Pembubaran badan sukan

4. PEMBUBARAN BADAN SUKAN Proses muatnaik dokumen ∗ Sila muat naik fail dalam bentuk: .jpg .png .doc .docx .pdf .xls .xlsx ∗ Sila pilih fail baru untuk dimuat naik dan hantar/simpan semula.

4.1. Log Masuk Setiap pengguna perlu mendaftar masuk ke dalam sistem untuk menggunakan kemudahan yang terdapat dalam aplikasi ini menerusi blok Log Masuk seperti dalam Rajah 57.

Rajah 57 : Blok Log MasukLangkah-langkah untuk log masuk adalah seperti berikut :

i.

Isikan IC Number dalam ruangan

ii. Isikan Password dalam ruangan iii. Klik pada butang

. .

.

iv. Jika berjaya log masuk ke dalam aplikasi ROSAc, antaramuka Laman Pengguna akan dipaparkan seperti Rajah 58.

41

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

Rajah 58 : Antaramuka Senarai Tugas

vi. Klik pada pautan dalam blok menu persatuan. Antaramuka Pusat Pengurusan Badan Sukan dipaparkan seperti Rajah 59.

Rajah 59 : Antaramuka Pusat Pengurusan Badan Sukan

vii. Klik pada pautan . Antaramuka permohonan pembubaran badan sukan dipaparkan seperti Rajah 60.

Rajah 60 : permohonan pembubaran badan sukan

42

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

A. Ujian Terhadap Proses Tanpa Sebarang Query

I.

Permohonan Pembubaran Badan Sukan Langkah-langkah Permohonan Pembubaran Badan Sukan seperti:

• i.

ii.

Butiran maklumat badan sukan yang telah dipaparkan. Maklumat ini diambil semasa proses pendaftaran seperti: - Nama Badan Sukan. - Alamat - Negeri - Daerah - Tarikh Daftar Klik pada ikon dan pilih Tarikh Mesyuarat Agung daripada senarai.

iii.

Klik pada butang

iv.

Tertingkap akan dipaparkan,pilih dokumen dan klik butang

v.

Klik pada butang pada ikon .

vi.

Klik pada butang seperti Rajah 61.

untuk muatnaik dokumen.

sekiranya membatalkan muatnaik atau klik .Tertingkap adakah anda pasti akan dipaparkan

Rajah 61 : Tertingkap Adakah Anda Pasti

vii.

Klik pada butang

untuk teruskan proses penghantaran.

viii.

Klik pada butang

untuk membatalkan proses penghantaran.

Langkah-langkah untuk log keluar seperti:

• i.

Klik pada pautan

seperti Rajah 62.

Rajah 62 : Antaramuka Log Keluar 43

.

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

Permohonan Perlesenan Operasi

5. Permohonan Perlesenan Operasi

5. PERMOHONAN PERLESENAN OPERASI Proses muatnaik dokumen ∗ Sila muat naik fail dalam bentuk: .jpg .png .doc .docx .pdf .xls .xlsx ∗ Sila pilih fail baru untuk dimuat naik dan hantar/simpan semula.

5.1. Log Masuk

Setiap pengguna perlu mendaftar masuk ke dalam sistem untuk menggunakan kemudahan yang terdapat dalam aplikasi ini menerusi blok Log Masuk seperti dalam Rajah 63.

Rajah 63 : Blok Log MasukLangkah-langkah untuk log masuk adalah seperti berikut :

i.

Isikan IC Number dalam ruangan

ii. Isikan Password dalam ruangan iii. Klik pada butang

. .

.

Jika berjaya log masuk ke dalam aplikasi ROSAc, antaramuka Laman Pegawai akan dipaparkan seperti Rajah 64.

Rajah 64 : Antaramuka Laman Pegawai 44

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

iv. Klik pada pautan Antaramuka 65.

di dalam blok Menu Persatuan. akan dipaparkan seperti Rajah

Rajah 65 : Antaramuka Pusat Pengurusan Badan Sukan

v. Klik pada pautan . Antaramuka Permohonan perlesenan operasi dipaparkan seperti Rajah 66.

Rajah 66 : Antaramuka Permohonan Perlesenan Operasi 45

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

A. Ujian Terhadap Proses Tanpa Sebarang Query

I.

Permohonan lesen operasi. Langkah-langkah untuk mengisi maklumat pemohon seperti:

• i. ii.

. Klik pada tab Nama penuh pemohon telah dipaparkan, diambil semasa proses daftar masuk ke sistem.

iii.

Isikan No.Telefon dalam ruangan

iv. v.

Isikan No.Faks dalam ruangan . Alamat Emel telah dipaparkan, diambil semasa proses daftar masuk ke dalam sistem.

vi.

Isikan Alamat Pemohon ruangan

vii.

Isikan Poskod dalam ruangan

viii.

Isikan Bandar dalam ruangan

ix.

Pilih Negeri daripada senarai

x. xi.

Pilih Daerah daripada senarai Pilih Kelab Golf

xii. xiii.

.

. . . . . .

Isikan Nama Syarikat dalam ruangan Isikan No.Pendaftaran Syarikat dalam ruangan .

xiv. xv. xvi. xvii. xviii. xix. xx.

Isikan Nama Kelab dalam ruangan Isikan No.Pendaftaran Kelab dalam ruangan Klik ikon

. dan pilih tarikh ditubuhkan daripada senarai.

Isikan modal dibenar(RM) dalam ruangan Isikan modal berbayar(RM) dalam ruangan . Tarikh permohonan adalah tarikh semasa. Klik pada ikon dan pilih tarikh operasi daripada senarai.

Tarikh operasi mestilah tidak kurang daripada tarikh semasa xxi.

Klik pada ikon

xxii.

Klik pada butang

Ruangan yang bertanda46

.

dan pilih tarikh hingga daripada senarai. untuk menyimpan maklumat. adalah mandatori dan wajib diisi

Langkah-langkah untuk mengisi dokumen sokongan seperti:

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

.

i.

Klik pada tab langkah seterusnya.

ii.

Klik pada butang

atau pautan

untuk ke

untuk muatnaik

dan klik

.

butang. iii.

Klik pada ikon

iv.

Klik pada butang

untuk menutup tertingkap. untuk muatnaik

dan klik butang

. v.

Klik pada ikon

vi.

Klik pada butang

untuk menutup tertingkap. untuk muatnaik

dan klik butang

. vii.

Klik pada ikon

viii.

Klik pada butang

untuk menutup tertingkap. untuk muatnaik

dan klik butang

. ix.

Klik pada ikon

x.

Klik pada butang butang

xi.

Klik pada ikon

xii.

Klik pada butang

untuk menutup tertingkap. untuk muatnaik

dan klik

. untuk menutup tertingkap. untuk muatnaik dan klik butang

xiii.

Klik pada ikon

xiv.

Klik pada butang

xv.

Klik pada butang

.

untuk menutup tertingkap. untuk menyimpan maklumat. untuk muatnaik dan klik butang

xvi.

Klik pada ikon

xvii.

Klik pada butang

Ruangan yang bertanda

.

untuk menutup tertingkap. untuk menyimpan maklumat. adalah mandatori dan wajib diisi

Langkah-langkah untuk senarai semak seperti:

• i.

Klik pada tab seterusnya.

atau pautan

untuk ke langkah

Petak senarai semak telah di klik sekiranya telah muatnaik dokumen pada tab . 47

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

Langkah-langkah untuk mengisi maklumat perakuan seperti:

• i. ii. iii. iv.

Klik pada tab atau pautan untuk ke langkah seterusnya. Klik pada petak perakuan. Maklumat Nama dan No. Kad Pengenalan telah dipaparkan. . Isikan Jawatan dalam ruangan

v.

Klik pada butang Ruangan yang bertanda

adalah mandatori dan wajib diisi

Langkah-langkah untuk mencetak borang seperti:

• i. ii.

48

untuk menyimpan maklumat.

. Klik pada butang Tertingkap papar dan cetak akan dipaparkan seperti Rajah 67.

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

Rajah 67 : Antaramuka Paparan Cetak Permohonan Lesen Operasi

iii.

Klik pada ikon

iv.

Klik pada butang

v. vi. vii.

Klik pada butang atau ikon untuk membatalkan cetakkan. Klik pada butang . Tertingkap adakah anda pasti akan dipaparkan seperti Rajah 68.

49

untuk mencetak. .

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

Rajah 68 : Tertingkap Adakah Anda Pasti

ix.

Klik pada butang

untuk teruskan proses penghantaran.

x.

Klik pada butang

untuk membatalkan proses penghantaran.

Langkah-langkah untuk log keluar seperti:

• i.

Klik pada pautan

seperti Rajah 69.

Rajah 69 : Antaramuka Log Keluar

B. Ujian Terhadap Proses Dengan Kewujudan Query Sila rujuk nombor 5.1 sehingga Rajah 64. I.

Permohonan perlesenan operasi selepas dikuiri oleh PPPS semak. Langkah-langkah kemaskini permohonan lesen operasi yang dikuiri seperti:

• i.

Klik pada pautan dalam blok senarai tugas pegawai dipaparkan seperti Rajah 70.

Rajah 70 : Antaramuka Senarai Tugas Pegawai

50

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

. Antaramuka

ii.

Klik pada pautan (contoh:

untuk Query Permohonan Perlesenan Operasi ). Antaramuka kemaskini permohonan perlesenan

operasi dipaparkan seperti Rajah 71.

-

Paparan maklumat kuiri yang perlu dikemaskini oleh persatuan akan dipaparkan pada permohonan lesen operasi.

Rajah 71 : Antaramuka kemaskini permohonan perlesenan operasi

ii. iii. iv.

Klik pada tab . Kemaskini maklumat yang dikuiri. Klik pada tab atau pautan langkah seterusnya. Kemaskini maklumat yang dikuiri. Klik pada tab seterusnya.

atau pautan

untuk ke

untuk ke langkah

Petak senarai semak telah di klik sekiranya telah muatnaik dokumen pada tab . v.

51

Klik pada tab seterusnya.

atau pautan

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

untuk ke langkah

vi.

Klik pada butang

untuk menyimpan maklumat.

Langkah-langkah untuk mencetak borang seperti:

• i. ii.

Klik pada butang . Tertingkap papar dan cetak akan dipaparkan seperti Rajah 72.

Rajah 72 : Antaramuka Paparan Cetak Permohonan Lesen Operasi

52

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

iii.

Klik pada ikon

untuk mencetak.

iv.

Klik pada butang

v.

Klik pada butang

. atau ikon

untuk membatalkan cetakkan.

Langkah-langkah untuk menghantar borang seperti:i. ii.

. Klik pada butang Tertingkap adakah anda pasti akan dipaparkan seperti Rajah 73.

Rajah 73 : Tertingkap Adakah Anda Pasti

xi.

Klik pada butang

untuk teruskan proses penghantaran.

xii.

Klik pada butang

untuk membatalkan proses penghantaran.

• i.

Langkah-langkah untuk log keluar seperti: Klik pada pautan

seperti Rajah 74.

Rajah 74 : Antaramuka Log Keluar

II.

Permohonan perlesenan operasi (tidak lulus) oleh KPPS sokong/ TPS/PJS. Sila rujuk nombor 5.1 sehingga Rajah 64.

53

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

Langkah-langkah permohonan lesen operasi tidak lulus oleh TPS seperti:

• i.

dalam blok

Klik pada pautan

. Antaramuka

permohonan perlesenan operasi ditolak dipaparkan untuk dipaparkan seperti Rajah 75.

Rajah 75 : Antaramuka Senarai Tugas Pegawai

ii.

Klik pada pautan (contoh:

untuk Query Permohonan Perlesenan Operasi ). Antaramuka kemaskini permohonan perlesenan

operasi ditolak dipaparkan untuk paparan persatuan.

54

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

Permohonan Pembaharuan Perlesenan Operasi

6. Permohonan Perlesenan Operasi

6. PERMOHONAN PEMBAHARUAN LESEN OPERASI Proses muatnaik dokumen ∗ Sila muat naik fail dalam bentuk: .jpg .png .doc .docx .pdf .xls .xlsx ∗ Sila pilih fail baru untuk dimuat naik dan hantar/simpan semula.

6.1. Log Masuk Setiap pengguna perlu mendaftar masuk ke dalam sistem untuk menggunakan kemudahan yang terdapat dalam aplikasi ini menerusi blok Log Masuk seperti dalam Rajah 76.

Rajah 76 : Blok Log Masuki.

Langkah-langkah untuk log masuk adalah seperti berikut :

.

Isikan IC Number dalam ruangan

ii. Isikan Password dalam ruangan iii. Klik pada butang

.

.

Jika berjaya log masuk ke dalam aplikasi ROSAc, antaramuka Laman Pegawai akan dipaparkan seperti Rajah 77.

55

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

Rajah 77 : Antaramuka Laman Pegawai

iii.

Klik pada pautan dalam blok menu persatuan. Antaramuka Pusat pengurusan lesen operasi dipaparkan seperti Rajah 78.

Rajah 78: Antaramuka Pusat Pengurusan Lesen Operasi

Antaramuka Pusat Pengurusan Lesen Operasi memaparkan seperti: a. Klik pada pautan dalam petak maklumat lesen operasi. b. Klik pada pautan dalam petak untuk

untuk melihat lesen operasi.

iv. Klik pada pautan dalam petak . Antaramuka Permohonan Pembaharuan Lesen Operasi dipaparkan seperti Rajah 79.

56

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

Rajah 79 : Antaramuka Permohonan Pembaharuan Lesen Operasi

A. Ujian Terhadap Proses Tanpa Sebarang Query

I.

Permohonan lesen operasi. Langkah-langkah untuk mengisi maklumat pemohon seperti:

• i. ii.

Klik pada tab . Maklumat yang telah dipaparkan dan boleh dikemaskini pada tab seperti: - Nama penuh permohon seperti dalam ruangan (Contoh:

)

-

No. Tel seperti dalam ruangan (Contoh:

-

No. Faks seperti dalam ruangan (Contoh: (jika ada) Alamat Pemohon seperti dalam ruangan(Contoh:

-

) )

).

57

-

Poskod seperti dalam ruangan(Contoh:

-

Bandar seperti dalam ruangan(Contoh:

-

Pilih negeri daripada senarai(Contoh:

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

). ). ).

-

Pilih daerah daripada senarai(Contoh: Isikan Modal Dibenar dalam ruangan(Contoh:

).

-

). Isikan Modal Berbayar dalam ruangan(Contoh:

-

) Tarikh permohonan adalah tarikh semasa. Klik pada ikon dan pilih tarikh operasi daripada senarai. Tarikh operasi mestilah tidak kurang daripada tarikh semasa Klik pada ikon dan pilih tarikh hingga daripada senarai. Klik pada butang

untuk menyimpan maklumat.

Ruangan yang bertanda

adalah mandatori dan wajib diisi

Langkah-langkah untuk mengisi dokumen sokongan seperti:

• i.

Klik pada tab langkah seterusnya.

ii.

Klik pada butang

atau pautan

untuk ke

untuk muatnaik dan klik butang.

iii.

Klik pada ikon

iv.

Klik pada butang

untuk menutup tertingkap. untuk muatnaik dan klik butang

v.

Klik pada ikon

vi.

Klik pada butang

.

.

untuk menutup tertingkap. untuk muatnaik dan klik butang

. vii.

Klik pada ikon

viii.

Klik pada butang Ruangan yang bertanda

untuk menutup tertingkap. untuk menyimpan maklumat. adalah mandatori dan wajib diisi

Langkah-langkah untuk senarai semak seperti:

• i.

Klik pada tab seterusnya.

atau pautan

untuk ke langkah

Petak senarai semak telah di klik sekiranya telah muatnaik dokumen pada tab .

58

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

Langkah-langkah untuk mengisi maklumat perakuan seperti:

• i. ii. iii. iv.

Klik pada tab atau pautan untuk ke langkah seterusnya. perakuan. Klik pada petak Maklumat Nama dan No. Kad Pengenalan telah dipaparkan. Isikan Jawatan dalam ruangan .

v.

Klik pada butang Ruangan yang bertanda

untuk menyimpan maklumat. adalah mandatori dan wajib diisi

Langkah-langkah untuk mencetak borang seperti:

• i. ii.

Klik pada butang . Tertingkap papar dan cetak akan dipaparkan seperti Rajah 80.

Rajah 80 : Antaramuka Paparan Cetak Permohonan Lesen Operasi

59

iii.

Klik pada ikon

iv.

Klik pada butang

v.

Klik pada butang

untuk mencetak. . atau ikon

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

untuk membatalkan cetakkan.

Langkah-langkah untuk menghantar borang seperti:

• i. ii.

. Klik pada butang Tertingkap adakah anda pasti akan dipaparkan seperti Rajah 81.

Rajah 81 : Tertingkap Adakah Anda Pasti

iii.

Klik pada butang

untuk teruskan proses penghantaran.

iv.

Klik pada butang

untuk membatalkan proses penghantaran.

Langkah-langkah untuk log keluar seperti:

• i.

Klik pada pautan

seperti Rajah 82.

Rajah 82 : Antaramuka Log Keluar

B. Ujian Terhadap Proses Dengan Kewujudan Query

I.

Permohonan pembaharuan lesen operasi selepas dikuiri oleh PPPS semak. Langkah-langkah kemaskini permohonan lesen operasi yang dikuiri seperti:

• i.

Klik pada pautan dalam blok . Antaramuka Query Permohonan Perlesenan Pembaharuan Operasi dipaparkan seperti Rajah 83.

Rajah 83 : Antaramuka Query Permohonan Pembaharuan Lesenan Operasi 60

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

ii.

Klik pada pautan

untuk Query Permohonan Perlesenan

Pembaharuan Operasi (contoh:

). Antaramuka kemaskini

permohonan pembaharuan perlesenan operasi dipaparkan seperti Rajah 84.

a. Paparan maklumat kuiri yang perlu dikemaskini oleh persatuan akan dipaparkan pada permohonan pembaharuan lesen operasi.

Rajah 84 : Antaramuka kemaskini permohonan pembaharuan perlesenan operasi

iii. iv.

v.

61

Klik pada tab . - Kemaskini maklumat yang dikuiri. atau pautan Klik pada tab langkah seterusnya. - Kemaskini maklumat yang dikuiri. Klik pada tab seterusnya.

atau pautan

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

untuk ke

untuk ke langkah

Petak senarai semak telah di klik sekiranya telah muatnaik dokumen pada tab . vi.

Klik pada tab seterusnya.

vii.

Klik pada butang

atau pautan

untuk ke langkah

untuk menyimpan maklumat.

Langkah-langkah untuk mencetak borang seperti:

• i. ii.

. Klik pada butang Tertingkap papar dan cetak akan dipaparkan seperti Rajah 85.

Rajah 85 : Antaramuka Paparan Cetak Permohonan Perbaharuan Lesen Operasi

iii.

Klik pada ikon

iv.

Klik pada butang

v.

Klik pada butang

. atau ikon

untuk membatalkan cetakkan.

Langkah-langkah untuk menghantar borang seperti:

• i. ii.

62

untuk mencetak.

Klik pada butang . Tertingkap adakah anda pasti akan dipaparkan seperti Rajah 86.

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

Rajah 86 : Tertingkap Adakah Anda Pasti

• i.

iii.

Klik pada butang

untuk teruskan proses penghantaran.

iv.

Klik pada butang

untuk membatalkan proses penghantaran.

Langkah-langkah untuk log keluar seperti: Klik pada pautan

seperti Rajah 87.

Rajah 87 : Antaramuka Log Keluar

II.

Permohonan perlesenan operasi (tidak lulus) oleh KPPS lulus. Sila rujuk nombor 4.1 sehingga Rajah 64.

• i.

Langkah-langkah permohonan lesen operasi tidak lulus oleh TPS seperti: Klik pada pautan dalam blok . Antaramuka Permohonan Perlesenan Pembaharuan Operasi Ditolak dipaparkan seperti Rajah 75.

Rajah 88 : Antaramuka Senarai Tugas Pegawai

63

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

ii.

Klik pada pautan Operasi Ditolak (contoh:

untuk Permohonan Perlesenan Pembaharuan ). Antaramuka kemaskini permohonan

pembaharuan perlesenan operasi ditolak dipaparkan untuk paparan persatuan.

64

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

Permohonan Perlesenan Kejohanan

7. Permohonan Perlesenan Kejohanan

7. PERMOHONAN PERLESENAN KEJOHANAN Permohonan Lesen Kejohanan terbahagi kepada dua jenis organisasi iaitu Syarikat dan NGO. Proses muatnaik dokumen ∗ Sila muat naik fail dalam bentuk: .jpg .png .doc .docx .pdf .xls .xlsx ∗ Sila pilih fail baru untuk dimuat naik dan hantar/simpan semula. Pemohon boleh mencetak sijil selepas diluluskan seperti dalam

∗ Log masuk ke dalam sistem dan klik pautan blok menu pegawai.

untuk melihat paparan maklumat borang.

∗ Klik pada pautan ∗ Klik pada pautan

untuk mencetak sijil.

7.1. Log Masuk

Setiap pengguna perlu mendaftar masuk ke dalam sistem untuk menggunakan kemudahan yang terdapat dalam aplikasi ini menerusi blok Log Masuk seperti dalam Rajah 89.

Rajah 89 : Blok Log MasukLangkah-langkah untuk log masuk adalah seperti berikut :

i.

Isikan IC Number dalam ruangan

ii. Isikan Password dalam ruangan iii. Klik pada butang

65

.

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

. .

Jika berjaya log masuk ke dalam aplikasi ROSAc, antaramuka Laman Pegawai akan dipaparkan seperti Rajah 90.

Rajah 90 : Antaramuka Laman Pegawai

iv.

Klik pada pautan Antaramuka 91.

di dalam blok Menu Persatuan. akan dipaparkan seperti Rajah

Rajah 91 : Antaramuka Pusat Pengurusan Badan Sukan

v.

66

Klik pada pautan . Antaramuka Permohonan perlesenan kejohanan dipaparkan seperti Rajah 92.

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

Rajah 92 : Antaramuka Permohonan Lesen Kejohanan

A. Ujian Terhadap Proses Tanpa Sebarang Query

I. •

67

Permohonan lesen kejohanan. Langkah-langkah untuk mengisi

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

lesen kejohanan seperti:

a. Klik pada tab . b. Isikan nama penuh penganjur dalam ruangan. . c. Pilih peringkat daripada senarai d. Isikan no.tel

. .

e. Isikan no faks dalam ruangan

. .

f. Isikan emel dalam ruangan g. Isikan alamat penganjur dalam ruangan

.

h. Isikan poskod dalam ruangan i.

Isikan bandar dalam ruangan

j.

Pilih negeri daripada senarai

. . .

k. Pilih daerah daripada senarai l.

.

Pilih jenis organisasi daripada senarai - Syarikat - NGO

.

*Dokumen yang dimuatnaik oleh syarikat dan NGO adalah berbeza, sekiranya memilih syarikat hanya paparan muatnaik syarikat sahaja dipaparkan. Jika memilih NGO hanya paparan muatnaik NGO sahaja dipaparkan. Langkah-langkah untuk mengisi lesen kejohanan seperti:

• i.

Isikan maklumat nama badan sukan dalam ruangan

ii.

. Isikan no sijil pendaftaran dalam ruangan .

iii. iv. v. vi.

Langkah-langkah untuk mengisi kejohanan seperti:68

Klik pada butang untuk memilih peringkat . Tarikh permohonan adalah tarikh semasa. Klik pada ikon untuk memilih tarikh kejohanan. - Tarikh kejohanan mestilah tidak kurang daripada tarikh semasa Klik pada ikon untuk memilih tarikh hingga.

i.

Isikan nama badan dalam ruangan

ii.

Klik pada butang untuk memilih syarikat

iii.

Isikan no pendaftaran syarikat Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

lesen

. . .

iv.

Klik pada ikon

v. vi.

Isikan modal dibenar dalam ruangan Isikan modal berbayar dalam ruangan

vii. viii. ix.

i. ii. iii. iv.

. Tarikh permohonan adalah tarikh semasa. Klik pada ikon untuk memilih tarikh kejohanan. - Tarikh kejohanan mestilah tidak kurang daripada tarikh semasa Klik pada ikon untuk memilih tarikh hingga.

Klik pada tab langkah seterusnya.

lesen kejohanan seperti: atau pautan .

Klik pada ikon

. dan pilih tarikh daripada senarai.

Klik pada butang

lesen kejohanan seperti: untuk mengisi ruangan dan .

untuk menghapuskan maklumat.

lesen kejohanan seperti:

Langkah-langkah untuk mengisiuntuk ke

Isikan jenis sukan dalam ruangan Isikan nama pertandingan dalam ruangan

Langkah-langkah untuk mengisi i. Klik pada butang ii.

i.

Isikan Nama badan pengelola sukan diperingkat Malaysia dalam ruangan

ii.

. Isikan nama badan pengelola sukan diperingkat Antarabangsa dalam

ruangan iii.

69

.

Langkah-langkah untuk mengisi

untuk memilih tarikh ditubuhkan daripada senarai.

Klik pada butang

. untuk menyimpan.

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

Langkah-langkah untuk mengisi seperti:lesen kejohanan

i.

Klik pada tab untuk langkah seterusnya.

atau pautan

ii.

Isikan nama venue dalam ruangan

iii.

Isikan alamat venue dalam ruangan

iv.

Isikan poskod dalam ruangan

v.

Pilih negeri daripada senarai

vi.

Pilih daerah daripada senarai

vii.

Isikan nama pemilih venue dalam ruangan

viii.

Klik pada butang

. . . . . .

untuk menyimpan.

Langkah-langkah untuk mengisi seperti:i.

lesen kejohanan

atau klik pada pautan

Klik pada tab

untuk ke langkah seterusnya. ii.

Klik pada butang dan

.

iii.

Klik pada butang

untuk menghapuskan maklumat.

iv.

Klik pada butang

untuk menyimpan.

Langkah-langkah untuk mengisi

untuk mengisi ruangan

lesen kejohanan seperti:

i.

Klik pada tab langkah seterusnya.

atau klik pada pautan

ii.

Klik pada butang

untuk mengisi ruangan

iii.

untuk mengisi ruangan

iv.

Klik pada butang . Klik pada butang

untuk menghapuskan maklumat.

v.

Klik pada butang

untuk menyimpan.

dan

. dan

Langkah-langkah untuk mengisi maklumat dokumen lesen kejohanan seperti:

a. Dokumen Syarikat.

70

untuk ke

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

i.

Klik pada tab

atau klik pada pautan

untuk ke langkah seterusnya.

71

-

dan klik pada butang Klik pada butang muatnaik Latar Belakang Syarikat/Koperasi.

-

Klik pada butang tertingkap.

-

Klik pada butang dan klik pada butang muatnaik Ahli Lembaga.

-

Klik pada butang tertingkap.

-

Klik pada butang dan klik pada butang muatnaik Memorandum of Article.

-

Klik pada butang tertingkap.

-

Klik pada butang muatnaik "Form 49".

-

Klik pada butang tertingkap.

-

Klik pada butang muatnaik "Form 24".

-

Klik pada butang tertingkap.

-

Klik pada butang dan klik pada butang muatnaik " Kertas kerja kejohanan".

-

Klik pada butang tertingkap.

-

Klik pada butang dan klik pada butang muatnaik Salinan sijil pendaftaran syarikat/koperasi.

-

Klik pada butang tertingkap.

-

Klik pada butang dan klik pada butang muatnaik Unjuran pendapatan/ perbelanjaan kejohanan

atau ikon

atau ikon

atau ikon

untuk

untuk menutup untuk

untuk menutup untuk

untuk menutup

dan klik pada butang atau ikon

untuk

untuk menutup

dan klik pada butang atau ikon

atau ikon

atau ikon

atau ikon

untuk

untuk menutup untuk

untuk menutup untuk

untuk menutup untuk .

-

Klik pada butang tertingkap.

-

Klik pada butang dan klik pada butang untuk muatnaik Surat jaminan keselamatan dan kebenaran pemilik Venue.

-

Klik pada butang tertingkap.

atau ikon

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

untuk menutup

untuk menutup

b.

Klik pada butang dan klik pada butang untuk muatnaik Surat jaminan keselamatan dan kebenaran pemilik Venue.

-

Klik pada butang tertingkap.

-

Klik pada butang dan klik pada butang untuk muatnaik Surat akuan penaja (jika penganjuran akan ditaja).

-

Klik pada butang tertingkap.

-

Klik pada butang dan klik pada butang muatnaik Penyata kewangan syarikat.

-

Klik pada butang tertingkap.

-

Klik pada butang

atau ikon

atau ikon

atau ikon

untuk menutup

untuk menutup untuk

untuk menutup

untuk menyimpan.

Dokumen NGO i.

72

-

Klik pada tab ke langkah seterusnya.

atau klik pada pautan

-

dan klik pada butang Klik pada butang muatnaik Latar Belakang Pertubuhan.

-

Klik pada butang tertingkap.

-

Klik pada butang dan klik pada butang muatnaik Latar Belakang Pertubuhan.

-

Klik pada butang tertingkap.

-

Klik pada butang dan klik pada butang muatnaik Surat Saksi/ Sokongan Badan Induk

atau ikon

atau ikon

atau ikon

untuk untuk

untuk menutup untuk

untuk menutup untuk .

-

Klik pada butang tertingkap.

-

Klik pada butang dan klik pada butang untuk muatnaik Unjuran Pendapatan/ Perbelanjaan Kejohanan Surat Jaminan.

-

Klik pada butang tertingkap

-

Klik pada butang dan klik pada butang untuk muatnaik Surat Akuan Penaja (sekiranya penganjuran ditaja).

atau ikon

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

untuk menutup

untuk menutup

-

Klik pada butang tertingkap

atau ikon

untuk menutup

-

Klik pada butang dan klik pada butang muatnaik Kertas kerja kejohanan.

-

Klik pada butang tertingkap

-

Klik pada butang dan klik pada butang untuk muatnaik .Surat jaminan keselamatan dan kebenaran pemilik Venue .

-

Klik pada butang tertingkap

-

Klik pada butang dan klik pada butang muatnaik viii.Sijil pendaftaran pertubuhan.

-

Klik pada butang tertingkap.

-

Klik pada butang

atau ikon

untuk

untuk menutup

atau ikon

untuk menutup

atau ikon

untuk

untuk menutup

untuk menyimpan.

Langkah-langkah senarai semak lesen kejohanan seperti:a. Senarai semak syarikat. i. ii. iii.

atau pautan untuk ke langkah Klik pada tab seterusnya. Senarai semak memaparkan petak yang telah di klik secara automatik sekiranya dokumen telah dimuatnaik. Klik pada butang

untuk menyimpan.

b. Senarai semak NGO i. ii. iii.

Klik pada butang

untuk menyimpan.

Langkah-langkah mengisi maklumat perakuan lesen kejohanan seperti:

• i.

73

Klik pada tab atau pautan untuk ke langkah seterusnya. Senarai semak memaparkan petak yang telah di klik secara automatik sekiranya dokumen telah dimuatnaik.

Klik pada tab

atau pautan

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

untuk ke langkah seterusnya.

ii.

Klik pada petak

iii.

Nama

perakuan. dan No.kad pengenalan telah dipaparkan diambil semasa mendaftar

masuk ke dalam sistem. iv.

Isikan jawatan dalam ruangan

v.

Klik pada butang

Ruangan yang bertanda

.

untuk menyimpan. adalah mandatori dan wajib diisi

Langkah-langkah mencetak maklumat permohonan lesen kejohanan seperti:

• i.

Klik pada butang Rajah 93.

dan tertingkap akan dipaparkan seperti

Rajah 93 : Antaramuka Cetak Lesen Kejohanan

ii. iii.

klik pada ikon Klik pada ikon

iv.

Klik pada butang seperti Rajah 94.

dan klik butang untuk menutup tertingkap. . Tertingkap adakah anda pasti akan dipaparkan

Rajah 94 : Tertingkap Adakah Anda Pasti 74

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

vi.

Klik pada butang

untuk teruskan proses penghantaran.

vii.

Klik pada butang

untuk membatalkan proses penghantaran.

Langkah-langkah untuk log keluar seperti:

• i.

Klik pada pautan

seperti Rajah 95.

Rajah 95 : Antaramuka Log Keluar

B. Ujian Terhadap Proses Dengan Kewujudan Query

I.

Permohonan lesen kejohanan selepas dikuiri oleh PPPS semak.

Langkah-langkah kemaskini permohonan lesen kejohanan yang dikuiri seperti:Sila rujuk nombor 6.1 sehingga Rajah 90. i.

Klik pada pautan dalam blok menu Antaramuka seperti Rajah 96 akan dipaparkan.

.

Rajah 96 : Antaramuka Query Permohonan Perlesenan Kejohanan

a. Paparan maklumat kuiri yang perlu dikemaskini oleh persatuan akan dipaparkan pada permohonan pembaharuan lesen operasi. Sila rujuk Rajah 92 sehingga Rajah 95 untuk proses seterusnya.

75

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

Mesyuarat Agung Tahunan - Borang PT1

8. Mesyuarat Agung Tahunan - Borang PT1

8. MESYUARAT AGUNG TAHUNAN - BORANG PT1 Proses muatnaik dokumen ∗ Sila muat naik fail dalam bentuk: .jpg .png .doc .docx .pdf .xls .xlsx ∗ Sila pilih fail baru untuk dimuat naik dan hantar/simpan semula.

8.1. Log Masuk

Setiap pengguna perlu mendaftar masuk ke dalam sistem untuk menggunakan kemudahan yang terdapat dalam aplikasi ini menerusi blok Log Masuk seperti dalam Rajah 97.

Rajah 97 : Blok Log MasukLangkah-langkah untuk log masuk adalah seperti berikut :

i.

Isikan IC Number dalam ruangan

ii. Isikan Password dalam ruangan iii. Klik pada butang

. .

.

Jika berjaya log masuk ke dalam aplikasi ROSAc, antaramuka Laman Pegawai akan dipaparkan seperti Rajah 98.

76

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

Rajah 98 : Antaramuka Laman Pegawai

iv.

Klik pada pautan dalam blok . Antaramuka Pusat pengurusan badan sukan dipaparkan seperti Rajah 99.

Rajah 99 : Antaramuka Pusat Pengurusan Badan Sukan

v.

77

Klik pada pautan dalam petak . Antaramuka mesyuarat agung tahunan borang PT1 dipaparkan seperti Rajah 100.

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

Rajah 100 : Antaramuka mesyuarat agung tahunan borang PT1

A. Ujian Terhadap Proses Tanpa Sebarang Query

I.

Permohonan mesyuarat agung tahunan borang PT1 Langkah-langkah untuk mengisi

• i.

Klik pada tab

seperti: .

Maklumat nama badan sukan,kategori sukan,jenis sukan dan peringkat telah dipaparkan dan tidak boleh diubah. Selain itu, maklumat telah dipaparkan dan boleh dikemaskini. ii.

Isikan No. Tel Pejabat dalam ruangan

iii. iv.

Isikan emel dalam ruangan Isikan alamat surat menyurat dalam ruangan .

78

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

. .

v.

Isikan poskod dalam ruangan

vi.

Isikan bandar dalam ruangan

vii.

Pilih negeri daripada senarai

viii. ix.

Pilih daerah daripada senarai . Isikan jumlah keahlian terkini pada akhir tahun kewangan

. . .

. x.

Pilih daripada senarai penghantaran mykb untuk tahun . Langkah-langkah untuk mengisi

• i.

seperti: atau pautan

Klik pada tab ke langkah seterusnya.

untuk

ii. iii.

Klik pada ikon untuk memilih tarikh daripada senarai. Pilih masa daripada senarai .

iv. v.

Isikan tempat dalam ruangan . Isikan Bilangan Kehadiran Ahli Jawatankuasa dalam ruangan .

vi.

Klik pada butang muatnaik dokumen. -

Klik pada butang tertingkap.

atau ikon

Langkah-langkah untuk mengisi

• i.

Klik pada tab ke langkah seterusnya. -

ii.

untuk untuk menutup

seperti: atau pautan

untuk

Isikan nama badan berdaftar dalam ruangan Klik pada ikon senarai. Klik pada ikon senarai.

. untuk memilih tarikh mesyuarat agung daripada untuk memilih tarikh notis dikeluarkan daripada

Klik pada butang dan klik pada butang muatnaik dokumen Notis Mesyuarat Agung. -

79

dan klik pada butang

Klik pada butang tertingkap

atau ikon

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

untuk untuk menutup

Langkah-langkah untuk mengisi

• i.

seperti:

Klik pada tab ke langkah seterusnya.

atau pautan

untuk

ii. iii.

Klik pada ikon untuk memilih tarikh daripada senarai. . Pilih masa daripada senarai

iv.

Isikan tempat dalam ruangan

v. vi.

Isikan bilangan AJK dalam ruangan Isikan bilangan ahli gabungan dalam ruangan

vii.

. Isikan bilangan ahli bersekutu dalam ruangan

viii.

Isikan bilangan ahli kehormat dalam ruangan

. .

ix.

. Isikan bilangan ahli individu dalam ruangan

x.

. Isikan bilangan ahli pemerhati dalam ruangan

xi.

. Isikan jumlah korum mengikut perlembagaan dalam ruangan .

xii.

Isikan jumlah ahli yang hadir(layak mengundi) .

xiii.

-

xiv.

atau ikon

Klik pada butang tertingkap.

Klik butang

untuk menutup

seperti:

i.

Klik pada tab seterusnya.

ii.

Klik pada butang dan klik pada butang muatnaik Dokumen Laporan Aktiviti. -

untuk

untuk menyimpan maklumat .

Langkah-langkah untuk mengisi80

dan klik pada butang .

Klik pada butang muatnaik

Klik pada butang tertingkap

atau pautan

atau ikon

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

untuk ke langkah untuk untuk menutup

Langkah-langkah untuk mengisi

• i.

seperti:

ii.

Klik pada tab atau pautan untuk ke langkah seterusnya. Klik pada ikon untuk memilih Tarikh Akhir Kewangan daripada senarai.

iii.

Isikan pendapatan keseluruhan dalam ruangan

iv.

Isikan perbelanjaan keseluruhan dalam ruangan

v.

Klik pada butang dan klik pada butang muatnaik Dokumen Pendapatan Dan Perbelanjaan -

vi. vii.

Klik pada butang tertingkap

atau ikon

.

. untuk untuk menutup

Isikan maklumat nama dalam ruangan Isikan no kad pengenalan dalam ruangan

.

. viii.

Langkah-langkah untuk mengisi81

sekiranya berkaitan

Isikan AF dalam ruangan juruaudit luar.

seperti:

i.

Klik pada tab langkah seterusnya.

ii.

Klik pada butang untuk menambah ahli jawatankuasa. Tertingkap borang AJK akan dipaparkan seperti Rajah 101.

atau pautan

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

untuk ke

Rajah 101 : Tertingkat Borang AJK

iii.

Pilih jawatan daripada senarai

iv.

Isikan nama dalam ruangan

v.

Isikan no pengenalan dalam ruangan

vi.

Pilih jenis pengenalan daripada senarai

vii.

Pilih jantina daripada senarai

viii.

Pilih warganegara daripada senarai

. . . .

.

ix.

Klik ikon

untuk memilih tarikh lahir daripada senarai.

x.

Isikan tempat lahir dalam ruangan

xi.

Isikan pekerjaan dalam ruangan

xii.

Isikan nama majikan dalam ruangan

xiii.

Isikan alamat majikan dalam ruangan

.

xiv.

Isikan alamat semasa dalam ruangan

.

xv.

Isikan no talifon dalam ruangan

xvi.

Isikan no HP dalam ruangan

xvii.

Isikan email dalam ruangan

xviii.

Klik pada butang

untuk menyimpan tertingkap borang AJK atau

klik pada butang

untuk menutup tertingkap borang AJK.

. . .

. . .

xix.

Klik pada butang

untuk kemaskini.

xx.

Klik pada butang

untuk menghapuskan maklumat.

82

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

 Ruangan yang bertanda

adalah mandatori dan wajib diisi.

xxi.

Klik pada ikon

untuk memilih tarikh mula daripada senarai.

xxii.

Klik pada ikon

untuk memilih tarikh akhir daripada senarai.

xxiii.

Klik butanguntuk menyimpan maklumat .

Langkah-langkah untuk mengisi i. Klik pada tab langkah seterusnya.

seperti: atau pautan

untuk ke

untuk melihat badan sukan yang dipilih pada ii. Klik pada butang senarai Nama Persatuan iii. Klik pada dan klik pada simpan . iv. tertingkap akan dipaparkan Anda pasti dengan senarai yang anda kemukakan? Seperti Rajah

Rajah 102 : Tertingkap Adakah Anda Pasti

v. klik pada butang vi. Klik pada butang

untuk menyimpan. atau ikon

untuk menutup paparan.

Jika Senarai ahli gabungan terkini. Sila klik pada butang i untuk paparan untuk padamkan Nama badan sukan yang badan sukan yang dipilih. Klik pada ikon tidak perlu. Tertingkap adakah anda pasti akan dipaparkan seperti Rajah 103.

Rajah 103 : Tertingkap Adakah Anda Pasti

vii. klik pada butang 83

untuk menyimpan.

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

viii. Klik pada butang

atau ikon

untuk menutup paparan.

Jika Senarai Ahli Gabungan Terkini yang tidak berdaftar dengan PJS di peringkat Kebangsaan, Negeri dan Daerah sahaja. Klik pada butang , untuk tambah nama persatuan dan klik pada ikon untuk padamkan. Tertingkap adakah anda pasti akan dipaparkan seperti Rajah 104.

Rajah 104 : Tertingkap Adakah Anda Pasti

ix. klik pada butang x. Klik pada butang

untuk menyimpan. atau ikon

untuk menutup paparan.

Jika Senarai Ahli Individu Peringkat Kelab sahaja. Klik pada butang , untuk tambah nama persatuan dan klik pada ikon untuk padamkan. Tertingkap adakah anda pasti akan dipaparkan seperti Rajah 105.

Rajah 105 : Tertingkap Adakah Anda Pasti

xi. klik pada butang xii. Klik pada butang

untuk menyimpan. atau ikon

untuk menutup paparan.

xiii. Klik pada butang dan klik pada butang Senarai Ahli Kelab sekiranya perlu. xiv. Klik pada butang xv. Klik butang

84

atau ikon

untuk muatnaik

untuk menutup tertingkap

untuk menyimpan maklumat .

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

Langkah-langkah untuk mengisi

• i.

seperti:

ii.

Klik pada tab langkah seterusnya. Klik pada petak perakuan.

iii.

Isikan Nama setiausaha dalam ruangan

iv.

Isikan no kad pengenalan dalam ruangan

Ruangan yang bertanda

atau pautan

untuk ke

. .

adalah mandatori dan wajib diisi

Langkah-langkah mencetak maklumat permohonan mesyuarat agung tahunan borang PT1 seperti:i.

Klik pada butang Rajah 106.

dan tertingkap akan dipaparkan seperti

Rajah 106 : MESYUARAT AGUNG TAHUNAN - BORANG PT1

ii. iii.

klik pada ikon Klik pada ikon

iv.

Klik pada butang seperti Rajah 107.

dan klik butang untuk menutup tertingkap. . Tertingkap adakah anda pasti akan dipaparkan

Rajah 107 : Tertingkap Adakah Anda Pasti

85

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

v.

Klik pada butang

untuk teruskan proses penghantaran.

vi.

Klik pada butang

untuk membatalkan proses penghantaran.

Langkah-langkah untuk log keluar seperti:

• i.

Klik pada pautan

seperti Rajah 108.

Rajah 108 : Antaramuka Log Keluar

B. Ujian Terhadap Proses Dengan Kewujudan Query

I.

Permohonan mesyuarat agung tahunan borang PT1 selepas dikuiri oleh PPPS semak. Langkah-langkah kemaskini permohonan mesyuarat agung tahunan borang PT1 yang dikuiri seperti:i.

Klik pada pautan dalam blok . Antaramuka Query berkenaan Penghantaran MYKB Badan Sukan dipaparkan seperti Rajah 109..

Rajah 109 : Antaramuka Query berkenaan Penghantaran MYKB Badan Sukan

Sila rujuk Rajah 100 sehingga Rajah 108 untuk langkah seterusnya ∗ maklumat yang perlu dikuiri akan dipaparkan dan diwarnakan (Contoh: ) dan perlu dikemaskini.

86

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

Mesyuarat Agung Tahunan - Borang PT2

9. Mesyuarat Agung Tahunan - Borang PT2

9. MESYUARAT AGUNG TAHUNAN - BORANG PT12 Proses muatnaik dokumen ∗ Sila muat naik fail dalam bentuk: .jpg .png .doc .docx .pdf .xls .xlsx ∗ Sila pilih fail baru untuk dimuat naik dan hantar/simpan semula.

9.1. Log Masuk

Setiap pengguna perlu mendaftar masuk ke dalam sistem untuk menggunakan kemudahan yang terdapat dalam aplikasi ini menerusi blok Log Masuk seperti dalam Rajah 110.

Rajah 110 : Blok Log MasukLangkah-langkah untuk log masuk adalah seperti berikut :

i.

Isikan IC Number dalam ruangan

ii.

Isikan Password dalam ruangan

iii.

Klik pada butang

. .

.

Jika berjaya log masuk ke dalam aplikasi ROSAc, antaramuka Laman Pegawai akan dipaparkan seperti Rajah 111.

87

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

Rajah 111 : Antaramuka Laman Pegawai

vi.

Klik pada pautan dalam blok . Antaramuka mesyuarat agung luarbiasa borang PT2 dipaparkan seperti Rajah 112.

Rajah 112 : Antaramuka Pusat Pengurusan Badan Sukan

vii.

88

Klik pada pautan dalam petak . Antaramuka mesyuarat agung luarbiasa borang PT2 dipaparkan seperti Rajah 113.

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

Rajah 113 : Antaramuka Mesyuarat Agung Luarbiasa Borang PT2

A. Ujian Terhadap Proses Tanpa Sebarang Query

I.

Permohonan Mesyuarat Agung Luarbiasa - Borang PT2 Langkah-langkah untuk mengisi

• i.

Klik pada tab

seperti: .

Maklumat nama badan sukan,kategori sukan,jenis sukan dan peringkat telah dipaparkan dan tidak boleh diubah. Selain itu, maklumat telah dipaparkan dan boleh dikemaskini. ii.

Isikan No. Tel Pejabat dalam ruangan

iii. iv.

Isikan emel dalam ruangan Isikan alamat surat menyurat dalam ruangan

. .

. v. 89

Isikan poskod dalam ruangan Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

.

vi.

Isikan bandar dalam ruangan

vii.

Pilih negeri daripada senarai

viii. ix.

. Pilih daerah daripada senarai Isikan jumlah keahlian terkini pada akhir tahun kewangan

. .

.

seperti:

Langkah-langkah untuk mengisi

• i.

Klik pada tab atau pautan ke langkah seterusnya. - Isikan nama badan berdaftar dalam ruangan -

ii.

. untuk memilih tarikh mesyuarat agung daripada

Klik pada ikon senarai. Klik pada ikon senarai.

untuk memilih tarikh notis dikeluarkan daripada

Klik pada butang dan klik pada butang muatnaik dokumen Notis Mesyuarat Agung. -

iii.

Klik pada butang tertingkap

Klik butang

atau ikon

i.

untuk untuk menutup

untuk menyimpan maklumat .

Langkah-langkah untuk mengisiuntuk

seperti:

Klik pada tab ke langkah seterusnya.

atau pautan

untuk

ii. iii.

Klik pada ikon untuk memilih tarikh daripada senarai. Pilih masa daripada senarai .

iv.

Isikan tempat dalam ruangan

v. vi.

Isikan bilangan AJK dalam ruangan Isikan bilangan ahli gabungan dalam ruangan

vii.

. Isikan bilangan ahli bersekutu dalam ruangan

viii.

Isikan bilangan ahli kehormat dalam ruangan

.

. 90

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

.

ix.

Isikan bilangan ahli individu dalam ruangan

x.

. Isikan bilangan ahli pemerhati dalam ruangan

xi.

. Isikan jumlah korum mengikut perlembagaan dalam ruangan

xii.

Isikan jumlah ahli yang hadir(layak mengundi)

. . xiii.

dan klik pada butang Klik pada butang muatnaik Minit Mesyuarat Agung Luarbiasa. -

xiv.

Klik pada butang tertingkap.

Klik butang

atau ikon

i. ii.

untuk menutup

untuk menyimpan maklumat .

Langkah-langkah untuk mengisiuntuk

Klik pada tab langkah seterusnya. Klik pada petak perakuan.

seperti: atau pautan

untuk ke

Nama dan No.kad pengenalan telah dipaparkan maklumat diambil semasa proses mendaftar masuk ke dalam sistem.

Langkah-langkah mencetak maklumat permohonan mesyuarat agung Luarbiasa-borang PT2 seperti:i.

91

Klik pada butang Rajah 114.

dan tertingkap akan dipaparkan seperti

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

Rajah 114 : Antaramuka Cetak Mesyuarat Agung Luarbiasa -Borang PT2

ii. iii.

klik pada ikon Klik pada ikon

iv.

Klik pada butang seperti Rajah 115.

dan klik butang untuk menutup tertingkap. . Tertingkap adakah anda pasti akan dipaparkan

Rajah 115 : Tertingkap Adakah Anda Pasti

vii.

Klik pada butang

untuk teruskan proses penghantaran.

viii.

Klik pada butang

untuk membatalkan proses penghantaran.

92

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

Langkah-langkah untuk log keluar seperti:

• i.

Klik pada pautan

seperti Rajah 116.

Rajah 116 : Antaramuka Log Keluar

B. Ujian Terhadap Proses Dengan Kewujudan Query

I.

Permohonan mesyuarat agung luarbiasa PT2 selepas dikuiri oleh PPPS semak. Langkah-langkah kemaskini permohonan mesyuarat agung luarbiasa borang PT2 yang dikuiri seperti:i.

Klik pada pautan dalam blok . Antaramuka Query berkenaan Penghantaran MYKB PT2 Badan Sukan dipaparkan seperti Rajah 117.

Rajah 117 : Antaramuka Query berkenaan Penghantaran MYKB Badan Sukan

Sila rujuk Rajah 100 sehingga Rajah 108 untuk langkah seterusnya ∗ maklumat yang perlu dikuiri akan dipaparkan dan diwarnakan (Contoh: ) dan perlu dikemaskini.

93

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

CARIAN MAKLUMAT BADAN SUKAN

10. Carian Maklumat Badan Sukan

10. CARIAN MAKLUMAT BADAN SUKAN Proses muatnaik dokumen ∗ Sila muat naik fail dalam bentuk: .jpg .png .doc .docx .pdf .xls .xlsx ∗ Sila pilih fail baru untuk dimuat naik dan hantar/simpan semula. Setiap carian maklumat tentang Badan Sukan di Malaysia akan dikenakan bayaran proses RM10 dan RM2 bagi setiap helaian hasil carian

10.1. Log Masuk

Setiap penggguna perlu mendaftar masuk ke dalam sistem untuk menggunakan kemudahan yang terdapat dalam aplikasi ini menerusi blok Log Masuk seperti dalam Rajah 118.

Rajah 118 : Blok Log MasukLangkah-langkah untuk log masuk adalah seperti berikut :

i.

Isikan IC Number dalam ruangan

ii.

Isikan Password dalam ruangan

iii.

Klik pada butang

. .

.

Jika berjaya log masuk ke dalam aplikasi ROSAc, antaramuka Laman Pegawai akan dipaparkan seperti Rajah 119.

94

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

Rajah 119 : Antaramuka Laman Pegawai

iv.

Klik pada pautan pada tab dipaparkan seperti Rajah 120.

dalam blok

. Atau klik

. Antaramuka carian maklumat

Rajah 120 : Antaramuka Carian Maklumat Badan Sukan

v.

95

Klik pada pautan untuk membuat permohonan. Antaramuka permohonan carian maklumat akan dipaparkan seperti Rajah 121.

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

Rajah 121 : Antaramuka Permohonan Carian Maklumat

96

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

A. Ujian Terhadap Proses Tanpa Sebarang Query

I.

Carian Maklumat Badan Sukan Langkah-langkah untuk mengisi permohonan carian maklumat seperti:

• i.

Pilih organisasi yang diwakili daripada senarai .

ii. iii.

Isikan nama penuh dalam ruangan Isikan nombor kad pengenalan dalam ruangan

.

. iv. v.

Isikan alamat dalam ruangan Pilih negeri daripada senarai dalam ruangan

.

. vi. vii.

Pilih daerah daripada senarai Isikan nombor telefon bimbit dalam ruangan

viii.

. Isikan nama organisasi yang diwakili dalam ruangan

.

ix.

. Isikan jawatan dalam organisasi dalam ruangan

x.

. Isikan nama badan sukan yang dicari dalam ruangan .

xi. xii. xiii.

Pilih peringkat daripada senarai Klik pada petak untuk maklumat yang dicari. Isikan tujuan carian dalam ruangan

.

.

xiv.

97

Isikan catatan dalam ruangan

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

xv.

Pilih kaedah penghantaran daripada senarai

. xvi.

Klik pada butang maklumat.

xvii.

Klik pada butang

untuk mengisi semula permohonan carian . Tertingkap Rajah 122 dipaparkan.

Rajah 122 : Tertingkap Adakah Anda Pasti

viii.

Klik pada butang

untuk teruskan proses penghantaran.

ix.

Klik pada butang

untuk membatalkan proses penghantaran.

Langkah-langkah untuk log keluar seperti:

• i.

Klik pada pautan

seperti Rajah 123.

Rajah 123 : Antaramuka Log Keluar

II. i.

98

Proses Pembayaran Carian maklumat. Klik pada pautan dalam blok . Antaramuka proses pembayaran yuran carian maklumat dipaparkan seperti Rajah 124.

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

Rajah 124 : Antaramuka Proses Pembayaran Yuran Carian Maklumat

• Proses pembayaran untuk pendaftaran badan sukan terbahagi kepada: -

Wang Pos

-

Maybank2u

-

Kiriman Wang

Rajah 125 : Antaramuka Proses PembayaranLangkah-langkah membuat bayaran melalui wang pos, Maybank2u dan Kiriman wang untuk membuat pembayaran pendaftaran badan sukan.

99

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

a. Pembayaran melalui wang pos seperti seperti Rajah 126: i.

Klik pada pautan

ii.

Pilih bilangan wang yang dibeli daripada senarai

iii.

Isikan jumlah dalam ruangan

iv.

Isikan no siri dalam ruangan

v.

Jumlah keseluruhan dalam ruangan akan dipaparkan berdasarkan

.

jumlah.

Rajah 126 : Antaramuka Wang Pos

vi. 100

Klik pada butang

.

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

.

. .

vii.

Tertingkap adakah anda pasti akan dipaparkan seperti Rajah 127.

Rajah 127 : Tertingkap Adakah Anda Pasti

viii.

Klik pada butang

untuk teruskan proses penghantaran.

ix.

Klik pada butang

untuk membatalkan proses penghantaran.

b. Pembayaran melalui Maybank2U seperti seperti Rajah 128: i.

Klik pada pautan

.

Rajah 128: Antaramuka Maybank2U

c. Pembayaran melalui Kiriman Wang seperti seperti Rajah 129:

101

i.

Klik pada pautan

ii.

Isikan jumlah dalam ruangan

.

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

.

iii.

Isikan no siri dalam ruangan

.

Rajah 129 : Antaramuka Kiriman Wang

iv.

Klik pada butang

v.

Tertingkap adakah anda pasti akan dipaparkan seperti Rajah 130.

.

Rajah 130 : Tertingkap Adakah Anda Pasti

vi.

Klik pada butang

untuk teruskan proses penghantaran.

vii.

Klik pada butang

untuk membatalkan proses penghantaran.

Langkah-langkah untuk log keluar seperti:

• i. 102

Klik pada pautan

seperti Rajah 131.

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

Rajah 131 : Antaramuka Log Keluar

B. Ujian Terhadap Proses Dengan Kewujudan Query I.

Carian Maklumat Badan Sukan ditolak . Langkah-langkah untuk carian maklumat badan sukan ditolak seperti:

• i.

dalam blok . Antaramuka Klik pada pautan Permohonan Carian Maklumat Yang Telah Ditolak dipaparkan seperti Rajah 132.

Rajah 132 : Antaramuka Permohonan Carian Maklumat Yang Telah Ditolak

ii.

103

. Antaramuka paparan permohonan carian Klik pada pautan maklumat yang telah ditolak akan dipaparkan seperti Rajah 133.

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

Rajah 133 : Antaramuka paparan permohonan carian maklumat yang telah ditolak

104

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

Pembubaran Badan Sukan

11. Pembubaran badan sukan

11. PENANGGUHAN AGM Proses muatnaik dokumen ∗ Sila muat naik fail dalam bentuk: .jpg .png .doc .docx .pdf .xls .xlsx ∗ Sila pilih fail baru untuk dimuat naik dan hantar/simpan semula.

11.1. Log Masuk Setiap pengguna perlu mendaftar masuk ke dalam sistem untuk menggunakan kemudahan yang terdapat dalam aplikasi ini menerusi blok Log Masuk seperti dalam Rajah 134.

Rajah 134 : Blok Log MasukLangkah-langkah untuk log masuk adalah seperti berikut :

i.

Isikan IC Number dalam ruangan

ii. Isikan Password dalam ruangan iii. Klik pada butang

. .

.

iv. Jika berjaya log masuk ke dalam aplikasi ROSAc, antaramuka Laman Pengguna akan dipaparkan seperti Rajah 135.

105

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

Rajah 135 : Antaramuka Senarai Tugas

vi.

Klik pada pautan dalam blok menu persatuan. Antaramuka Pusat Pengurusan Badan Sukan dipaparkan seperti Rajah 136.

Rajah 136 : Antaramuka Pusat Pengurusan Badan Sukan

vii.

106

Klik pada pautan dipaparkan seperti Rajah 137.

. Antaramuka penangguhan AGM

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

Rajah 137 : Antaramuka penangguhan AGM

A. Ujian Terhadap Proses Tanpa Sebarang Query

I. •

Penangguhan AGM Langkah-langkah untuk mengisi permohonan Penangguhan AGM seperti:

maklumat yang telah dipaparkan, diambil semasa proses mendaftar masuk ke dalam sistem. i. ii.

Isikan nombor telefon dalam ruangan Pilih jawatan dalam persatuan daripada senarai

.

. iii.

Klik ikon

dan pilih

iv. v.

Klik ikon dan . Isi sebab-sebab penangguhan dalam ruangan

.

. 107

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna

vi.

Klik petak

untuk memperakui.

vii.

Klik pada butang maklumat.

viii.

Klik pada butang

untuk mengisi semula permohonan carian . Tertingkap Rajah 138 dipaparkan.

Rajah 138 : Tertingkap Adakah Anda Pasti

x.

Klik pada butang

untuk teruskan proses penghantaran.

xi.

Klik pada butang

untuk membatalkan proses penghantaran.

• i.

Langkah-langkah untuk log keluar seperti: Klik pada pautan

seperti Rajah 139.

Rajah 139 : Antaramuka Log Keluar

108

Sistem Pendaftaran Badan Sukan| ROSAc : Manual Pengguna