V53 VARSITI I '11111 . personaliti Bantu jana pendapatan

program Global Student Outn.'Odt ke Thailand dan _.,,,..,,_ "Mesk.ipun kadangkala aktiviti kesukarelawanan l1li memertukan pengorbanan, terutama dari ...

0 downloads 1 Views 197KB Size
V53

VARSITI

I

BERITA

'11111

.

I

personaliti

Bantu jana pendapatan penduduk kampung f> Muhammad Alif aktif dalam kesukarelawanan sejak menjejakan kaki ke menara gading Kejuruteraan Kimia, Universiti

Nultammod All( tMMrimo Anupra" Priq/or Khidmat Komunili Terto1k sempma Mqj/is Anugcmh KokunKulum & Sar\itmgan Pelqjar 2017 UMP.

"Mahasiswa mampu men· jadi oontoh terbaik kcpOOa masya· rakat dan saya berpendapat pre> gram kesukarelawanan m ampu melahirkan mah~iswa yang lcbih bertanggungjawab dan berhadapan cabaran semasa,• katanya. Anak kclnhiran Pasir Cudang Johoritu berltata,akliviti luar kuliah sangat penting dalam membcntuk kcyakin..m diri untuk bcrhada.pan dengan dunia luar sclain dapat mengajar erti kehidupan scbenar.

dap golongan mualaf di Kampung Scptnang, Segamal melalui aktiviti peMnaman Cendawan Volvariella schingga mampo mcngubah kehi· dupan kcluarga mereka. -usaha inibukan sahaja mcIUana pendapatan untuk pcnduduk kam· pung malah memberi pendedahan kepada mereka mengenai ilmu pertanian dan pcr niagaan sehingga mercka mampu menjualnya di keda i makan, orang pcrseorangan scrta pemborong luar," katanya.

-+ Adik Beraditr. Dua «ang Pencapai.an :

''Mlb®tttmM!1 Beliau benuah apabila pihak uni·

mummr Bcliau berkata, impale program

·An~h ~ak

versiti jug.a banyak mengar\juritan program 1'h1dmat sosial dalam menjayakan inlsialir MyCin dan Universiti Komumti yang memberikan peluang scluas-luasnya buat mahasiswa untuk tcrbabit dalam dunia kesukarelawanan. Bagi Muhammad Al.it, kcsibukan menghadiri kuliah dan Pf'OJCk pen)~lidil
Jlu dapat dilihat apabila mahasiswa berjaya mcmbantu dalam meningkatkan kemahiran dan pendapatan golongan mualaf ber· • kcnaan dan scca ra tidak langsung memberi kesan positif kepada masyarakat. -s,ayajuga pemah menyertai Kem Lnte:raksi Pemimpn Ml.da, ~k

Oleh Nor Azma Lala.

,

norazmacJbh.com.my

l__I •

Muhammad Alif Mahiddin -+ Asal: Pasir Gudang. Johol" -t TarikhLahir: 30Mltl994 .+ Tempatlahir:

Joho
-

MaJ~ia Pahang(UMP~ Muhammad

Alif Mahiddin, 24, mengenai aktiviti

kesukarelawanan yang d~rinya

,. Kuala LUmpur

cmangat kcs\lkartfawa.nan pcrtu

S

dipupuk pada pcringkat awal

dalam diri sctiap rnahasiswa sebag.11 sebahaglan daripada proses

stjak mertjtjakkan kaki kc mcnara

•Sebagai mahasiswa kita harusmelcngkapkandiridenganilmuyangbu· kan sahaja ditimba melalui aktiviti

diri. Dcmikian pandangan maha·

pembelajaran dalam bilik kuliah semata·mata, bahkan harus juga menimba pengalman di luar kampus melalui aktiviti bersama

si.swa jurusan ijazah Sarjana Muda

masyarakat

pembell\Jarao secara tidak formal

selain us.aha untuk mcmatangkan

- PM.lndingiln Rella Cipla, Krt.ltifdan lno¥asi

T---(OTREX}2018 ·An~h Pelaiar

Khidmat Komnti

Kokur*Uum& ~ Pda;al"2017UMP

• Anupnh Pfrak-

Kong.resOuta~).0Anu~ Gangw-

Kong.res Duta~20

bcrlu,..yang-h""""'""' program kesukarcbwa· nan ini ialah ap.abila berptluang rnmgrtuai programCommumtyEronomic DtuelopmenL Program (CEDP). mtn}-ertai

Muhammad All( (berdirl rica dari lcanan) bmama (berdiri 3 dari ktlnan) KumptJkm Duta Jauhar UMP)'Ong mtmrnangi Anugmih Perok sempma Kongm Duta Jouhar 3.0 rohun /alu.

"Mclalui program ini, kumpulan

saya membantu memberi bimbi· ngan, gala.lean d.:m moti.vasi tcrha·

~ Mutia.ra,Program K.ecemer-

la.ngan Perintis Muda Pah.ang serta program Global Student Outn.'Odt ke Thailand dan _.,,,..,,_ "Mesk.ipun kadangkala aktiviti kesukarelawanan l1li memertukan pengorbanan, terutama dari segi cuti semester, namun ia tidak menghalang saya untuk meneruskan minat dalam usaha membantu golongan yang memerlukan;

btanya.